Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen gider,

Bu dünyâya gelen gider,Gaafil olup gülen gider,Hakîkatı bilen gider,Yine bâkî kalır Allah. Çeşit çeşit giyen gider,İştah ile yiyen gider,Hakka boyun eğen gider,Yine bâkî kalır Allah. Mânâ bilen ârif gider,Güzel gider, zarîf gider,Sora sora târif gider,Yine bâkî kalır Allah. Fakîr gider, zengin gider,Bâlâ gider, engin gider,Âşık gider, bilgin gider,Yine bâkî kalır […]
Ağustos 22, 2019

Arefe olmadan, olur mu bayram?

Arefe olmadan, olur mu bayram?Cezbenin ardından, geliyor ilham;Her insan bilirse, bozulur nizam;Bir kâmil mürşide, varmadan, olmaz. Bütün ibâdetin, vardır hudûdu,Tefekkür etmeyen, bilmez Mâbûdu,Aşka bürünmeyen, almaz maksûdu;Fenâfillah olan, alıyor muraz. Cezbesiz, olur mu, Dosta kavuşmak?Meyva yetişir mi, olmadan yaprak?Her vârı yetiren, bir kara toprak;Ona yüz sürmeden, olur mu namaz? Dâvet edeceksen, […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım, gözüm ağlar,

Yanarım, gözüm ağlar,Dururum, özüm ağlar;Durmaz, çekerim hasret,Gülmeyen yüzüm ağlar. Yanar yüreğim, ağlar,Gökte meleğim ağlar;Bu gönlümde yetişenGülüm, çiçeğim ağlar. Akar, gözyaşım, ağlar,Bütün yoldaşım ağlar;Beynimi siper edenKaşımla başım ağlar. Elim, ayağım ağlar,Bilen dimâğım ağlar;Sorana, târîf-edenGözdeki ağım ağlar. Semâda bulut ağlar,Taptığım Mâbud-ağlar;Süleyman parmağında,Hükmeden yâkut ağlar. Kış ile bahar ağlar,Aşk gelir, yakar, ağlar;(Emre)nin iki […]
Ağustos 22, 2019

Seni severek, gönlüm,

Seni severek, gönlüm,Aklımdan çıktı ölüm;Toprağım; üstümde bit!Yeter ki açıl, gülüm! Sen tek ki, ol domurcak,Yönünü dön, bana bak;Siper eylemek için,Olayım yeşil yaprak. Seyrân-et bu cihâna,Görsünler kana kana;Mevlânın âşıkları,Kurbân-olmuşlar sana. Sensin onlara kıble,Medhin gelmiyor dile;Mânen secde ederler,Cümlesi güle güle. Cânânım! sen Dilbersin,İçten gelen habersin;Şükür, ettin hidâyet,Sen diri peygambersin. Sensin sâdıka imam,Hâl, […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan artıyor, dünyânın tadı,

Durmadan artıyor, dünyânın tadı,Dâim veriliyor; insan murâdı;İlim, kaldırıyor cehâleti hep,Yok edip yakıyor, hem de fesâdı. Her yanı sarıyor, şükür, muhabbet,İlimler, oluyor, herkese ibret;Terakki fidanı, açıyor çiçek,Dimâğa doluyor, (hâl) ile lezzet. Böyle emreylemiş, bizi Yaratan,Sevgiler doğunca, kalmıyor nâdan;Karanlık zulmünü yakıp yoğ edip,Ne nurlar saçıyor, dünyâya irfan… Ezelden edilmiş, böyle mukadder,Her ne […]
Ağustos 22, 2019

Yüzüne bakınca, yaktın, kül ettin,

Yüzüne bakınca, yaktın, kül ettin,Dikenler üstünde açan gül ettin;Gözlerimin yaşı, akar kalbime,Hayatlar besleyen, büyük göl ettin. Arzûlarım bitti, emelim sensin,Gözyaşımı silen, bu elim sensin;Hayattan, memattan, yoktur düşüncem,Diri olmak için, ecelim sensin. Gönlümün içinde, kalmadı arzû,Değil külliyeti, birtek bir tozu;Aşkıyın ceryânı, eyledi kurban,Kapında bekleyen, oldum bir kuzu. İkrârı, eyledim, (kaalûbelî)den;Arzûlarım böyle, […]
Ağustos 22, 2019

Benim Mürebbîm, (İnsan)dır,

Benim Mürebbîm, (İnsan)dır,Sana teslîm-olan, (can)dır;Zerreler aldatmaz beni,Delîlim: (Sırr-ı Kur’an)dır. Mânâdan açıldı yolum,Çünkü, teslîm-olan kulum;Zannım, gümânım kalmadı,Şükür, bildim ki makbûlüm. Sana yakın etti: âhım;Yandım, kalmadı günâhım;Ezelden âşık olmuşum,Beni aldın ey Allahım! Seni gören gözüm sensin,Dolu duran özüm sensin;Dinleyip göremez oldum,Zikreyleyen sözüm sensin. Bu cihandan ettim nefret,İstemem kimseden izzet;Kalbimden dinleyip, diyen:Her peygamber, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzüyün ışığı, doğan ay mıdır?

Yüzüyün ışığı, doğan ay mıdır?Seni Yaratana, bir saray mıdır?Mîmârı melektir, sâhibi Hudâ,Kul eliyle yapmak, hep kolay mıdır? Bu, (Yokluğ)un ardı; hep duranı kim?Temeli semâda; bu kuranı kim?Dilsiz, dudaksızdır; nidem suâli…Muhabbet nûrundan, hep, soranı kim? Bâzıları, diyor: Arş ile âlâ;Bâzıları diyor: yer ile semâ;Âşıklar söylüyor, hem de biliyor,Onlar cevap verir, anca, […]
Ağustos 22, 2019

Senden isteriz himmet:

Senden isteriz himmet:Doğsun (Nûr-u Muhammed);Aşk gelmezse, olur taş,Bilmem bu nasıl devlet… Her hâl, sendendir Mevlâm,Yakar, verirsin ilham;Seni târif-etmeğe,Kâfî gelmiyor kelâm. Anlamaya, gerek (Hâl);İdrâk-eden, olur lâl;Düşüp yandıktan sonraAnlaşılıyor visâl. Muhabbet olmayınca,Mânâ bilinmez, hoca!Aşkın hastalığına,Hâcet kalmaz ilâca. Yetişir mânen şifâ,O Muhammed Mustafâ;Yüzünü seyredince,Bu (Emre) eder sefâ. Zapteden: Mehmet Arzık.Namrun, Saat:20.20 31.6.1959
Ağustos 22, 2019

Neyledin Mevlâm, aşka uyalıdan?

Neyledin Mevlâm, aşka uyalıdan?Çıkmıyor kelâm, aşka uyalıdan;Olmuşum islâm, aşka uyalıdan,Can oldu âlem aşka uyalıdan. Eridi dağlar, aşka uyalıdan,Özüm kan ağlar, aşka uyalıdan;Gözlerim kanar, aşka uyalıdan,Kanlarım çağlar, aşka uyalıdan. Ciğerim yanar, aşka uyalıdan,Yüreğim kanar, aşka uyalıdan;Kaldım ben susuz, aşka uyalıdan,Kalpten kan akar, aşka uyalıdan. Her hâlim hasret, aşka uyalıdan,Aşk, oldu kısmet, […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı görünürüz, kuvvetli cellât,

Bâzı görünürüz, kuvvetli cellât,Nefsine uyana, veririz fesat;Bize bir kimseler, bulamadı ad,Akıllar ermedik bir hâl olmuşuz. Gaafil olanları, ederiz iğva,Onlar, Fir’avn gibi, ederler dâvâ;Çok tatlı görünür, hem bu mâsivâ,Akıllar ermedik bir hâl olmuşuz. Bizi anlamayan, sofu, hem gaafil,Gurûra saplanmış, hem dahî câhil;Bütün ibâdeti, oluyor zâil;Akıllar ermedik bir hâl olmuşuz. Bâzı görünürüz, […]
Ağustos 22, 2019

Geçtik biz kendimizden,

Geçtik biz kendimizden,Eser kalmadı bizden;Yürüdü çok ehlullah,Kan ile dolu izden. Dâimâ yürüyorlar,Hedefi görüyorlar;Bu gaflet dünyâsına,Bakan göz bürüyorlar. Devâm-ediyor her ân,Helâk olur nice cân…Bu bir sırr-ı Alîdir,Gözü açığa ayân. İlimler deryâsıdır,Gönüller yaylasıdır;Dışarda kalan insan,Hem zâlim, hem âsîdir. Hakîkat, dâim böyle;Severiz güle güle.Bak (Emre)nin gözüyle,Cihan boyanmış güle. Sanki değildir cennet,Orda olmaz eziyet;Gözler […]
Ağustos 22, 2019

Severiz biz namazı,

Severiz biz namazı,Olur mu îtirâzı?Bizi nâhoş görenin,Verilsin her murâzı. Böyle ederiz talep:Mevlâya varsınlar hep;Allah için değil mi,Dinler ile Dört Mezhep? İsterse tapsın haça,İsterse gitsin hacca;Hiçbir emek zâyolmaz,Papaz, hem dahî hoca. Mevlâyadır ibâdet;Ederse, çözülür sed;Birbirine bağlıdır,Dörtyüz nebî, Muhammed. Yeter, olmasın gaafil,Zikreyliyor cümle dil;Bir zerre zail olmaz,Böyle söylüyor (kâmil). Bakmamalı nâkısa;Nebîdir Îsa, […]
Ağustos 22, 2019

Bütün âlem el oldu,

Bütün âlem el oldu,Yürek kanım sel oldu;Bülbül eyledin beni,Âzâlarım dil oldu. Gece, gündüz öterim,Yanarım, hem tüterim;Aşkına tutulalı,Mecnunlardan beterim. Hâlim gelmez kaleme,Rüsvây-oldum âleme;Deli dîvâne olur,Kim düşse bu âleme. Senden olur imdâdım,Sensin ağzımda tadım;Çeşitli söyleniyorHer taraflarda adım. Unuttum teni, başı,Ahbapları, yoldaşı;Diriltip de boğuyor,Ağlar iken, gözyaşı. Nittin beni ey Dilber!Benden kalmadı haber,Ateşimi göstermez,Hâlim, […]
Ağustos 22, 2019

Sana tutulanın, gelmez uykusu,

Sana tutulanın, gelmez uykusu,Eritir benliği; akar, olur su;Canını, tenini, aklına koymaz,Unutur, düşünmez, ârı, nâmûsu. Gözlerinden oldu, ağlayıp, Yâkup,Aşkına tutulan, olur mu mağlûp?Hasret ateşine, düşüp yanınca,Mısır’dan çağırdı, duyanı, Mahbûb. Sığındık Yârabbî! bu nasıl belâ?İçine gizlenmiş ateşin, Mevlâ;Gam ile hicrânı, yoldaş ediyor,Âdeti böyledir, sevdiği kula. Öldürmek mi acep, yakmak mı zoru?Görenin gözleri, […]
Ağustos 22, 2019

Bu yolda yıkılmış, nice saltanat…

Bu yolda yıkılmış, nice saltanat…Aşktan zuhûr-etmiş, bilinmez afat;O ölmez hayâta, nasıl varılır,Akılda, fikirde, kalırsa hayat… Unutmak lâzımdır, bütün tedbîri,Ayna etmelidir, bulup da (Pîr)i;Mevlâ, ne etmiştir, âdemoğluna:Takîb-etmek lâzım, her peygamberi. Bu aşk olmayınca, (İrfan) ne bilir?Dostu bildirmeye, gılman ne bilir?Cennet, hûri, melek, bir hâil imiş,Hâdim olmak lâzım, vildan ne bilir? Aşka […]
Ağustos 22, 2019

(Mürşid-i Kâmil)e, uyanlar bilir,

(Mürşid-i Kâmil)e, uyanlar bilir,Canını meydana, koyanlar bilir;Mânâyı, hakîkî duyanlar bilir,Bu akl-ı cüz’ ile, idrâk-olur mu? Kimisi görünce, ediyor ikrah,Nûra belenmiştir, görüyor siyah;Ne hikmettir böyle; sevdiğim İlâh!Bu akl-ı cüz’ ile, idrâk-olur mu? Hacerül’esved mi? bir (göz)e benzer,Âdem ü Havvâ mı? hep bize benzer,Cibrîl-i Emîn mi? her söze benzer;Bu akl-ı cüz’ ile, […]
Ağustos 22, 2019

Düğün müdür, bayram mıdır?

Düğün müdür, bayram mıdır?Hac yolunda ihram mıdır?Herkesler ta’neder bizi,Helâl midir, haram mıdır? Sevemiyen, bizden kaçar,Bu aşk bizi etti nâçâr;Vücûdumuz topraktaysa,Bu aklımız Dosta kaçar. Hiç bilinmez erkânımız,Böylecedir imkânımız;Yeryüzünde gezer iken,(Ulâ)larda mekânımız. İşâret eder elimiz,Kelâmla dolu dilimiz;(Lâyüs’el)dir (ammâ yef’al):Bellisizdir emelimiz. Biziz mahkûm, biziz hâkim,Biziz mazlûm, biziz zâlim;İstiğrâka düşer isek,Nasıl anlar zâhid, âlim… […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebeğin gözü, uyku tutmuyor,

Bu bebeğin gözü, uyku tutmuyor,Gözlerim görmüştür, hiç unutmuyor;Seni gören dudu, şeker alırsa,Çiğneyip çiğneyip, neden yutmuyor? Bu görünen Dilber, neden güzeldir?Muvakkat değildir, hem de Ezeldir;Bu âşıka yetmez, hiçbir şey bahâ,Bir kerre bakışı, cana bedeldir. İkiyüzbin yılda, bir kerre öter,İşiten kulakta, ateşler tüter;Nice yıldır düştük, bitmez ateşe,Merhameti yoktur, demiyor: yeter! Gözlerini açıp, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzleriyin şavkı, eyledi nâçâr, (1)

Yüzleriyin şavkı, eyledi nâçâr, (1)Seyredince, canım, bedenden kaçar;Kaşıyın ortası: Cennet bahçesi; (2)Bülbüller öter de, gülleri açar. Cibril kapısıdır, iki dudağın,Mânevî güneştir, hem de yanağın;Görenler, kaybolur, gülüşlerinden,Top top açılmıştır, kokar kulağın. Bilmem ki ne oldu, Yârabbî! bana…Gözüm rastgelince, neyledin, sana…Kalbimin gözleri, çekiyor hasret,Şükür ki bakıyor, hep kana kana. Yüzbin yıl seyretse, […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümüz düştü hâke,

Gönlümüz düştü hâke,Sığmaz oldu eflâke;Kazandık her varlığı,Emekler çeke çeke. Acep bu hâller nola?Almaz yer ile bâlâ;Mevlâ, vâdeylemiştirVermek için her kula. Onundur bütün kuvvet,İsterse, eder himmet;Bakan göz ile olurVücutsuz olan lezzet. Sönmeyen nûra benzer,Dönmeyen (Tûr)a benzer;Şekli, şimâli yoktur,Târîfi: kara benzer. İyi dinle: seni der,Nutkeyleten, beni, der;Derler: Hacerül’esved,(Kaş üstünde ben)i, der. Güneş […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! bu nasıl hâldir…

Yârab! bu nasıl hâldir…Yanarak bir visâldir;Tutuşur iki cihan,Senden nikaabı kaldır. Âşikâr olsun (Cemâl),Göze görünsün visâl;Dilim, dudağım oldun,Beni eyledin dellâl. Bilmem ne olur duyan?Gelip de renge uyan?Gafletin uykusundan,Uyan gel gönlüm, uyan! İki cihan görünsün,Bilinsin kıymetli gün;Derler: (Leyle-i Kadir),Anlıyan, yapmış düğün. Âşıklar etsin sefâ,Bilinsin o (Arefe):Bayram olsun bu her ân,Gam, olsun bütün […]
Ağustos 22, 2019

Üzerine basar, geçer,

Üzerine basar, geçer,Muvakkattır, konar, göçer;Yâr, bâde doldurdu, verdi,İftihardır, alır, içer. Her dâim oluyor mahmur,Şükür, karşısında durur;Alan kendi, veren kendi,Hemi âmir, hemi memur. Amma, değil üzüm suyu,Hakka karıştırır huyu;(Asîl azmaz, bal da kokmaz):Muhammedden gelmiş soyu. (Nefis) derler hâl ehline,Çün: bürünmüştür bu dîne;Âdem’den bu güne kadar,(Bir ân) oldu, yoktur sene. Secde için […]
Ağustos 22, 2019

Neden meyyâl oldun, fânî cihâna?

Neden meyyâl oldun, fânî cihâna?İki kapılıdır, benziyor hana;Hançerini sokmuş – merhameti yok,Çünkü çok gaddardır – adetsiz cana. Senden olmaz ise, imdâdı yoktur,Târîf etmek için, bir adı yoktur;Uyandır dimâğı, lezzetine bak:Balı zehirlidir, hiç tadı yoktur. Yiyenlere baksan, olmuşlar ölü,Zâlim, parçalamış, çok gaafil gönlü;Mugaylân dikeni, açmıştır çiçek,Uyuşturmak için, kokuyor gülü. Kalbleri koparmış, […]
Ağustos 22, 2019

Puslara belendi, Namrun’un dağı,

Puslara belendi, Namrun’un dağı,Buluta benziyor, altı bucağı;İçimin ateşi, yanıp da sönmez,Durmadan akarsa, Seyhan ırmağı. Anca rahat eder, Yârin bakışı; (1)Hilâle benzeyen, o kara kaşı;Nice dünyâlara, saçıyor zıyâ,Bakın, bu yaylanın, toprağı, taşı. Şimdi bu dünyâya, olmuştur mihver,Aylarla güneşler, yanında döner;Her tarafı tutmuş, şavkı, (Cemâl)in;Benim harâretim, gördükçe söner. Konuştuğun, olur, sefâya tebdîl,Gamınla […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim kuzum, güzelce uyu,

Ninni deyim kuzum, güzelce uyu,Melek gibi eyle, sendeki huyu;Deryâlar doldurur, akar nehirler,Kalbimin, gözümün kan ile suyu. İçerim, içerim, kandırmaz beni,Gönlüme girince, bu (Hicaz), beni;Kanımı, tenimi, yaktı, bir etti,Kendimden geçirdi, bulamaz beni. Bir kerre bakınca, eyledi gaaip,Şükür, güvenirim, kendisi sâhip;Tutuşup yanarken, vâkıf olmayan,Beni anlamayıp, ediyor tâyip. Göze görünmedik, olmuşum bir kuş,Her […]
Ağustos 22, 2019

Derdimi eyledin, en büyük harman,

Derdimi eyledin, en büyük harman,Yakıp, bırakmadın, canımda derman;Aklımda, fikrimde, bitti hissiyet,Nerelere gitti, vakıtla zaman? Yüzünü görünce, ben doya doya,Elvan nakış oldu, kalmadı boya;Lezzeti unuttum, zevki unuttum,Yerine gönderdin, hamdolsun hayâ. Haram gaaiboldu, tek kaldı helâl,Günahlar yanınca, kalmadı vebâl;Bir çeşit görünür, âlem gözüme,Anladım ki budur, çok şükür, (kemâl). Bakarım, göremem, yüzünden başka,Bilip […]
Ağustos 22, 2019

Nefsine mahkûmun, olmaz vicdânı,

Nefsine mahkûmun, olmaz vicdânı,Mevlâyı bırakır, sever Şeytanı;Hakîkat yüzünü, göstersek ona,Dönüp de bakamaz, sıkılır canı. Yarasa gibidir, görmez ışığı,Mekân-eylemiştir, o, karanlığı;Gecesi gündüzdür, gündüzü gece,Gurur ateşinde, eriyor yağı. Bütün konuştuğu, dâim iftirâ,Elinde, dilinde, bir yağlı kara;Mevlâ âşıkına, her dâim sürer,Hakîkat kelâmı, edemez çâre. Nidelim, onlardan, durmalı uzak,Eğer sâf-olursan, kurarlar tuzak;Böylece gelmiştir, böyle […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan kim alsa bir yudum,

Aşktan kim alsa bir yudum,Cânî ise, olur mazlûm;(Şefîülmüznibîn) Odur,Âh! diyeni etmez mahrum. Katra iken, olur deniz,Çünkü demiş: (Hep gelin siz!)Duymuş çoğunun kulağı,İşitmiyen, çürütür diz. Durmayıp çağırır her ân,Duyduk: kendisidir Rahman;Bilmiyeler, ister cennetÂşık olan, olur kurban, Yol gider, ancak oradan,Böylece kurmuş Yaratan;Birçokları korkar, kaçar,Biz ihyâ olduk yaradan. Bizden korkar bu (mâsivâ),İdrâk-eyledik […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerden gayriye tapan, bîhaber,

Gözlerden gayriye tapan, bîhaber,Çeşitli yollara sapan, bîhaber;Ay ile yıldıza çıkan bu akıl,Hidrojenle atom yapan bîhaber. Akılla bilinen hikmet, bîhaber,Rızk-ı maksûm-olan nîmet, bîhaber;Bütün insan ister, etsinler taksîm,Arzûnun verdiği devlet bîhaber. Kitaptan kitaba nakil, bîhaber,Yazıp da okuyan akıl, bîhaber;Bir damla, düşerse, oluyor deniz,Dibinde yaşayan çakıl, bîhaber. Dürülüp bükülen kitap, bîhaber,İçinde yazılı hesap, […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâyı sevenin gözü, sizdedir,

Mevlâyı sevenin gözü, sizdedir,Mânevî cennetin özü, sizdedir;Bütün evliyânın izi, sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Nice saltanatın tâcı, sizdedir,Mîrâcı bilenler, hacı sizdedir;Bu derdin ilâcı acı, sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Size yürüyenin yâri, sizdedir,Tevhîd Sultânının sırrı sizdedir;Oniki İmamın pîri sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Zülfikar sizdedir, kudret sizdedir,Ruhların […]
Ağustos 22, 2019

Sevdiğim yüzünü açar, görünmez,

Sevdiğim yüzünü açar, görünmez,Meydana nûrunu saçar, görünmez;Bu nasıl hikmettir, aman Yârabbî!Bakmak isteyenler, kaçar, görünmez. Her gören gözlerden, bakar, görünmez,Türlü çiçeklerden, kokar, görünmez;Aşksız, hiçbir ilmin faydası yoktur,Nice dâhîleri yakar, görünmez. Durmaz, gönülleri, gezer, görünmez,Gururlu başları, ezer, görünmez;Birçokları, derler: (Ben ârif oldum!)Onlardan da dahî, bezer, görünmez. Toprak ile suya, taşa görünmez,Aşkın konmadığı […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdin dermânı: Aşk;

Bu derdin dermânı: Aşk;Vakıtların ânı: Aşk;Kim ne ekerse eksin,Âşıkın harmanı: Aşk. Mevlâ duyar âhını,Hiç görmez günâhını;Elleri ile yapmış Kaşının siyahını. Şükür, okutur bize,Şûlesi vurur yüze;Hacerül’esved demiş,Gizlemiştir her göze. Dersek, bozulur nizam,O imiş (İsm-i Âzam);Nâdâna târîf etsem,Diyor, hazırdır cezâm. Târîf eder Dört Kitap,Okursan, kalmaz hesap;(Emre)! ışık eylemişGüneş ile âfitap. Yerdedir, değil […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledin, Yaratan?

Ne eyledin, Yaratan?İçimize doldu kan;İçten bakışlarına,Nasıl dayansın bu can… Yaktın, eyledin mahmur,Neler ediyor zuhûr…Kipriğin cana battı,Çıkmıyor, orda durur. Dâim akıyor kanı,Bu mudur Dost ihsânı?Bildim, çâre bulunmaz,Getirseler Lokmânı. Başka yoktur tadımız,Hep budur murâdımız;Bir daha bakmaz isen,Kesilmez feryâdımız. Acebâ Leylâ mısın?Yaratan Mâvla mısın?Bu nasıl tatlı ateş?Çok serin yayla mısın? Aşk mıdır, sevdâ […]
Ağustos 22, 2019

Görünmeyiz hiçbir göze,

Görünmeyiz hiçbir göze,Akıllar yeter mi bize?Dilimizden Mevlâ söyler,Gaafil kullar, der: geveze! Bülbül olur da öteriz,Aşka yanınca tüteriz;Görünürüz biz, bir damla,Nice hayâta yeteriz. Kim içer bizden bir yudum,Hiç hayattan olmaz mahrum;Çok varlığın esrârıyız,Her kullara olmaz mâlûm. Dışımıza bakar, güler,Bizden değil bu türküler;Eğer bizler ün edersek,Hayat bulur her ölüler. Sevgimizdir: âbıhayat,Sevmeyene, olur […]
Ağustos 22, 2019

Bedenimiz dağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!

Bedenimiz dağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Cennetteki bağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Biz Mevlâya vuslat ettik, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Varlığımız yoğa benzer. Hû! Mevlâm, Hû! Hû! Gözlerimiz Arş-ı Âlâ, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Bizim ile birdir Mevlâ; Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Çok şükür ki ayrı düştük, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Ağla ey nefsimiz, […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar güzeldir (beşer)…

Ne kadar güzeldir (beşer)…Görünürsek, aşka düşer;Bütün azap, olur lûtuf,Bilenlere, kalmaz mahşer. Gaafil olanlara (Mîzân);Onlardan ârîdir insan;Günâhı çok olanlara,Kurulmuştur, şimdi, (Dîvân). Hakka teslim- olsa hayat,Canında kalmazsa kıymat,Cennet, tamu unutulsa,Uzaklarda kalır (Sırat). Ârif okur hitâbını,Atar bütün azâbını;Bizlere yaklaştırmaz İki Melek, kitabını. Her günahlar, vâr-olana,Edeb ile âr olana;Münkir, Nekir nasıl sorarArzûları: (Yâr) olana? […]
Ağustos 22, 2019

Sen nur musun, et misin?

Sen nur musun, et misin?Mevlâdan dâvet misin?Bilenler, eder tavâf,Hacerül’esved misin? Bilmem, berâber misin?Âleme rehber misin?Senden okunur hutbe,Bir canlı Minber misin? Kışlar mısın, yaz mısın?Bilene Hicaz mısın?Seni gören, yok olur,Mânevî namaz mısın? Kimisi diyor ki: (Rab);Olmuş bir canlı Kitab;Yüzün secde-i Rahman,Bedenin, olmuş Mihrab. Sensin Kâbe örtüsü,Sensin Dilberin süsü;Dinleyene vâizsin,Muhammedin Kürsüsü. Târif-eder […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl derd imiş, merhemi yoktur?

Bu nasıl derd imiş, merhemi yoktur?Durmadan yakıyor, sitemi yoktur;Aşkın ateşine, ağır diyorlar,Terâzisi yoktur, dirhemi yoktur. Bâzı görünürse, kuşa benziyor,Gözlerin üstünde kaşa benziyor;Acep necef midir, acep yâkut mu?Gözler ortasında, taşa benziyor. Açılsa kapağı, tutar ceryâna,Işığı vuruyor, dâim her yana;Bilmiyenler, diyor: hûriyle melek,Yanarak bakarsak, benzer insana. Bütün gelen, geçen, misal değil mi?İçi […]