Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen, geçer dediler,

Bu dünyâya gelen, geçer dediler,Ecel şerbetini, içer dediler;Aman sâhip olma, taşa, toprağa,Yükün hafif olsun, göçer dediler. (Yâr)dan başkasına, sen verme kıymat,Dimağında kalmaz, mânâlaşmış tad;Aklıyın içinde, saklanmış durur,İdrâk eylediysen, ebedî hayat. Rûhun bir Îsâdır, bedenin çarmıh,Semânın kapısı, uyansan, açık;Dünyânın lezzeti, eylemiş sarhoş,Kulağını aç da, sözü duy, ayık. Anlamak Mesîh’tir, vücûdun Meryem,Derdini […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı peygamberler, olunca hayrân,

Bâzı peygamberler, olunca hayrân,Sevdiğini, etti, yoluna kurban;Mânâsını bildi, esas Mâşûku,Aldı, kabûl etti, döktürmedi kan. Tâ evveldenberi, böyledir nizam,Vârından geçene, gönderir ilham;(Arefe) remzini, idrâk edene,Vakıtla değildir, her dâim bayram. Âşık olanlarda, kalır mı azap?Aşağı, yukarı, edilmez hesap;Arkasından, doğar, mânâ güneşi,Sonra inşâ olur, canlanmış mihrap. Gezerek tozarak, kılar namazı,Onun, kabûl olur, dâim […]
Ağustos 22, 2019

Bu insanın gözlerinde, nice esrar gizlidir…

Bu insanın gözlerinde, nice esrar gizlidir…Nutkeyleyen sözlerinde, Güzel Gaffar gizlidir;Gözü göze fedâ edip, seyredene açıktır,Tebessümlü yüzlerinde, aşklı Dîdar gizlidir. Yüreğinin ortasında, birtek Hicaz gizlidir,Huzur tutan idrâk eder, (Dâim Namaz) gizlidir;Reddi yoktur, kabûl eder, merhametli Gaffardır,Hazînesi hiç tükenmez, bitmez muraz gizlidir. Ölümü yok, kendi diri, âbıhayat gizlidir,Veren sâkî alan sâkî, orda […]
Ağustos 22, 2019

Allah verdi beş evlât,

Allah verdi beş evlât,Çeşit çeşit koyduk ad;Sever kendikendini,Nerden gelir bu hayat? Gönderdi altı torun,Çıkarırlar çok oyun;Yaradanın emrine,Bu dede, eğer boyun. Bunlar çeşitli güzel,İki cihâna bedel;Dalı ayrı, kökü bir,Herbirinde bir emel. Taşıyor, dâim beden,Kemik kendi, bunlar ten;Alır topraktan kudret,Uyanıp, diyorlar: Ben! Neredendir bu kuvvet?Kanlara bürünmüş et?Hissiyet alıralmaz,Öğrenirler mârifet. Geliyor ağrı, acı,Berâberdir […]
Ağustos 22, 2019

Sabahtan kalktım da, gördüm Dilberi,

Sabahtan kalktım da, gördüm Dilberi,İşâret eyledi, aşkın eseri;Aklımı, fikrimi, aldı kendine,Kaşı ile gözü, verir haberi. Kendi fikri ile, neler sezerim…Bâzı ferah olur, bâzı bezerim;Dem gelir, taş gibi, hareket kalmaz,Dem gelir, dağları, durmaz gezerim. Yerimde dururken, olurum seyyah,Ciğerim tutuşur, ben çekerim âh;Sabrım tükenince, siyah geceler,Asırlara benzer, hiç olmaz sabah. Bu açık […]
Ağustos 22, 2019

Neden, kimse bilmez, edilse şefkat?

Neden, kimse bilmez, edilse şefkat?Evvelden böyledir, dâim Hakîkat;Ehli olanların, dimâğı alır,Gözünen görünmez, rahmetlenmiş tad. Anlamıyanlara, geliyor acı,Ondan başka olmaz, gönül ilâcı;Bâzısı alırsa, oluyor ihyâ,Hazmetmiyenlere, veriyor sancı. Ben ne eyleyim ki, edilmiş karar,Çoğu, kötülükten, menfaat arar;Bazı ölüleri, ediyor diri,Bâzı dirilere, oluyor zarar. Mutâbık görüyor, mânânın ehli,Hakîkatı söyler, herkese dili;Nice akıldâne, doğru […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâda adım yok;

Bu dünyâda adım yok;Dimâğımda tadım yok;Nefsim beni parçalar,Kimseden imdâdım yok. Bilmiyorum bu ne iş…Rabbim! çabuk sen yetiş;Geldiğim yol karanlık.Acep nereye gidiş? Uyanmadım gafletten,Benlik denen illetten;Tuttu esîr eyledi,Kurtulmadım zilletten. Elinden kaçamadım,Gözümü açamadım;Hayat suyu sunulmuş,Alıp da içemedim. Neyleyim, ölü iken,Güldür bana görüken;İsterim kokulamak,Burnuma batar diken. Bu mudur bana kısmet?O Çiçek, eder hiddet;Dedim: […]
Ağustos 22, 2019

Ayândır, bilinmez, nice bin âlem…

Ayândır, bilinmez, nice bin âlem…Herkese görünmez, adetsiz Âdem;Elvânın, boyanın, adedi yoktur,Târîf edilirse, yazamaz kalem. Göze görünmedik, nice bin felek…Cümlesinde açar, çeşitli çiçek;Herbirinin, ayrı ayrı güneşi;Kimlere mahsustur, onları görmek? Nasıl idrâk eder, akılla ilim?Kendinden geçip de, metheder dilim;İbretle seyreden, hayrân oluyor,Halkedip yok eden, sensin, Sevgilim! Sevdiğin kuluna, verirsin haber,Zerre ile, Külle, […]
Ağustos 22, 2019

Derin uykulara, daldırdın beni,

Derin uykulara, daldırdın beni,İlâhî sevdâya, aldırdın beni;Her taraftan tuttu, aşkın pençesi,Bir gam deryâsına, saldırdın beni. Çeşitli dillere, destân eyledin,Yüzünü gösterip, hayrân eyledin;Kimseler görmesin, dedim, hâlimi,Meydana çıkarıp, üryân eyledin. Yanıp da tutuşmak, ecdattan mîras,Şükür olsun, ateş, hiç tutar mı pas…(Beni incitmeden görün!) der idim,Senin kaanûnunda, yoktur iltimas. Şiddetli ateşte, yandırmayınca,Aşkın şerbetine, […]
Ağustos 22, 2019

Bildim, bütün senin, görünen varlık,

Bildim, bütün senin, görünen varlık,Bâzı ışık olur, bâzı karanlık;Yönüm sana döndü, oldu âşikâr,Her tarafta yüzün, dâimâ açık. Hiçbir şeyi sevmem, sana hayrânım,Senden geldi, gider, bu tatlı canım;(İnnâ lillâh) sözü, kulağımdadır,Uyutmaz eyledi, şükür, Kur’ânım. Kendinden kendine, durmaz okunur,Beni mesteyleyip, cana dokunur;Karanlık kalmadı, her yan belendi,Yer ile âsümân, bütün, oldu nûr. Anladım […]
Ağustos 22, 2019

Vâhid-i Kahharsın, senin mülk ve mal,

Vâhid-i Kahharsın, senin mülk ve mal,Eşin, menendin yok, sensin Zülcelâl;Eğer ister isen, öter bülbüller,İzin vermez isen, kullar olur lâl. Sevdiğin kuluna, verirsin ilham,Arkasından, gelir, çeşitlenmiş gam;Hikmetinden kimse, suâl edemez,Evvel arefedir, sonunda bayram. Ölüp dirilmeğe, lâzımdır irfân,Mutlak, olmak lâzım, bütün varlık fân;Sırrını âşikâr, kimler ederse,Onun bu başına, koparınğ tûfan. (1) Bu […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın gıdâsı: gözlerin yaşı;

Dünyânın gıdâsı: gözlerin yaşı;Durmaz kan ağlatır, nice bin başı;Bakaa âlemine giden insanın,Aşk-ı ilâhîdir, her dem yoldaşı. Onunla dirilir, birçok ölüler,Evvel kan ağlar da, sonunda güler;Muhabbet ateşi, târîf ediyor,Ordan zuhûr eder, böyle türküler. Bilip âh edince, uğradı bize,Diri iken etti, canlı cenâze;Bizim bir noktamız, deryâya benzer,Durmaz çalkalanır, görünmez göze. Tâ ezelden, […]
Ağustos 22, 2019

Leylâsız Mecnunsun, sahrâ gezersin,

Leylâsız Mecnunsun, sahrâ gezersin,Gözüyün yaşıyle, hayat özersin;Her canlı cemâle, olmuşsun meftun,Onlarda esrârı, bilir, sezersin. Dolanır, gelirsin, yine (Merkez)e,İzler bırakırsın, seyreden göze;Bir katraya benzer, ahvâlin senin,Rahmet doldurursun, nice denize… Nereye baksalar, seni görürler,Saklanıp durduğun teni görürler;Gaafil insanlara, hayret ederim,Günâha bürünüp, beni görürler. Bütün taş atanla, yine bir canım,İçinden bakana, dâim hayrânım;Görüp […]
Ağustos 22, 2019

Sonbahar gelince, terkettik yurdu; (1)

Sonbahar gelince, terkettik yurdu; (1)Acep bu nizâmı hangi kul kurdu?Bu âleme gelen, geriye göçer,Mülk sâhibi Hallâk, kendisi durdu. İçini seyreden, ebedî gülmez,Fânî cihan için, yere bükülmez;Aslına dünyâda, kavuşan insan,Görür, îmân eder, bir dahî ölmez. Ne kadar zor imiş, anlamak sırrı…Tenden siper etmiş, kendini Tanrı;Bilen, çınlatırsa, mânâ tasını,Anlamayan, eder, hep inkisârı. […]
Ağustos 22, 2019

Seni methetmeğe, medârım yoktur,

Seni methetmeğe, medârım yoktur,Can fedâ etmeğe, bir vârım yoktur;Sustursam dilimi, bu kalbim ağlar,İçerden yanarım, hiç zârım yoktur. Âşikâr eylesem, bu kendimi ben,Tahammül eylemez, tutuşan beden;Diriyken öldüler, seni bilenler,Deriden, onlara, verildi kefen. Kimse bilmez oldu, esrârımızı,(Yâr)e fedâ ettik, her vârımızı;Yerle semâ dinler, tahammül etmez,Her taraftan, yanan, bu zârımızı. ……………………………………………… Zapteden: Ayhan […]
Ağustos 22, 2019

Bu ağzımdan çıkan, nefesim sensin,

Bu ağzımdan çıkan, nefesim sensin,Beni diri kılan, bu sesim sensin;Bülbül gibi feryâd eder içimden,Etten, tenden, kandan, kafesim sensin. Kalbimin içinden, duyanım sensin,Gözümün içine, ayânım sensin;Kararmış gönlüme, aşkın nûrunu,Gözler zıyâsiyle, koyanım sensin. İmdâd eyle, kurtar, sen beni benden,Siper eylemesin, giydiğim beden;Cümle görünüşler, bütün yok olur,Bilirim, kalırsın, her tarafta sen. Gözüm farketmesin, […]
Ağustos 22, 2019

O sendeki hilâl kaşlar,

O sendeki hilâl kaşlar,Kalbimi delmeğe başlar;Eğer âşikâr eylesem,Bütün âlem beni taşlar. Yüzyirmidörtbin peygamber,Senden verir bize haber;Sadânı işiten her kul,Seninle olur berâber. Kimi, görür, eder isyan,Kimi, görür, olur Şeytan;Rezzâk-ı Âlemsin, bildik,Cümlesine edenğ ihsan. (1) Kimi bakar, alır ibret,Anlamayan, eder hiddet;Rahmânürrahîmim! dedin,Cümle lûtfundur merhamet. Şükür ki Rabbül’âlemîn;Sana bitişik cümle dîn;Her zerreden yolun […]
Ağustos 22, 2019

Sen yarattın bütün canı,

Sen yarattın bütün canı,Sen yarattın her insanı;Söyletmezsen, lâl olurum,Sen söylettin bu lisânı. Derd elinden verinğ haber,Her şeyle sensin berâber;Gözlerime görünüyor,Neye baksam, gaayet dilber. Söylenen söz, geliyor hoş,Dinlediğim, değildir boş;Hangi gözü, seyredersem,Oluyorum gaayet sarhoş. Ayıltmıyor beni bu hâl,Bu ne güneş, bulmaz zevâl…Eğer hangi perde kalksa,Arkasından çıkar (Cemâl). Eğer küfür, eğer isyan,Gerek […]
Ağustos 22, 2019

Yine oldun, gönül! sen yola revân,

Yine oldun, gönül! sen yola revân,Sakın aldatmasın, bu fânî cihan;Nereye gidersen, karşına çıkar,Senin o sevdiğin, çok şükür, Rahman. Aşka bürünürsen, duruyor karşı,Ona fedâ ettin, ezelden başı;Görünce, dokuyor, bütün damarın,Nûr-u İlâhîden, canlı kumaşı. Sana lâyık olsun, biçtir de giyin,İşâret eyledi, ezelî derdin;Rumuzla göstermiş, her görenlere,Ölüp de gitmeyen Muhammed Emîn. Biz idrâk […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe düşmeden, bana görünmez,

Ateşe düşmeden, bana görünmez,Eğer yanar isem, bakar, bürünmez;Aşkın kıvılcımı, kime değerse,Semâlarda gezer, yerde sürünmez. Yine, bu aşk bükmüş, nice boyunu…Görenler, değişir, cânî huyunu;İnci ile mercan, yâkut ediyorÂşıkın gözünden akan suyunu. Zelîhâ’ya nitti, Yûsuf-u Ken’ân?Bu aşk, etti onu, Mısır’a Sultan;Vücûdu görünmez, hâli görülür,Kudret, kuvvet, kendi, her derde derman. Sahrâlara düştü, gördü […]
Ağustos 22, 2019

Beni sarhoş eden: insan bakışı,

Beni sarhoş eden: insan bakışı,(Kaabe kavseyn) gibi o hilâl kaşı;(Sidre-i Müntehâ) ona benziyor,Arş-ı Âlâ gibi, o duran başı. (Yedi Âyet) denen, esrâr gizlidir,(Doksandokuz Esmâ), Gaffâr gizlidir;Bütün âşıkların, her aradığı,Nice birçok ilim, her var gizlidir. Semâvatlardaki, melek gizlidir,Adedi bellisiz, felek gizlidir;Cennet Âlâ diye, her dil metheder,Gönül bağı denen, çiçek gizlidir. Nice […]
Ağustos 22, 2019

Genç iken almıştım, (Yâr)dan yarayı,

Genç iken almıştım, (Yâr)dan yarayı,İyi olmak bilmez, sevdi Mevlâyı;Güneşi gözüme, o yerleştirdi,Doğsa, kimse görmez, semâda Ay’ı. Eğer güneş doğsa, görünmez yıldız,Bu hâlin yanında, âlimler âciz;Işıkların şâhı, ateş değil mi?Aşk dahî böyledir, kalır yalınız. Kelâma, hurûfa, yok ihtiyâcı,Ondan gıdâ alır, ilim ağacı;Yaktığı yaraya, tabip bulunmaz,Tekrar yakmak olur, yine ilâcı. Onun için […]
Ağustos 22, 2019

Ebedî vatandır, kandan temeli,

Ebedî vatandır, kandan temeli,İçinde yaşatmak, dâim emeli;Kendini seveni, tutuyor eli;Öyle bir Belde’dir, târîf edilmez. İçine girenin, kalmaz kederi,Onu siper eden, etinen deri;Nûru İlâhîden, onun Dilberi;Öyle bir Belde’dir, târîf edilmez. Her dilden konuşur, bahçesi, bağı,Lezzete garkeder, dâim dimağı;Terennüm ediyor, yeşil yaprağı;Öyle bir Belde’dir, târîf edilmez. Yanına yaklaşsan, alır, götürür,Gözleri açılır, girerse, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerime dolmuş, mânâlı şûle,

Gözlerime dolmuş, mânâlı şûle,Aşk taksîm ediyor, öten bülbüle;Hâcet kalmamıştır, nebattan olanRengârenk açılan, çeşitli güle. Seni seyreylemek, gözünen olmaz,Dönüp, metheylemek, sözünen olmaz;Mekân kurduğun yer, Arşa benziyor,Dağlar aşmak lâzım, düzünen olmaz. (1) Sarayın bilinmez, her mekân senin,Sırrın anlaşılmaz, her erkân senin;Kolay kolay olmaz, sana yaklaşmak,Dilenmek lâzımdır, bu imkân senin. Birdenbire gören, ediyor […]
Ağustos 22, 2019

Yolumuz yaklaştı, ey Konya! sana,

Yolumuz yaklaştı, ey Konya! sana,Sende medfûn olmuş, güzel Mevlânâ;Sırlar zuhûr etti, aşka uyunca,Bizi yetiştirdi, şükür, Rahmâna. Biz âşık değiliz, güle, bülbüle,Canı fedâ ettik, hem güle güle;Mevlâna’ya sebeb, iki âşıklar:Birisi Osman’dr, biri Cemile. (1) Bütün dünyâ vara, kalmaya bir zan, (2)Her taraf dürüldü, kalmadı zaman;Gaflet haram derler; odur hakîkat,Vakıt yaklaşmadan, ey […]
Ağustos 22, 2019

Yâr aklıma düşse, dünyâ görünmez,

Yâr aklıma düşse, dünyâ görünmez,Yüzü âşikârdır, bize bürünmez;Aşka tutulanlar, yanar her dâim,Semâlarda uçar, yerde sürünmez. Bütün dilekleri, eylersin kabûl,Ezelden böyledir, bozulmaz usûl;Her tarafı muhît, sıfâtın senin,Zâtına meskendir: istiyen gönül, Ağzından çıkmıştır, (Rabbül’âlemîn),Bilip gelenlere, verirsin izin;Durmaz târîf eder, o (Dört Kitab)ın,Sana doğru yürür, târîf eden dîn. Zerrelerden varır, yolumuz, sana,Sende fânî […]
Ağustos 22, 2019

Candan ötesini, bilmesi ne zor…

Candan ötesini, bilmesi ne zor…Bileyim diyenler, gözünden mâzur;Sen vâkıf olmayı, eğer dilersen,Bu ölümden evvel, ölenlerden sor. Târîf ederler ya, değildir vücut;Her var gelir, geçer, O durur mevcut;Sen âgâh olmayı, eğer istersen,İçerin söylesin; dil, etsin sükût. Bilenler, bilmiştir, onu böylece,Kendisi yok olmuş, bakıp görünce;Bu, (Ümmülkitap)dır, satırı olmaz,Dilsiz okunuyor; olur mu hece… […]
Ağustos 22, 2019

Görmek için gerek: birşey görmemek;

Görmek için gerek: birşey görmemek;Olmak için, lâzım, birhayli emek;Her ilmi etmeli, bu hâle tebdil,Taklîd ile olmaz, gönül! emek çek. Âşık olmak lâzım; olmaz, görmeden,Bütün bilgileri, ona vermeden;Uzaktan seyretmek, müşkül halletmez,Gözlerimiz, varıp, ona ermeden. Bir şeye, bedâva, olunmaz tâlip,Aranan: âşikâr; bilinir gaaip;Bu kaypak akılla, hiç güç yeter mi?Gaayet kuvvetlidir, anca aşk […]
Ağustos 22, 2019

Bebek! deyim sana, ben ninni! ninni!

Bebek! deyim sana, ben ninni! ninni!Uyutayım yine, severek seni;Ciğergâh eyledi, dünyâ sabîsi,Dâimâ ağlatır, nideyim, beni. İnsan gözlerinden, bakan, acep kim?Halledemez oldu, bilinen ilim;İçim idrâk eder, dışım anlamaz,Kalbim söylüyor da, nutketmez dilim. Bu insan varlığı, akar sel gibi,İçi Dosta bağlı, dışı el gibi;Ne kadar bu ömür, uzun olursa,Bir yandan bir yana, […]
Ağustos 22, 2019

Yine aşk derdinden, eyledin harman,

Yine aşk derdinden, eyledin harman,Gönül toprağına, bideri, derman; (1)Ben meşgul olurken, ay, gün kalmadı,Acebâ nerdedir, vakıtla zaman? Hebâlar mı oldu? nice çalıştım…Vücût gölgesiyle, çokça yarıştım;Gözüme görünmez, birtürlü, hedef,Târîf edilmedik, yoğa karıştım. Tek vücut kalmadı, tûfan mıdır bu?Ateşe karışmış ihsan mıdır bu?Ağzımdan çıkanı, kulağım duymaz,Dahîlek Yârabbî! lisan mıdır bu? Gönlümü ararım, […]
Ağustos 22, 2019

………………………………………………..

………………………………………………..…………………………….ayağım, elim;Hâlimi sorsalar, târîf edemem,Gönlüm sana vardı, bende değilim. Gözün ile kaşın, kalbimi kaptı,Güzel tebessümün, beni kül yaptı;Zerre târîf etsem, seni bilmeyen,Diyor: (Küfreyledi, yolundan saptı). Yüzüne bakınca, eyledin edâ,Sözlerinden başka, çıkmıyor sadâ;Çok şükür rastgeldi, senin gülüşün,Dînimi, canımı, eyledim fedâ. Gözümü kapamaz, hûriyle cennet,Canımdan geçince, geldi cesâret;Seni her tarafta, seyrân ederim,Aşkınla […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüme delik yaptı, gözlerinin karası,

Gönlüme delik yaptı, gözlerinin karası,Çâresi bulunmuyor, dâim işler yarası;Soranlara söylesem, devâsını bilmiyor,Kimisi dinsiz diyor, kimisi diyor: âsî. Ben kime anlatayım, nasıl vereyim haber?Hayâlimden gitmiyor, yarayı açan Dilber;Kaçacak yer bulmadım, ondan hâlî bir yer yok,Dağlara kaçar isem, benim ile berâber. Bu çekilen hasretler, acep olur mu hebâ?Kırkiki yıl geçirdim, yine ederim […]
Ağustos 22, 2019

Ne devir geçirdim, ağlaya güle…

Ne devir geçirdim, ağlaya güle…Dedim: (Yâr, süslenip, yanıma gele);Gönlümün içinde, koymadı elem,Ona mekân ettim; değildir ele. Bilirim: dünyâya, her gelen, gider,Başka varlık için, eylemem keder; O Yârin sevdâsı, etti istîlâ,Verdi devâsını, yine O eder. Aşkın dertlisinin, tabîbi, O’dur,Ben gibi zelîlin sâhihi, O’dur;Anlayınca verdim, arzû, emeli,Benden (Ben!) diyenin mûcibi, O’dur. İster […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! neler geldi bu başımıza…

Yârab! neler geldi bu başımıza…Melekler birikti, gözyaşımıza;Aşktan gıdâ verdi, bizi Yaratan,Aldık, karıştırdık, aşk aşımıza. Yeriz, karışıyor, damarımıza,Zehirler oluyor, inkârımıza;Îmân ile küfür, hepsi bir oldu,Yardım ediyorlar, ikrârımıza. Sorsalar, bilmeyiz, bize ne oldu?Canımız, kanımız, onunla doldu;Nefsimiz kendini, gaaibettiyse,Mâşuk denileni, kendinde buldu. Her yüze, ışığı, dâim yayılır,Gönül gözü ile, gören bayılır;Mânevî güneşte kesret […]
Ağustos 22, 2019

Ben uykudan uyandım,

Ben uykudan uyandım,Yandım Allahım, yandım!Rengimi terkeyleyip,Bir boyadan boyandım. Taşlarsın sofu! beni,Helâk edersin seni;Göremezsin içimi,Seyredersin bedeni. Dışım bir kara toprak,Dilim söyler: Enelhak!Her nur benden fışkırır,Yüreğimi yar da bak. Orda vardır bir Deniz,Yoktur siz, hem dahî biz;Nice meyva yetişir,Değil, kabuklu ceviz. Âşıklara gıdâdır,Yetiştiren, Hudâdır;Toprağı, suyu kandan,Görenlere fedâdır. Dağıtılır, verilir,Alıp yiyen dirilir;Kanatlı kuş […]
Ağustos 22, 2019

………………………………..

………………………………..………………………………..………………………………..……………………………….. Bizler konduk, göçeriz,Nice yollar geçeriz,Dolmuş göz kadehine,Gözümüzle içeriz. Dünyâya, demeyiz mal,Kalbimizden ilhâm al;Fânî hayat yolundan,Yürür, etmeyiz ihmâl. Zehirli bir cihandır,Kapılanlar hayvandır;Girdik, tekrar çıkarız,İki kapılı handır. Bizleri aldatamaz,Kış olsun, gerekse yaz;Uyduk Kur’an sözüne,Eylemeyiz îtiraz. Tâbi’ olmayız ona,Sevmeyiz kana kana;Dosta teslîm eyledik,Sâhib olmayız cana. Her yanımız, oldu dil,Bir zerre ayrı değil;Yaradanla […]
Ağustos 22, 2019

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. Gözlerinin, ışığından, cihan, olur münevver,Cümle lisan, âşık olup, tanıyıp da, hep över;Bu bir gizli sır, bilinmez; zaptedemem dilimi,İşitenin kulakları, anlatamaz da döğer. Acep nedir, bu hikmetin bilinmeyen sebebi?Gözden göze, okunuyor, kalbdir onun mektebi;Yüzdür onun âyînesi, güler, ağlar görünür,Onun için, tahsîl etmiş, erbapları, edebi. Bir saraydır…………………..hayâ onun temeli,……………………………………………………………..……………………………………………………………..…………………………………………………………….. Zapteden: Ekrem […]
Ağustos 22, 2019

Mevlânın takdîri, en büyük kader;

Mevlânın takdîri, en büyük kader;Cüz’ü kullarından; küllü O eder;Her teslîm olanlar, sefâ içinde;Tanımıyan insan, eyliyor keder. Bakıp da görende, kalmıyor azap,Açılıp okunur, her gizli kitap;Günâhı terkeden, nûra garkolur,Meydana saçılır, en büyük sevap. Nefsinde, tükenir, kalmaz eziyet,Yüreğinde doğar, dürüstçe niyet,Korku ile hüzün, yaklaşmaz olur,Eğer kalmaz ise, kötü, kem niyet. Dost, yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Gel, gör, beni aşk neyledi…

Gel, gör, beni aşk neyledi…Derdime devâ söyledi;Büktü benim bu belimi,Gel, gör, beni aşk neyledi… Ondan oldu benim aşım,Derd elinde, o, yoldaşım,Birleşmiştir mânâ başım,Gel, gör, beni aşk neyledi… Her dillere, o taşlattı,Düşüp, yanmağa başlattı,Aşkın oduna haşlattı,Gel, gör, beni aşk neyledi… Yelde uçan toz eyledi,Suda donan buz eyledi,Denizlerde tuz eyledi,Gel, gör, beni […]