Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Çiçeklerin saltanatı, dikendeki o güldür,

Çiçeklerin saltanatı, dikendeki o güldür,Aşka düşüp seyredene, dâim öten bülbüldür,Ey Cânânım! her taraflar ağlıyorlar, sen güldür,Çâre senden, imdâd eyle, bekliyorlar…………… ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Zapteden: Sevim Akgül Saat:13.45 21.6.1956
Ağustos 22, 2019

Aşkı olmayan âdem,

Aşkı olmayan âdem, Yok yere eder sitem;Yarasına yok merhem,Bir kara taşa benzer. Dünyâya eder merak,Bilmez: bir kara toprak!Ömür geçer ey ahmak!Kupkuru başa benzer. Bilmez ki zaman geçer,Her konan, mutlak göçer:O, sanki yeyip içer;Zehirli aşa benzer. Ne gelir, söyler, dile,Ağlayıp güle güle;Her dâim sitem ile,Sözü, savaşa benzer, Hiç nasîhat tutamaz,Kin tutar, […]
Ağustos 22, 2019

Zorca anlaşılır, aşkın esrârı,

Zorca anlaşılır, aşkın esrârı,İstîlâ eylemiş, bu aşk, her vârı,Bu aşk gösteriyor, o nazlı (Yâr)ı;Vücûdu görünmez; her kuvvet onun. Her hükümdarların, boynu eğilir,O ne olduğunu, bilenler bilir,Kime dokunursa, nice hâl gelir…Vücûdu görünmez; her kuvvet onun. Ateşine düşen, olur mu serin?(Celâl), perdesidir, Güzel Dilberin;İlimle bilinmez, gaayetle derin,Vücûdu görünmez; her kuvvet onun. Bükmüş […]
Ağustos 22, 2019

Bir acâyip derde düştün, yan gönül!

Bir acâyip derde düştün, yan gönül!Hiç güvenme bir zamâna, ân gönül!Arkana bak, nasıl, geçti zamânın?Sözü bırak, sâde; (Dost)u an gönül! Ondan olur derde, derman, iyi bil,Durmaz söyler nice ilim, hem de dil;Dışa bakma, içini gör, hayat bul,Her gelenler, durmaz, göçer; hep zâil. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zapteden: Fuzûle Tezcan Saat:21.15 24.6.1956
Ağustos 22, 2019

Hüseyne hücûm etti, vicdan mıdır bu? (1)

Hüseyne hücûm etti, vicdan mıdır bu? (1)O boynunu uzattı, ihsan mıdır bu? (2)Açık rızâ kapısı; kendi girdi içine,Yaradılmış melektir, insan mıdır bu? (3) Kendini etti fedâ, istediği Mevlâya,Bilerek şehîd oldu, atıldı Kerbelâ’ya,Emri Haktan almıştı, îfâya mecbûr idi,Bedeni yerde kodu, pervâz etti (Ulâ)ya. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zapteden: Fuzûle Tezcan Saat:22.00 (1) , (2) […]
Ağustos 22, 2019

Bildim, sevdiğinden, etti eğlence,

Bildim, sevdiğinden, etti eğlence,Beni bilmez oldum, Onu görünce;Kalemle yazılan yazı kalmadı,Şimdi, gözlerini, eylerim hece. Bütün kitaplardan, yazı silindi,Ben beni unuttum, Kendi bilindi:Şerha şerha oldu, kalbimin içi,Sâde bir parçaydı, kırka dilindi. Herbir beliğinden, görünür (Sıfat),Gizli sırlar yazar, okunur âyât;Nice bin âleme, taksîm oluyor:tekrar ölmeyecek, çeşitli hayat. (Mûtû kable en temûtû) göründü,Ehli […]
Ağustos 22, 2019

Aldatıp da duran, yalan dünyâsın!

Aldatıp da duran, yalan dünyâsın!Verip verip, tekrar, alan dünyâsın!Sırrını anlamak, ne kadar zordur…Ehl-i gaflet ile, dolan dünyâsın! Bütün verdiklerin, bala benziyor,Avcının elinde, ala benziyor; (1)Gösterip de tutup, yutarsın tekrar,Muvakkat verdiğin mala benziyor. Her köşede dolu, aldatır, hîle,Sevince, sarılır, boğaza, kola;İmtihan için mi sana verildi?Acebâ râzı mı, şerrinden, Mevlâ? Bu kuvvetler […]
Ağustos 22, 2019

Sırrın anlaşılmaz, ey garip dünyâ!

Sırrın anlaşılmaz, ey garip dünyâ!Anlamayan, sana, çok tâlip dünyâ!Niceleri seni, severek baktı,Onların gözünden sen gaaip dünyâ! İnsanı, avcısın, vurursun, dünyâ!İftihâr eyleyen mağrursun, dünyâ!Sende yaşayanı helâk eyleyip,Yine devr ederek, durursun dünyâ! Pençen sihirlidir, tutarsın, dünyâ!Doğurup doğurup, yutarsın, dünyâ!Engerek yılanı, ahlâkın senin,İnsanın kanına, katarsın, dünyâ! Merhametin yoktur, gaddarsın, dünya!Senden alıp, sana, satarsın, […]
Ağustos 22, 2019

Dilinden söyledi, bu kadar kelâm…

Dilinden söyledi, bu kadar kelâm…Acep birisinden, aldın mı ilham?Olsan bu dünyâya, ârif-i dânâ,Eğer yok olmazsan, vermedin selâm. Mahbup zannettiğin, sana düşmandır,Gözüyün perdesi, iki cihandır;Mağlûp oldun ise, boyun eğerek,Hicaz’da arama, işte Şeytandır. Gözüne, gönlüne, basmış mühürü,Mâşûkum, sever mi, görmeyen körü?Ayakların bağı: arzuyla emel;Aşka, burda çözdür, aslına yürü. Gaflet gömleğini, anla da […]
Ağustos 22, 2019

Cıvıl cıvıl öter, bahârın kuşu,

Cıvıl cıvıl öter, bahârın kuşu,Bir daha ayıkmaz, aşkın sarhoşu;Ne kadar lezizdir, usancı yoktur,Gönül yaylasının, tatlı, yokuşu. Her tarafta biter, morca sümbülü,Zevka düşer, öter, durmaz, bülbülü;İçinde bıraksan, tekrar dirilir,(Nuh)tanberi yatan, kurumuş ölü. O yayladan almış, dertli, şifâyı,Yine orda eder, dâim sefâyı;İçinde gezmeyip, koku almayan,Boşboşuna umar, neden, vefâyı? Yanıp methettiğim: Gönül Yaylası;Onunla […]
Ağustos 22, 2019

Ezelden yazılmış, bana bu kader,

Ezelden yazılmış, bana bu kader,Çok şükür, anladım, eylemem keder;Sevdiğimi koydum, kalbin içine,Nereye gidersem, berâber gider. Böylece yazılmış, alnıma yazı,İdrâk ettim, etmem, ben îtirâzı;Damarlarım tel tel oldu, gerildi,Yâr elinden oldu, çalınan sazı. Semâda durup da, dinlesin felek,Mevlâdan istedim, böylece dilek;İki dünyâ, çıktı, benim gözümden,Şimdi hizmet eder, durmadan melek. Bilmem nasıl geldi, […]
Ağustos 22, 2019

Diyar dolandırır, bu bizim tâlih,

Diyar dolandırır, bu bizim tâlih,Gerçek tasdîk oldu, hem dahî sahîh;Tavsiye edildi, bir karar: (sabır),Tek isim olarak, çekeriz tesbih. Buradan açıldı, şükür, yolumuz,Îtirâz etmeyiz; bu, usûlümüz;İrfan cennetinin anahtarıdır,Bahâsı, göz kanı; değildir ucuz. Uçmak, hûri, gılman, acep ne ola?Yârabbî! bahşeyle, isteyen kula;Yüzünü devretti, şükür, bizlere,Biz iki cihânı, verdik bir pula. Bize emredildi: […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın derdine, oldum giriftar,

Bu aşkın derdine, oldum giriftar,Bu geniş dünyâyı, yaktı, etti dar;Mâşûkum gönlümü, ferah ettikçe,Dünyâ mani’ olur; ne kadar gaddar… Hamdolsun, kurtarır, gelir, Sevgili,Gamları def’eder, o tatlı dili;Tamular içine, beni atsalar,Alır da çıkarır, devletli eli. Berâber gezdirir, Arş-ı Âlâyı,Avcumun içine, verir semâyı;İki Cihan Şemsi, olur berâber;Gönül ne eylesin, batacak ay’ı… Yok olan […]
Ağustos 22, 2019

Nurlar fışkırıyor, Hicaz mısın sen?

Nurlar fışkırıyor, Hicaz mısın sen?(Salât-ı Dâimûn) namaz mısın sen?Tecellî edince, kalmadı benlik,Acep afat mısın, muraz mısın sen? (Kaabe Kavseyn) derler, iki kaşındır,(Arş-ı Âlâ) derler, senin başındır;(Âb-ı Hayat, Zemzem, Hakîkî Şarap):Gözünden damlayan mânâ yaşındır. Sende fânî olur, yönü dönen kul,Aşkına düşeni, eylersin makbûl;Ne kadar çeşitli, elvânın çoktur,Hangisi yakındır, kese olan yol? […]
Ağustos 22, 2019

Hidâyet Sâhibi Sultan!

Hidâyet Sâhibi Sultan!Bize lâzım oldu (irfân);Sana doğru niyet olsa,Cehil, olur hemen düşman. Medet kıl Yâ Resûlallah!Gece gündüz ederiz âh;Bu hasret odu yakıyor,Dermân eyle, sensin penâh. Gaflet ile gurûrum var,Tâkatım yok, zarûrum var;Ciğerime koydun ateş,Eğer yanarsam, nûrum var. Onunla göreyim seni,Mahrûm etme Cânân! beni;Ezelden dileğim budur:Boynuma taktım kefeni. Mâdem bâkî değil […]
Ağustos 22, 2019

Nice yurt değiştik, bulmadık karâr,

Nice yurt değiştik, bulmadık karâr,Ne kârı düşündük, ve ne de zarar;Her tarafı gezdi, bîçâre gönül,Nereye gittiyse, Dostunu arar. Dolandığı yerler, harâba benzer,Eğer aldanırsa, serâba benzer;Bir karar duranı, görmedi gözüm,Tuzağa düşüren dolaba benzer. Yârab! şerlerinden, sen eyle halâs,Bu iki dünyâya, ettirme havas; (1)Yüzünden başkası, her yaratılan,Hakîkatı bilmez, eder iltimas. İşi gücü, […]
Ağustos 22, 2019

Bir ayna, göstermez, durulmayınca,

Bir ayna, göstermez, durulmayınca,Hakka vâsıl olmaz, yorulmayınca;Esrâr-ı İlâhi, târîf edilmez,Aşka bürünüp de, sorulmayınca. Dünyâ gördüğümüz: bâzâr-ı âlem;Târîf edilince, yazamaz kalem;Âgâh olmak için, nice âlimler,Geceli gündüzlü, çekmişler elem. Âşık olanların, haberi vardır,Âşikâr geziyor, Dilberi vardır;Gamın deryâsında, onlar boğulur,Sefâlara benzer kederi vardır. Bütün âlem ölü, onlar diridir,Cihânı sevmekten, hem de berîdir;Her yerde […]
Ağustos 22, 2019

(Men lemyezuk) derler, tatmıyan bilmez;

(Men lemyezuk) derler, tatmıyan bilmez;Kendi varlığını, atmıyan bilmez;(Hâl) ile bu (İlm)i, bütün toplayıp,Götürüp bir pula satmıyan, bilmez. Nice bin kâşifler, keşfedememiş:(Nerden zuhûr eder, buraya geliş?);(Deryâ-yı Ahad)a, durmadan akar,Gözünen görünmez, bu nasıl gidiş? Yol târîf ederler; dar mıdır acep?(Yok) târîf ederler; var mıdır acep?Bâzıları der ki: (Gerektir cünbüş),Acep gam ile mi, […]
Ağustos 22, 2019

Unuttum dünyâyı, aşka uyunca,

Unuttum dünyâyı, aşka uyunca,Hazmettim hülyâyı, takıldı kanca;Her yerde seyreder, iki gözlerim,Mânâ Leylâsıdır, okutur Hoca. Alır da okurum, Ondan, dersimi,Kulağım işitmez, başka isimi;Beynimin içine, çekilmiş durur,Her gözler göremez, Onun resimi. İçimden söylüyor, durmadan, dili,Herkesler işitse, diyecek: deli;Öyle bir müşküldür, yazamaz kalem,Akılla, fikirle, edilmez halli. Gençlikte dokundu, büktü belimi,Yüzüne bağladı, geldi, elimi;Konuşamaz […]
Ağustos 22, 2019

Eğer açar isek, bütün kalbleri,

Eğer açar isek, bütün kalbleri, Nice Muhammedler, yaşıyor diri;Esrar kapısının miftâhı bizde,Cibrîli Emînden, alır haberi. Adedi bellisiz, ümmeti vardır,Göz ile görünmez, himmeti vardır;(Fakrî fahrî) sözü, çıkar durmadan,Akıllar ermedik âdeti vardır. Onda tamâm oldu, anlaşılmaz dîn,Sözleri (fakrî)dir, kendi çok zengin;Mevlâya karıştı, hâline bakan,Ondan zuhûr etti (Rabbül’âlemîn). Gönlümüzde vardır, rahmet deryâsı,Yönünü dönene […]
Ağustos 22, 2019

Bütün sahrâ ibret alsın, Leylâsı yok Mecnûnum!

Bütün sahrâ ibret alsın, Leylâsı yok Mecnûnum!Kalbim dolu sevdâ ile, onun için yorgunum;Farkedemem canlı, cansız, görünmüyor gözüme,Aşk ateşi, durmaz yakar, bilmem kime meftûnum… Görürüm ki, ben olmuşum, şavka dönen pervâne,Bakarım ki aklım gitmiş, olmuşum bir dîvâne;Bir ân gelir, Şemseddîn’im, hem Celâl’im, mevlevî,Onlar ile döne döne oynayanım, oyunum. Bir ân gelir, […]
Ağustos 22, 2019

Ateş düştü, yanar özüm,

Ateş düştü, yanar özüm,Dâim feryâd eder sözüm;Göreliden, gaaibolduSeni seyreyleyen gözüm. Bu hâl ile ne olayım?Gönül! bu aşka dolayım;Nere gitti bu idrâkim?Acebâ nasıl bulayım? Yanar bu kalb, eder feryad,Yine aşktan umar imdat;İki kaşın unutturdu,Acep nerde isimle ad? Deniz midir, umman mıdır?Her dertlere derman mıdır?Bu ceryânım gelir senden,Îman mıdır, güman mıdır? Görünüşüm […]
Ağustos 22, 2019

Kendini terkeyle, cihan sendedir,

Kendini terkeyle, cihan sendedir,Bütün cismi latîf, nihan, sendedir;Muhabbet eyleme kendikendine,Âlemin sevdiği Civan sendedir. Gurûrun var ise, zindan sendedir,Benlik bâkî ise, Şeytan sendedir;Aşkın hazînesi kaynar, taşarsa,Âleme rahmeden Rahman sendedir. Gözün açık ise, Kitap sendedir,Kulağın duyarsa, hitap sendedir;Kalırsa benlikten, sâdece bir toz,Akıllar ermedik azap sendedir. İçinden çıkarsan, sefâ sendedir,Sana yaklaşana vefâ, sendedir;Celâl […]
Ağustos 22, 2019

Bugün yine yandım, dumanım tüter,

Bugün yine yandım, dumanım tüter,Bir vîrâne oldum, baykuşlar öter;Gönül! sever isen, sevme ölüyü,Âşıklara sevgi, bir tâne yeter. Sevdiğin bir varlık, olmasın mundar,Başına dünyâyı, gelir, eder dar;Kaçarsan cihandan, yetişir, tutar;Âşıklara sevgi, bir tâne yeter. Eğer lâzım ise, sana bir mürşit,Onun gönlü bir renk; bulunmaz çeşit;Ver iki kulağı, sözünü işit:Âşıklara sevgi, bir […]
Ağustos 22, 2019

Bana baktın Meleğim!

Bana baktın Meleğim!Gözümü aldın teslim;Yârim edâ edince,Duramaz oldu dilim. Döker inciyle sedef,Hem de yâkutla necef;Derler: Sen yanacaksın!Keyflenir, etmez esef. Bilir ki yoktur ölüm,Mânâsı olmuş mâlûm;Âşıklara bir olmuş, Taltifler ile zulüm. Girmiş aşk deryâsına,Kavuşmuş Mevlâsına;Görür cihânı: zindan,Bakar aşk bâlâsına. Herkes Onu göremez,O âleme eremez;Bahâsı: sevilen can;Ondan geçip veremez. (Emre) eyledi teslim,Sonra […]
Ağustos 22, 2019

Ay gibi yüzüne kurbân olayım,

Ay gibi yüzüne kurbân olayım,Mânâlı gözüne hayrân olayım;Bülbül-ü şeydâdır; durmadan öter,Devletli hânene mihmân olayım. Çok âşık olunca, boyandım kana,Yüzünü seyrettim ben kana kana;İnci ile mercan, değildir lâyık,Canı kurbân edip vereyim Ona. Kesip götürürsem, eder mi kabûl?Derimi yüzersem, olur mu makbûl?Kapısında, gördüm, nice baş yatar…Sefil bir fakîrim, etmez tenezzül. Çok can […]
Ağustos 22, 2019

Nice harap yerler, olmuş kâşâne…

Nice harap yerler, olmuş kâşâne…Nice çok saraylar, olmuş vîrâne;Ortada yanıyor, görünmez bir mum,Bizi ona ettin, dönen pervâne. Dışarı çıkarsak, oluyor zindan,Seni seyreylemek, olmuyor imkân;Bizleri birçoğu, dâim ta’neder,Gaafil! iyi seyret, hâlî mi meydan? Görüşüp, sevişip, bir can olmuşuz,Bizi katra görme, ummân-olmuşuz;Dışımız görünür: âciz, bîçâre,Şifâ bulmaz derde dermân-olmuşuz. Bize tâbi’ olmuş, nice […]
Ağustos 22, 2019

Birecik köprüsü, ne kadar uzak…

Birecik köprüsü, ne kadar uzak…Bindik arabaya, oldu bir tuzak;Kablo telleriyle bağlandı ayak;Yârab! himmet senden, lûtfeyle, bırak. Kimisi sabırsız, çekiyor sitem,Hicran yarasına, bulunmaz merhem;Kiminin sabrı var, kantarlar gibi,Kimisine düşmüş, sâde bir dirhem. Hazînen doludur, sen eyle lûtuf,Kur’andan işittik, bu hâlin mâruf;Dileğimiz budur, gel eyle kabûl,Bize ibret olsun; sabırlı Nasuf. (1) Gel […]
Ağustos 22, 2019

Sevdim seni ey Dilber!

Sevdim seni ey Dilber!Kalbinden verdin haberGözüne baktım, oldunBenim ile berâber. Canın benden ayrılmaz,Yüzlerin oldu Hicaz;Burnun minberim oldu,Bakar, kılarım namaz. El, salât eder taşa,Bu hâl, gitmiyor hoşa;Gönlüm, oldu mekânın,Ebedî orda yaşa. Sana eyledim fedâ,Öyle emretti Hudâ;Yanarım tekrar tekrar,Sen eyledikçe edâ. Yârabbî! bu ne ateş…Bilemem nasıl yoldaş…Gelmez hiçbir hesâba,Yakıyor yavaş yavaş. Kül […]
Ağustos 22, 2019

Sen karayım diye, yerinme kahve! (1)

Sen karayım diye, yerinme kahve! (1)Mutlakaa lâzımsın tiryâki eve;Eğer pişirip de getirirlerse,Alır da içeriz, biz seve seve. Nurlara bezenmiş tene benzersin,Kaşlar ortasında bene benzersin;Kimseler bilmiyor, senin kadrini,İnci, mercan gibi, dâne benzersin. Ağacın üstünde, (Tûr)a benzersin,Dâim balk balk eden nûra benzersin;İçini görmeyen, kapkara bilir,Semâdan dökülen kara benzersin. Kadrini bilmeyen, veremez kıymat,Yağında […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim yavrum, güzelce uyu,

Ninni deyim yavrum, güzelce uyu,İlimle vereyim, sen iç bu suyu;Hazreti Yûsufu siper eyleyen: Bedenden yapılmış, mânâlı kuyu. Rastgeldi gözüne, görünce, kervan,Gelmiş geçmiş değil, hazırdır her ân;Aşka tutulup da, seyreden kulu,Yüzüne bakarak duruyor dîvan. Yakıp da kavurdu, akıtınca kan,(Mısır)ın yoluna, olunca revân,Kanlı gömleğinden alınca koku,Gözler görmeyince, olmuştur irfan. Çok şükür, görüyor […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! bu ne aşkdır, bu nasıl sevdâ…

Yârab! bu ne aşkdır, bu nasıl sevdâ…Aynanın içinden, edersin edâ;Senin saçlarıyın birtek teline,Nice âşıkların, olmuştur fedâ. Bu nasıl ateştir, yanıp bitmiyor…Nerelere baksam, ediyor zuhûr;Sevmezsen incinir, sevsen incinir,Kaçıp kurtulması, ne kadar zordur… Bilmeyenler der ki: (Bu aşk günahtır;Ona tutulanlar, bahtı siyahtır):Halbuki âşıka, en büyük devlet,Hayatta bir olur, öyle sabahtır. Her taraftan […]
Ağustos 22, 2019

Seninle birleştik, dönderen Felek!

Seninle birleştik, dönderen Felek!Birleşmek için de, çok çektim emek;Bu verdiğin gözler neler görecek…Bilmek istiyenler, oluyor âciz. Önü ile sonu: bir acı zulüm,Burada âcizdir, bilinen ilim;Bize lâzım olan, bu (Kalb-i selîm);Bilmek istiyenler, oluyor âciz. Anlatmak istemiş, her gelen kâmil,Bizlere dökmüşler, böylece bir dil;Bâzıları: (Ben!) der; hiç böyle değil;Bilmek istiyenler, oluyor âciz. […]
Ağustos 22, 2019

Derdimin sayısı, nice yüzbinler…

Derdimin sayısı, nice yüzbinler…Bütün damarlarım, âh eder, inler;Benim feryâdımı, acep kim dinler?Bu aşkın ateşi, yakar, görünmez. Dumanım çıkıyor, eflâke kadar,Cânân! imdâd-eyle, gel beni kurtar;Gönlümün içinde, acep kim yatar?İçinden içine sıkar, görünmez. İstîlâ eyledi, ölmez bir candır,(Bir Nokta)dır amma, bütün cihandır;Cennet bağı gibi, gül ü reyhandır;Âşık burunlara kokar, görünmez. Cümle yolcuların, […]
Ağustos 22, 2019

Sofu zanneder ki, hâlimiz günah;

Sofu zanneder ki, hâlimiz günah;Yüzümüze bakar, zanneder siyah;Gözleri göremez, duymaz kulağı:(Eynemâ tüvellû, semme vechullah). (1) Her yana dönersek, Odur görüken,Bakıp da göremez, kendi kör iken; (2)Gülün kokusundan yoktur haberi,Uzatır burnunu, batırır diken. Gözü çifte görür, şaş mıdır acep?Mermere benziyor, baş mıdır acep?Dimâğının tadı, tamâmen bozuk;Gıdâ eylediği, aş mıdır acep? Gözüne, […]
Ağustos 22, 2019

İşitmedin sen ey gönül!

İşitmedin sen ey gönül!İğfâl etti ağılı gül,Eğer dünyâ ateş olsa,Hiç gam yeme, durmadan gül. Senden evvel gelen hani?Mevlâ bâkî, herşey fânî;………………………………………………………………………… Zapteden: Vasfiye Değirmenci.Tarih: ?
Ağustos 22, 2019

Ne kadar zor imiş, âşıkın hâli…

Ne kadar zor imiş, âşıkın hâli…Kimisi arsız der, kimisi deli;Tâ öteden beri, böyle söylenir,Anlaşılmaz olmuş Hakkın emeli. Acep, bir gül açsa, bürüyor diken,Çiçeğinden evvel, odur görüken;Kurulmuş kaanundur, sabretmek gerek;Böyle timar eder, Alıp da Eken. Hazîne dolusu sabırlar lâzım,Gaayetle zorumuş, eylemek hazım;Bâzısı dayanmaz, eder îtiraz,Hakîkat âşıkı der: Bu, murâzım. Ona adım […]
Ağustos 22, 2019

Garketti göz ışığın; acebâ tûfan mıdır?

Garketti göz ışığın; acebâ tûfan mıdır?Ölü iken dirildim; sen misin, bir can mıdır?Nasıl geçti bu ömür, göz yumup açmak gibi…Arkama döndüm, baktım: aslı yok zaman mıdır? Severek beslediğim, asılsız hayat imiş,Boşboşuna verdiğim, bilinmez kıymat imiş;Bilmez, sâhip çıkardım bir gölge gölgesine,Yönümü döndüm Yâre, toplandı: bir ân mıdır? Dedi bana: Bak, uyan; […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma düşünce, yandı yüreğim,

Aklıma düşünce, yandı yüreğim,Meğer ateş imiş, benim meleğim…Emelim bu idi, ezeldenberi,Şükür, kabûl oldu benim dileğim. Anladım, yok olur her gelen insan,Kimi azap alır, bâzısı ihsan;Bize aşkı düştü, ferah eyledi,Gönlümüz doludur, onunla, her ân. Dolanıp da gelir, içinde yaşar,Sevdâsını verir, kaynatır, taşar;Ölmedik bir hayat ihsân eyledi,Her göze bakarsak, içine koşar. Aşk-ı […]