Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Döner, yoktur korkusu,

Döner, yoktur korkusu,Gözlerinden akar su;Bu bebek mahmurlaştı, Yaklaşınca uykusu. Uyu da, erken uyan,Uyuyan, dursun dîvan;Ölünün kardeşidirGaflet ile uyuyan. Uyanık geçsin ömrün,Seni Yaradan görsün;Gözlerinde gizlidirAy ve yıldız, nice gün… Dünyâya versin zıyâ,Sevsinler doya doya;Allahım, sevdiğineVerir huy ile hayâ. Tecellîler eder hâl,Onunla olur visâl;Aslına kavuşunca,Geride kalır hayâl. İki gözünü kiper, (1)Olur Hakla […]
Ağustos 23, 2019

Siz getirin mendili, (1)

Siz getirin mendili, (1)Döner değildir deli;Eğer gören, lâl olsa,Derhâl açılır dili. Yorulmadın mı bebek?Gülersin, Sanki çiçek;Muvâzene alıyorSenden bu çarhı felek. Sensin onlara mihver,Onlar seninle döner;Semâda olan melek,Durmadan seni öğer. Bebek! sen etsen edâ,Senden alırlar gıdâ;Gözlerinde gizlenmişSıfatlarıyla Hudâ Gördük, tutulduk Ona,Gelmiş, gizlenmiş sana;Ehli dünyâ göremez,Her âşıklar âşinâ. Gözlüye, olmaz gizli,Görenin, durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Bu sabînin ninesi…

Bu sabînin ninesi…Durmaz eliyle sesi;Kırıyor, cellât gibi,Bizde olan hevesi. Sabret, yoktur zararı,Bilen, etmez inkârı;Bâzı bizde bırakmazTahammülle karârı. Her yanı eder zindan,Bizleri eder pişman;Bu (Emre)nin hâlineDayanamaz her insan. Zapteden: Vasfiye Değirmenci, Şevket Kutkan. Saat:21.38 8.2.1954
Ağustos 22, 2019

Bu dünyânın elinden

Bu dünyânın elinden Âciz kalıyorum ben;Mevtâ eyledi beni,Sıkar, oluyor, kefen. Beni eyledi bir kul,Bu mudur Yârab, usûl?Durmaz dâvet edersin,Dersin: boşan da kurtul? Var mı benim irâdem?Kanlar akıtır dîdem:Yüzünü seyredince,Hayat, oldu cehennem. Senden olmazsa himmet,Zâlim, etmez merhamet;Elinden kurtar beni,Sonunda eyle dâvet. Senden olur imdâdım,Onun için feryâdım:Fânî oldum bakarak,Sâdece kaldı adım. Bâzı, […]
Ağustos 22, 2019

Çekirdekten, bu, yeter,

Çekirdekten, bu, yeter,Bülbüller gibi öter;Sönmüş idi bu ateş,Yaktı, eyledi beter. Biz baktıkça bu güle,Neş’eli, güle güle,Aşkı bizi benzettiGüle âşık bülbüle. Tekrar, ettik biz heves,Zaptetmez oldu kafes;Yaşar, hâli, ebedî,Yayılır çıkan nefes. Kulakları doldurur,Bizi durdurur huzûr;Ona eğilen boyun,Âşıktır, bilmez gurur. Her huydan olur sâlim,Nefsinden olur elîm;Metheylemekten âcizBu hâli, benim dilim. Zapteden: Hüseyin […]
Ağustos 22, 2019

Neler çeker gönlüm, aşkın elinden…

Neler çeker gönlüm, aşkın elinden…Nasıl dayanıyor, gezdiren beden?Dağlar götüremez, gaayetle ağır,Tahammül eylerim, çok şükür ki ben. Onu Veren, bana, ediyor yardım;Görünce yok oldu, orada adım;Durmadan gezdirir, felekkiyyâtı,Ölçülere gelmez, atarım adım. Gönlüm gezdiriyor, ellerim tutar,Beni yuva yaptı, içinde yatar;Ağırlığı gelmez, hiçbir ölçüye,Ne bir mîzan tartar, ne de bir kantar. Kadrini bilmiyen, […]
Ağustos 22, 2019

Cânân bahçesinin, gülleri âşık,

Cânân bahçesinin, gülleri âşık,Gülü metheyleyen, dilleri âşık;İçinde geziyor, hûriyle melek,Onların da dahi, elleri âşık, Çıkan sâdaları, dinliyen âşık.Ateşinde yanıp, inliyen âşık;Semâvât elinin, çalınır sazı,Gerilmiş telleri, çinliyen aşık. Gönül nağmesini, çalanlar âşık,O zevk âlemine, dalanlar âşık;Kendini unutup, hicrân elindeEbedî, ezelî, kalanlar âşık. Âşıklara dönen, (Cemâl)i âşık,Gözlerinden akan (zülâl)i âşık;Ateşe benziyor, tutunmuş […]
Ağustos 22, 2019

Yine sen zevka daldın,

Yine sen zevka daldın,Girip içinde kaldın;Dinle, bize haber ver:Bu hâli nerden aldın? Gülersin güller gibi,Yâreli diller gibi;Yakınsın bize bizden,Görününğ eller gibi. Karışıksın her cana,Gıdâ verinğ insana;Ufacık bir tohumsun,Hâlin benzer harmana. Sende gizlidir felek,Görünürsün bir bebek;Bu zevkın biderini (1)Temiz gönüllere ek. Dolsun seninle cihan,Koksun, sanki bir reyhan;Âşıkların bekliyor,Seni gözlüyor her ân. […]
Ağustos 22, 2019

Gizli yerden gelip, aşk sardı beni,

Gizli yerden gelip, aşk sardı beni,Ben onun hâliyle, söyleyim ninni;(Mahfî Hazîne)den, dalgalanıyor,Haberdâr eyleyim, ey bebek seni! Kendisi kendine, açar kapağı,Bilinmez kilidi: Âdem dudağı;Mevlâ ışığından, yapılmış duvar:Rumuzla söylenmiş, ona: Tûr Dağı. (Zümrüdü Ankaa)yız, orda öteriz,Mûsâ olanlara, yanar, tüteriz;Tükenip de bitmez, ışığımız var,Biz tenvîr eyleriz, ne de biteriz. Hazreti Îsânın, biziz çarmağı,(Üçüncü […]
Ağustos 22, 2019

Sana âşık olanlara

Sana âşık olanlaraDersin: durma, beni ara!Bu ne hikmet, sürdürürsünÇok dillerden nice kara… Bu mudur yoluyun izi? (1)Dâim taşlatırsın bizi;Yanan ateş kir tutar mı?Onlardır aşkın temizi. Durmadan ateşin haşlar,Atarlar, her yandan taşlar;Biz biliriz, bu yollardaKesilmiştir nice başlar… Onlar ölü değil, diri;Dillerden denir eseri;Bilerek fedâ eyledikSenin için canı, seri. Etmiş isen kime […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebeği bastı (Hâl),

Bu bebeği bastı (Hâl),Dünyâ, göründü hayâl;İşâret eder gözü,Oynar, bana diyor: çal! Gözü eder işâret,Gönlü de ister himmet;Duyup bilene, olurHareketi beşâret. Mevlâ! sen aşkını ver,Lisânı seni över;Dönüyor Kürre ile,Gözüyle kaşı mihver. Oynar, çeker eziyet,Küçükken etti niyet;Kendini sevenlerden,Durmadan alır himmet. İçinden söyler dili,Çipiçik çalar eli; (1)Kendisine hükmeden,Gönlü içinde gizli Anlaşılır lâlından,Böyle yaratmış […]
Ağustos 22, 2019

Bebeği sardı iştah,

Bebeği sardı iştah,İstîlâ etti Allah;Aşk gelip sarmayınca,Hiç affedilmez günah. Girmeyince mektebe,Bu dîn ile mezhebe,Aşk güneşi çavmadan,Kabul olur mu tövbe? Burda yok Sırat, Mîzân,İstîlâ etti Cânân;Esîr olmadan nefis,Kurtulabilmez insan. Bentleri kırılmadan,Bu aşka sarılmadan,Anlaşılmaz bu esrar,O ele varılmadan. Var yetmişiki hicâb,Sonudur: günah, sevap;Kovalarsın, o kaçar,Suya benzer ya, serap… Bil, boğulursun susuz,Anlaşılmaz bu […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, her hâlimi, tebdîl eyledi,

Bu aşk, her hâlimi, tebdîl eyledi,Nefsimin gözünü, alîl eyledi;Benim âzâlarım, durmaz konuşur,Nice lisan bilir, hep dil eyledi. Bütün sultanların, benim sultânı!Cümle yaşıyanı diri tutanı;Mevlâ âşıkları, çağırır beni,Gönül evlerinde, hem de yatanı. Aşka gark eylerim, gönül vereni,Mânâ gözleriyle, bakıp göreni;Mâmur binalarda, defîne olmaz,Durmadan gezerim, yıkık öreni. (1) Her tarafı Muhît, bir […]
Ağustos 22, 2019

Kim muraz almıştır, dâri dünyâdan?

Kim muraz almıştır, dâri dünyâdan?Ebedî yaşamış, hangi bir insan?Tatlı gibi durur, şiddetli zehir,Evvelâ güldürür, ettirir efgan. Durmadan çattırır, nice kardaşı…Burda yok ettirir, devletli başı;Kendisinden başka, varlık istemezNe kadar hasettir… var mı yoldaşı? İstediği yerde, dönerek gezer,Eline geçenin, kalbini ezer;Kendinden doğanın, ilk çamurunu,Yaşamasın diye, kan ile özer. Emdirip, büyütüp, ediyor esîr,Keyflendirip, […]
Ağustos 22, 2019

Ben sevince Dilber’i

Ben sevince Dilber’i Gözündeki cevheri,Aklım başımdan gitti,Yanarım çoktanberi. Dayanamaz oldu can,Âleme etti îlân;Hâlim târîf edilmez,Kâfi değil bu lisan. Dünyâya etti meşhurBu hâl, edince zuhûr;Tutulunca bu dilim,İçten içe konuşur, Sükûtumdur nişânı,Yakar iliği, kanı;Âşikâr edebilsem,Nûr eder bu cihânı. Kaanun, buraya kadar,Böyle edilmiş karâr;Onu görmek istiyen,Âşık olandan arar. Bulur onu, külünden,Buldum, yanıyorum ben;“Ölmeden […]
Ağustos 22, 2019

Dünya! sana denmiş, acep neden “dar”?

Dünya! sana denmiş, acep neden “dar”?Müsâde eylemiş, sana o Gaffar;İçinde bulunur, bağ ile bostan,Birçok rahîm insan, hem dahî gaddâr. Hepisine dersin, Yârabbî, kulum,Bâzısından doğar, çeşitli zulüm;Nârın ile nûrun, biliriz, haktır,Bu arada nitsin, acebâ mazlum? Hazînen doludur, sabır, ver bâri…Tanrı Taâlâsın, hem dahî “Bârî”;Yapıp ettiğinden, edilmez suâl,Kiminin ikrârı, nedir, inkârı? Çeşit […]
Ağustos 22, 2019

Bize ruhsat versin Allah,

Bize ruhsat versin Allah,Sizleri edelim ferah;Hiç kalmasın can sıkısı,Dünyâ için etmeyin âh. Derler: (Küllü hâlin yezûl),Şen duruyor işiten kul;Her ne kadar benim! dersen,Kimlere mülk olmuş bu yol? Her gelenler durmaz göçer,Başa gelen, hem de geçer;Ne kadar kuvvetli olsa,Ecel şerbetini içer. Hesâbetmeğe hiç değmez,Görmek için, gönüller gez;Seni merak ettirenin,Anla da var, […]
Ağustos 22, 2019

Çektiğim: bütün hicran…

Çektiğim: bütün hicran…Buna dayanır mı can…Ben isterken terahhum,Sevdiğim der: duma, yan! Acebâ himmet midir?Lûtuf, eziyet midir?Budur dâim çektiğim,Bu, bana kısmet midir? Bâzı, ederim isyan,Sonra olurum pişman;Tahammülüm artınca,Alırım ondan ihsân. Döner, derim: bitmesin,Bu gönlümden gitmesin;Vîran kuşundan başka,Başımda kuş ötmesin. Dinleyim doya doya,Yol gösterir (Ankaa)ya;O kuşun dört gözleri,Seyrettirir Mevlâya. Bırakmaz bende sitem,Kendinden […]
Ağustos 22, 2019

İlimle bilinmez, sırrımız bizim,

İlimle bilinmez, sırrımız bizim,Mülk ile alınmaz, vârımız bizim;Yere, göğe sığmaz; âşık kalbindeHer dâim eğlenir, (Yâr)ımız bizim. Durmayıp iniler, (Gizli Hazîne),Sevdâya düşürdü, yakıyor yine;Gözümüz, gönlümüz onunla ferah,Berâber yaşarız, biz döne döne. Dolandığı yerde, bırakmıyor kir,Kalbimiz her dâim, ediyor zikir;Sağ ile solu da, gezerken vücut,Aklımız her dâim, ediyor fikir. Onu düşünenden, ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Sen îmâr edersin, harâba doğru,

Sen îmâr edersin, harâba doğru,Bütün yürüyenler, serâba doğru;Bu insan yönü de, öyle yapılmış:Nereye dönerse, türâba doğru. Gözlerini aç da, seyreyle Onu,Toprağa dayanır, bu ömrün sonu?Ne kadar giyinsen, soyar, çıkartırEtten, tenden olan, bu canlı donu. Benim! dediklerin onun malıdır,Ebedî ağacın, birer dalıdır;Su ile topraktan, görünen vücut,Tekrar geri erir, bir hayâlidir. İbret […]
Ağustos 22, 2019

Bebek! uyu, gözünü yum, nenni, nenni, nen!

Bebek! uyu, gözünü yum, nenni, nenni, nen!Bizi etti Mevlâ mazlum; nenni, nenni, nen!Aşkına kimler düşerse, nenni, nenni, nen!Şükür olsun, olmaz mahrum, nenni, nenni, nen! Gece gündüz tutar huzûr, nenni, nenni, nen!Yakalarsa, sâkin durur; nenni, nenni, nen!Diri iken taş atarlar, nenni, nenni, nen!Tâ ezelden âdet budur. nenni, nenni, nen! Onlar yanar […]
Ağustos 22, 2019

Dönerken, döner başı,

Dönerken, döner başı,Çünkü aşktır yoldaşı;Gönülden dâvet ederÎki gözü, dört kaşı. Eline geçti zıpzıp, (1)Kendini etti kayıp;Giriftâr olan, aşka,Bilir mi ârla ayıp… Gönülden siler, atar,İki dünyâ olur dar;Hayat ile memâtı,Neyler, Mevlâ aşkı var. Alır da oturtturur,Kürsüler gibi durur;Cihâna hâkim olsa,Kalmaz kibr ile gurur. Kurtulur esâretten,Yol bulur cesâretten;Tecellî edince (Dost),Ne sen kalır, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşka olur mu son…

Bu aşka olur mu son…Çok gönül eyledi hûn;Yârin güzel bakışı,Kalbimle oynar oyun. Top eyleyip oynuyor,Uyanınca, gelir zor;Nazarı mestedince,Beni tutturur huzûr. Yok ediyor kendinde,Nûr olur beden, gövde;Alâka bırakmadı,Bitişince, bu dînde. Her yollar, oldu tamam,Kendi olunca İmam;Bin pâre ederlerse,Bitiştim, ayrılamam. Bir olunca ikimiz,Olduk ilimde deniz;Yolun nihâyetindeTâkîbedilir mi iz? Gaaibolunca cihan,Ân da olunca […]
Ağustos 22, 2019

Suladın gönlümü, gam ırmağından,

Suladın gönlümü, gam ırmağından,Emir nasıl çıktı, o dudağından?İşâret eyledin: kanınan yuğrul! (1)Bu kalb çamuruna, bir parmağından. Mayaladın beni, sabır yelinden,Hayat ihsân ettin, ateş elinden;Tahammül edilmez, tefekkür verdin,Bunlar nasıl çıktı, senin dilinden? (Emre) âciz kulun, nasıl dayansın?Gaflet uykusundan, nice uyansın…Zâtın birdir senin, şerîkin yoktur,Binbir ismi, dönüp, sana sayansın. Her sıfata göre, […]
Ağustos 22, 2019

Zannederdik biz bebek:

Zannederdik biz bebek:Gözünden bakar melek;Nenni nenni deyince,İsmâil, oldu köçek. Neler getirir devir…Yaradanım! ruhsat ver;Emir aldın sen Felek!Kürreyi doğru çevir. Olmasın muhâtara;Uğramasın zarara;Sen her şeye (Kaadir)sin,Mahkûm musun karâra? Her hâle sensin (Muhtâr),Çeşitli kudretin var;Bir adın (Zül, intikaam),Diğer adındır (Gaffâr). Çeşitli bilinğ ilim,Yetiştirinğ çokâlim;Kemâlâtıyın biri: (1)Nekadar lezîz: (Halîm). Medhe âcizdir dilim,Târîf etsem, […]
Ağustos 22, 2019

İşte gene tuttu, aşkın pençesi,

İşte gene tuttu, aşkın pençesi, Nasıl durdurayım, yanarım, sesi?Ateşlere kesti, benim bu kalbim,Zor alır, veririm, ben bu nefesi. Kimseler göremez, beni dışımdan,Kendi tutuşturdu, yakar, başımdan;Nice deryâları, dâim doldurur,Durmadan ağlıyan, gözler yaşımdan. Nazarla pişirdi, eyledi kebap,Günâhımla yandı, berâber, sevap;Aklımı, fikrimi, küle çevirdi,Ben nasıl eyleyim, dünyâyı hesap… Azrâil kuşları, başımda döner,Onlar fırsat […]
Ağustos 22, 2019

Seyredin bu koyunu,

Seyredin bu koyunu,Çok seviyor oyunu;Deryâya karıştırırBirgün melek huyunu. Seyredin siz elini,Tek tek söyler dilini;Ancak Felek biliyorKendinin emelini. Anlamaz zevkten başka,Varmış, dayanmış Hakka;Mevlâyı gören gözü:(Enelhak) yazan hokka. Bakın, bürümüş (edep),Nûr olmuş vücûdu hep;Gözlerinin siyahı:(Âyât yazan mürekkep). Kalbiyle dili: (Mushaf),Ahlâkı olunca sâf;Kafasının içineMevlâ doldurmuş (İnsaf). Âleme eder (şefkat),Mevlâ verir (mârifet);Her dâim tabîatı:Âlemlere […]
Ağustos 22, 2019

Son zamanda bekler, her mal, haracı:

Son zamanda bekler, her mal, haracı:Mutlak birgün çürür, ömür ağacı;Bu dünyânın sana, ettiği ikram,Tatlı gibi durur, anlarsan, acı. Uykuda, sanırsın, tatlı penzehir,Seve seve yersin, bilmezsin: zehir;Gafletten uyanan, anca, almıştır,Bu gelen afata, bilerek tedbîr. Kulakları duymuş, denen hitaptan, Bilip kurtulmuşlar, nice azaptan…Görüp okumuşlar, hem de bilmişlerDâim değişilen, (Diri Kitap)tan. Anlamıyan, demiş, […]
Ağustos 22, 2019

Yere, Göğe Sığmıyan,

Yere, Göğe Sığmıyan,Dillerde gezer Rahman!Bütün fırıldak senden…Nerde bulur arayan? Nedir gaflet uykusu?Nedir hayat korkusu?Sen verdin insanlara,Çekildin, kurdun pusu. Dedin: mekânım insan!Bulana ettin ihsân;Seni anlamıyana,Söylersin: Sanki hayvan. Kur’an der: Daha beter!İşitenden akar ter;Yüzüyün perdesini, (1)Âşıka kaldır, yeter! Onlardan gelmez zarar,Ediyorlar intizâr;Seni sevenler: melek;Anlamıyanlar, azar. Haktır nârınla nûrun,Âsîleredir zorun;Tecellîni göreninYürekleri olur hûn. […]
Ağustos 22, 2019

Nerden tutuldum ben Ona…

Nerden tutuldum ben Ona…Ben kül oldum yana yana;Gözlerine yuva yapmışÂşıkın sevdiği (Suna). Baktı, tutturdu alına,Ele geçmez hayâline;Ölmeden kurtulmak olmaz,Takmış çengelle dalına. Kesmiş de eylemiş aşı,Kendisinde olan başı;Sadâsını işitenler,Bağrına basmıştır taşı. Hiç tükenmez sabır gerek,Çekmek lâzım nice emek…İşlenmeden vücut bulmaz;Boş, emek olmıyan dilek. Kıvılcımı değmek lâzım,Çeliktir, edilmez hazım;Nice yıldır ben yanarım…Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerine beni, eyledin hayrân,

Gözlerine beni, eyledin hayrân,Yüzlerin gülünce, hem dahî şâdân;Sene ile geçen ömrü unuttum;Tükenmedik ömür, anladım, bir ân. Hesâba, kitâba gelmez bu idrâk,Ölçüye mîzâna, dahî bu eflâk;Yardım etmiyor mu, bütün hayâta,Ayaklar altında, sâbit duran hâk. Bize yardım eder, istemez izzet,Gözünü açana, gösterir ibret;Ağzına alırsan, bir tad bulunmaz,İçinde gizlidir, çeşitli lezzet. Sâhip değil […]
Ağustos 22, 2019

Gül, her çiçek şâhıdır,

Gül, her çiçek şâhıdır,Bülbüllerin âhıdır;Bu insanın benliği,Silinmez günâhıdır. Affolmaz, ölmeyince;Sırrını bilmeyince;Azaptan kurtulunmaz,Dirilip gülmeyince. Onun düşmanı, benlik,Kalbleri eder delik;Tard olan İblis gibi,İnsanı durdurur dik. Silâhıdır: tevâzu’,Gelirse, eder kuzu;Hasta olan gözlere,Odur şifâlar tozu. Dostu, ettirir düşman,Tatlı zamânı, zindan;Mevlâ lânet etmiştir:Ayrılır, olmaz pişman. Dâim yakar, inadı,(İblis) konulmuş adı;Hangi gönüle girse,Koymaz muhabbet tadı. Sermâyesidir: […]
Ağustos 22, 2019

Bizim hanım, ister, dâim halveti,

Bizim hanım, ister, dâim halveti,Kendisi çıkardı, sevmez kesreti;Durmadan ediyor, çeşitli zuhûr,Karıştırır, bozar, bu muhabbeti. Herbirinin, söyler, durmadan, dili,Kalblerinde durur, arzû, emeli;Zâtına seyreyle, ordan ediyor,Eğer hoş görürsen, böyle tecellî. Bir çeşit etmeğe, var mıdır imkân?Benzeri bulunmaz, doğan bu insan;Dolup da boşalır, bir karar tutmaz,Her dâim devreder, bu fânî cihan. Ön tarafı: […]
Ağustos 22, 2019

Bundan sonra nedir, benim kaderim?

Bundan sonra nedir, benim kaderim?Gelir, yakar, dönüp dönüp, kederim;Hiç üzmeyin, birgün olur, bu yolda,Kapısını açar, geri giderim. Tâkîbeder döne döne, dert ve gam,Dayanmıyor terkîbolan bu âzâm;Anlatırsam ben esrârı, bozulurEzelîden takdîr olan O nizam, Saklamaya her gözlerden, mecbûrum;Çok ağırdır bilenlere bu durum;Şükür olsun, mahrûm etmez tecellî,Bildirmektir âşıklara, hep zorum. Anlamakla hem […]
Ağustos 22, 2019

Işık gelse, gaaibolur karanlık:

Işık gelse, gaaibolur karanlık:Seyrederse Mâşûkunu bir âşık;Ne eylesin deli gönlüm çok yanık…Kimlerdedir bu yaranın ilâcı? Acısından fark edemem cihânı,Tâcîz ede seyreyliyen insanı,Dâvet eder sadâsiyle Rahmânı;Kimlerdedir bu yaranın ilâcı? Bu kalbimi Ona, yuva yaparım,Eğer gelse, devâsını sorarım;Etten, tenden (O Saray)a duvarım;Kimlerdedir bu yaranın ilâcı? Gözüm Ona kapı olmuş, açılmış,Yeryüzüne nur ışığı […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan değişir her hâl,

Durmadan değişir her hâl,Görünür de bulur zevâl;Ölü diye bir şey yoktur,Ne ki doğar, odur kemâl. Doğuran, doğana uyar;Hepisi Dost; yoktur ağyar;Zuhûr eden ilime bak:Büyüğü, küçüğe ayar. Misâl değil midir Âdem?Terakkî ediyor her dem;Dış ilimler buna benzer;Anlıyanlar, etmez sitem. Dâvuttan doğmuştur san’at,Durmayıp büyüyor kat kat;Terakkî eyleyip uçtu,Kazma, kürek, oldu: kanat. Görüp […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim gönül, seni…

Ben neyleyim gönül, seni…Neden esîr ettin beni?Sana teslîm etmedi mi,Yaratırken canı, teni? Meyyâl ettin hep zillete,Ahlâk denilen illete;Karıştın, ibret eyledinÇeşitli olan millete. Öldün, beni ettin mezar,Dost’a ettirdin âhuzâr;Âlemler, aklına göre– Ayna oldum – eder nazar. Kimisi bakıyor fena,Öyle nasîbolmuş ona;Kalbini temiz eyliyen,Güzel görür kana kana. Cansız ömür, bilmez kıymat:Çerçevede olmaz […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin (Solmaz Gül)ü,

Seyreyleyin (Solmaz Gül)ü,Saksı etmiş (Âşık gönlü);Tutuluyor gözler ile,Tecellîsi türlü türlü… Göz ile kulağa kokar,Kim rasgelir, onu yakar;Kıymetini anlıyanlar,Görürse, eder iftihar. Çürüyüp ulmaz yaprağı, (1)(Nefahtü)dür onun yağı;Ölü olsa, diri ederKokusu değen dimâğı. Cihan diri, Onun ile,Kolay destelenmez ele; (2)Seher vaktı durmaz uğrarBir gönülden bir gönüle. Girer, çıkar, eder ihyâ,Aşk nûrundan yapar […]
Ağustos 22, 2019

…………………………………

…………………………………………………………………… (1) Kimdir başını kaldıran?Canı ateşe saldıran?(Safî) olup Âdem gibi,Aşk deryâsına daldıran? Kimdir ona veren iğvâ?(Dost) ile ettiren kavga?Kimdir bunları anlıyan?Kimdir Âdem, kimdir Havvâ? Kimdir o cennette gezen?Ona uyan, candan bezen?Acep kimlerden kurulmuşAnlaşılmadık bu düzen? Bu bilgiye bulunmaz uç;Acep kimdir, ettiren suç?Kimlere teslîm olmuşturMuvâzene edilen burç? Acebâ imtihan mıdır?Cennet midir, […]