Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Sana âşık olmıyan,

Sana âşık olmıyan,– Diyorlar – sanki hayvan;Yüzüyün bir devrine (1)Pervânedir bütün can. Dönmezse, olmaz gündüz,Âmâ olur bütün göz;Varlık teferruattır,Cümlesine sensin öz. Gören, olur dîvâne;Döne döne pervâne;Mihver […]
Ağustos 23, 2019

Kabına göredir, rengi her suyun,

Kabına göredir, rengi her suyun,İçi tevhîd eder, dışından oyun;Bir hayat vermişin, siperi: korku;Hiç dibi görünmez, sen dersin: soyun! Acep ne eylesin, işiten bu kul…Durmadan söylersin, onlara: […]
Ağustos 23, 2019

Ninni deyim, uyu, boyun büyüsün,

Ninni deyim, uyu, boyun büyüsün,Ahlâkın, terbiyen, huyun büyüsün;Vatanın, milletin, etsin iftihar,Târihler kaydetsin, soyun büyüsün. Büyük varlık yazsın, kalemin senin,Terakkîler olsun, dâim emelin;Milletin seninle, etsin iftihar,Şarkı, Garbı […]
Ağustos 23, 2019

Yakayı alamaz, aşka tutulan,

Yakayı alamaz, aşka tutulan,Vücûdunda zerre, bulunamaz kan;Bu nasıl ceryandır, yoktur kurtuluş,Böyle ihsân eder, âşıka Rahman. Her olan fânîdir, ebedî: bu hâl;Anlamıyan eder, bu hâli ihmâl;Mal sahibi […]
Ağustos 23, 2019

Çok sızlıyor yârelerim,

Çok sızlıyor yârelerim,Durmaz dilim, durmaz dilim.Hiçbir cerrah çâre bulmazNeyleyim yetişmez elim. Böyle imiş mukadderat…Hiç başımdan gitmez afat,İçerden durmaz acıyor, (1)Her dâim ettirir feryat. Çâre olmaz, etsem […]
Ağustos 23, 2019

Yine aşıyoruz, nice yokuşu,

Yine aşıyoruz, nice yokuşu,Gidip, geçiyoruz, kanatlı kuşu;“Varlığ”ı bilince, bu deli gönül,Bildi, idrâk etti, doluyu, boşu, Her varlık onundur, gerisi boştur,Bilip silkelenmek, oldu kula zor;Nereye gitmiştir, benim! […]
Ağustos 23, 2019

Karanfilin beyazı,

Karanfilin beyazı, Kokuyor bâzı bâzı;Su ile gün görmezse,Bükülüp eder nazı. Yere eğilir boynu,Çıkarır çok oyunu;Dört unsurdan yaratmış,Kokutur, Cânân onu. Yaprakları var, yeşil,Her boya ayrı değil;(Emre) onu […]
Ağustos 23, 2019

Benimdir her irâde,

Benimdir her irâde,Benimdir gören dîde;Kuş, semâya uçamazBen etmezsem müsâde. Benim! uçan kanadı,Benim! ağzının tadı;İçi benim! dışı kul,(İsmail Emre) adı. Büründüm ete, tene,Bende yok gün, hem sene;(Emre) […]
Ağustos 23, 2019

Döner yüreğim, döner,

Döner yüreğim, döner,Onu durdurmak hüner;Kalbimi ateşledi,Kâh cızılar, kâh söner. Acıdan alır hitap,Duyunca, kalmaz azap;Akıllar gömleğidir, Ağızda dönen: sevap, Açarsa, Rahmân açar,Cihâna koku saçar;Eğer âşikâr olsa,Dünyanın tadı […]
Ağustos 23, 2019

……………………………….

……………………………….Gönlünü ferah et, yolun görünsün;Siper etmek istenğ irfâniyeti,Diline sâhib ol, Dostun görünsün. Kollarını açmış, dâim, görene,Dünya ışık olsa, görmez, köre ne…Hazîne kapısı, her dâim açık,(Toprağa) yüzünü, […]
Ağustos 23, 2019

Hâlimden soran olmaz,

Hâlimden soran olmaz,Yolumda duran olmaz;……………………………….………………………………. İznini ve…..ol HakÇalıştım, ettim hak; (?)……………………………….Kimseler olmaz ortak. Bilmiyen, der, acâyip!Şükürler, oldu nasip.……………………………….………………………………. Şükür, benim! dediler,Ölür isem beraber;Yüreğimin içindeKimseler olmaz heder: […]
Ağustos 23, 2019

Âşikâr eylesek, esrârımızı,

Âşikâr eylesek, esrârımızı, Târif dahi etsek, biz (Yâr)ımızı…Dünyâ malı olsa, vermeyiz aslâKalblerdeki olan, o vârımızı. Hiç mîsâl olamaz, devreden Küre:Sanki bir harmanda, küçücük zerre;(Cennet-i İrfan)dır, târîf […]
Ağustos 23, 2019

Akıllar ermez feleğe,

Akıllar ermez feleğe,Neler doldurur eleğe…Kimisi altına geçer,Seyreder dürüst dileğe. Uykusuzdur, “Kaaim” durur,Kendi halîm; yoktur gurur;Çevirdiği fırıldaktır,Seyredemez onu mağrur. Halkediyor, kendi Hallâk;İstediği: temiz ahlâk;Herkesin kendisi düşer,Gayrisine kursa […]
Ağustos 23, 2019

Bu dünyâya gelen, gidecek birgün…

Bu dünyâya gelen, gidecek birgün…Gelirken şenlenir, giderken mahzun;Eşi ile dostu, en yakınları,Hep mutlakaa tutar, görerek, hüzün. Bir gaflethânedir, giren anlamaz,Olan hâdiseyi, gören anlamaz;Oraya çekilip, seyreden bilir,Aklını, […]
Ağustos 23, 2019

Çok zâlimdir benim suçum,

Çok zâlimdir benim suçum,Fırsat bulsa, eder hücum;Yakalarsa, yetmez gücüm,İmdâdeyle Hazreti Aşk! Eğer etmez isen imdat,Tutar da ettirir feryat,Bu ağzımda hiç kalmaz tad…İmdâdeyle Hazreti Aşk! Yüzbin türlü […]
Ağustos 23, 2019

Ayrı görünüyor, seyret, bir kafes,

Ayrı görünüyor, seyret, bir kafes,Alıp da verilen: sâde bir nefes;İnsanı hayvandan, farkettiren hâl:Bilgilerden çıkan, elemli bir ses. Bu mükevvenâtın başıdır (insan);Hâlini bildirir, her çıkan lisan;Kimisinden (celâl), […]
Ağustos 23, 2019

İçim güler, dışım, kan ağlar benim,

İçim güler, dışım, kan ağlar benim,Kendinden kendine, gam çağlar, benim;Bütün vücûdumda, (Dost)un ateşi,Gece, gündüz yanar, hem dağlar benim. Bir ateşe düştün, yan deli gönlüm!Öyle bir ateştir: […]
Ağustos 23, 2019

Gözlerim, gözlerim, açar gözünü,

Gözlerim, gözlerim, açar gözünü,Gözümün içinde, gizler yüzünü;Benim kulaklarım, ezber etmiştir,Her dâim dinliyor, Onun sözünü. Bütün varlığımı, etti istîlâ,Derd ile gamına, ben dala dala;Bu benlik, kendine, geçti, […]
Ağustos 23, 2019

Nereye gidersem, berâber başım,

Nereye gidersem, berâber başım,Benden ayrılmıyor, bu can yoldaşım;Gönlüm meyhânedir, içerim bâde,Kanımdan yapılmış, mezeyle aşım. Doldurup içerim, yürek: kadehim,Her dem eksilmiyor, of ile âhım;Affoldu suçlarım, mahmûr olunca,Kendisine […]
Ağustos 23, 2019

Bâzâr-ı âlemdir: sanki bir mahşer…

Bâzâr-ı âlemdir: sanki bir mahşer…İçinde dolanır, her gelen beşer;Herkes sevdiğine, müşteri olmuş,Kimi ihsân alır, kimisi de şer. Tükenip bitmiyor, durmadan artar,Gönüllerde vardır, terâzi, kantar;Adedi bellisiz, üstünde […]
Ağustos 23, 2019

Neden ağlar ah bu gönül?

Neden ağlar ah bu gönül?Eğer gülse, açılır gül;Kapıları harap gibi:Edilmesi, zor, tenezzül. İçindedir “hûri cinân”,Onu ister bütün cihan;Zannederler: âhirette;Bulmak için, lâzım: (İrfan). Dilde dönen âhirette;İçine girecek […]
Ağustos 23, 2019

(Bilen), hiç durmadan, eder imtihan,

(Bilen), hiç durmadan, eder imtihan,Nazarından kaçmaz, hem iki cihan;Mâden, nebat, hayat, onunla muhît,Dolanır da gelir, merkezi: (İnsan). Işığı âdemdir, her varlık fener,Zıyâsı sâbittir; seyreden döner;Pervâneden öğren, […]
Ağustos 23, 2019

Ah dağlar, dağlar, dağlar!

Ah dağlar, dağlar, dağlar!Benim için kan ağlar;Neyleyim, (Yâr) olmazsa,Gülüstân olsa bağlar… Hepisi olur zindan,Kurur damarımda kan;(Yâr)dan ayrı olunca,Bana gerekmez bu can. Bülbüller, olur düşman,Gözümde kalmaz derman;Dünyâya […]
Ağustos 23, 2019

Ne sırlar saklıyor, âhû gözlerin,

Ne sırlar saklıyor, âhû gözlerin,İçindeki mânâ, ne kadar derin…Ateşi kalbimi, yaktı, bakınca,Tesellî etseler, olamam serin, Dışıma bakanlar, gam yoktur sanar,İçime girseler, onlar da yanar;Vücûdum gölgedir, aslı […]
Ağustos 23, 2019

Derman gelir, dert gider,

Derman gelir, dert gider,Gönül! sen etme keder;Ne kadar tedbîr etsen,Bildiğini, O eder. Ne olursa sen gör hoş;Dileklerin senin, boş;Her hâline râzı ol,Rızâsına yürü, koş. Sen teslîm […]
Ağustos 23, 2019

Bu elden geçerken, eyledim temas,

Bu elden geçerken, eyledim temas,Bahsettiğin bu gam, ecdattan mîras;“Safâya tebdîl et!” diyen çok oldu;Sen mahkûm değilsin, etmenğ iltimas. Nice yıldanberi, ben süregeldim,Bir çok kâşâneler, hep göregeldim;Hesap […]
Ağustos 23, 2019

Yakıyor hilâl kaşı,

Yakıyor hilâl kaşı,Arşa benziyor başı;Keserek çok kalbleri,Mânevî yapar aşı. Büyütür, eder fidan,Çiçeğine verir can;Tekâmül meyvasından Yedirir, eder ihsan. Yiyenler, bulur hayat,Dimağında olur tad;İçi Rahmân’a benzer,Âdem söyleniyor […]
Ağustos 23, 2019

Aklımdan çıkarsa, kalmaz karârım,

Aklımdan çıkarsa, kalmaz karârım,Gönlüme girerse, yine ararım; (1)Neden bu insanlar, ikrâh ediyor?Acebâ kimedir, beni zararım? Dertlerim yamandır, beni inletir,Kalbimi ateşler, döner, dinletir;Sesi kulağıma, eğer girmezse,Kalbin çırpıntısı, […]
Ağustos 23, 2019

Gönlümün derdini, söylesem kime?

Gönlümün derdini, söylesem kime?Gösterdim, bilmedi, birçok hekime;Cerrahı geldi de, hançer elinde,Dedi: Ben yarayım, kimseye deme! Sürüp de çıkardı, kemiren devi,Böyle olur işte, sahîh tedâvî;Derd ile illeti, […]
Ağustos 23, 2019

Sendeki hilâl kaşlar,

Sendeki hilâl kaşlar,Beni yakmıya başlar;Seni âşikâr ettim,Onunçün nâdan taşlar. İçten anıldı adın,Mahmûr eyledi tadın;Melûl melûl bakınca,Canımdan yaraladın. Hiç olmaz tedâvîsi,Çıkmaz inilti sesi;Feryâdım işitilse,Bülbül, yakar kafesi. Arşa […]
Ağustos 23, 2019

Dinler, gözleri bakar,

Dinler, gözleri bakar,Görülende hikmet var;İçinde seyredeniGörürsen, seni yakar. Çıkar (Diş’i Mercan) dan,(Gözü Sanki Fincan)dan;Kaşlarına tutulan,Tamam geçiyor candan. Başı sanki bir küre,Dönüyor yüzbin kerre;Güneş, canı unutmuş,Dönerek göre […]
Ağustos 23, 2019

Ah beni neyledi, gaflet uykusu…

Ah beni neyledi, gaflet uykusu…Zâlim nefsim kurmuş, her yandan pusu;Oku: mâlâyânî; yayı da: gurur;Çekilmez, dinlenmez, dedikodusu. Deyip duymak ile, günü geçirir,Şerbeti zehirden, verir, içirir;Günbegün didikler, öldürmek […]
Ağustos 23, 2019

(Gönül Sâhibi)nin, bilinmez adı,

(Gönül Sâhibi)nin, bilinmez adı,Verdiği meyvanın, hem dahi tadı;Feryâdım, figaanım, onun içindir:Gözlerinden çıkan, ok yaraladı. Gök kubbeden akar, kalbimin kanı,Birçok nakışlara, beler cihânı;Kulağımın zarı, dayanmaz oldu:Semâvât elinin, […]
Ağustos 23, 2019

Ne güzel bu eğlence…

Ne güzel bu eğlence…Oynuyor gündüz, gece;Yârab! bu nasıl mektep:Yazısı, olmaz hece. Hiç okunmaz, görmeden,Canı kurban vermeden;Hoca, ilim öğretmez,Yüzü yere sürmeden. Dâhil olduk sınıfa,Gamdır, görünür sefâ;Beni öldürmek […]
Ağustos 23, 2019

Nereden düştük hâle…

Nereden düştük hâle…Aşk, eyledi istîlâ;Olur mu hiç kurtuluş…Karâr eyledi Mevlâ. Düşen bülbüller öter,Yanar, dumanı tüter;Çıkıp kaçmak istiyen,Oluyor daha beter. Sen de tutuldun bebek!Benim çektiğimi çek;Âhınla feryâdınaYardım […]
Ağustos 23, 2019

Bu aşk verildi bize,

Bu aşk verildi bize,Bildirelim biz size;İçte yanan ateşiGöstermeyiz her göze. Anca târîf eder dil,Böylece olur kaabil;Bu, Mevlâ sadakası;Olmak lâzımdır sâil. ………………………………………………………… Zapteden : Ekrem Özhatay, Şevket […]
Ağustos 23, 2019

Gösteririz Gaffâr’ı,

Gösteririz Gaffâr’ı,Terk edenlere, ârı;Bu Mevlâ ışığına, Kör olan, der: soytarı! Yanar, benzer kandile,Dönerek güle güle;Mevlâ ile bir olsan,Hâcet yok Cebrâil’e. Bir (nokta)da yol olmaz,Ondan ayrı kul […]
Ağustos 23, 2019

Bu hasretin aşkı, dağladı beni,

Bu hasretin aşkı, dağladı beni,Nasıl edip acep, uyutsam seni…Aşkın ateşine, giriftâr oldum,Onun için sana, ben deyim ninni. Gözümün önünde, (Yâr)imin süsü,Yanınca, açıldı, onun örtüsü;Gökte çalkalanan, bulutlar […]
Ağustos 23, 2019

Derdime dayanmaz, çok yüce dağlar,

Derdime dayanmaz, çok yüce dağlar,Aşkına tutuldum, içim kan ağlar;Kaşının, gözünün, muhabbet odu,Gözlerimden girer, kalbimi dağlar Binbir ocağından, dumanı tüter,Başka derd istemem, bu bana yeter;Yakıp kül ettiği, […]