Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Aşkımıza Ay döner,

Aşkımıza Ay döner,Zor değil, kolay döner;Bir karar durur ölü,Dirilirse, hay döner; Dâimâ âşık döner,Nûra bulaşık döner;Ne bilsin yerdeki taş…Bize karışık döner. Öterek bülbül, döner,Açılırsa, gül döner;Neylesin benlik olan…(Hâl)e tenezzül döner. Bir (Yüz)e bakan döner,Bilirse, hâkan döner;Dönemez nefse gedâ,Eriyip akan döner. Bizimle felek döner,Çekilen emek döner;Yaklaşamaz bir mağrur,Kim olsa melek, döner. […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâl, âşık malıdır,

Bu hâl, âşık malıdır,Cennet gülü dalıdır;Herkesler anlıyamaz, Yüreğim yaralıdır. Hâlimi bilir (Hâsib),Çünkü, O etti nasîb;Yazma ile biter mi,Melekler olsa Kâtip… Böyle etmiş tecellî,Nazar edince (veli);Söyliyen, yine odur,Âlet: (Emre)nin dili. Çünkü oldu tercüman,Târîf-eder her zaman;Seyr-edince yüzünü,Şüphesiz, etti îman. Assalar, etmez inkâr,Böyle emr-etti Hünkâr;Canlı cenâze, bilmezZararlar ile hem kâr. Teslîm-eyledi canı,Medh-eyleyen lisânı;Bir […]
Ağustos 22, 2019

Senden olur her tecellî,

Senden olur her tecellî,Söyletirsin, döner dili;Semâda bir şey görülmez,Âdemden yetişir velî. Onlardan olur her şefkat,Zuhûra gelir (Hakîkat);Âlimlerden olmaz zarar,Câhillerden kopar afat. İmdad senden Resûlallah;Sevginden, bulalım felâh;Eğer nazar, sen, edersen,Affoluyor cümle günah. Aşk olmazsa, taşa benzer,Bakışı savaşa benzer;Kime bir kıvılcım değse,(Zümrüd) gibi kuşa benzer. Onu gören, hep uyanır,Kedini bir toprak sanır;Ne […]
Ağustos 22, 2019

Bakarsın Mânâ Gözlüm!

Bakarsın Mânâ Gözlüm!Kokarsın, Solmaz Gülüm!Seni seyrân-edince,Yaklaşmaz-olur ölüm. Bilinir ebediyyet,Anlaşılır tam niyet;Gark-olur zevkler ile.Lûtuf olur, eziyet. Bir olur bütün millet,Âlemi eder ziynet;Yanar, biter cehennem,Sâdece kalır cennet. Yakına gelir mahşer,Melek olur, her beşer;Olur iki pâre, Ay,Gelir, kucağa düşer. Onlar, birdaha batmaz,Varıp, yerinde yatmaz;(Emre), etti can teslîm,Ölüp, toprağa atmaz. Nurda, olmaz karanlık,Görene, dâim […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! ne oldum ben?

Yârabbî! ne oldum ben?Bilemem, bilirsin, sen;Hâil mi oldu acepAramızda bu beden? Beni ben mi yarattım?Tükenmez derde attım?(Men lem-yezuk, lem-ya’rif):Senin nûrundan tattım. Onunçün bütün zorum:Birdahî etme mahrum;Elim, kolum bağlıdır,Huzûrunda dururum. Başka yoktur penâhım,Halk-Eyliyen Allahım!Dilerim, kesilmesin Senin için bu âhım. Rabbimsin, hem de delîl,Senin, ağzımdaki dil;Sen var iken bu (Emre),Sefîldir, hem de […]
Ağustos 23, 2019

………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………Satınaldı Dilberi. (1) Âhuzâr etti çok sene,Nice gündür döne döne…Seni canında bulmuşken,Vâdetti, oldu pervâne. Karıştırdı sana canı,Yüzünde okur Kur’anı;Kimi der: dinsiz! imansız!Fedâdır; budur erkânı. (2) Canı, teni etti adak,Dönüp dedin: Yüzüme bak!Gördü, gitti ihtiyârı,Ağzı, dili der: Enelhak! Gönlü ordan alıyor tad,Alamazsa, eder feryad;Bu (Emre) eğer ayıksa,Dâim senden bekler imdat. Zapteden […]
Ağustos 22, 2019

Şükür sana Allahımız:

Şükür sana Allahımız:Bâkî kalır iştahımız;Eğer gitsek ölü olup,Dâim durur günâhımız. Bizimledir bütün melek,Kabûl-oldu cümle dilek;Âşıklara yakışır mıNefse mağlûb-olup ölmek… Hükmedip de olduk diri,Aşktan kalmayız biz geri:Mahkûm-olan nasıl görürEbedî diri Rehberi… Yaşıyoruz biz Onunla,Ağzımızdan der essalâ;(Rabbül’âlemînim!) demiş:Şefkat eder bütün kula. Dâim düşünür iyilik,Her kuvvete odur mâlik;Gözleri âmâ olanlar,Görüp de, olmaz sâlik. […]
Ağustos 22, 2019

Neler yarattın Gaffar…

Neler yarattın Gaffar…Böyle eyledin karâr;Bu akla güvenilmez,Dönektir, eder inkâr. Kendine kurar tuzak,Çünkü nefistir alçak;İbret gözlerini aç,Ona uyanlara bak. Anla, Mevlâya sığın,O, senden sana yakın;Yaslan her âşıklara,Sakın nefsinden, sakın! Öldür, anma adını,Bozar ağız tadını:Tanrıya yakınlardanAlırsın murâdını. Onun yolu selâmet,Dâimâ eder himmet;Nefse uyanğ, güldürür, (1)Sonra çektirir zahmet. Anlayan, eder ferah,Bırakmaz sende günah;Aman […]
Ağustos 22, 2019

Nedir Yârabbi, zorum…

Nedir Yârabbi, zorum…İstiyorum terahhum;Gaflet verip şirnetme, (1)Senden eyleme mahrum. Senindir kudret, kuvvet,Durmaz, edersin dâvet;Senin emirlerine,Bizler diyelim: evet. Olmasın yollar diken,Sen ol bize görüken;Biz kime yalvaralımSen Yaradan var iken? Rahmetin gaayet boldur,Bakışın, bize yoldur;Boşalt arzû, emeli,Sevgini kalbe doldur. Herşey fânî, biliriz,Aşkın: tükenmez deniz;Sana dâvet edeninÂh-ü- efgaanıdır iz. Bilir: hayat emânet; (2)Ondan […]
Ağustos 22, 2019

Nerelere gitti bunca doğuşlar?

Nerelere gitti bunca doğuşlar?Uçarken, dinlerdi, her uçan kuşlar;Dünyâ bir yılandır, doğurur, yutar,Hâk-ile yeksandır, tac giyen başlar. Seni diri tutan başa güvenme,Sayı ile geçen yaşa güvenme;Yüzüne güler de, aldatır seni,Gaafil iken giden hoşa, güvenme. Dilinden söylüyor, dinle de uyan,Her şeyi bırak da, Mevlâya dayan;Adetsiz rejimler gelmiş de geçmiş,Dünyânınn gözüne, olur mu […]
Ağustos 22, 2019

Kim almıştır bu dünyâdan sefâyı?

Kim almıştır bu dünyâdan sefâyı?Halâs-etmez, dâim yapar cefâyı;Bir kuş gibi, kalbe koymuş hafâyı,Gözünü aç, ibret olsun, gül gönül! Kendisidir bu dünyânın sâhibi,Doğru söyler (Hak Dîni)nin (Habîb)i,Dikilir mi, bak, kefenin bir cebi?Gözünü aç, ibret olsun, gül gönül! Ayıkmazsan, son deminde efgandır,Uyandıran, diri kılan (İfan)dır;(Kesret) değil, sırrı anla, (Bir Can)dır,Gözünü aç, ibret […]
Ağustos 22, 2019

Cânân! melûl bakar senin gözlerin,

Cânân! melûl bakar senin gözlerin,Akıl eli yetmez, mânâsı derin;Aşkın ateşinde yanan kalbimi,Edâlı gülüşün eyledi serin. Âb-ı Hayat verip kandırdın beni,Sevdâ ateşine yandırdın beni;Hayâtım, varlığım çıktı gözümden,Çeşitli dillerden andırın beni. Bitip tükenmiyor feryâdım benim,Bilirim ki senden, imdâdım benim;Saklayım kendimi, dedim ellerden,Dile destân-oldu bu adım benim. İki dünyâ, aldı derdimden haber,Neden îlân-ettin […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünü gösterdin, eyledin meftun,

Yüzünü gösterdin, eyledin meftun,Gülüşlerin ile eyledin efsûn;Kalbimi çıkarıp, aldın eline,Eğlence eyleyip, oynarsın oyun. Âşık olanlara, bu mudur âdet?Sana tutulduğum, oldu kabâhat;Sevilmek isterdi bîçâre gönül,Yanıp âh-etmeyi eyledin kısmet. Gündüz, hayâline, gözlerim bakar,Uyursam, rüyamda râyihan kokar;Beni Kayıs gibi, eyledin mecnun.Sahrâlar gezerim, olur iftihar. (Emre) tutulmuştur, seni görünce,Yandı, gülüşüne gönül verince;Gözüyün şâhında buldu […]
Ağustos 22, 2019

Ben-im dünyâ âcizi,

Ben-im dünyâ âcizi,Bütün cehâlet izi;Elimde yok bir kuvvet,Bilir sanırlar bizi. Gelmeyince bu ceryan,Birşeye dönmez lisan;Kara taşlar gibiyim,İzin vermezse Rahman. Dünyâyı görmez gözüm,Kelâm söylemez sözüm;Ben bir avuç toprağım,Mevlâya teslim özüm, Yoktur bende irâde,Bu canı ettim fedâ;Bir kelâm söyliyemem,Etmez ise müsâde. Haktır benden söyliyen,Onunla dolu beden;İçimde yanar ateş,Siper eyliyor bu ten. Bu […]