Doğuşlar 2

Ağustos 23, 2019

Deryadan karaya, damlalar damlar,

Deryadan karaya, damlalar damlar,Mevlâdan kuluna, gelir ilhamlar;Onu ancak bilir, tasavvuf ehli,Böyle gelmiş, geçmiş, bütün nizamlar. Kendinden kendine, alışla veriş,Nereden nereye, gelişle gidiş;Gelen, dilsiz gelir, gidenler dönmez,Nasıl […]
Ağustos 23, 2019

(Gönül Damlaları), damlar (Gönül)e,

(Gönül Damlaları), damlar (Gönül)e,Her damlası benzer, domurcak güle;Feryâdü figanı, taksim eylemişKendisine âşık olan bülbüle. (Nûn vel- Kalemi)dir, söyliyen dili,Sıra sıra dizer, mercanı, eli;İrfan cennetidir, gönül bahçesi,Sarayı […]
Ağustos 23, 2019

Karadır Kur’ânın, harfi, yaprağı,

Karadır Kur’ânın, harfi, yaprağı,Acep kimlerindir, yazan parmağı?Her daim zikreder, meyyâl olanın,Hiç durmadan, onu, dili, dudağı. Karadır Hicaz’ın, tavaflık taşı,Karadır Âdem’in, göz ile kaşı;Misâl değil midir, Havvâ […]
Ağustos 23, 2019

Sen beni dillere, destân eyledin,

Sen beni dillere, destân eyledin,Her yanımı bâğu, bostan eyledin,Dünyayı gösterip, düşman eyledin,Sevdiceğim! senin, bağrın taş mıdır? Bakışından kurdun, sen bana tuzak,Yaklaşırım; neden, durursun uzak?Bana karanlıktır, ellere […]
Ağustos 23, 2019

Ne kadar işlek yol, insanın gönlü…

Ne kadar işlek yol, insanın gönlü…Bâzı diri geçer, bâzı da ölü;Emri nerden alır, oraya gider;Kargayı geçirir, bâzı bülbülü, Her dâim açıktır, geçen kervana,Yetmişiki mahlûk, tâbi insana;Gece, […]
Ağustos 23, 2019

Kâğıttan bakar da, görünür makbûl.

Kâğıttan bakar da, görünür makbûl.Bakma, sana benzer, etme tenezzül;İkimiz de çürür, toprak oluruz,Yerlere dökülmez, var, Solmıyan Gül. Sen de benim gibi, bakan resimsin,Çürüdükten sonra, kalan cisimsin;Diriyi […]
Ağustos 23, 2019

Benzerin yok, herkeslere benzersin,

Benzerin yok, herkeslere benzersin,Âlemleri seyreyleyip gezersin,Sen toprağı kanlar ile özersin, (1)Hayat verip, bir olarak kalkarsın. Âdemim! der, meleklere işâret,Sevenlere ettirirsin beşâret,Âşıklara sen verirsin cesâret,Hayrân olup gözlerinden […]
Ağustos 23, 2019

Bu âleme gelen, geliyor sıbyan,

Bu âleme gelen, geliyor sıbyan,Aklı, fikri, kendi: anadan üryan;Berâber doğuyor, nice halleri,Devredip, oluyor, bir kâmil insan. Görünmez halleri, içinde gizli,Kendi üryan gelir, ederler bezli;Yokluktan yokluğa, gelişle […]
Ağustos 23, 2019

Dünya gibi dönmez, mekânımız var,

Dünya gibi dönmez, mekânımız var,İçinde oturan, Rahmânımız var,Diridir, ölmiyen, bir canımız var,Aklı unuttuysak, (İrfan)ımız var. (Sahrâ-yı Cünûn)dan geçti yolumuz,Nefisle bu akıl, oldu kulumuz,Arş ile Rahmâna, yetti […]
Ağustos 23, 2019

Yaz gelir de birgün, gülleri açar,

Yaz gelir de birgün, gülleri açar,Bülbül feryâd eder: neylesin, nâçar…Işık gelir ise, karanlık kaçar,Devir âleminin, âdeti budur. Karanlık hükmetmez, doğan bu güne,Her çiçek medyundur, kendi köküne,Aslını […]
Ağustos 23, 2019

Görsem senin izlerini,

Görsem senin izlerini,Evvel, alsam gözlerini;Unuturum ben adımı,Ben dinlerken sözlerini. Ben yürürüm koşa koşa,İz yaparım dağa, taşa;Ayağım hareket etmez,Uçarım, benzerim kuşa. Yakarlarsa, külüm uçar,Sen Dost’un eline kaçar;Mâni’ […]
Ağustos 23, 2019

Belden aşağıdır, son yatağımız

Aşağıdaki doğuş, Emre, kızının evinde yere serilen bir yatağa, dinlenmek üzere uzandığı sırada doğmuştur. Şerîat hükümlerine göre erkeklerin mezarı, kazanın beline kadar kazılır. Kadınların vücûdu daha […]
Ağustos 23, 2019

Bunlar, bir yeşermiş ağacın dalı,

Aşağıdaki doğuş, Emre, yine kızının evindeyken, kucağına küçük çocukları aldığı sırada doğmuştur: Bunlar, bir yeşermiş ağacın dalı,Ayrı ayrı durur, bilinmez hâli;(Deryâ-yı Ahad)den, zuhûra gelmiş,Döne döne, geri, […]
Ağustos 23, 2019

Bir dem gelir, güler, bir dem de hicran,

Bir dem gelir, güler, bir dem de hicran,Bir dem şen olur da, sonu da figan;Bir hâl, karar tutmaz, durmadan döner,Devrindedir tadı, böyledir ihsan. Bütün yaradılmış, devr […]
Ağustos 23, 2019

Eğer sen olmasaydın, olmazdı iki cihan,

Eğer sen olmasaydın, olmazdı iki cihan,Onun için ey Dilber, dururum sana dîvan,Yüzün âşikâr olsa, tutulur bütün lisan,Gözümün önündesin, çünkü sana merbûtum. Hiç senden ayrılamam, şûlen beni […]
Ağustos 23, 2019

Ferman okunmuyor, tozdan, dumandan,

Ferman okunmuyor, tozdan, dumandan,Kahve de isterdik rahîm insandan;(Dilencilik: altın oluk) dediler,Damla damlamadı, nidek, harmandan. (1) Herkesler düşmüştür, hep havasına,Mevlâ kuvvet versin, hem yuvasına;Kerem Sâhibinden, diler dururuz:Tâze […]
Ağustos 23, 2019

Çok şükür, yaklaştı, bizim günümüz,

Çok şükür, yaklaştı, bizim günümüz,Birgün yapılacak, son düğünümüz;Eller gibi değil, diriyiz bizler,Cihânı doldurdu, diri ünümüz. İçimiz diridir, dışımız gömlek,Beden yer, içerse, hâlimiz: melek;(Ruh!)tan, (taâl!), emri geldi […]
Ağustos 23, 2019

Seni idrâk eyle, ey güzel insan!

Seni idrâk eyle, ey güzel insan!Rengi senden alır, gül ile reyhan;Kimisi koyudur, kimisi açık,Gıdâyı alıyor, bil, iki cihan. İlim öğretiyor, bu tatlı sözün,Mihver tayin eder, kaşınla […]
Ağustos 23, 2019

Güneş, mihverinde, döner dediler,

Güneş, mihverinde, döner dediler,Akşam olur, batar, söner dediler;Doğup da batmıyan, bir aslı vardır,Onu seyreylemek, hüner dediler. Ne mağribi vardır, ne de maşrığı,Dâim, gaaibolmaz, durur ışığı;Tabîata mahkûm, […]
Ağustos 23, 2019

Kar yağar, kapatır, dağ ile taşı,

Kar yağar, kapatır, dağ ile taşı,Bellisiz, dünyanın, yaşıyan yaşı;Âşıkın dâimâ, akar gözyaşı,Derdi: Sevdiğinin, yüzünü görmek. Alır da kalbine, basar ataşı,Nefsi ile eder, dâim savaşı,Hasret ile figan, […]
Ağustos 23, 2019

Gülüşü beni dağlar,

Gülüşü beni dağlar,Zülfü sallanır, bağlar;Bu benim hasretimeDostlar, düşmanlar ağlar. Aşkın yoktur ilâcı,Bu hasret gayet acı;O Yâr ile bir olmak:Sultan Süleyman tâcı. Görse, dünyayı neyler…Mecnun, Leylâyı neyler…Âşık, […]
Ağustos 23, 2019

Beni söyletiyor, bu mecbûriyet…

Bu doğuş, 5.12.952 tarihli (Yeni İstanbul) gazetesinde Turhan Selçuk’un, irticâ tehlikesini nükteli çizgilerle ihtar eden güzel karikatürü vesilesiyle doğmuştur: Beni söyletiyor, bu mecbûriyet…Lûtfuyun yerine, olur eziyet; […]
Ağustos 23, 2019

…………………………………………………..

…………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..………………………………………………. (1) Eline düşeni, zâlim, didikler,Helâke gitmiştir, birçok dilberler…Kendisi uyumaz, fırsatı bekler,Şerrinden kurtulamaz, her gelen insan. Nice nice kalbi, ateşe yakmış…Zâlim, dönüp dönüp, geriye bakmış;Âşık gözlerinden, […]
Ağustos 23, 2019

Bu yuvanın taşı: inci ve mercan,

Bu yuvanın taşı: inci ve mercan,Arasının harcı: hûriyle gılman,Sıvası, boyası: söylenen vildan,İçinde oturan: bir (Dilber İnsan). Bütün tenvîrâtı, Mevlâ nûrundan,Her gözler göremez: nur zuhûrundan;Terakkîler ordan; meydana […]
Ağustos 23, 2019

Kalbimin derdinden, dilim lâl oldu,

Kalbimin derdinden, dilim lâl oldu,Vücûdum, görünür bir hayâl oldu;Sözü dinlemeğe, iktidârım yok,Elim ile kolum, kuru dal oldu. Çekinirim, gönül, yıkılır diye,Gönüllere devre, bakılır diye; (1)Hareket edene, […]
Ağustos 23, 2019

Hâlimi bilmiyen, der: ağlama, gül!

Hâlimi bilmiyen, der: ağlama, gül!Neler çekiyor bu bendeki gönül…Tâmîri mümkün mü, kadeh kırılsa?Önüne geçilmez, böyledir usûl. Baykuşlar ötüyor, vîrâna benzer,Örtülmüş defîne; zindana benzer,İçini göstermez, duvarları var,Garipler […]
Ağustos 23, 2019

Aşağıdaki doğuş, Emre yatağa uzandığı sırada doğmuştur:

Aşağıdaki doğuş, Emre yatağa uzandığı sırada doğmuştur: Sular söndüremez, aşk ataşını,Siyah zülfü kapar, Yârin kaşını;Kimse ayıramaz, hiç birbirinden,Âşık olanların, can yoldaşını. Biraraya gelmiş, hilâle benzer,Geceleri, düşte, […]
Ağustos 23, 2019

Doğar, eder tecellî,

Doğar, eder tecellî,Göreni eder deli;Bâzı Celâl görünür,Bâzı görünür Velî. Bâzı görünür gaddar,Bâzı ağlar, eder zâr;Hâli güneşe benzer,Gönüller bulur, yatar. Orasıdır vatanı,İhâta eder canı;Gözönünde; saklanır,Âşıka der: gel […]
Ağustos 23, 2019

Ninni, ninni, ninni, ey canım ninni…

Ninni, ninni, ninni, ey canım ninni…Acep uyutur mu, söylesem, seni?Senin bu feryâdın, geldi, hûnetti,Ateşe düşürdü, duyunca, beni. Söyleyim de uyu, ben, uzun uzun…Senin bu iniltin, gelip […]
Ağustos 23, 2019

Hızır yetişir mi, Mûsâ olmadan?

Hızır yetişir mi, Mûsâ olmadan?Hiç tûfân olur mu, dünya dolmadan?Hacca varılır mı, delil bulmadan?Hep söylenen sözler, hazır dediler. Sözler anlaşılır; denilir rumuz,Bu candır bahâsı, değildir ucuz;Bütün […]
Ağustos 23, 2019

(Hâl) gelir, (Emre)yi, eder istîlâ,

Bu doğuş da değerli karikatürist Turhan Selçuk’un, örümcek kafalı irticâi ve mürtecii temsil eden güzel karikatürü dolayısiyle doğmuştur. Bu karikatürde mürteci’ , ayakları Rus orağından olan […]
Ağustos 23, 2019

Bu dünyaya eyle, ey canım, nazar:

Bu dünyaya eyle, ey canım, nazar:Hayat ile dolu; sonu da mezar;Herkes bir hevese, düşmüş, geziyor,Gözünü açanlar, eder intizar. (1) Diri hangisidir, ölü hangisi?Diken hangisidir, gülü hangisi?Damlası, […]
Ağustos 23, 2019

Ninni deyim de, sen, bebeğim, uyu! (1)

Ninni deyim de, sen, bebeğim, uyu! (1)Rahat eyliyenin, halîmdir huyu;(Asıl azmaz, bal da, kokmaz) diyorlar:Tohum tâkîbeder, anadan soyu. Toprak üzerinde, biter her çiçek,Mutlaka istiyor, bir elden […]
Ağustos 23, 2019

Hayat bir aynadır: gülersen, güler,

Hayat bir aynadır: gülersen, güler, Seyret, nasıl açmış, sallanır güller…Ateşten geçerse, sükût ediyor,Misâl: mangaldaki, uyuyan küller. İkisi de ferah; bunlar gam tutmaz.Gamı unutmuşlar, zevki unutmaz;Genç iken […]
Ağustos 23, 2019

Birgün açılacak, bülbül kafesi,

Birgün açılacak, bülbül kafesi,Dostun bahçesinde, alır nefesi;Varlık kulağıyla, duyan bulunmaz,Gönül bahçesinde ötecek sesi. Feryadı, figanı; o güller için,Bahçe hazır olmuş, bülbüller için;Muhabbet ateşi, yanar, birikir,Gönül ocakları, […]
Ağustos 23, 2019

Kara kaşlarındır, belimi büken,

Kara kaşlarındır, belimi büken,Gözümün yaşını, yerlere döken;Yüzünde nişânı, (Dost)u görenin,Hayrân olup senin, derdini çeken, Yüzüne baktıkça, olurum mahmur,Ayrılsam, gözlerin, kalbimde durur;Acep güneş midir, acep ay mıdır:Gönlüm […]
Ağustos 23, 2019

Sevdiğim! Senindir, şekil ve şimâl, (1)

Sevdiğim! Senindir, şekil ve şimâl, (1)Kimi (Celâl) görür, kimi de (Cemâl),Senin hikmetinden, olunmaz suâl,Esrar kapıları, açılmayınca. Kimi çirkin görür, kimi de güzel,Aşkına düşenler, can verir, bedel;Yüzüyün […]
Ağustos 23, 2019

Yârab, bu kulların, bilmiyor, nâçâr…

Yârab, bu kulların, bilmiyor, nâçâr…Hangi anahtarın, kilidi açar?(Cemâl)in zıyâsı, sarmış dünyayı,Gaflet uykusundan, geriye kaçar. Kimsenin suçu yok, Sensin sebebi;Böyle bir ilmin var: yoktur mektebi;Yazısı, satırı, kalbde, […]
Ağustos 23, 2019

Yaz gelir, açılır, yayla sümbülü,

Yaz gelir, açılır, yayla sümbülü,Şehir bahçesinin, çeşitli gülü;Garîbin yatağı, yeri olur mu…Diyar diyar gezer, her dâim gönlü. Tâmîr edilmiyen, vîrâna benzer,Ateşi sönmiyen, külhana benzer;Defîne arayan, ordan […]