Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ bir konak imiş,

Bu dünyâ bir konak imiş,Muvakkat bir durak imiş;Her gelenler konar, göçer,Takdîr-eden, hep Hak imiş. Her gelen, bırakır eser,Hakîkati desen, küser;(Hayat benim!) diyen gaafil,Burada yel gibi eser. […]
Ağustos 22, 2019

Güvenilmez, zâlim nefse uyan,

Güvenilmez, zâlim nefse uyan,İdrâk etmez, o takılır her yana;Gaflet derler, uyuşturur, bırakır,Aklı eren, dâim ister: uyana. Zapteden: Müncibe Görgün. Not: Bu doğuş yarım kalmıştır.
Ağustos 22, 2019

Ayıplar örtücü, Settârül’uyûb!

Ayıplar örtücü, Settârül’uyûb!Günah affedici, Gaffârüzzünûb!Bildim, istemezsin, yarattığın kul,Merhametsizlere, olmasın mahcup. Çok şükür, kalmadı, bizde Celâlin,Yırtıldı perdeler, çıktı Cemâlin;Kur’anda buyurdun: ikisi de hak;Kabûl-eyleyince, oldu visâlin. Almaz yer […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl çağıralım âhı?

Nasıl çağıralım âhı?Âşık eyliyen Allahı?Bizlere mekân-eyledi,Yanarak bakar göz-şâhı. Seyreyleriz biz, onunla,O nurla görünür Mevlâ;İhtiyâcımız kalmadıTarîkat denilen yola. Kendinden kendine ayna;Durmaz, bakar kana kana;Güneş ışığı, erer miElektrik […]
Ağustos 22, 2019

Ey Tanrım! senin aşkın,

Ey Tanrım! senin aşkın,Uzakken, etti yakın;Kime gönül verirsem,Diyorsun: Candan sakın! Ben va’dimde dururum,Dönsem, olurum mahrum;Sâdık-olmaz isem ben,Ağaç gibi kururum. Olsa cennetin gülü,Ona ben vermem gönlü;Cemâlinden başkası,Bakıyorum […]
Ağustos 22, 2019

Sen sadık olacaksın,

Sen sadık olacaksın,Ebedî kalacaksın;Benlik bâkî kalırsa,Sararıp solacaksın. Anla: O sana düşman,Târîf-edilen Şeytan;Aldanan, lezzetine,Mutlakaa olur pişman. Şifâ bulmadık illet,Yüzler karası zillet;Eli, ayağı yok, küt,Mahkûmdur nice millet: Hiç […]
Ağustos 22, 2019

Bizi diri kılan gıdâmız, aşktır,

Bizi diri kılan gıdâmız, aşktır,Kendine çağıran Hudâmız, aşktır;Dönsek yönümüzü Zât-ı Rahmâna,Dilimizden diyen sadâmız, aşktır. Ledünnî denilen her ilim aşktır,Sırlar târif-eden bu dilim, aşktır;(Allemel’esmâ)dır hem (mâlemyâ’lem),Çeşitli lisândan, […]
Ağustos 22, 2019

Bize ne eyledin, Dilber!

Bize ne eyledin, Dilber!Her yandan kesildi haber;Neler bilirdik evveli…Unuttuk, kalmadı ezber. Okuyoruz biz, gözünden, Görünmüyor bize beden;Aklımız, fikrimiz vardı,Nûr Cemâlini görmeden. Bize aşkı veren, Sensin,Kalbimizden gören, […]
Ağustos 22, 2019

Bu Mevlânın işine bak…

Bu Mevlânın işine bak…Neler yaratıyor Hallâk…Bütün hamları pişirirBu aşkın yaktığı ocak. Onuniçin bekleriz biz,Kimse olmasın ümitsiz;Bütün yollar harâb-olur,Gaaibolmaz burada iz. Tanrı kapısı kapanmaz,Açıktır, edene niyâz;Bir ucu […]
Ağustos 22, 2019

Düşmandır nefis illeti,

Düşmandır nefis illeti,Tuzaktan kurar zilleti;Çok şükür ki siper etmişHalkeyleyen, fazîleti. Bilen, başa tâc-eyledi,Her dakîka hacceyledi;Rabbini anlayıp, bulan,Yetişti, mîrâc-eyledi. Onlarda (Vahdet)in gölü,İdrâk eden, atar gönlü;Sağdan, soldan söz […]
Ağustos 22, 2019

Yeri, göğü Yaratan!

Yeri, göğü Yaratan!Cümlesine verdin can;Tâbi’ kılan hep sensin,Onlara hâkim: İnsan. Hazmolunsa (beşerlik),Olur her işe mâlik;Yerler ile her semâ,Âdeme olmuştur milk. Mahlûkların Sultânı,Teslîm-almış (Vatanı);Kalbine siper-etmiş (Felekleri Tutan)ı. […]
Ağustos 22, 2019

Meydana çıktın, Nihân!

Meydana çıktın, Nihân!Nûr-oldu iki cihan;Görünür, ayrı değil,Hareket eden: Bir Can. Bize bağlı her ucu,Nice feleğin burcu;Gören göz seyrân-eder,Eğer görmezse suçu. Seyreder gönülleri,İçindeki gülleri;Âşıka nasîb-etmişBütün tenezzülleri. Giriliyor […]
Ağustos 22, 2019

Şen etmeğe verdin dil,

Şen etmeğe verdin dil,Senindir, benim değil;Ezelden, rızkımıza,Bize Sen oldun kefîl. Sana denildi Rezzak,İnanmıyanlar, ahmak;Gıdâyı yetiştiren:Toprak ve yeşil yaprak. Anlıyan, çekmez azap,İşiten, duyar hitap;Seni seven, istiyor:Yüzünden kalksın […]
Ağustos 22, 2019

Durmaz döner devrânımız,

Durmaz döner devrânımız,Kalb-iledir seyrânımız;Gam ile gussa göremezÂşık-olup hayrânımız. Dâimâ, o olur ferah’Nefs-elinden bulur felâh;Uçmaktan kapı açılır,Onu dâvet eder İlâh. Seyir eder Hudâsını;Gözden verir gıdâsını;Sözsüz ve kulaksız […]
Ağustos 22, 2019

Yaratır Hallâk, kulu;

Yaratır Hallâk, kulu;Böyle, onun usûlü;Bu ömür dedikleri, Geçici hayat yolu. Benzemez birbirine, Kimi, benzer derine;Çoğu, geçer (Celâl)den,Bâzı, ferah, serine. Yârabbî!’ verme gadap,Olmasın sana hicap;Bu yüzü sana […]
Ağustos 22, 2019

Yoklukta olmaz dâvâ;

Yoklukta olmaz dâvâ;(Hâl), olur mu bedâvâ?Sende fânî olunca,Nerede kalır sivâ? Cehennem olur, (varlık),İki dünyâ, karanlık;Yüzüne perde olan,(Benlik) denilen darlık. Böyle emretmiş Allah,Her arzû, olmuş günah;(Nefis): yaratır […]
Ağustos 22, 2019

Gönülde kalmadı, çok şükür, nâdân.

Gönülde kalmadı, çok şükür, nâdân.İçine oturdu Mânevî Sultan;İki dünyâ fânî; bakaası vardır,Çok şükür, gösterdi, bizleri tutan. Şefkat ağacından verdi meyvayı.İhâta eyledi iki dünyâyı;Fücûrâtı yaktı, eyledi bir […]
Ağustos 22, 2019

Seherlerde esen yellerde misin?

Seherlerde esen yellerde misin?Yağan yağmurlarda, sellerde misin?Senin yabancın yok, ellerde misin?Haber ver bize Cânân! ellerinden. Güneşi doğduran şafakta mısın?(Tûbâ) yetiştiren yaprakta mısın?Yoksa semâda mı toprakta mısın?Haber […]
Ağustos 22, 2019

Yüreğimden kan çağlar,

Yüreğimden kan çağlar,Dolar bahçeler, bağlar;Benim bu hicrânımaDüşman güler, yâr ağlar. Yârab! senden imdâdım,Senin için feryâdım;Yazıldı, söyleniyor,Bütün âleme, adım. Bilir, başına gelen,Senin yolunda ölen;Nasıl idrâk eylesinNefsin yüzüne […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebek, (Doğuş) yazar,

Bu bebek, (Doğuş) yazar,Sevilmiş, değmez nazar;Yârab! seni bilmiyen,Âlimse, birgün azar. Aşk kurtarır gafletten,Benlik denen illetten;Hakkın yolu açılırÂhlar ile hasretten. Bilenleredir, tadın,Ananlaradır, adın;Gönül! gel, tutul aşka;Dünyâdan ne […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma gelince, olurum meczup,

Aklıma gelince, olurum meczup,Lûtfundan alırım, gizlice mektup;Dışından görülür, zelilden zelîl,Zamânı gelince, cihâna, kutup. Darda kalanlara, ederim imdat,O vakıt bendendir, veririm hayat;Dem gelir, olurum toprakla toprak,Ayaklar-altında ederim […]
Ağustos 22, 2019

Yârâbbî! senden imdat,

Yârâbbî! senden imdat,Sen ver ebedî hayat;Nefis, olmasın delîl,Götürdüğü yer: afat. Gelmesin bu hâl, başa,Emek, gitmesin boşa;Biz sana güveniriz,Söyledin: (..limen yeşâ’) Hilâf yoktur sözünde;Görgü vardır gözünde;Yakınsın bizden […]
Ağustos 22, 2019

Hak yaratmış bunu nâdir;

Hak yaratmış bunu nâdir;Çünkü herşeylere kaadir;Cümle emir senden iken,Bu çekilen azap nedir? Bu muvakkat can için mi?Lûtuf ve ihsân için mi?Ömür, geçer yeller gibi,Birşey değmez ân […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne hikmet Yaradan?

Bu ne hikmet Yaradan?Aynadır sana (insan).Sırrını bildirmeğe, Kâfî değildir lisan. Saklar âdem dimâğı:Canlı Tûbâ yaprağı;Ahmed’i yetiştirenMekke, Hicaz’ın dağı. Muhammed’in (Hırâ)sı,Şimdi, oldu burası;Seni siper ediyorÂşıkın kalb yarası. […]
Ağustos 22, 2019

Yârâbbî! bu hâl n’ola?..

Yârâbbî! bu hâl n’ola?..Muhtâc-eyleme kula;Beşer hiç hazm-edemez,Halâs-eyle sen, Mevlâ! Kapından eyleme red,İki âleme ibret;Suçları bağışlıyan,Anca, Hazreti Ahmed. Ondan eyleme mahrum,Zâlim-etme, et mazlum;Bende varlık kalmadı,Boynu eğik bir […]
Ağustos 22, 2019

Okunur her kitaptan,

Okunur her kitaptan,Kurtuluruz azaptan;Yârabbî! sen emîn-etÇıkılmadık girdaptan. Elinde değil midir?Dilinde değil midir?Bütün huylar, ahlâklar,Selinde değil midir? Bunları sen yarattın,Kulun gönlüne attın;Hızır’la, İlyas ileDarlara hep imdattın. Seyr-eden […]
Ağustos 22, 2019

Aşk-olmazsa neyleyim ben…

Aşk-olmazsa neyleyim ben…İstersen söyletirsin sen;Cümle kuvvet hep senindir,Taş gibidir, neyler beden. Mahkûmdur verdiğin huya,(Hâl) vermezsen, olur kaya;Zehirdir bütün ahlâklar,Penzehirdir (aşk)la (hayâ). Yârab! dâim isteriz biz,Tükenip biter […]
Ağustos 22, 2019

(Men lem-yezuk, lem ya’rif)

(Men lem-yezuk, lem ya’rif)Nasıl edelim târif…Acep senden ayrı mıLâtîf ile ile hep kesîf? Merhamet sâhibisin,Her sırrın kâtibisin;Işığısın kalblerin,Fakat insan gibisin. Görünürsün sen cellât,Çıkarırsın hep afat;Eline yapışana,Bildik, […]
Ağustos 22, 2019

Kabûl-oldu bu dilek.

Kabûl-oldu bu dilek.Ne güzel oynar bebek…Yârab! semâ’ ederkenBerâber döner felek. Sanki olmuş mevlevî,Dolu, gönüller evi;Kitaplar târîf-etmez,İster olsun Mesnevî. Zapteden: M. Görgün, K. Gökçe. Saat:22.10 12.1.1964
Ağustos 22, 2019

“Bu aşk, bir bahr-i ummandır

“Bu aşk, bir bahr-i ummandırBuna hadd ü kenâr-olmaz.” Seyyid Seyfullah Gaayet tatlı bir ateştir,Düşenlerde yanar olmaz;Gönül evi, cihan gibi: Hak dergâhında dar olmaz. Görenler geçmiş başından,Gıdâ […]
Ağustos 22, 2019

Anca yazarlar misâl,

Anca yazarlar misâl,Anlıyan, eder visâl;Tatmıyan nasıl bilsin…Her haller, bulur zevâl. Târîf-edilmez lezzet,Söyler yüzbin Muhammed;Gözgöze karşı gelen,Mutlak almıştır himmet. Görse, ekilir tohum,Kalbden olunur mâlûm;Çıkar gözler önüne,Aşktan olur […]
Ağustos 22, 2019

Ne huy saklar insan…

Ne huy saklar insan…Hem Şeytan, hem de Rahman…Yârab! bu nasıl ateş,Beni yakar durmadan… Ateşi çıkmaz dışa,Tahammül, gitmez boşa;Şükür, zulüm değildir;Bizi atmazsın, hâşâ! Sığınırız zâtına,Diziliriz katına;Yârabbî! sen […]
Ağustos 22, 2019

Ateştir, yakar (Celâl),

Ateştir, yakar (Celâl),Ondan saklanır (Cemâl);Fi’linden sorulur mu: (Lâ yüs’el ammâ yef’al). Arslandan korkmaz böcek,Olamaz, ona, (görmek);His, insana verilmiş;Ona tâbidir felek. Bilmiyen, çeker azap,Ârife, olmaz girdap;İlim kitaplarından,Bütün, […]
Ağustos 22, 2019

Ey kudretler sâhibi Hak!

Ey kudretler sâhibi Hak!Sığındık, yüzümüze bak;Mâdemki kalb, senin evin,Gönlümüzü sen et alçak. Tutturma sen bir dalına,Harâb-olacak malına;Gözümüze eyle hedef,Seyredelim cemâline. Ordan bulalım selâmet,Anladık ki, senden himmet;Tefekkür […]
Ağustos 22, 2019

Gark-olunca biz Hakka,

Gark-olunca biz Hakka,Olduk Zümrüdüankaa;Değiliz baca kuşu, (X)Konamayız alçağa. Göz şâhıdır yuvamız,Yok-oldu mâsivâmız;Yaradan vekîl-oldu,Kalmadı bir dâvâmız. Söylüyor dilimizden,Yazıyor elimizden;Sönmüştür yedi tamu,Akan göz selimizden. Güler yüzümüz, dâim,Okutur durmaz, […]
Ağustos 22, 2019

Geçiyor acı, tatlı,

Geçiyor acı, tatlı,Bahâsız, hem kıymatlı;Bu ömür……………………………… Ey Yârabbî, dahîlek!Nasîb-eyledin görmek;Bu insanda cem’olmuş,-Semâda değil- melek. Dedin: (Ahsen-i Takvîm);Bu, böylece bir ilim;İdrâk-eylemek için,Olmak lâzımdır teslîm. Neden olur Mürebbî?Kim […]
Ağustos 22, 2019

Gülü gösteren: diken;

Gülü gösteren: diken;Kendini bil gül iken;Nereye bakar isem,Sensin bana görüken. Göremem senden başka,Yok-oldum baka baka;Aşk ile karıştırdınİhâta eden Hakka. Yeter ki ona ol mal,Âşık ol, eyle […]
Ağustos 22, 2019

Kim bu benlikten süzülmüş.

Kim bu benlikten süzülmüş.Mutlak, ebediyyen gülmüş;-Söylemiş hadîs-i kudsî-O, çünkü ölmeden ölmüş. Olmuş hazîneye mâlik,Hazret-i Ahmede sâlik;Nefisten kalırsa zerre,Âlim olsa, durdurur dik. Yazıyor Mânevî Kitap,İşitenleredir hitap;Ne edelim […]
Ağustos 22, 2019

Kulundan eylersin Yârab, tecellî,

Kulundan eylersin Yârab, tecellî,Seni seyr-edenin, tutulur dili;Nefis arzûsundan eyler ferâgat,Kendini yakacak, kalmaz, emeli. Gözleri açılır, düşmez tuzağa,Yemde balık gibi, atılan ağa: (1)(Şecer-ül-Huld) derler, vardır bir ağaç,İsmini […]