Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Söyleyim de ibret al,

Söyleyim de ibret al,İyi dinle, et visâl;Hak, diler de O yapar: (Lâ yüs’el ammâ yef’al). Fi’linden olmaz suâl,İşine etmez ihmâl;Dileyip de yaratmış,Arzû eyleyip, cevvâl. Durmaz eli, ayağı,Dâim güler dudağı;Tefekkürle doludurHesâb-eden dimağı. Ne esrârdır bu âdem…Bâkî duruyor her dem;Zâtında fânî olan,Bir şeye etmez sitem. Yaşıyor güle güle,Dâimâ Mevlâ ile;(Emre) îmân-eyledi,Zamânı geçer […]
Ağustos 22, 2019

Allah, olursa sâhip,

Allah, olursa sâhip,Ne hâl ediyor nasip…Gönüller Sâhibidir,Çünkü bir adı: (Hasîb). İsterse eder ihsan,Teslîm-olursa insan;(Gizli Hazîne)sinde,Biliriz, yoktur noksan. Çeşitli rahmet dolu,Varıp alıyor kulu;Kendine olan âşık,Ona dayanır yolu. Kapısı dâim açık,İçine giren: âşık;Kör olan nasıl görsün…Dâim seyreder ayık. Canlı Kur’an delîli,İnsandan söyler dili;Severek yaratmıştırÇok şükür, (İsmâil)i. Zapteden: Müncibe Görgün. Saat: 13.00 24.10.1962
Ağustos 22, 2019

Kendinden geçersen, devlet senindir,

Kendinden geçersen, devlet senindir,Mevlânın ettiği himmet, senindir;Eğer mahkûm-olsan, kendî nefsine,Aklına gelmedik zillet senindir. Ârif-olur isen, du can senindir,Görüp inanırsan, îman senindir;Ehli-gaflet gibi, mağlûbolursan,Nefis dedikleri Şeytan senindir, Âşık olur isen, Çalap senindir,Yüzlerden okunan Kitap senindir;Kalbinden doğmazsa, Mânâ Güneşi,Yetmişbin derler ya, hicap senindir. Her kalpten söylenen lisan senindir,Ahmed’in ettiği ihsan senindir;Eksik koymamıştır […]
Ağustos 22, 2019

Merkezsin Hazret-i âdem!

Merkezsin Hazret-i âdem!Herşey sende olmuştur cem,Mescid-i Aksâ sendedir,Bilen, secde eder her dem. Sendedir Ahmed’in izi,Sensin Mânânın Denizi;Görünce, ihyâ eyledin,Şükür, sana aldın bizi. Bilince. kalmadı sitem,Cehil denilen cehennem;Sendedir kalb yarasınaMuhabbetten olan merhem. Bakışın: kuşların dili,Konuşanlar, olur velî;Sen yarattın harfsiz, savtsızİlham getiren Cibrîl’i. Sensin canlılara Hallâk,Görünürsün sanki toprak;Taştır beşerin Kâbesi,Onu tepeliyor ayak. […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl metheylesin dil…

Nasıl metheylesin dil…Kokar, sanki karanfil;Gözü ile konuşur,Târîf-eyliyen Âdil. Kelâma gelmez mânâ,Duyulur yana yana;Aşkın yürüdüğü yol,Ebedî ermez sona. Ona tutulan, doymaz,Gaafil akıla uymaz;Kalbden kalbe konuşan,Harf-ile sözü duymaz. Alır bitmez lezzeti,Yıkılmadık devleti;Dıştan görünür zelîl,Kula olmaz minneti. Tâbi’ olur kurt, kuşlar,İtâat-eder başlar;Gelip bastırınca zevk,Gözünden akar yaşlar. Zapteden: Müncibe Görgün. Saat:12.00 31.11.1962
Ağustos 22, 2019

Aşk-ile olur görmek,

Aşk-ile olur görmek,Zor açılır bu çiçek;Zekânın hazînesi,Kapalıdır bu bebek. Yaratılmıştır cevvâl,Hâlî, değil mi misâl;İrâde ile dolu,Şimdiden etmiş visâl. İrfâna olmuş tohum,Büyür, hiç olmaz mahrum;Ne bilsin anlamayan,Allaha herşey mâlûm. Kendisidir Yaratan,Halkedip, eden ihsan;O, (Kaadir) değil midir?(Hallâk)tır, hem de (Rahman), İşine kendi (Muhtâr),Hulku değildir hiç dar;Derler: (Gafûrurrahîm),Suç örter, çünkü (Settâr). Lûtfundan, olmuş […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin kimseden, yoktur haberi,

Kimsenin kimseden, yoktur haberi,Mevlâ, mekân etmiş, durur, rehberi;Âşık olan, arar, ondan Dilberi,Onlar kabûl-etmiş, kâmil îmânı. Göz-ile görmeden, olmaz şehâdet,Fânî olmayınca, olmaz ibâdet;Yüzünde görülür, o Sekiz Cennet,Onlar kabûl-etmiş, kâmil îmânı. Görüp unutmuşlar, iki cihânı,(Cemâl)e satmışlar, bütün ihsânı;Kulaksız duyarlar, aşktan lisânı,Onlar kabûl etmiş, kâmal îmânı. Âzâları olmuş, Hakkın kelâmı,Gaaibden alırlar, dâim ilhâmı;Cansızlar, […]
Ağustos 22, 2019

Bu yavru neye benzer?

Bu yavru neye benzer?Bakar, gözünü süzer;Nazarı, olmuş bir nur,Nice kalbleri gezer. Kendi, küçük bir melek,Zordur içini görmek;Sevişi, olmuş bir bal,Bedeni ise: petek. Aşk-ile gözden yenir,Her bilenler beğenir;Damladır, olmuş deniz,Yanar, düşer ise kir. Uçarsa, olur muhît,Boyası solmaz, sâbit;Gaafil, eğilir taşa,Âşıktır ona sâcid. Canlıdır amma Mihrap.Toplanmış cümle kitap;Olmuş zevk-i ilâhî,Hiç yaklaşamaz azap. […]
Ağustos 22, 2019

Yok oldum, sensin vârım,

Yok oldum, sensin vârım,Kaybolunca, ararım;Sen aklıma düştükçe, Hep bozulur karârım. Olurum sanki mecnun,Çünkü olmuşum meftun;Gördüm, boynum büküldü,Yaktın, eyledin mahzun. Bırakmadın irâde,Tutuştum gide gide;Çok şükür, eylemedin Varlığıma müsâde. Küfürler, îmân-oldu,Hep görünen, Can-oldu;İrfanlar cennetiniHer ânım, seyrân-oldu. Yüzlerde öter bülbül,Dâimâ dinler gönül;Mâni’ imiş bu varlık,Lâzım imiş tenezzül. Misâl-olmuştur toprak:Devlettir, fakat alçak,Bu (Emre)nin dilindenSırları […]
Ağustos 22, 2019

Senin değil midir, el ile ayak?

Senin değil midir, el ile ayak?İlmini söyliyen dil ile dudak?İznin olmaz ise, hareket etmezYüzünü seyreden gözdeki kapak. Senin değil midir, bahçeler, bağlar,Düpdüz ovalarla, taş ile dağlar?Aklına düşenler, çekiyor hicranEğer gülmez isen, onlar hep ağlar, Ateşe düşüren, senin Cemâlin,Hayatlar bahşeden, hem de visâlin;Kimde bir kuvvet var? merkezi sensinHepisine olmuş, perde, Celâlin. […]
Ağustos 22, 2019

Sen dinle feryâdımızı,

Sen dinle feryâdımızı,Bize ver murâdımızı;Senin yolunda unuttuk,Bilmiyoruz adımızı. Nazarındır bize aşı,Fedâ ettik sana başı;(Ve mâ refîk illâ billâh): (1)Sensin âşıkın yoldaşı. İstemeyiz hiçbir kuldan,İsterse olsun bir Sultan;Beşer olan, tefrîk eder;Âşıkları, sensin tutan. Bizi bırakmasın elin;Kur’anda söyledi dilin;Bu (Emre)yi yok eyledi,Görünce, senin tecellîn, Seyreyleyene bakarsın,Fakat ateşe yakarsın;Değil-dir gülden, reyhandan,Sende fânîden kokarsın. […]
Ağustos 22, 2019

Benliğin dağını, bu gönül aşar,

Benliğin dağını, bu gönül aşar,Benim Sevdiğimi, kim görse şaşar;Eğer ayaklarım, deprenmez ise,Gözümün görgüsü, ardına koşar. Aşkı olmayana, târîf-edemem,Giriftâr-olana, hayıf edemem;İçimden Söyliyen, eyledi vekîlBen kendikendime, hâtif edemem. Kalbim mekânıdır, kuvvet Onundur,Bizlere edilen himmet, Onundur;İşine muhtârdır, hâkim kendisi,Saltanat Onundur, devlet Onundur. Bu hâli bilmiyen, bizlere güler,Hakaaret ederek, dişini biler;Kulun irâdesi, (cüz’)değil midir?Tanrı, […]
Ağustos 22, 2019

Seherde açılan bir gül müsün sen?

Seherde açılan bir gül müsün sen?Etrâfında öten bülbül müsün sen?Sakladım, sakladım, geldin de kaptın,Bilmem şahin misin, gönül müsün sen? Âyetler getiren Cibrîl misin sen?Mevlâya dost olan Halîl misin sen?Gözlerin söylüyor âyet-i Kur’ân, Sen seni metheden o Dil misin sen? Söyleyip dinliyen kulak mısın sen?Tebessüm-eyliyen dudak mısın sen?Mansûr’un dilinden, söyledin mânâ,Sırları […]
Ağustos 22, 2019

Yetiş, Ona var da bak,

Yetiş, Ona var da bak,Mânâsını sor da bak;Gönülde neler gizli…Ortasını yar da bak. Seyreyle kana kana,Fakat teslîm-ol Ona;Avağından başına,Olmuştur bir muammâ. Benzemez bu cihâna,Birgün ölecek cana;Dışı benzer bir kula,Bakışı, bütün mânâ. Baksan, görülüyor et,Saray, değil iskelet;Kimisi ikrâh-eder,Aşıklaradır ibret. Derler: Ahsen-i Takvîm,İçiyle dışı ilim;Fânî olur okuyan,Arkası: (kalb-i selîm). (Emre) gördü, tutuldu,Eriyip […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin oldu mahmur,

Gözlerin oldu mahmur,Seyreden gönül, uyur;Kirpiğin battı cana,Yarası, hâlâ durur. Gören, eder iftihar,Şen-olur, sanki bahar;Âşıkın avcısısın,Bilmiyen, sanır sehhâr. Cezbedir, değil sevdâ,Tanrıdır, hem de Hudâ;Göreli, bitti arzû,Denen iki dünyâda. Bildim ki, bunlar: toprak,Ayak altında alçak;Benim gönlümü kapan:(Cemîl)dir, hem dahî (Hak). (Güzellerin Güzeli),(Ebedî)dir, (Ezelî);Bu canımı verince,Ağzımdan söyler dili. Duymadan işitilir, Onu, bilenler bilir;Göğün […]
Ağustos 22, 2019

Göründü, oldu ayân,

Göründü, oldu ayân,Dayan yüreğim, dayan!Kupkuru taşa benzerSana aşkı olmayan. Varıp yakın olsa kul,Biter ibâdetle yol;Farkı kalır mı senden?Biliriz, bu hâl makbûl. Ne devlet verdin kula:Senin ile bir ola;Misâl budur görene:Denize düşer damla. Ayrılmaz birbirinden,Yukasından, derinden; (1)Cemâlin görünüyorÂşıkların pîrinden. Görülüp bakan sensin,Aşk verip yakan sensin;Kaşıyın kancasına,Sevdirip, takan sensin. Sensin, sen seni […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin açılsa, atıyor şafak,

Gözlerin açılsa, atıyor şafak,Nurlara belenir, taş-ile toprak;Ay ile güneşe, zıyâ veriyor,Gülerek bakarsak, o iki yanak. Gıdâlar geliyor, açan güllere,Neş’e veriliyor, her bülbüllere;Sarayı kurup da, Sensin oturan,Yıkılıp da harap, bu gönüllere. Sevip de yakarsın, kaanun mudur bu?Akıllar anlamaz oyun mudur bu?Yetişen meyvalar, yere eğilir,Sana secde eden boyun mudur bu? Belânın ardında: […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel açmış domurcak…

Ne güzel açmış domurcak…Türlü koku vermiştir Hak;Açmıştır bir kokulu gül,Bütün varlık ona, yaprak. Âşık-olmuş, öter bülbül,Mekân-olmuş bütün gönül;Görünüşte: zerre gibi;Kesret değildir o, hep küll. Gözünden görülür, Samed,Her tarafa eder himmet;Nazarından bider eker, (1)Meyvasıdır her saâdet. Olmuş bir Ahsen-i Takvîm,Tamamlanmış onda ilim;Çünkü âşık-oldu, överMânâlar ile bu dilim. Dış tarafı görülür et,İçinde […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim sana, kıymetli kuzum!

Ninni deyim sana, kıymetli kuzum!Cemâlullah denen sıfatlı kuzum!Gaafiller, lezzeti, ağızdan alır,Gözler ile yenen çok tatlı kuzum! Bütün âlemlerin güzeli kuzum!Muhît-olan Hakda ezelî kuzum!Mevlâ sıralamış, nurdan âzâyı,Bilen idrâk-etti, sezeli, kuzum! Kaf dağının öten kuşusun kuzum!Nice sabîlerin hoşusun kuzum!Fücûrâtın tozu, dolmamış sana,Hakkı bekliyenin boşusun kuzum! Hızırla İlyâs’ın, bir eli, kuzum!Dostu sevenlerin, bedeli, […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne esrârdır Yârab:

Bu ne esrârdır Yârab:Canlandı bütün kitap;Zevk-oldu her taraflar,Ateşe yandı azap. Aşk-oldu her günümüz,Dâim çıkar ünümüz;Nereye döner isek,Zıyâlanır yönümüz. Ref’oluyor perdeler,Seyrediyor dîdeler;Gözümüzün ışığı,Her gönülleri deler. Kabûl-olur dilekler,Yardım eder melekler;Bu, bir tövbe kapısı,Nice günahkâr bekler… Affeder burda Rahmân,Görülür, kalmaz güman;Cemâlullah bilinse,İşte bu, kâmil îman. Oralardan ötesi…Bu hayattır perdesi;(Emre) ağzından çıkan:Halkeyliyenin sesi. Varlığıdır […]
Ağustos 22, 2019

Uyan gözlerim uyan!

Uyan gözlerim uyan!Uyuyan, almaz ihsan;Beşerlik, olmuş ateş;Tanrıya yakın: insan. Böyle söylemiş Allah:Uyanan, bulur felâh;O Âdem değil midirMeleklere secdegâh? O gün: işte hem bugün;Her taraftan eder ün;Açık durur (Cemâl)i,Gözünü açan görsün! Emreder dâim Rahîm,Aşk bilir, bilmez ilim;Mevlânın istediği,Kulundan: (Kalb-i Selîm). Her gönüldür mekânı,Kurulmuştur erkânı;Ne anlar bu (akl-ı Cüz’)…Aşk-iledir imkânı. Verilmiştir her […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın zıyâsı, ediyor hassâs,

Bu aşkın zıyâsı, ediyor hassâs,Hayata eriyor, edenler temâs;Bak ki: (Yehdiyallah) ve (limen yeşâ’):Lâyık olanlara, hazır iltimas. (Hâkim), (Lâ yüs’el)dir, hem (ammâ yef’al),Kimseler fi’linden, edemez suâl;Teslîm olanlara, (Cemâl)i açık,Yanlış görenlere, hazırdır (Celâl). Ağrı, acı: olmuş, vücutta bekçi,Merkez-olan beyne, hem de haberci;Nice televizyon, hem de telefon…Görüp dinliyenler, olmuştur (Nâcî). Adetsiz feleğin merkezi, […]
Ağustos 22, 2019

Döner, sanki mevlâne,

Döner, sanki mevlâne,Yanar, sanki pervâne;Âşıkların sırrınıBilmiyen, der: dîvâne! Biliriz: kokmaz asîl,Âlim, olur mu câhil…Görülse güzelliği,Herkesler olur mâil. Çıkar gözünden ışık,Seyreder kalbi açık;Gaafile kapalıdır,İdrâk-ediyor âşık. Bu bir ilâhî sırdır,İçindeki (Nâsır)dır;Herşey tekâmül-etti,Çün, yirminci asırdır. Büyüdü irfhaniyyet,Tecellî etti Vahdet;(Emre) târîf-ediyor,Dinleyen, alır himmet. Zapteden: M. Görgün, Kemâl Gökçe. Saat:21.00 15.2.1963
Ağustos 22, 2019

Gözü benziyor Arşa,

Gözü benziyor Arşa,Nasıl gizlenmiş başa…Kendinden geçen görse,Başını çalar taşa. Geçen bu hayâtından,İner benlik atından;Görür: canlar içinde;Döner semâ katından. Secde eder (İnsan)a,Vâsıl olur ihsâna;Hakîkat, küfür olur,Eğer gelse lisâna. Anca biliyor ârif,Anlıyor ki çok lâtîf;(Emre)! işitmedin mi:(Men lem-yezuk, lem-ya’rif? (1) Söylemiştir Muhammed,Târîf-edilmez lezzet;Sıdk-ile teslîm-olan,Oradan alır himmet. Zapteden: Müncibe ve Fehmi Görgün, Kemâl […]
Ağustos 22, 2019

Kaynarsa kahve cezvesi,

Kaynarsa kahve cezvesi,O cennetten gelir sesi;Yandı bu aşkın ateşi,Kül-oldu (Cemâl) perdesi. Açıldı bütün âleme,Sular saçtı cehenneme,Yazıyor gözler ışığı, Hâcet kalmadı kaleme. Cism-i lâtîf oldu (Kitap),Rahmet-oldu bütün azap;Ne gönüller, oldu cennet,Ne Sırat kaldı, ne hesap. Çok şükür, yüzünü açtı,Nur geldi, karanlık kaçtı;Toprak-olunca bu (Emre),Üzerine himmet saçtı. Fışkırarak biter-oldu,Dur! derler ya, beter-oldu;Gönülde […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir Tûbâ dalıdır,

Bu bir Tûbâ dalıdır,Nur gözünün alıdır;Derler bana: Âh etme!Yüreğim yaralıdır. İlâcı: bakışıdır,(Kaabe Kavseyn): kaşıdır;Benim meyva verdiğim:Dost elinden aşıdır. Târîf-eyliyen: Hudâ,Eriştirdi murâda;Söylediğimi bilmem,Benden gelen: bir sadâ. Odur benim nefesim,Ağzımdan çıkan sesim!Güle öten: bülbüldür,Kendisine kafesim. Gelmezse; döner: (boş)a,(Ayak-altında baş)a;Varlık isnâd ederler,Ben, ben değilim, hâşâ! Boynu bükük zelîlim,Emreder, söyler dilim;Odur gözümden gören,Bakmaz ise, […]
Ağustos 22, 2019

Güllere ötersin, bülbüller gibi,

Güllere ötersin, bülbüller gibi,Tahsîl-ediyorsun, Sırlı Mektebi;İçinden kucaklar, dâimâ sever,Her tarafı Muhît, Gönül Sâhibi. Muhabbet derler ya, bu ne devlettir…Verilen kullara, büyük himmettir;Eder, anlamıyan, tanrılık dâvâ;Buna sâhib-eden, anla: zillettir. Bu hâlden başkası, cümlesi boştur,Hak, gizli kaanûnu, böyle koymuştur;Nefse acı gelen: büyük penzehir;Kıymet bilenlere, dâimâ hoştur. Diri tutmak için, rûha gıdâdır,Ehli olanlara, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bana ne yapar:

Bu aşk bana ne yapar:Gözüme eder par par;Ben ondan ne umarken,Gönlümü yere çarpar. Şikâyet-etsem, kime?Bilmem hangi hâkime?Acep nasıl kıyıyorBen gibi bir mahkûma? Her yerde etti zelîl,Bildim, ne çekti (Halîl)…Zerreler, gözüm iken,Göremez oldum, alîl. Dinlemez feryâdımı,Vermiyor murâdımı;Âleme îlân-etti,Bed anarlar adımı. Kelâm-ile taşlarlar,Kötü söze başlarlar;Kazan-olmuş gözleri,Kaynıyarak haşlarlar. Bildim, yabandan değil,Haktan: Şeytandan değil;Sevdiğine […]
Ağustos 22, 2019

Tuttuk aşkın eteğini,

Tuttuk aşkın eteğini,Unuttuk gök meleğini;Biz yanarak dönderirizMevlânın her feleğini. Hurûf ile savtsız ilimÖğrenmiyen, olmaz sâlim:Ebediyyen hiç ayrılmaz,Kim ki gelip olsa teslîm. Nasıl târîf-eylesin söz…Candan baksa, görüyor göz;Ona hayat veririz biz,Dâim yaşar, hiç ölümsüz. Olur sonra fenâ fillâh,Benlik kalmaz, biter günah;(Emre) bu sözü işitti,Onun için ediyor âh. Yanar, çıkar her avazı,Çalınıyor […]
Ağustos 22, 2019

Aşk doludur îmânımız,

Aşk doludur îmânımız,Böyle geçer zamânımız;Eyleyince Dost, tecellî,Hiç kalmadı gümânımız. Durmaz döner devrânımız,Mevlâyadır seyrânımız;Yüzbin felek gibi dönerBize bakan hayrânımız. Semâ’ eder bizim ile,Benzer öten her bülbüle;O, hazmeder her gamları,Ömrü geçer güle güle. Ateşlere yanar gadap,Zıyâsından çıkar Kitap;Bu, Mevlânın nûrudur, bil,Hasad-eder her âfitap. Nurlar saçar her güneşe,Âşıklara, hem de neş’e;Nefs-elinden kurtulmıyan,Mümkün müdür […]
Ağustos 22, 2019

Gönül, aşk ile dolu,

Gönül, aşk ile dolu,Tutuşturur her kulu;Göründü, unutturduDünyâyı, sağı, solu. Ayrı değil, berâber,Kalblerden verir haber;Eyleyince istîlâ,Feleğe, etti mihver. Ayna etti, bakana;Her çiçekten kokana;(Zındık Evliyâ) derler,Dinleriz kana kana. Olduk onlara sarraf,Çünkü okuttu Arrâf;Severiz, hem överiz.Tanrıdan dileriz af. Olduk âleme ibret,Attık, kalmadı hiddet;Bize taş atanlara,Kalkanımız: (Muhabbet). Dinleriz güle güle,Etmeyiz mukaabele;Dikene değmez, (Emre),Riâyet eder […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledin Allahım?

Ne eyledin Allahım?Kesilmez oldu âhım;Aldın dilimi teslîm;Kapında bir meddahım. Tâbi’ -oldum ben sana,Hâkim miyim lisâna…Yetmez kimsenin dili,O eder methü senâ, Var mıdır kabâhatim?Sen var iken, yok haddim;Her kul, bir türlü söyler,Âlemlere ibretim. N’oldum seni seveli,Her tarafta öveli…(İçten akıl)dan derim,Anlamıyan, der: deli! Çeşitli görür âlem,(Emre) eder mi elem…Yazar ise bitirmezKulun yaptığı […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, köçek mi bu?

Yârabbî, köçek mi bu?Sabîdir, melek mi bu?Pervâne gibi, döner,Devr-eden felek mi bu? Bal için petek mi bu?Açılan çiçek mi bu?Îstenen, kabûl-olur.Mevlâdan dilek mi bu? Sâfâne istek mi bu?Öpülen etek mi bu?Gözlerinden yedirir,Nûr veren inek mi bu? Bilinmez esrâr mı bu?Îman mı inkâr mı bu?Kalblerin kazandığı,Gönüllere kâr mı bu? Mânevî cinân […]
Ağustos 22, 2019

Açıldı gözlerîm, sana bakarım,

Açıldı gözlerîm, sana bakarım,Gayre nazar-etse, onu yakarım;Kalbimin ateşi, tutuştu, yanar,Mânevî buruna, durmaz, kokarım. Akıllar ermedik esrâr-eyledi,Evvelâ yok-edip, bir vâr eyledi;Cism-i lâtif-olan Cibrîl-i Emîn,Geldi kendisine, süvâr-eyledi. Dâim (Hay) olana, ettirdi vuslat,Zât-ile bir-oldum, kalmadı sıfat;Bilmem nere gitti, benliğim benim?Yoktan zuhûr-etti, ebedî necât. Tekrâr vâr-olmayı, aslaa dilemem,Beşer yüzü ile bildim, gülemem;İrâdelerimi, aldı elimden,Hâl-i […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin bu oğlanı,

Seyreyleyin bu oğlanı,Acep kime çekmiş kanı?Neş’e ile doldurmuş Hak,Kendisinden vermiş canı. Dönerek sallanır kolu,Kalbi, gönlü aşkla dolu;Gözlerinden kimdir bakan?Tanrıya doğrudur yolu. İster ise döner semâ’,Zıyâ alır yerle semâ;Nasıl metheylesin diller…İki âlemlere nümâ. Dursa, oynar gözü, kaşı,Rakseyliyor bunun başı;Acebâ kimlerden almışTanrı meyvasına aşı? Ne güzeldir, sanki melek.Hayrân-olmuş bütün felek,Açılmış bir güller […]
Ağustos 22, 2019

Kesrete düşünce, benim tecellîm,

Kesrete düşünce, benim tecellîm, Sana teslîm-oldu ayağım, elim;Aklıma gelmezdi, hiçbir emelim,Hayâtımın yolu, böyle geçiyor. Çocuklukta koydun, sen beni yetîm,İçinde var mıyda, benim niyetim?Bana lûtuf oldu, her eziyetim,Hayâtımın yolu, böyle geçiyor. Şükür, kabûl-ettim, ben seve seve,Mukadderâtımı, hem öve öve;Mağlûb-ettirmedin, sen (nefis-dev)e;Hayâtımın yolu, böyle geçiyor. Nerde ne olursa, bilirim senden,Tahammül-olur mu, ben […]
Ağustos 22, 2019

Ne gamlar çekersin, bu dertli başım?

Ne gamlar çekersin, bu dertli başım?Zehire karıştı, yediğim aşım;(Şefkat-eyle!) diye, Sen emredince,Gam ile hicrandır, benim yoldaşım. Uzak durur iken, oldu arkadaş,Berâber geziyor, yürümez yavaş;Ben gittiğim yerde, gözümü açsam,Kimseyi göremem, olmuşum bir taş. Sana kavuşunca, dilemedim ben;Gaaibettim beni, bilemedim ben;Şen eylemek için, bütün âlemi,Şadü hurrem-ettim, gülemedim ben. Yüzlerim yerdedir, kalmadı gurur,Neden […]
Ağustos 22, 2019

Her tecellî, evvelinden,

Her tecellî, evvelinden,Târîf-eder kul dilinden;Hâkim kendi, Muhtâr kendi,Ne gelir insan elinden… Bilen, Ona olur teslîm;Sever, eder Tanrı, sâlim;Aşktandır onun kapısı,Götürüp gösterir ilim. Edenlere, Odur Mîrâc,Orada kabûl-olur Hac;Bu dert, istemez dermânıKendi aşısıdır ilâç. Bu hastalık, diri kılan;Hayat bulur, onu bulan;(Emre)! girdin, geri çıkma,Fânî olur, orda kalan. Zapteden: M. Görgün, K. Gökçe. […]
Ağustos 22, 2019

Meftûn-oldun bu dünyâya, bir misâfirhânedir,

Meftûn-oldun bu dünyâya, bir misâfirhânedir,Nice bağlar, nice bahçe… sonucu vîrânedir;Yakasını tutturmıyan, hâkim değil, ya nedir?Çünkü onlar seçilmiştir, bir âkıl-i danedir. (1) Birdir bütün gönülleri, anılıyor hep esmâ,Dışı kesret, içi Vahdet, halledilmiş Müsemmâ;Orda gizli nice felek, yer ile gök ve semâ…Görünüşü harâbolmuş, Tanrıya kâşânedir. (Nûr Âyeti) anlatıyor: Gözleri o (Kandil)dir,Harfsiz, savtsız […]