Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Söyleyim de ibret al,

Söyleyim de ibret al,İyi dinle, et visâl;Hak, diler de O yapar: (Lâ yüs’el ammâ yef’al). Fi’linden olmaz suâl,İşine etmez ihmâl;Dileyip de yaratmış,Arzû eyleyip, cevvâl. Durmaz eli, […]
Ağustos 22, 2019

Allah, olursa sâhip,

Allah, olursa sâhip,Ne hâl ediyor nasip…Gönüller Sâhibidir,Çünkü bir adı: (Hasîb). İsterse eder ihsan,Teslîm-olursa insan;(Gizli Hazîne)sinde,Biliriz, yoktur noksan. Çeşitli rahmet dolu,Varıp alıyor kulu;Kendine olan âşık,Ona dayanır yolu. […]
Ağustos 22, 2019

Kendinden geçersen, devlet senindir,

Kendinden geçersen, devlet senindir,Mevlânın ettiği himmet, senindir;Eğer mahkûm-olsan, kendî nefsine,Aklına gelmedik zillet senindir. Ârif-olur isen, du can senindir,Görüp inanırsan, îman senindir;Ehli-gaflet gibi, mağlûbolursan,Nefis dedikleri Şeytan senindir, […]
Ağustos 22, 2019

Merkezsin Hazret-i âdem!

Merkezsin Hazret-i âdem!Herşey sende olmuştur cem,Mescid-i Aksâ sendedir,Bilen, secde eder her dem. Sendedir Ahmed’in izi,Sensin Mânânın Denizi;Görünce, ihyâ eyledin,Şükür, sana aldın bizi. Bilince. kalmadı sitem,Cehil denilen […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl metheylesin dil…

Nasıl metheylesin dil…Kokar, sanki karanfil;Gözü ile konuşur,Târîf-eyliyen Âdil. Kelâma gelmez mânâ,Duyulur yana yana;Aşkın yürüdüğü yol,Ebedî ermez sona. Ona tutulan, doymaz,Gaafil akıla uymaz;Kalbden kalbe konuşan,Harf-ile sözü duymaz. […]
Ağustos 22, 2019

Aşk-ile olur görmek,

Aşk-ile olur görmek,Zor açılır bu çiçek;Zekânın hazînesi,Kapalıdır bu bebek. Yaratılmıştır cevvâl,Hâlî, değil mi misâl;İrâde ile dolu,Şimdiden etmiş visâl. İrfâna olmuş tohum,Büyür, hiç olmaz mahrum;Ne bilsin anlamayan,Allaha […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin kimseden, yoktur haberi,

Kimsenin kimseden, yoktur haberi,Mevlâ, mekân etmiş, durur, rehberi;Âşık olan, arar, ondan Dilberi,Onlar kabûl-etmiş, kâmil îmânı. Göz-ile görmeden, olmaz şehâdet,Fânî olmayınca, olmaz ibâdet;Yüzünde görülür, o Sekiz Cennet,Onlar […]
Ağustos 22, 2019

Bu yavru neye benzer?

Bu yavru neye benzer?Bakar, gözünü süzer;Nazarı, olmuş bir nur,Nice kalbleri gezer. Kendi, küçük bir melek,Zordur içini görmek;Sevişi, olmuş bir bal,Bedeni ise: petek. Aşk-ile gözden yenir,Her bilenler […]
Ağustos 22, 2019

Yok oldum, sensin vârım,

Yok oldum, sensin vârım,Kaybolunca, ararım;Sen aklıma düştükçe, Hep bozulur karârım. Olurum sanki mecnun,Çünkü olmuşum meftun;Gördüm, boynum büküldü,Yaktın, eyledin mahzun. Bırakmadın irâde,Tutuştum gide gide;Çok şükür, eylemedin Varlığıma […]
Ağustos 22, 2019

Senin değil midir, el ile ayak?

Senin değil midir, el ile ayak?İlmini söyliyen dil ile dudak?İznin olmaz ise, hareket etmezYüzünü seyreden gözdeki kapak. Senin değil midir, bahçeler, bağlar,Düpdüz ovalarla, taş ile dağlar?Aklına […]
Ağustos 22, 2019

Sen dinle feryâdımızı,

Sen dinle feryâdımızı,Bize ver murâdımızı;Senin yolunda unuttuk,Bilmiyoruz adımızı. Nazarındır bize aşı,Fedâ ettik sana başı;(Ve mâ refîk illâ billâh): (1)Sensin âşıkın yoldaşı. İstemeyiz hiçbir kuldan,İsterse olsun bir […]
Ağustos 22, 2019

Benliğin dağını, bu gönül aşar,

Benliğin dağını, bu gönül aşar,Benim Sevdiğimi, kim görse şaşar;Eğer ayaklarım, deprenmez ise,Gözümün görgüsü, ardına koşar. Aşkı olmayana, târîf-edemem,Giriftâr-olana, hayıf edemem;İçimden Söyliyen, eyledi vekîlBen kendikendime, hâtif edemem. […]
Ağustos 22, 2019

Seherde açılan bir gül müsün sen?

Seherde açılan bir gül müsün sen?Etrâfında öten bülbül müsün sen?Sakladım, sakladım, geldin de kaptın,Bilmem şahin misin, gönül müsün sen? Âyetler getiren Cibrîl misin sen?Mevlâya dost olan […]
Ağustos 22, 2019

Yetiş, Ona var da bak,

Yetiş, Ona var da bak,Mânâsını sor da bak;Gönülde neler gizli…Ortasını yar da bak. Seyreyle kana kana,Fakat teslîm-ol Ona;Avağından başına,Olmuştur bir muammâ. Benzemez bu cihâna,Birgün ölecek cana;Dışı […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin oldu mahmur,

Gözlerin oldu mahmur,Seyreden gönül, uyur;Kirpiğin battı cana,Yarası, hâlâ durur. Gören, eder iftihar,Şen-olur, sanki bahar;Âşıkın avcısısın,Bilmiyen, sanır sehhâr. Cezbedir, değil sevdâ,Tanrıdır, hem de Hudâ;Göreli, bitti arzû,Denen iki […]
Ağustos 22, 2019

Göründü, oldu ayân,

Göründü, oldu ayân,Dayan yüreğim, dayan!Kupkuru taşa benzerSana aşkı olmayan. Varıp yakın olsa kul,Biter ibâdetle yol;Farkı kalır mı senden?Biliriz, bu hâl makbûl. Ne devlet verdin kula:Senin ile […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin açılsa, atıyor şafak,

Gözlerin açılsa, atıyor şafak,Nurlara belenir, taş-ile toprak;Ay ile güneşe, zıyâ veriyor,Gülerek bakarsak, o iki yanak. Gıdâlar geliyor, açan güllere,Neş’e veriliyor, her bülbüllere;Sarayı kurup da, Sensin oturan,Yıkılıp […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel açmış domurcak…

Ne güzel açmış domurcak…Türlü koku vermiştir Hak;Açmıştır bir kokulu gül,Bütün varlık ona, yaprak. Âşık-olmuş, öter bülbül,Mekân-olmuş bütün gönül;Görünüşte: zerre gibi;Kesret değildir o, hep küll. Gözünden görülür, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim sana, kıymetli kuzum!

Ninni deyim sana, kıymetli kuzum!Cemâlullah denen sıfatlı kuzum!Gaafiller, lezzeti, ağızdan alır,Gözler ile yenen çok tatlı kuzum! Bütün âlemlerin güzeli kuzum!Muhît-olan Hakda ezelî kuzum!Mevlâ sıralamış, nurdan âzâyı,Bilen […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne esrârdır Yârab:

Bu ne esrârdır Yârab:Canlandı bütün kitap;Zevk-oldu her taraflar,Ateşe yandı azap. Aşk-oldu her günümüz,Dâim çıkar ünümüz;Nereye döner isek,Zıyâlanır yönümüz. Ref’oluyor perdeler,Seyrediyor dîdeler;Gözümüzün ışığı,Her gönülleri deler. Kabûl-olur dilekler,Yardım […]
Ağustos 22, 2019

Uyan gözlerim uyan!

Uyan gözlerim uyan!Uyuyan, almaz ihsan;Beşerlik, olmuş ateş;Tanrıya yakın: insan. Böyle söylemiş Allah:Uyanan, bulur felâh;O Âdem değil midirMeleklere secdegâh? O gün: işte hem bugün;Her taraftan eder ün;Açık […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın zıyâsı, ediyor hassâs,

Bu aşkın zıyâsı, ediyor hassâs,Hayata eriyor, edenler temâs;Bak ki: (Yehdiyallah) ve (limen yeşâ’):Lâyık olanlara, hazır iltimas. (Hâkim), (Lâ yüs’el)dir, hem (ammâ yef’al),Kimseler fi’linden, edemez suâl;Teslîm olanlara, […]
Ağustos 22, 2019

Döner, sanki mevlâne,

Döner, sanki mevlâne,Yanar, sanki pervâne;Âşıkların sırrınıBilmiyen, der: dîvâne! Biliriz: kokmaz asîl,Âlim, olur mu câhil…Görülse güzelliği,Herkesler olur mâil. Çıkar gözünden ışık,Seyreder kalbi açık;Gaafile kapalıdır,İdrâk-ediyor âşık. Bu bir […]
Ağustos 22, 2019

Gözü benziyor Arşa,

Gözü benziyor Arşa,Nasıl gizlenmiş başa…Kendinden geçen görse,Başını çalar taşa. Geçen bu hayâtından,İner benlik atından;Görür: canlar içinde;Döner semâ katından. Secde eder (İnsan)a,Vâsıl olur ihsâna;Hakîkat, küfür olur,Eğer gelse […]
Ağustos 22, 2019

Kaynarsa kahve cezvesi,

Kaynarsa kahve cezvesi,O cennetten gelir sesi;Yandı bu aşkın ateşi,Kül-oldu (Cemâl) perdesi. Açıldı bütün âleme,Sular saçtı cehenneme,Yazıyor gözler ışığı, Hâcet kalmadı kaleme. Cism-i lâtîf oldu (Kitap),Rahmet-oldu bütün […]
Ağustos 22, 2019

Bu bir Tûbâ dalıdır,

Bu bir Tûbâ dalıdır,Nur gözünün alıdır;Derler bana: Âh etme!Yüreğim yaralıdır. İlâcı: bakışıdır,(Kaabe Kavseyn): kaşıdır;Benim meyva verdiğim:Dost elinden aşıdır. Târîf-eyliyen: Hudâ,Eriştirdi murâda;Söylediğimi bilmem,Benden gelen: bir sadâ. Odur […]
Ağustos 22, 2019

Güllere ötersin, bülbüller gibi,

Güllere ötersin, bülbüller gibi,Tahsîl-ediyorsun, Sırlı Mektebi;İçinden kucaklar, dâimâ sever,Her tarafı Muhît, Gönül Sâhibi. Muhabbet derler ya, bu ne devlettir…Verilen kullara, büyük himmettir;Eder, anlamıyan, tanrılık dâvâ;Buna sâhib-eden, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bana ne yapar:

Bu aşk bana ne yapar:Gözüme eder par par;Ben ondan ne umarken,Gönlümü yere çarpar. Şikâyet-etsem, kime?Bilmem hangi hâkime?Acep nasıl kıyıyorBen gibi bir mahkûma? Her yerde etti zelîl,Bildim, […]
Ağustos 22, 2019

Tuttuk aşkın eteğini,

Tuttuk aşkın eteğini,Unuttuk gök meleğini;Biz yanarak dönderirizMevlânın her feleğini. Hurûf ile savtsız ilimÖğrenmiyen, olmaz sâlim:Ebediyyen hiç ayrılmaz,Kim ki gelip olsa teslîm. Nasıl târîf-eylesin söz…Candan baksa, görüyor […]
Ağustos 22, 2019

Aşk doludur îmânımız,

Aşk doludur îmânımız,Böyle geçer zamânımız;Eyleyince Dost, tecellî,Hiç kalmadı gümânımız. Durmaz döner devrânımız,Mevlâyadır seyrânımız;Yüzbin felek gibi dönerBize bakan hayrânımız. Semâ’ eder bizim ile,Benzer öten her bülbüle;O, hazmeder […]
Ağustos 22, 2019

Gönül, aşk ile dolu,

Gönül, aşk ile dolu,Tutuşturur her kulu;Göründü, unutturduDünyâyı, sağı, solu. Ayrı değil, berâber,Kalblerden verir haber;Eyleyince istîlâ,Feleğe, etti mihver. Ayna etti, bakana;Her çiçekten kokana;(Zındık Evliyâ) derler,Dinleriz kana kana. […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledin Allahım?

Ne eyledin Allahım?Kesilmez oldu âhım;Aldın dilimi teslîm;Kapında bir meddahım. Tâbi’ -oldum ben sana,Hâkim miyim lisâna…Yetmez kimsenin dili,O eder methü senâ, Var mıdır kabâhatim?Sen var iken, yok […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, köçek mi bu?

Yârabbî, köçek mi bu?Sabîdir, melek mi bu?Pervâne gibi, döner,Devr-eden felek mi bu? Bal için petek mi bu?Açılan çiçek mi bu?Îstenen, kabûl-olur.Mevlâdan dilek mi bu? Sâfâne istek […]
Ağustos 22, 2019

Açıldı gözlerîm, sana bakarım,

Açıldı gözlerîm, sana bakarım,Gayre nazar-etse, onu yakarım;Kalbimin ateşi, tutuştu, yanar,Mânevî buruna, durmaz, kokarım. Akıllar ermedik esrâr-eyledi,Evvelâ yok-edip, bir vâr eyledi;Cism-i lâtif-olan Cibrîl-i Emîn,Geldi kendisine, süvâr-eyledi. Dâim […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyin bu oğlanı,

Seyreyleyin bu oğlanı,Acep kime çekmiş kanı?Neş’e ile doldurmuş Hak,Kendisinden vermiş canı. Dönerek sallanır kolu,Kalbi, gönlü aşkla dolu;Gözlerinden kimdir bakan?Tanrıya doğrudur yolu. İster ise döner semâ’,Zıyâ alır […]
Ağustos 22, 2019

Kesrete düşünce, benim tecellîm,

Kesrete düşünce, benim tecellîm, Sana teslîm-oldu ayağım, elim;Aklıma gelmezdi, hiçbir emelim,Hayâtımın yolu, böyle geçiyor. Çocuklukta koydun, sen beni yetîm,İçinde var mıyda, benim niyetim?Bana lûtuf oldu, her […]
Ağustos 22, 2019

Ne gamlar çekersin, bu dertli başım?

Ne gamlar çekersin, bu dertli başım?Zehire karıştı, yediğim aşım;(Şefkat-eyle!) diye, Sen emredince,Gam ile hicrandır, benim yoldaşım. Uzak durur iken, oldu arkadaş,Berâber geziyor, yürümez yavaş;Ben gittiğim yerde, […]
Ağustos 22, 2019

Her tecellî, evvelinden,

Her tecellî, evvelinden,Târîf-eder kul dilinden;Hâkim kendi, Muhtâr kendi,Ne gelir insan elinden… Bilen, Ona olur teslîm;Sever, eder Tanrı, sâlim;Aşktandır onun kapısı,Götürüp gösterir ilim. Edenlere, Odur Mîrâc,Orada kabûl-olur […]
Ağustos 22, 2019

Meftûn-oldun bu dünyâya, bir misâfirhânedir,

Meftûn-oldun bu dünyâya, bir misâfirhânedir,Nice bağlar, nice bahçe… sonucu vîrânedir;Yakasını tutturmıyan, hâkim değil, ya nedir?Çünkü onlar seçilmiştir, bir âkıl-i danedir. (1) Birdir bütün gönülleri, anılıyor hep […]