Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Sensin benim diri canım,

Sensin benim diri canım,Damarımda gezen kanım;Seni gördüm, ne eyledin…Mecnûn-oldum ey Cânânım. Bu aklımı ettin kayıp,Âlem, beni eder tâyip;Korkum yoktur kimselerden,Çünkü sensin bana sâhip. Bilirim ki korur kulu;Senin ile hayat dolu;Karıştım da nokta oldum,Göremem başka bir yolu. Nere gitti gök ile yer?(Enelhak!) dilimden, hep, der;Nereye dönsem yönümü,Aşkıyın rüzgârı eser. Gece bitti, […]
Ağustos 22, 2019

Seni seveliden, tatlandı âhım,

Seni seveliden, tatlandı âhım,Aşka tâbi’ oldum, var mı günâhım?Kapında beklerim, sensin penâhım,Senden başkasını, sevmem Allahım! Gözümü açınca, seyrettim seni,Ateşine düştüm, kaybettin beni;Böyle ikmâl-ettim, îmânı, dînî,Senden başkasını, sevmem Allahım! Ezelîdenberi, durmaz ağlarım,Gözler ateşine, canı dağlarım,Derede su gibi, sana çağlarım,Senden başkasını, sevmem Allahım! Nazarımda yoktur hûriyle melek,Tûba ağacından, meyvalar yemek;Tâ ezelden budur, […]
Ağustos 22, 2019

Bir aşka düştüm ki, dipsiz bucaksız,

Bir aşka düştüm ki, dipsiz bucaksız,Beni kebâb-eder, kanar, ocaksız;Sallanır perçemi, değer kalbime.Nur gibi fışkırır, hem de saçaksız. Gözüne bakınca, öldürür beni,Dışımdan ağlatır, güldürür beni;Bu nasıl cemâldir, durur âşikâr…Çoklarından gizler, bildirir beni. Zıyâsı doludur, yerle âsüman,Onun ile canlı, hayvan ve insan;Görenin kalbine, yazıp da koyar.Ebed silinmedik, bozulmaz ferman. (İkra’ bi-ismike) denilmiş, […]
Ağustos 22, 2019

Dâimâ metheder, bu dilim seni,

Dâimâ metheder, bu dilim seni,Tutmuştur, bırakmaz, bu elim seni;Târîf-eyliyemez, her Kelîm seni,Seni bildirecek, aşk-imiş ancak. Âşıklar eriyor, anca, murâda,Kavuşup alıyor, gözdeki tada;Onlar kıymet vermez lezzete, ada;Seni bildirecek, aşk-imiş ancak. Birikmiş âlimler, eylemiş târif.Kimisi hâl ehli, kimisi ârif,Kimisi güzeldir, kimisi zarîf,Seni bildirecek, aşk-imiş ancak. Nice papazlarla, bâzı hocalar,Nice delikanlı, nice kocalar…Burası […]
Ağustos 22, 2019

Neye sebeb-olur, bu derd ile gam?

Neye sebeb-olur, bu derd ile gam?Ateşe kesiyor, gelirse, âzâm;Ederse istîlâ, bu vücûdumu,Beni Yaradandan, geliyor ilham. Tecellî ediyor, hâl-i istiğrak,Zerreler yazıyor, dâim enelhak;Okuyan, düşüyor, bitmedik derde,Hep deli diyorlar, ona, muhakkak. Göklere çıkıyor, görenin âhı,Karşıda görüyor, güzel Allahı;Aklında fikrinde, bitiyor idrâk,Hazmetmiş oluyor, olan günâhı. Gelip, gark-ediyor, Vahdet denizi,Ayırmaz oluyor, Mevlâdan bizi;Mürebbiyle birdir, […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın elinden, uyanan, şaşmış,

Dünyânın elinden, uyanan, şaşmış,Örümcek ağıdır, çoğu dolaşmış;Nefsine hâkimler, almıştır kudret,Ona tutulmayıp, üstünden aşmış. Mahkûm-olmayınca, olmuş merdâne,Güneş gibidirler: (Vahdet), bir tâne;İstifâde eden, gaayetle azdır,Etrafında döner, sanki pervâne. Arzûdan, emelden, olmuşlar berî,Ölüm yaklaşamaz, onlardır diri;Mahkûm-eyleyemez, hâkim olanı,Hiç esîr-olur mu, nefsinin eri… Onları bekliyor, Merve’yle Safâ,Âşık olmuşlardır, yaklaşmaz sevdâ;(Makam-ı Mahmûd)dan, geçip gitmişler,Kabûl eylemiştir, […]
Ağustos 22, 2019

Fedâ etmeli başı,

Fedâ etmeli başı,Haktan almalı aşı;Bir noktanın, olur muBu âlemde yoldaşı… Yok-olmak lâzım OndaKavuşmalı murâda;Ayrı bir varlık olmaz,Canı etmeli fedâ. Görünmeli kul gibi,Gözden giden yol gibi;Yanıp aşk-ateşinde,Erimeli pul gibi. Tutulsa başka varlık,Gönül, olur karanlık;Yanarak gidenlereO kapı, durur açık. Girsen, ederler kabûl,Ezeliden bu, usûl;İçeri girenlere,Denilir orda, makbûl. Edilmez olur hiddet,İçi doludur himmet;(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller uçtu da, boş kaldı yuva,

Bülbüller uçtu da, boş kaldı yuva,Nereye götürdü, ilâhî hava…Düştü içerime, bir yakan ateş,Kimlere edeyim, Yârabbî şekvâ? Her olan işlerin, sebebi, sensin,Sana sâdıkların edebi, sensin;Gözler kaleminden yazarsın kalbe,Dilsiz okuyanın mektebi, sensin. Bir kerre bakınca, edersin efsûn,Ona saray olsun, olmuşken meftûn;(Secde-Rahman) derler, eğilmek değil,Huzûrda durunca, bükülmez boyun. Yüzünü göreni, yutar bakışın,Çünkü (Kaabe […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüm! sen güvenme, fânî dünyâya,

Gönlüm! sen güvenme, fânî dünyâya,Dönen güneş ile, bu doğan aya;Bu kadar zamandır, geldin de geçtin,Önü, sonu bir ân; yaşadın gûyâ… Ayıktın, yürüdün, buldun merkezi,Ebedî yaşayan Diri Denizi;İrfâniyet ile, aşk ile bastın,Gezdiklerin yere, bıraktın izi. Kalblerden görünen yola benziyor,Çürümeyen altın, pula benziyor;Muhtâr-ı Kâinât, İlâhî Tevhîd,O da beşer gibi, kula benziyor. Ölümler […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkın vücûdu, gamdan yuğrulmuş,

Âşıkın vücûdu, gamdan yuğrulmuş,Kaanûn-u Rabbânî, böyle kurulmuş;Onların kanları, varıp denize,Karışıp, hallolup, böyle durulmuş. Gaayetle berraktır, tahammül suyu,Tasfiye edilmiş, değildir koyu;Ahlâkları bitmiş, kalmış sâde aşk,Hazreti Ahmede, ulaşmış huyu. Tekâmül-eylemiş, dîn-ile îman,Orda hitam bulmuş, vakıtla zaman;Gözlerinden çıkar, sırr-ı ilâhı,Oku: olmuşlardır, bir canlı Kur’ân. Dürülüp de kalmaz, söyleyen Nâtık,Okuyan insana, her vakıt açık;Gaflet-uykusunu, […]
Ağustos 22, 2019

Bize bakarsın bebek!

Bize bakarsın bebek!Bilirim, sensin melek;Kemâlâtın tohumu,Evvel görünür çiçek. Büyür, eder tekâmül,Dolaşır gönül gönül;Kuşların şâiridirKüçücük olan bülbül. Okur aşktan âyâtı,İşâret eder (Zât)ı;Sesiyle gıdâ verir,Yetiştirir hayâtı. Buna benzer misâli,O ettirir visâli;Öter de unuttururDünyâ denen hayâli. Nurlar saçar sesinden,Halâs-eder nesinden… (1)Anca aşk kurtarırmışBu nefsin pençesinden. Böylece eder sâlim.Bu (Ledünnî)ye Âlim;(Emre) âşık olunca,Okudu gözden […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ fânî; geçer;

Bu dünyâ fânî; geçer;Ne yapsan, tekrar göçer;Tohumu seç de sen, ek,Kul, ektiğini biçer. Verirler böyle haber,Velîler, hem peygamber;Ne kazanırsan burda,Götürürsün berâber. (Benlik) olsun, ister, (kîn),(Mezhep) olsun, ister (dîn),Sen ne huyu seversen,Yaradan, verir izin. Ferahlığa et niyet,Nur görsün bütün millet;Seçer isen benliği,Kazancındır eziyet. Çekersin senden sana,Devâm-eder sonuna;Yaradanın emridir;Ne zarar olur Ona… […]
Ağustos 22, 2019

Fânî oldum, eserim yok,

Fânî oldum, eserim yok,Benim benden haberim yok;Dilimden söyleyen Haktır,Söylemeğe, ezberim yok. Nereye gitti benliğim?Bilmiyorum acep kimim?Bir âciz-i bîçâreyim,Benden diyen, dâim Alîm. Varlık kalmadı zerrece,Ne gündüz kaldı, ne gece;Okuyorum, harf canlandı,Oldum âlim, etmem hece. Kitapları: kâğıt değil,Bu yandığım, ağıt değil;Dışım yanar, içim güler, Her zaman ân; vakıt değil. Nokta oldu (Evvel), […]
Ağustos 22, 2019

Dâim açıyor ehline,

Dâim açıyor ehline,Teslîm-ediyor diline;Gözündedir tamu, cennet;Nârdan, nûrdan kendine ne… Uyan da, sen seni kurtar,Neyi sevsen, gelir, tutar:Giyeceksen, aşkı al, giy,Arzû, sevdâ sıkar: çok dar. Huyların, ayrılmış adı,Ekşinin, olur mu tadı…Evvelâ hoş gelir ise,Sonra ettirir feryâdı. Ayık da, var, Dosta sığın,Muhîttir, hem sana yakın;Sarhoş iken sen hiç korkma,Ayıkınca, (Emre)! sakın. Ölülük: […]
Ağustos 22, 2019

Senin gözleriyin ağı,

Senin gözleriyin ağı,Nûr-etti altı bucağı;Gönlünden bakan Mûsâ’dır,Bedenin: Tecellî Dağı. Muhammed Emîn Hırâsı;Çünkü yanmıyor burası;Gözünden atılan okun,Âşıktan gitmez yarası. Onlar bilmez tedâvîyi,İstemezler: olsun iyi;(Emre) dili methediyor,Kimse bilmez acep neyi? Olmak lâzım imiş ehil,Delîl-olmalıdır (Kâmil);Yüzlerini yere serdiOnun için bu (İsmaîl). Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, Saat:14.30 8.7.1962
Ağustos 22, 2019

Bülbüllere, gül açar,

Bülbüllere, gül açar,Kargalar görse, kaçar;Bülbülün feryâdınıDinlemez-olur, naçar. Gelseler biraraya,Konsalar bir saraya,İkisi de sıkılır;Görünüşü: kuş, gûya… Birisi güzel öter;Yanar da, olur beter;Birine çürümüş et,Kokar, burnuna tüter. Hâlimiz, buna misâl,Ederiz güle visâl;Anlamayan sorarsa,Biz deriz: Lâzım zevâl, (Emre) eyledi târîf,Duydu, anladı ârif;Beşerdir, ne anlasın…Göze görünmez hâtif. Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, Saat:8.00 9.7.1962
Ağustos 22, 2019

Aşk böyledir ezelîden,

Aşk böyledir ezelîden,Gelmiş Muhammed; Alî’den,Ne çekmiştir nebî Eyyup…Tecellîdir her velîden. Tâkîb-etti o, bizleri,Meydandadır hep izleri:Zulmedenler, görürlerse,Çabuk solar benizleri. Gaayete zor tahammülü,Olmak lâzım diri- ölü;“Toprak cebel” dayanamaz,Anca çeker âşık gönlü. Târîf eder (Lev enzelnâ…),Çıkarıyor, bilen, mânâ;Dudakları diliniyorYaklaşınca, derhâl, Ona. Kaldıramaz dağlar, taşlar,Gaflet ile dolu başlar;Yedi tamu, görse, korkar,Çünkü hâkim, gözde yaşlar. […]
Ağustos 22, 2019

Bizi halkeden Rahman!

Bizi halkeden Rahman!İçine koydun vicdan;Görülmedik bir saray,Sensin orada Sultan. Mekânındır, yatarsın,Her işlere muhtârsın;Hüküm senin, hâl senin,Emredersin, tutarsın. Kullara verdin, Razzaak!Senden alır dört bucak;Kurdun nizâm-ı âlem,Bütün sıfatların hak. Sâhibisin sen, Mevlâ!Senindir yerle bâlâ;Bâzısı gaayet sâdık,Kimi düşünür hila. (1) (Emre) görüyor kemâl,Hâlinden olmaz suâl;Bakmaz oldu bir yere,Sabretti, aldı (Cemâl). Meşguldür onun ile,Seviyor […]
Ağustos 22, 2019

Sana yaklaşınca, perîşân-oldum,

Sana yaklaşınca, perîşân-oldum,Bütün âlemlere, bir nişân-oldum;Saklandım, saklandım, ettin âşikâr,Ben bir zelîl iken, yaktın, şan-oldum. Çeşitli dillerde, bir destan oldum,Gamlar meyvasına, bir bostan oldum;Vücut ve âzâmı, bürüdü diken,Gönül bahçesinde, gülüstan oldum. Üzerinde bitip, domurcak oldum,Toprağa karışıp, bir alçak oldum;Kokumu sen yaydın, iki dünyâya,Onlarla berâber, dört bucak oldum. Açılmış gül iken, her […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ki nasıl kader…

Bilmem ki nasıl kader…İstîlâ etti keder;Budur benim takdîrim,Verilmiş, böyle gider. Açılmış hayat yolum,Beni yarattı mazlum;Eyledim gamı kabûl,Mevlâ ile bir kulum. Ettin kapında bekçi,Seninle dolu içi;(Küllü hâlin yezûl)dür,Gelen varlık, geçici. İdrâk-ettim, ferahım,Yoktur benim günâhım;Halkeyledin beni, sen,İyi bilinğ, Allahım! Dolusun benim ile,Canımla, tenim ile;Ne yapsan, isyân-etmem,Severim güle güle. Sen verdin tahammülü,İhyâ ettin […]
Ağustos 22, 2019

Aklım fikrim gittî; acep ne oldum?

Aklım fikrim gittî; acep ne oldum?Yüzüme bakınca, sarardım soldum;(Vâdî-î Cünûn)dur, gözüme çarptı,Kendimi kaybedip, orada buldum. Nerelere gitti, benim düşüncem?Gündüzler görürdüm, kalmadı gecem;Benim gibi birçok, âşıklar dolmuş,Toplanıp olmuşlar, o denizde cem. Biribirisini, bulmuş, barışmış,Ayrılık bilmezler, çünkü karışmış;Evvel, zannederdim, uzunca bir yol;Kendinden kendine, birtek karışmış. Muhâfaza eder, gözlerin ağı,Mekânı, olmuştur, gönüller bağı;(Emre)yi […]
Ağustos 22, 2019

Aç yüzünü bakalım,

Aç yüzünü bakalım,Gafleti bırakalım;Kalbimize ateş ko,Tutuşup da kokalım. Diri kalıyor küller,Gözlerden açan güller;Görüp ateş alıyor,Öğülen o bülbüller. Sanki: döner pervâne,İbrettir, her zamâna;Mâşuk bizi söyletir,Zannederler: dîvâne. Akıldâne olduk biz,Cezbedir her hâlimiz;Kalbimiz Mevlâ ile,Ordan söyler dilimiz. Emrediyor Yârımız,Onundur her vârımız;Bileni ihyâ eder,Şefkatli esrârımız. O, gaayetle Rahmandır,Hiç geçmiyen zamandır;(Emre) bildi, yapıştı,(Beşer) iken, (insan)dır. […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerin benzer güle,

Yüzlerin benzer güle,Kokun, getirdi dile;Kimler ne derse desin,Bizi yarattı böyle. Taş atana güleriz,Haktan, bunu dileriz;Boyansa bu yüz, kana,Neş’e ile sileriz. Yaklaşamaz bize gam,Yerinden geldi ilham;Zevk oldu her vaktımız,Kemâlât, oldu tamam. (İlm)i eyledik ikmâl,Tecellî eyledi (hâl);Ellere harâm-olan,Âşıka, oldu helâl. Acep kim eder mes’ûl,Mevlâ, etmişken makbûl?(Emre) yandı, aradı,Kendindendir bu usûl. Söylenen söz, […]
Ağustos 22, 2019

Dehâlet-ettik Mevlâ!

Dehâlet-ettik Mevlâ!Bizi ettin istîlâ;Düşürdün sen bir zevka,Tâkîb-ediyor belâ. Ezelden, olduk râzı,Sevdik, verdin murâzı;Yönünü dönenlerin,Kalır mı îtirâzı… Ne bilsin ehli dünyâ…Onlar, anlıyor gûyâ…Bulduk yerin yüzünde;Bilmez, bakar semâya. Anladıkları: gaflet;Târîf-etmiş Muhammed;(Emre), zillet içindenBuldu bitmedik devlet. Durmadan eder taksîm,Hiç bilmiyor merâsim;Ehli-kesret olana,Dağıtılmış bir isim. Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, Saat:10.30 15.8.1962
Ağustos 22, 2019

Neler söyleyim sana,

Neler söyleyim sana,Gönül verirsen bana…İşit: (Gizli Defîne),Saklanmıştır (insan)a. Duyar âdem kulağı,Lezzet alır dimâğı;Âşıkın iki yüzü:Hazînenin kapağı. Târîf-eder Dört Kitap;Yan ki, kalmasın hicap;Bütün nefsin lezzeti,Tatı gelir ya, girdap. Düşme, kolay çıkılmaz,Ârif, ona takılmaz;İçinde durur iken,Dost yüzüne bakılmaz. Perdeler çeker nefis,Zâlimdir, hem de habîs;Nurdan boya dururken,Her yüzlere sürer is. Ona denilmiş: Şeytan,Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Beni seyredince, o baygın gözün,

Beni seyredince, o baygın gözün,Kendimi kaybedip, tutuyor hüzün;Bir ala düşürüp, meftûn-ediyor,Kalbleri ışıtan, gün gibi yüzün. Güllere benziyor, iki yanağın,(Felak)ı söylüyor, çifte dudağın;Devr-eden feleği, dönderip durur,Semâyı kaldıran senin ayağın. Nice esrâr saklar… diyorlar: (kafa),(Zümrüd)ü besleyen, (Cebel-i Kaaf)a:Kuru ile yaşlar, tamamdır sende,Hazreti Muhammed, Kur’ân Mushafa. (Cemâl)i arayan, hep senden arar,Eğer anlasalar, gelip […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerinden dökülen yaş, acebâ mercan mıdır?

Gözlerinden dökülen yaş, acebâ mercan mıdır?Söndürüyor tamuları, gül biten cinân mıdır? Her bülbüller feryâd-eder, bakışın tûfan mıdır?Cemâlin Arş-ı Âlâdır, devreden zaman mıdır? Sözlerin sırr-ı ilâhî, İncil mi, Kur’an mıdır?Söylüyor (Emre) dilinden, nukteden, insan mıdır? Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, Saat:18.00 21.8.1962
Ağustos 22, 2019

Gülü besleyen: diken;

Gülü besleyen: diken;Yaktın beni gül iken;Nereye nazar-etsem, Sensin bana görüken. Gözümü aldın satın,Benden banasın yakın;Başka yüze bakarsam,Diyorsun: Candan sakın! Sana geçti irâdem,Dünyâya bakan dîdem;Gezerim her canlıyı,Mekânım, oldu: âdem. Berâberim onunla,Bakarım bütün kula;Bilmiyen der: Bir beşer!Hükmeder, benden, Mevlâ. Anlamak, değil kolay;Münkirler, eder alay;Hep ölüp de giderler,(Ebedî)yim, hem de (Hay). Gözümden fışkırır […]
Ağustos 22, 2019

Ayık gel sen gönlüm, ayık!

Ayık gel sen gönlüm, ayık!Deyim sana, neler, lâyık…Uyuyana kapalıdır,Gam çekersen, olur açık. Pervâz-etsin gönül kuşu,Ta’neylesin konu komşu;Zümrüdüankaa çıkıyorTahammül olan yokuşu. Onlara, dünyâyı bırak,Bu yol tatlı, amma uzak;Gözlerini temiz eyle,Yetiştiysen, yüzüne bak. Geri dönüp, olma beşer,Tâkîb-eylemesin mahşer;Doğruluk yolundan yürü,Seni yanlış gören, düşer. Tefekkür-et, etme sitem,Cehildendir her cehennem;Târîf-etmiş Ahmed Muhtâr,Misâldir Hazreti Âdem. […]
Ağustos 22, 2019

Karanfil oymak oymak…

Karanfil oymak oymak…Olur mu sana doymak…Cihan, olmuş bir ışık,Lâyık mıdır uyumak? Bilen, olmuş bir fener,Anlaşılmış her hüner;Nice ay, nice güneşOnun emrinde döner. Yoktur onun âmiri,Görünüyor eseri;Nerede, gelen, giden?Onlar dâimâ diri. Saklıyor bedenleri,(Dört Unsur)dan tenleri;Bakışı tâyîn-ederGelip de gidenleri. Gözlerden seyrân-eder,Göreni hayrân-eder;Kim ki teslîm-olursa,Sırları üryân-eder. Bir can verir, ölümsüz,Her şeylere bakan göz;(Emre) […]
Ağustos 22, 2019

Sensin Cihânın Güzeli,

Sensin Cihânın Güzeli,Halkeyleyenin Halîli;Âlemlerin över dili;Şefkat-eyle sen âleme. Mâneviyyetin Hicazı!Sevenlere ver murâzı;(Nun ve-l-kalem) yazar yazı!Şefkat-eyle sen âleme. Sen (Âdem)i eyledin sâf…………………………………..…………………………………..…………………………………..
Ağustos 22, 2019

Açıldı bâdisabâhım,

Açıldı bâdisabâhım,Lûtfeyledi o Allahım;Her yüzlerden güneş doğdu,Bakan gözlerde bir şâhım. Mülk benimdir, mal benimdir,Tecellîde hâl benimdir;Nazarım, oldu bir arı,Peteklerde bal benimdir. Her vücutta baş benimdir,(Kaabe Kavseyn) kaş benimdirDururum. oldum Süleyman,Yüzüğünde kaş benimdir. Benim Hükmeyleyen Hâtem!Emrimde tamu cehennem;Beşerlikten ben kurtuldum,Şimdi ben’im (insan), (âdem)! Bana secde eder melek,Sayısı olmayan felek;(Emre) kendinden geçince,Nasîboldu […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum ne oldum…

Bilmiyorum ne oldum…Kendimi sende buldum;Terahhum-eyle bana,Sende sarardım, soldum. Gözünde imiş rûhum,Beşerdim, oldum mazlum;Sen şâhsın, ben bir gedâ,Boynumu eğen kulum. İstersen gel, beni al,Ayaklar altına çal;Ağzımdan söylüyorsun,(Emre)liğimdir dellâl. Sana teslîm-oldu dil,Bakışın, oldu delîl;Sen bensin, ben de senim,Kesretim ayrı değil. Tutulunca ben sana,Yok oldum yana yana;Aradım, bulamadım,(Emre)lik, erdi sona. Zapteden: Müncibe Görgün.Namrun, […]
Ağustos 22, 2019

Senden başka yoktur, bizlere sâhip.

Senden başka yoktur, bizlere sâhip.Neye tutulursak, ediyor tâkip;Bilenler biliyor, bilmiyen bilmez,Hakîkat, söylense, gelir acâip. (El-veledü sırrı-ebîh) demiştir;(Tabîat) derler ya, böyle bir iştir;(Bir karış yol)derler, gaayetle uzak;Sana sâdık-olan, varıp ermiştir. Kâmilin yavrusu, oluyor kâmil,Câhilden üreyen, oluyor câhil;Kulağı kapalı, nasıl işitsin,Cümle peygamberler, döker ise dil… Görüp bilmek için, emek lâzımdır,Gönül gözleriyle görmek […]
Ağustos 22, 2019

Aklını kaybeden, arayıp bulmaz,

Aklını kaybeden, arayıp bulmaz,Vîran gönüllerde, mel’anet olmaz;Sakın meyil verme, ehli dünyâya,Uyan gönül, uyan, sana da kalmaz. Nefsin sevdiğinin, bulunmaz dibi,Gözünü aç, olma, sen onlar gibi;Her gelen tutulmuş, sâhib-olarak,Gönlü temizle de, gelsin sâhibi. Benim! diyenlerden, olur mu ahbap…İçten söyleyenden, var, dinle hitap;İçine yerleşmiş, o Levh-i Mahfûz,Kalbleri okuyan, o Canlı Kitap. Fânî […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların gönlü, tamam Beytullah;

Âşıkların gönlü, tamam Beytullah;İçinde oturur, Hazreti Allah;Bilmiyenler taşlar, onlar hoş görür,Dertli olan, bilmez, eylemez günah. Onların kalbleri, aşk-ile dolu,Bir şeyi sever mi, Mevlânın kulu…Ehli-gaflet yürür, körü körüne,Rahmâna dayanır, mazlûmun yolu. Sâhipleri sahî, gaayetle büyük,İçleri deryâdır, boynu da bükük;Arşı âlâ olmuş, seyrettikleri,Akılları, etmez, o benliği, yük. (Cemâl)e yanıp da, olmuşlar bir […]
Ağustos 22, 2019

Senin için bu gönül,

Senin için bu gönül,Yanar, eder tahammül;Mânâda Sultân-iken,Ediyor çok tenezzül. Çoğu ediyor zulüm.Birçok şeylerden mahrûm;Ezelîden vâdetti,Diyor: Kapında kulum! Ediyorlar iftirâ,Diyorlar: Yüzü kara;Gönül, bilmez dünyâyı,Dayandı sen Gaffâra. Bilmez, öldürmek diler,Dâim dişini biler;Ağlarız senin için,Gafiller bize güler. Kızıp, ederler hiddet,Gösteriyorlar şiddet;Biliriz, her şey senden,Onlara eyle himmet. Aman sen verme afat.Sakın olmasın berbat;Yüzleriyin perdesi,Diyorlar, […]
Ağustos 22, 2019

Geçmez dimâğda tadımız,

Geçmez dimâğda tadımız,Dâim söylenir adımız:Acı devirler geçirmiş,Cümle bizim ecdâdımız. Sürmüşler taş ile dağa,Çok dolaşmışlar parmağa;Târîf-edince Mevlâyı,Çakmamışlar mı çarmağa? (1) Ne eylemişler Yahyâ’ya?O bürünmüştü hayâya;Yedi kerre kurbân-ettiTatlı canını Mevlâya. Bu gam, benziyor denize,Onlardan mîrastır bize;Kurbân-etti Nesîmî’yiDerisini yüze yüze. O yola düşürdü bizi,Kan ile boyanmış izi;Hâlini burda bıraktı,Konya’da Şems-i Tebrîzî. Târîf-edersek, çok […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın eyliyor neler…

Aşkın eyliyor neler…Sevdiği kalbi deler;Olmayan gönül: tamu;Tâbi’ olanlar güler. Halâs-eder zindandan,Şerri olan Şeytandan;Tutulan, ayrılır mı,Rahmeyliyen Rahmandan? Bize nasîbetti Hak,Gönlümüz oldu Uçmak;Biz nazar-eyleyince, Dünyâdan kalktı tuzak. Göründü her yolumuz,Çözüldü bütün rumuz;Şükür, bağlı değildirSeni saran kolumuz. Her sır, oldu âşikâr,Bu imiş ebedi kâr;(Emre) açtı yüzünü,Kâfirler, eder inkâr. Odur dâim görüken,Güldür, değildir diken;Nefse […]