Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Sensin benim diri canım,

Sensin benim diri canım,Damarımda gezen kanım;Seni gördüm, ne eyledin…Mecnûn-oldum ey Cânânım. Bu aklımı ettin kayıp,Âlem, beni eder tâyip;Korkum yoktur kimselerden,Çünkü sensin bana sâhip. Bilirim ki korur […]
Ağustos 22, 2019

Seni seveliden, tatlandı âhım,

Seni seveliden, tatlandı âhım,Aşka tâbi’ oldum, var mı günâhım?Kapında beklerim, sensin penâhım,Senden başkasını, sevmem Allahım! Gözümü açınca, seyrettim seni,Ateşine düştüm, kaybettin beni;Böyle ikmâl-ettim, îmânı, dînî,Senden başkasını, […]
Ağustos 22, 2019

Bir aşka düştüm ki, dipsiz bucaksız,

Bir aşka düştüm ki, dipsiz bucaksız,Beni kebâb-eder, kanar, ocaksız;Sallanır perçemi, değer kalbime.Nur gibi fışkırır, hem de saçaksız. Gözüne bakınca, öldürür beni,Dışımdan ağlatır, güldürür beni;Bu nasıl cemâldir, […]
Ağustos 22, 2019

Dâimâ metheder, bu dilim seni,

Dâimâ metheder, bu dilim seni,Tutmuştur, bırakmaz, bu elim seni;Târîf-eyliyemez, her Kelîm seni,Seni bildirecek, aşk-imiş ancak. Âşıklar eriyor, anca, murâda,Kavuşup alıyor, gözdeki tada;Onlar kıymet vermez lezzete, ada;Seni […]
Ağustos 22, 2019

Neye sebeb-olur, bu derd ile gam?

Neye sebeb-olur, bu derd ile gam?Ateşe kesiyor, gelirse, âzâm;Ederse istîlâ, bu vücûdumu,Beni Yaradandan, geliyor ilham. Tecellî ediyor, hâl-i istiğrak,Zerreler yazıyor, dâim enelhak;Okuyan, düşüyor, bitmedik derde,Hep deli […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın elinden, uyanan, şaşmış,

Dünyânın elinden, uyanan, şaşmış,Örümcek ağıdır, çoğu dolaşmış;Nefsine hâkimler, almıştır kudret,Ona tutulmayıp, üstünden aşmış. Mahkûm-olmayınca, olmuş merdâne,Güneş gibidirler: (Vahdet), bir tâne;İstifâde eden, gaayetle azdır,Etrafında döner, sanki pervâne. […]
Ağustos 22, 2019

Fedâ etmeli başı,

Fedâ etmeli başı,Haktan almalı aşı;Bir noktanın, olur muBu âlemde yoldaşı… Yok-olmak lâzım OndaKavuşmalı murâda;Ayrı bir varlık olmaz,Canı etmeli fedâ. Görünmeli kul gibi,Gözden giden yol gibi;Yanıp aşk-ateşinde,Erimeli […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller uçtu da, boş kaldı yuva,

Bülbüller uçtu da, boş kaldı yuva,Nereye götürdü, ilâhî hava…Düştü içerime, bir yakan ateş,Kimlere edeyim, Yârabbî şekvâ? Her olan işlerin, sebebi, sensin,Sana sâdıkların edebi, sensin;Gözler kaleminden yazarsın […]
Ağustos 22, 2019

Gönlüm! sen güvenme, fânî dünyâya,

Gönlüm! sen güvenme, fânî dünyâya,Dönen güneş ile, bu doğan aya;Bu kadar zamandır, geldin de geçtin,Önü, sonu bir ân; yaşadın gûyâ… Ayıktın, yürüdün, buldun merkezi,Ebedî yaşayan Diri […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkın vücûdu, gamdan yuğrulmuş,

Âşıkın vücûdu, gamdan yuğrulmuş,Kaanûn-u Rabbânî, böyle kurulmuş;Onların kanları, varıp denize,Karışıp, hallolup, böyle durulmuş. Gaayetle berraktır, tahammül suyu,Tasfiye edilmiş, değildir koyu;Ahlâkları bitmiş, kalmış sâde aşk,Hazreti Ahmede, ulaşmış […]
Ağustos 22, 2019

Bize bakarsın bebek!

Bize bakarsın bebek!Bilirim, sensin melek;Kemâlâtın tohumu,Evvel görünür çiçek. Büyür, eder tekâmül,Dolaşır gönül gönül;Kuşların şâiridirKüçücük olan bülbül. Okur aşktan âyâtı,İşâret eder (Zât)ı;Sesiyle gıdâ verir,Yetiştirir hayâtı. Buna benzer […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ fânî; geçer;

Bu dünyâ fânî; geçer;Ne yapsan, tekrar göçer;Tohumu seç de sen, ek,Kul, ektiğini biçer. Verirler böyle haber,Velîler, hem peygamber;Ne kazanırsan burda,Götürürsün berâber. (Benlik) olsun, ister, (kîn),(Mezhep) olsun, […]
Ağustos 22, 2019

Fânî oldum, eserim yok,

Fânî oldum, eserim yok,Benim benden haberim yok;Dilimden söyleyen Haktır,Söylemeğe, ezberim yok. Nereye gitti benliğim?Bilmiyorum acep kimim?Bir âciz-i bîçâreyim,Benden diyen, dâim Alîm. Varlık kalmadı zerrece,Ne gündüz kaldı, […]
Ağustos 22, 2019

Dâim açıyor ehline,

Dâim açıyor ehline,Teslîm-ediyor diline;Gözündedir tamu, cennet;Nârdan, nûrdan kendine ne… Uyan da, sen seni kurtar,Neyi sevsen, gelir, tutar:Giyeceksen, aşkı al, giy,Arzû, sevdâ sıkar: çok dar. Huyların, ayrılmış […]
Ağustos 22, 2019

Senin gözleriyin ağı,

Senin gözleriyin ağı,Nûr-etti altı bucağı;Gönlünden bakan Mûsâ’dır,Bedenin: Tecellî Dağı. Muhammed Emîn Hırâsı;Çünkü yanmıyor burası;Gözünden atılan okun,Âşıktan gitmez yarası. Onlar bilmez tedâvîyi,İstemezler: olsun iyi;(Emre) dili methediyor,Kimse bilmez […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüllere, gül açar,

Bülbüllere, gül açar,Kargalar görse, kaçar;Bülbülün feryâdınıDinlemez-olur, naçar. Gelseler biraraya,Konsalar bir saraya,İkisi de sıkılır;Görünüşü: kuş, gûya… Birisi güzel öter;Yanar da, olur beter;Birine çürümüş et,Kokar, burnuna tüter. Hâlimiz, […]
Ağustos 22, 2019

Aşk böyledir ezelîden,

Aşk böyledir ezelîden,Gelmiş Muhammed; Alî’den,Ne çekmiştir nebî Eyyup…Tecellîdir her velîden. Tâkîb-etti o, bizleri,Meydandadır hep izleri:Zulmedenler, görürlerse,Çabuk solar benizleri. Gaayete zor tahammülü,Olmak lâzım diri- ölü;“Toprak cebel” dayanamaz,Anca […]
Ağustos 22, 2019

Bizi halkeden Rahman!

Bizi halkeden Rahman!İçine koydun vicdan;Görülmedik bir saray,Sensin orada Sultan. Mekânındır, yatarsın,Her işlere muhtârsın;Hüküm senin, hâl senin,Emredersin, tutarsın. Kullara verdin, Razzaak!Senden alır dört bucak;Kurdun nizâm-ı âlem,Bütün sıfatların […]
Ağustos 22, 2019

Sana yaklaşınca, perîşân-oldum,

Sana yaklaşınca, perîşân-oldum,Bütün âlemlere, bir nişân-oldum;Saklandım, saklandım, ettin âşikâr,Ben bir zelîl iken, yaktın, şan-oldum. Çeşitli dillerde, bir destan oldum,Gamlar meyvasına, bir bostan oldum;Vücut ve âzâmı, bürüdü […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ki nasıl kader…

Bilmem ki nasıl kader…İstîlâ etti keder;Budur benim takdîrim,Verilmiş, böyle gider. Açılmış hayat yolum,Beni yarattı mazlum;Eyledim gamı kabûl,Mevlâ ile bir kulum. Ettin kapında bekçi,Seninle dolu içi;(Küllü hâlin […]
Ağustos 22, 2019

Aklım fikrim gittî; acep ne oldum?

Aklım fikrim gittî; acep ne oldum?Yüzüme bakınca, sarardım soldum;(Vâdî-î Cünûn)dur, gözüme çarptı,Kendimi kaybedip, orada buldum. Nerelere gitti, benim düşüncem?Gündüzler görürdüm, kalmadı gecem;Benim gibi birçok, âşıklar dolmuş,Toplanıp […]
Ağustos 22, 2019

Aç yüzünü bakalım,

Aç yüzünü bakalım,Gafleti bırakalım;Kalbimize ateş ko,Tutuşup da kokalım. Diri kalıyor küller,Gözlerden açan güller;Görüp ateş alıyor,Öğülen o bülbüller. Sanki: döner pervâne,İbrettir, her zamâna;Mâşuk bizi söyletir,Zannederler: dîvâne. Akıldâne […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerin benzer güle,

Yüzlerin benzer güle,Kokun, getirdi dile;Kimler ne derse desin,Bizi yarattı böyle. Taş atana güleriz,Haktan, bunu dileriz;Boyansa bu yüz, kana,Neş’e ile sileriz. Yaklaşamaz bize gam,Yerinden geldi ilham;Zevk oldu […]
Ağustos 22, 2019

Dehâlet-ettik Mevlâ!

Dehâlet-ettik Mevlâ!Bizi ettin istîlâ;Düşürdün sen bir zevka,Tâkîb-ediyor belâ. Ezelden, olduk râzı,Sevdik, verdin murâzı;Yönünü dönenlerin,Kalır mı îtirâzı… Ne bilsin ehli dünyâ…Onlar, anlıyor gûyâ…Bulduk yerin yüzünde;Bilmez, bakar semâya. […]
Ağustos 22, 2019

Neler söyleyim sana,

Neler söyleyim sana,Gönül verirsen bana…İşit: (Gizli Defîne),Saklanmıştır (insan)a. Duyar âdem kulağı,Lezzet alır dimâğı;Âşıkın iki yüzü:Hazînenin kapağı. Târîf-eder Dört Kitap;Yan ki, kalmasın hicap;Bütün nefsin lezzeti,Tatı gelir ya, […]
Ağustos 22, 2019

Beni seyredince, o baygın gözün,

Beni seyredince, o baygın gözün,Kendimi kaybedip, tutuyor hüzün;Bir ala düşürüp, meftûn-ediyor,Kalbleri ışıtan, gün gibi yüzün. Güllere benziyor, iki yanağın,(Felak)ı söylüyor, çifte dudağın;Devr-eden feleği, dönderip durur,Semâyı kaldıran […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerinden dökülen yaş, acebâ mercan mıdır?

Gözlerinden dökülen yaş, acebâ mercan mıdır?Söndürüyor tamuları, gül biten cinân mıdır? Her bülbüller feryâd-eder, bakışın tûfan mıdır?Cemâlin Arş-ı Âlâdır, devreden zaman mıdır? Sözlerin sırr-ı ilâhî, İncil […]
Ağustos 22, 2019

Gülü besleyen: diken;

Gülü besleyen: diken;Yaktın beni gül iken;Nereye nazar-etsem, Sensin bana görüken. Gözümü aldın satın,Benden banasın yakın;Başka yüze bakarsam,Diyorsun: Candan sakın! Sana geçti irâdem,Dünyâya bakan dîdem;Gezerim her canlıyı,Mekânım, […]
Ağustos 22, 2019

Ayık gel sen gönlüm, ayık!

Ayık gel sen gönlüm, ayık!Deyim sana, neler, lâyık…Uyuyana kapalıdır,Gam çekersen, olur açık. Pervâz-etsin gönül kuşu,Ta’neylesin konu komşu;Zümrüdüankaa çıkıyorTahammül olan yokuşu. Onlara, dünyâyı bırak,Bu yol tatlı, amma […]
Ağustos 22, 2019

Karanfil oymak oymak…

Karanfil oymak oymak…Olur mu sana doymak…Cihan, olmuş bir ışık,Lâyık mıdır uyumak? Bilen, olmuş bir fener,Anlaşılmış her hüner;Nice ay, nice güneşOnun emrinde döner. Yoktur onun âmiri,Görünüyor eseri;Nerede, […]
Ağustos 22, 2019

Sensin Cihânın Güzeli,

Sensin Cihânın Güzeli,Halkeyleyenin Halîli;Âlemlerin över dili;Şefkat-eyle sen âleme. Mâneviyyetin Hicazı!Sevenlere ver murâzı;(Nun ve-l-kalem) yazar yazı!Şefkat-eyle sen âleme. Sen (Âdem)i eyledin sâf…………………………………..…………………………………..…………………………………..
Ağustos 22, 2019

Açıldı bâdisabâhım,

Açıldı bâdisabâhım,Lûtfeyledi o Allahım;Her yüzlerden güneş doğdu,Bakan gözlerde bir şâhım. Mülk benimdir, mal benimdir,Tecellîde hâl benimdir;Nazarım, oldu bir arı,Peteklerde bal benimdir. Her vücutta baş benimdir,(Kaabe Kavseyn) […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum ne oldum…

Bilmiyorum ne oldum…Kendimi sende buldum;Terahhum-eyle bana,Sende sarardım, soldum. Gözünde imiş rûhum,Beşerdim, oldum mazlum;Sen şâhsın, ben bir gedâ,Boynumu eğen kulum. İstersen gel, beni al,Ayaklar altına çal;Ağzımdan söylüyorsun,(Emre)liğimdir […]
Ağustos 22, 2019

Senden başka yoktur, bizlere sâhip.

Senden başka yoktur, bizlere sâhip.Neye tutulursak, ediyor tâkip;Bilenler biliyor, bilmiyen bilmez,Hakîkat, söylense, gelir acâip. (El-veledü sırrı-ebîh) demiştir;(Tabîat) derler ya, böyle bir iştir;(Bir karış yol)derler, gaayetle uzak;Sana […]
Ağustos 22, 2019

Aklını kaybeden, arayıp bulmaz,

Aklını kaybeden, arayıp bulmaz,Vîran gönüllerde, mel’anet olmaz;Sakın meyil verme, ehli dünyâya,Uyan gönül, uyan, sana da kalmaz. Nefsin sevdiğinin, bulunmaz dibi,Gözünü aç, olma, sen onlar gibi;Her gelen […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların gönlü, tamam Beytullah;

Âşıkların gönlü, tamam Beytullah;İçinde oturur, Hazreti Allah;Bilmiyenler taşlar, onlar hoş görür,Dertli olan, bilmez, eylemez günah. Onların kalbleri, aşk-ile dolu,Bir şeyi sever mi, Mevlânın kulu…Ehli-gaflet yürür, körü […]
Ağustos 22, 2019

Senin için bu gönül,

Senin için bu gönül,Yanar, eder tahammül;Mânâda Sultân-iken,Ediyor çok tenezzül. Çoğu ediyor zulüm.Birçok şeylerden mahrûm;Ezelîden vâdetti,Diyor: Kapında kulum! Ediyorlar iftirâ,Diyorlar: Yüzü kara;Gönül, bilmez dünyâyı,Dayandı sen Gaffâra. Bilmez, […]
Ağustos 22, 2019

Geçmez dimâğda tadımız,

Geçmez dimâğda tadımız,Dâim söylenir adımız:Acı devirler geçirmiş,Cümle bizim ecdâdımız. Sürmüşler taş ile dağa,Çok dolaşmışlar parmağa;Târîf-edince Mevlâyı,Çakmamışlar mı çarmağa? (1) Ne eylemişler Yahyâ’ya?O bürünmüştü hayâya;Yedi kerre kurbân-ettiTatlı […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın eyliyor neler…

Aşkın eyliyor neler…Sevdiği kalbi deler;Olmayan gönül: tamu;Tâbi’ olanlar güler. Halâs-eder zindandan,Şerri olan Şeytandan;Tutulan, ayrılır mı,Rahmeyliyen Rahmandan? Bize nasîbetti Hak,Gönlümüz oldu Uçmak;Biz nazar-eyleyince, Dünyâdan kalktı tuzak. Göründü […]