Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Gönülden doğdu günümüz,

Gönülden doğdu günümüz,Ona döndü her yönümüz;Kuruldu, kimseler görmezAşkla olan düğünümüz. Bizim ile, felek oynar,Eğer dokunursa, yanar,Bu bir muhabbet kazanı,Gözler nûru ile kaynar. Metheder nebîler dili;Vâsıta eder […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu kimin kızı?..

Acep bu kimin kızı?..Aşktan aldı bu hızı;Etrafında dönüyorZühre, Merih yıldızı. Tâyîn-ediyor mihver,Bakışı eder siper;Ne kadar sükût etsem,Benim bakışım öğer. Kalmaz benim karârım,Gülüşünü ararım;Yüzünde gaaibolduErkânlar ile ârım. […]
Ağustos 22, 2019

Bakarak gözlerin, olmuştur mahmur,

Bakarak gözlerin, olmuştur mahmur,Sırr-ı İlâhîye, kim olmuş me’mur?Beyin damarını, boyayınca kan,Ne düşünce kalır, ne de bir umûr… Her gözler kapanır, sanki bir mevtâ…Ne hayır görünür, ve […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin bana bakar,

Gözlerin bana bakar, İçinden nurlar akar;Burnundan çıkan nefes,Cennet elinden kokar. Sanki bir canlı gülü…Öttürüyor bülbülü;Terkeyleyip dünyâyı,Mekân-etti bu gönlü. İçinde sürer devran,Çünkü olmuştur Sultan;Arasalar, bulunmazSenden başka bir […]
Ağustos 22, 2019

Gel bak feryâdımıza,

Gel bak feryâdımıza,Yetiş imdâdımıza;Kimse leke sürmesinKoyduğun adımıza. Her kuvvet sana âit,Târih, etmesin kayıt;Sana yetişiyorlar,Görüp, olanlar şehîd. Fânîdir bütün lezzet,Bizi aldatan şehvet;Yıkılıp gitmiyor muNice taç, nice devlet? […]
Ağustos 22, 2019

Sen görününce, Hayrânım!

Sen görününce, Hayrânım!Gaaiboldu sende canım!Aklım, fikrim fenâ buldu;Nereye gitti irfânım? Bilmiyorum ki ne oldum!Azaplarımdan kurtuldum;İki dünyâ, oldu gölge,Canımı gözünde buldum. Avcumdadır zerre ve kül,Mekân-oldu bütün gönül;Ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Neye benzer hâlimiz?

Neye benzer hâlimiz?Zevk Eline olduk iz;Gören, sanır etle ten,Halbuki rûh-olduk biz. İbretle baksa beşer,Aşkın içine düşer;Bir-olur Mevlâ ile,Gelip, kopmadan mahşer. Yanar Sırat köprüsü,Hiçe keser görgüsü;Cemil güzellerine […]
Ağustos 22, 2019

Yüzün benzer güneşe,

Yüzün benzer güneşe,Görene, gelir neş’e;Bu âlemde birteksin,Hâcet var mıdır eşe? Denmiştir sana âdem,Şükür, kalmadı sitem;Her beyin yarasınaNazarın sürer merhem. İyi ol, kalmaz illet,Bulunur nice devlet…Önü bir […]
Ağustos 22, 2019

Olmak lâzımdır gayret,

Olmak lâzımdır gayret,Almak lâzımdır himmet;Varılsa Akl-ı Küll’e,Bozulur bütün âdet. İlim orada şaşar,Kalemler elden düşer;Yüzünü seyreyleyen,Varlık dağını aşar. Nurlara keser meydan,Alır, kucaklar Rahman;Fenâfillâh-olana,Nasıl yaklaşır Şeytan… Ona mahkûmdur, […]
Ağustos 22, 2019

Geldik bu dünyâya, göçüp gideriz,

Geldik bu dünyâya, göçüp gideriz,Gaflet geçidinden, geçip gideriz;Gözler ışığından, doldurmuş bâde,Doya doya alıp, içip, gideriz. Açtık gözümüzü, tutmadı dünyâ,Aynadır gönlümüz, almadı boya;Levh-i Mahfûz-imiş, bizim kalbimiz,Dostu seyreyledik, […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olmaya, gel, alış,

Âşık olmaya, gel, alış,Dostun eteğine yapış;İlkbahar-eyle gönlünü;Neye benzer karanlık kış… Helâk-eder asabiyet,Yaklaşmaya etme niyet;Cehennemdir kötü huylar,Yumşak tabîattır, cennet. Neş’edendir her yolumuz,Dondurup da, eylemez buz;Bu gafletten uyanırsak,Anlaşılır […]
Ağustos 22, 2019

Ben bakınca oldum meftun,

Ben bakınca oldum meftun,Niceleri, olmuş vurgun;Gözşâhımın içindesin,Zannederler, boyun uzun. Yönümü dönünce sana,Geldin de gizlendin cana;Karışınca bu göznûru,Bakıyorum benden bana. Sensin hiç dökülmedik gül,Sen çiçeksin; toprak: gönül;(Hayyülkayyûm) […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin içinde, ne hâl gizlidir…

Gözlerin içinde, ne hâl gizlidir…Nice sevdâlarla, vebâl gizlidir;Arayıp bulana, visâl gizlidir;Aşka bürününce, seyrânımız var. Konuşmak bilene, haber gizlidir,Gizlemek bilene, siper gizlidir,Kendinden geçene, Dilber gizlidir,Karşısında duran hayrânımız […]
Ağustos 22, 2019

Gel ey bâdisabah! lûtfeyle bu dem,

Gel ey bâdisabah! lûtfeyle bu dem,Açılan yaraya, rahm-et, sür merhem;Senden olmaz ise, sabır, tahammül,Aşkın ateşine, dayanmaz âdem. Her gören gözlerden, bakıp geçersin,Sönmez ateşini, yakıp geçersin;Görünce, açılır, […]
Ağustos 22, 2019

Hoş yaptık aşımızı,

Hoş yaptık aşımızı,Yenecek aşımızı;Birleştik mevlâ ile,Görürler dışımızı. Olduk dâim berâber,Hâlimiz, verir haber;Dört Unsurdan bu beden,Dilberi eyler siper. Göremez, uyanmadan,Yüzümüze yanmadan;Âyet var: (Sığbatullah);Renklere boyanmadan. Etmeliyiz biz himmet,Görünmeli […]
Ağustos 22, 2019

Şen-eyledik yaylamızı,

Şen-eyledik yaylamızı,Memnûn-ettik Mevlâmızı;En büyük devlet aşk imiş,Orda bulduk Bâlâmızı. Kalmadı zerrece azap,Her taraflar, oldu Kitap;Nice defîne saklıyor,Bu gönül, olunca harap. Şükür, kurtulduk gururdan,Dost-olduk, kalmadı nâdân;Canımızı biz […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen, garip…

Bu dünyâya gelen, garip…Uyananlar, arar sâhip;Resmini çekiyor taşlar,Zerreler, olmuştur kâtip. Haberin olsun hâlinden,Seni görür dâim Sultan;Nefsin arkasına uyma,Yüzünü seyreyle, utan. Gözünden, bir hâlin geçmez,Rahîmdir, kimseyi seçmez;Burda […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum ne oldum?

Bilmiyorum ne oldum?Bu benlikten kurtuldum;Bülbülüm, gül önündeÖtüp, sarardım soldum. Bakıp, ettin dîvâne, Yakıp, ettin pervâne;Gönlümü vîrân-edip.Şarap dolu meyhâne. İstiyene sunarım,Beni sâkî sanarım;Onyedi yaştan beri Âh-ederek yanarım. […]
Ağustos 22, 2019

Neler gizlemişsin, âdem kalbine…

Neler gizlemişsin, âdem kalbine…Mahkûm-eylemişsin, hep talebine;Kimine vermişsin, uyanmaz gaflet;Herbirisi girmiş, zan mektebine. Arzûsuna göre, durmadan okur, Sevdiğini, alır, yüreğine kor;Sebepleri sensin, biz ne diyelim…Kimi, güzel görür, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerimden çıktı, benim, mâsivâ,

Gözlerimden çıktı, benim, mâsivâ,Anladım, bildim ki, hepisi hava…Gözlerim olmuştur, (Zümrüd)e yuva,Konanın, deprenmez, iki ayağı. Âşık-olan bülbül, durmadan öter,Ateşine yanar, dumanı tüter:Efgaan-etmek için, nice gül biter…Cihânı ışıtır […]
Ağustos 22, 2019

Edince senin için âh,

Edince senin için âh,Açılmıştır bâdisabah;Gönülden ışık alanda,Kalmaz sevap ile günah. Tecellî edince (Tevhîd),Her tarafı, olur (Muhît);Sağır mısın, sen, kulağım!Yakından söylüyor, işit. Yüzlerini açmıştır, bak,Ay ile güneşten […]
Ağustos 22, 2019

Nice gözyaşını, akıtan sensin,

Nice gözyaşını, akıtan sensin,Bir derde düşürüp; bakıtan sensin;Esrârın bilinmez, büründün aşka,Bülbüle gül olup, kokutan sensin. Mecnun’a ne ettin, Leylâ derdinden:Nûra belenip de, göründün beden;Bütün mahlûk ölü, […]
Ağustos 22, 2019

Tadı yoktur bu debleğin,

Tadı yoktur bu debleğin,Olmadık sesinden emîn;Yârimizi târîf-eder,Her peygamber, söylemiş din. Biz onların merkeziyiz,Hem zâtıyız, hem iziyiz;Aşkın suyu akar bize,Muhabbetin deniziyiz. Hayat bulur bizi gören,Biziz zerreden görünen;Kendisinde […]
Ağustos 22, 2019

Dâvet-etme câhili,

Dâvet-etme câhili,Uyamaz sana hâli;Konuşamaz doğru söz,Zem alışmıştır dili. Gözleri görür devre, (1)O yanar göre göre;Akıl ayağı, topal,Bu hâle nasıl ere? Güvenme ikrârına,Meyyâldir inkârına;Der isen: (Gel de […]
Ağustos 22, 2019

Ebediyyen, Ezel Gülüm!

Ebediyyen, Ezel Gülüm!Senin ile dolu gönlüm;Cihan senden zıyâ alır,Koku alan, bilmez ölüm. Ben bilirim, hiç solmazsın,Dökülüp de hâk-olmazsın;Senden gıdâ alır ruhlar,Kirli kalbe sen dolmazsın. Etrâfında döner […]
Ağustos 22, 2019

Geçiyor devrânımız.

Geçiyor devrânımız.Durmadan seyrânımız.Şükür, dâvet edeliKendine Hayrânımız. Yürüyor ayağımız,İşitti kulağımız;Başka lezzet almadıBu temiz dimâğımız. Eylemedik biz hatâ,O nefis nasıl tuta?Gözlerimiz, dünyâyıSardı, etti ihâta. Her gönüller, oldu yurt,Bizimledir […]
Ağustos 22, 2019

İmdat senden, Aşk! yetiş!

İmdat senden, Aşk! yetiş!Yanıyoruz; gel bitiş;Eğer yardım edersen;Senin ile biter iş. Hareket etmez kollar,Kapanır bütün yollar;Kapından ayrılır mıSeni anlayan kullar… O Mevlâ, senin ile;Sen kuvvet ver […]
Ağustos 22, 2019

Târîf-etsem, neye benzer…

Târîf-etsem, neye benzer…Bu kalbimi kanla özer;Eğer gözüm gaaibetse,Bulmak için (Arş)ı gezer. Edilmiyor O, âşikâr,Gösteririm, olur inkâr;Arkasına kim düşerse,Fakîr-iken, olur Hünkâr. Alır, giyer (İrfan) tâcı,Hakîkatte olur hacı;Kaşlarının […]
Ağustos 22, 2019

Eğer haşrolsak Hakka,

Eğer haşrolsak Hakka,Bizi, düşürür zevka;Yok-etti kendisinde,Yüzüne baka baka. Agâh-etti esrâra,Kavuşturdu ikrâra;Acep kimi reddeder,Tenezzül etse Yâra?.. Alıp etmez mi kabûl…Yeter, olalım bir kul;Sevip de yaratmıştır, Çünkü; görür […]
Ağustos 22, 2019

Aşka karışmıştır elem, bir imtihan mıdır bu?

Aşka karışmıştır elem, bir imtihan mıdır bu?Yazmaz olur cümle kalem, kirli cihan mıdır bu? Arayanlar göremezler, ayân, nihan mıdır bu?Ne sırlar bağlamıştır ki: Mevlâ, İnsan mıdır […]
Ağustos 22, 2019

Böyle geçer devrânımız,

Böyle geçer devrânımız,Aşk iledir seyrânımız;Mutlak fenâfillâh – olurBize bakan hayrânımız. Nasıl etsin, görsün beşer…Dâimâ gaflete düşer;Mevlâ ile berâberiz,Onlar bilmez, bekler mahşer. Göremezler (Haşr)i, (Neşr)i,Yine onlar döner […]
Ağustos 22, 2019

Beni ne eyledi, kaşınla gözün…

Beni ne eyledi, kaşınla gözün…Seni anlayınca, kalmadı hüzün;Gözlerim rasgeldi, senin nûruna,Benim ile döner, bu ay ile gün. Yanınca yaklaştım, Dilberim, sana,Gelsin ibret- alsın, benden Mevlânâ;Bütün ehli […]
Ağustos 22, 2019

Bilmiyorum bu ne hâl…

Bilmiyorum bu ne hâl…Bâzı, dilim, olur lâl;(Küllü hâlin yezûl)dür:Herşey buluyor zevâl. Ne durur ki bir karâr…Bâzı kâr, bâzı zarar;Olur îmân-ı kâmil,Sonunda eder inkâr. Senden isteriz imdat,Gelmesin […]
Ağustos 22, 2019

Aşk, bizi etti hayrân,

Aşk, bizi etti hayrân,Durmaz, yakıyor her ân;Ezelîden bitiştik,Bulunur mu ayıran. Buna demişler Vahdet,Yaklaşamaz hiç Kesret;Bu aşkın ateşindeSüzülmüştür ibâdet. Kimsenin yetmez eli,Bitmeyince emeli;Muhabbet ağacına,Mevlâ, eder tecellî. Neylesin […]
Ağustos 22, 2019

Kim anarsa adını,

Kim anarsa adını,Veriyor murâdını;Çünkü Muhît: işitirÂşıkın feryâdını Bilir her hâli: Habîr;Kendisinindir tedbîr;Gören gözler Onundur,Bütün hâl, Ona zâhir. Acep olur mu gizli,Saklıyanların hâli?Kurtulur teslîm-olan,Nûr-olur her emeli. Bulur […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim, oldu halka

Gözlerim, oldu halkaYüzüne baka baka;Sevdiğim hiç kalmadı,Dilberim! senden başka. Nazar-eylesem halka,Gönlüm takılır Hakka;Secde etmek isteyen,Evvel, ayağa kalka. Tebessümlü dudağın,Devreyleyen yanağın;Kaşların (Hablülmetîn),(Arş-ı Âlâ): ayağın. Gözün (Kürsî-i Rahman),Dilin […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim bebek! güzelce uyu,

Ninni deyim bebek! güzelce uyu,Bil de tâkîb-eyle, ecdattan huyu;Sen uyanık ol da, gaaibeyleme,“Asîl azmaz” derler, var anla soyu. Aklına girdirme, her türlü kiri,Boş yere sarfetme, bu […]
Ağustos 22, 2019

Ben seni sevince, düşürdün dile,

Ben seni sevince, düşürdün dile,Gözüne âşığım, değildir ele;Muhabbetim sana, gayriye değil,Seni seven bakmaz, güle, bülbüle. Sen beni eyledin, ebedî diri,Kalblerden verirsin, bana haberi;Dâvete, gönderdin, bizi bekliyor,Her […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim sana, uyan da işit,

Ninni deyim sana, uyan da işit,Neler yaratmıştır, O, çeşit çeşit…İlim öğrenmeğe, uyanmak lâzım,Sen gaafil olursun, bulmazsan Mürşid. Câhil kalır isen, hâlin ne ola?Yönünü döner mi, O, […]