Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Âşıklara ne lâzım?

Âşıklara ne lâzım?Dememeli murâzım;Bir çelikten leblebi;Varlık, edemez hazım. Karışmalıdır yoğa,Düşmeli taşa dağa;İbret gözüyle sen bak,Engin- olan toprağa. Ondan çıkar her gıdâ,Buna misâldir Hudâ;Tepeler cümle ayak,Sabreder, çıkmaz sadâ. Yetiştirir penzehir,İçinde gizli zehir;Şefkati ile verirAlana, etmez cebir. Ne devlet vermiş güne…Adet vermiş her güne;Durmayıp hizmet ederSayısız, döne döne. Etmez bizlere zulâm,Yetiştirir çok […]
Ağustos 22, 2019

Çamlara belenmiş, bu güzel Namrun,

Çamlara belenmiş, bu güzel Namrun,Kimisi kısadır, kimisi uzun;İbret gözü ile, baksa bu insan,Güzelliklerine, oluyor meftun. Sık sık yetişmiştir, bütün ağacı,Uzun ömürlüdür, biten ardıcı;Bir zaman gelip de tahlîl-edilip,Tabîp arayacak, bizden, ilâcı. Tasfiye edilir, ormanda hava,Gönül yaylasından, gel, ara devâ;Bu akılla fikir, şifâ bulursa,Kimse ile kalmaz, kavga ve dâvâ. Hüzün hüzün eder, […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar edersen siper,

Ne kadar edersen siper,Senin ile O berâber;Ecel derler, haberin yok,Birgün gelir sana haber. Sen ara da bul (Muhtâr)ı,Ona teslîm-eyle vârı;Versin sana ebedî can,Seyrettirsin o diyârı. Aklına gelmesin korku,Gaflet, derler, zâlim uyku;(Ve nefahtü) var gıdâsı,Unut acı, hem de toku. Âşıklara gıdâ, odur,Aşklı sefâ, edâ, odur;(Arafatta kurbân) derler,Diril de gör, fedâ odur. […]
Ağustos 22, 2019

Boyanmıyan havamıza,

Boyanmıyan havamıza,Dâhil-olmaz yuvamıza;Canından geçenler girer,Bu kavrulmuş tavamıza. Giremezse, kalır garip,Bizler olamayız sâhip;Bu gönülde nağme çalarNice bülbül, çok andelip… Îşitene, güzel sadâ…Rûhu, alır bizden gıdâ;Yok olmuştur birçok başlar,Boş yerine olmuş fedâ. Böyle yazılmıştır yazı,Âşıklar almış murâzı;(Kirâmen Kâtibîn)dir o,Kabûl etmez îtirâzı. Senden sana olur suâl,Eğer edemezsen visâl;Varıp yüzünü görürsen,Dönmez dilin, olursun lâl. […]
Ağustos 22, 2019

Ben dolaştım elinden,

Ben dolaştım elinden,Nerelere düştüm ben?Yıkıldı yuvalarım,Mekân-oldu her beden. Seyrânım oldu: gönül,Dilimde öten, bülbül;Durmadan verir ateş,Yakıp da diyor: (Sen gül!) Acep ben miyim sensiz?Yollara eyledim iz;Beni edersen helâk,Yaşar mısın sen, bensiz? İstersin, dersin (Tutuş!)Ateş, senden kurulmuş;Oldu gönlüm bir yuva,Benim gözlerim bir kuş. Uçar, kalbime konar,Canını sana sunar;(Emre)yi reddeyleme,Gelir, seninle yanar. Zapteden: […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar, bekler doğuş, (1)

Âşıklar, bekler doğuş, (1)Yine başım oldu hoş;Baktım gönlüm yaralı,Sevdiğine vurulmuş. Şifâyı umar ondan,Gamsızdır, olmuş handân;İstemiyor tedâvî,Lezzeti almış kandan. Çünkü odur gıdâsı,Nasîbetmiş Hudâsı;Onun bir gülüşüne,Bin can, olsun fedâsı… Ayrılmıyor dalından,Mîrastır ecdâdından,Bütün geçerek almış,Benliğinden, adından. Yok-olmuş iki cihan,Helâk-olmuş nice can…Bizi, gözsüz, göremez,Soyunduk, olduk üryan. Büründük bir nizâma,Zuhûr-eden bu gama;Sâde siyah görüyorAnadan doğan […]
Ağustos 22, 2019

Her akıldan bilen ben’im!

Her akıldan bilen ben’im!Her yüzlerden gülen ben’imBenimdir bütün dirilik,Ölülerle ölen, ben’im! Ben’im, her anadan olan,İki âlemlere dolan;Bu dünyâya gelen, göçer,Ben’im ebediyyen kalan. Ben’im her gözlerin şâhı!Her görenler, eder âhı;Arayıp, beni bulanınYıkanır, kalmaz günâhı. Benimledir, eden inkâr,Hemi fakîr, hemi hünkâr;Anlamayan, eder iflâs,Benimledir zarar, hem kâr. Benimledir cümle melek,Adedi bilinmez felek;Aşka giriftâr-olmadan,Nasîbolmaz […]
Ağustos 22, 2019

Seni gaaibeder isim,

Seni gaaibeder isim,Çeşitli görünen cisim;Gayriye meyil verenler,Temiz aşkı eder taksim. Aldatır, et ile deri,Bu ışıktan, o, kor geri;Görülensin, gören sensin,Seyredersin bütün kiri. Kendisine eder zulüm,Bu zıyâdan olur mahrum;Demedin mi sen Kur’anda:(Bana dönsün âşık kulum.)? Uzak, yakın, sensin Habîr,Harekete, lâzım tedbîr;Tutmazsan suçlu elini,Azap onda, yoktur cebir. Herkes, ettiğini çeker,Biçtiğini, evvel, eker;Bir […]
Ağustos 22, 2019

Aşk nereler gezdirir…

Aşk nereler gezdirir…Tatlı candan bezdirir;Değiştirir bu aklı, Nice sırlar sezdirir… Bildirir gizli, gaaib…Gösterir bize Sâhib;Bu (İlm-i Ledünnî)yiKayıd-edemez kâtip. Okumayan, hep mevtâ,Çürüyor yata yata;Düşüp yansa bu aşkta,Kalmaz zerrece hatâ. Haktan, olur pîripâk,Yakayı ettirmez çâk;Erişir bir devlete,Onun misâlidir: hâk. Olur Mevlâsına kul,Açılır bilinmez yol;Gönül! seyret o yüzü.Bütün azaptan kurtul. Gezersin taşı dağı,Zehirli […]
Ağustos 22, 2019

Ballar doldurulmuş petek misin sen?

Ballar doldurulmuş petek misin sen?Gönüllerde biten çiçek misin sen?Bu senin vücûdun, saklar Dilberi,Nurlardan dokunmuş ipek misin sen? Bu seyreden gözün, Arş ile âlâ,Etrâfında döner, Mecnunla Leylâ;Yere göğe sığmaz, bir gönüldedir,Binbir isim saklar, şefkatli Mevlâ. Bilirim ârîsin, iki cihandan,Hiç ayrı değilsin, bebek! Rahmandan;Seni bilmek için, kurtulmak lâzımZâlim şüphelerden, zandan, gümandan. Nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! eyle şefkat,

Yârabbî! eyle şefkat,Bulalım ölmez hayat;Geçirdik nice ömür…Var mıdır bunda kıymat… Gördük ki: bütün fânî…Lâzım imiş maânî;Her gelen, tekrar gider:Sultan Süleyman hani? Bâkîdir senin yüzün,Bize bakıyor gözün;Çok şükür ki karıştıSözlerimize sözün. Sana bakıyor duyan,Kâmil ardına uyan;Ne anladın sen, gaafil!Dinle, uykudan uyan. Cihâna eyle nazar,Nefsine uyan, azar;Dünyâya güvenirsen,Sana da mezar kazar. Bir […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin olmuş ayna,

Gözlerin olmuş ayna,Neler gösterir bana…Gönderir sessiz vahiy,Duyan, nasıl dayana… Suya keser, taş olsa,Dağlara kardaş olsa;Yerlere sürer yüzü,Bu dünyâya baş olsa. Görürsün ezelî;Ne eyledin Halîl’i…Hakkıyle anlatmadıGelen peygamber dili. Göz ile görmek gerek;Saklamaz olur felek;Acebâ insan mısın?Çokları diyor: melek. Bilen, ad bulamadı,Meydan, at bulamadı;Unuttu her lezzeti,Başka tat bulamadı. Anladık, akl-ı selîm;Târîf-ediyor dilim;Meydana […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzeldir canlı dağlar…

Ne güzeldir canlı dağlar…İçini gören göz, ağlar;Bu aşk hangi kalbe gelse,Ortasından kanlar çağlar. Aranılan devlet, onda,Binbir nebî, Ahmed, onda;Benzemez iki cihâna,Hiç tükenmez himmet, onda. Gezdirdi nice Mûsâ’yı,Adedi bilinmez Ay’ı;Seyredince Âdem, Havvâ,Unutup, yedi buğdayı. Dâim tard-eder gaafili,İlm-i Ledün okur dili;Hâkim-olmaz, nefse uyan,Aldanmaz Muhammed, Ali. Ölü değil, diri o Yâr;Aklı olan, Ona […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl esrar?..

Yârabbî! bu nasıl esrar?..Yaratmış, gizlenmiş Gaffâr;Gözönünde döner iken,Gaafiller, semâdan arar. Kendisi denize benzer,Âşık olsan, bize benzer;Derler: (Sırât-ı Müstakîm):Bu âdemden ize benzer. Görünür mü yanmayınca,Dünyâdan usanmayınca…Bu aşk, hiç sarhoş eder miGözden içip kanmayınca… (Aşk)a, Kur’an, demiş: (Şarap);Meydandadır, gizli kitap;Can kulağıyla duy gönül!Senden sana eder hitap. Görünüyor, okuyana,Benzemez dîne, îmâna;Mekânını kurmuş, durur,Aşka […]
Ağustos 22, 2019

Ebedî, ateşin, külleriyiz biz,

Ebedî, ateşin, külleriyiz biz,Mânevî cennetin, gülleriyiz biz;Sözümüz konuşur, gönülden kalbe,(Dâimî Duran)ın, dilleriyiz biz. Her gelen nebînin, toprağıyız biz,Tûbâ ağacının, yaprağıyız biz;Birçok Mûsâları, getirdik dile,Hırâ’nın, Hızır’ın, Tûr dağıyız biz. Derdi olanların, ilâcıyız biz,Giymek bilenlerin, tek tâcıyız biz;Mâşûkun yüzünde, fânî olunca,Sidre-i Müntehâ mirâcıyız biz. Süleyman Mührünün, nur daşıyız biz,Sayısız nebînin, yoldaşıyız biz;Bizimle […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! acep ne olduk?

Yârab! acep ne olduk?Boşaldık, tekrar dolduk;Torunların içinde,Zerre olduk, boğulduk. Kimisi oynar, döner,Bâzısı yanar, söner;Büyük olmak zor imiş,Çocuk olmakmış hüner. Eğer olsaydık büyük,Benlikler, olurdu yük;Mânevî yanan çıra,Bizde olurdu sönük. Karanlık olur, azap;Gönül, olurdu harap;(Mâarefnâk) diyeneMevlâ ediyor hitap. Hurufsuz döküyor dil,Âyet oluyor nâzil;Anladın mâdem, (Emre)!Her hâlini, sen, yok bil. Söyletiyor Yaradan,Duyan, alıyor […]
Ağustos 22, 2019

Bu, Mevlânın erkânıdır,

Bu, Mevlânın erkânıdır,Âşıkların mekânıdır;Alıp da satan kendisi;Derd ile gam dükkânıdır. Bu göz, görür mü alanı,Kendisiyle bir olanı…Ateşten yapılmış deniz,Kabûl ediyor, dalanı. Benlikle girersen, haşlar,Orda yanar nice başlar…Eğer sırrı fâş-edersen,Vicdânı olmayan, taşlar. İşit, Hazreti Yûnusu:Yedi yıl sakladı o (Su);Balık dediği: (benlik)tir,(Sabır)dandır her kapusu. Görmek için, gel de ayık,O kapı her dâim […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk nasıl bir hikmet…

Bu aşk nasıl bir hikmet…Sever de verir devlet;Dilek budur Yârabbî:Hazînenden ver himmet. Tükenmez, gaayetle bol,Her zerreden gider yol;Bize şefkat edersen,Sana doğru gider kol. Sen dedin: (Yehdiyallah…),Sözün tamamdır, İlâh!Eğer senden olmazsa,Kimler buluyor felâh? Kaldır sen bu günâhı,Âşıkların Allahı!Seni siper ediyorÂşık gözü siyâhı. Budur hakîkî Hicaz,Bildik, (Dâimî Namaz);Sen, istediklerine,Sever, verirsin muraz. Her […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın elinden, ne çeker kullar…

Dünyânın elinden, ne çeker kullar…Kendinden doğanı, durmadan sallar;Eğlemek ister ya, dayanır kollar; (1)Hayatın yolları, geçer, durmadan. Bir noktadır amma, görünür uzun,Şikâyet edenler, oluyor yorgun;Gaafil, bu dünyâya, olmuştur meftun;Hayatın yolları, geçer, durmadan. İçinden çıkılmaz, böyledir âdet,Sırrı anlayanlar, bilmezler zahmet,Cefâya dayanan, alıyor himmet;Hayâtın yolları, geçer, durmadan. Gelip geçenlerin, bu mudur borcu?Ömür yollarının, […]
Ağustos 22, 2019

Boşuna etme heves,

Boşuna etme heves,Sükût-et, tüketme ses;Başkasını seversen,Benden ümîdini kes! Yoruldun koşa koşa,Bu hâl, gider mi hoşa?Sever isen iki yâr,Emeğin, gider boşa. Başına gelir afat,Bil de ikiliği at;Çifte yâr sevenlerin,Değil mi aklı sakat? Güvenilmez rengine,Gayriye döner yine;İnersen bir kuyuya,Yapışma sen ipine. Gördük: geriye meyyâl,Sevdikleri hep hayâl;Yaklaşma sen yanına,Ef’alinden ibret al. Sevgisi boştur, […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar çeşitli kullar yarattın…

Ne kadar çeşitli kullar yarattın…İçi görünmüyor, meydana attın,Senin ile birdir, berâber yattın,Biribirisine, benzemez Yârab! Her olan kuvvete, Sen oldun mâlik,Kimisi halîmdir, kimi durur dik,Zâtın Tevhîd iken, nedir ikilik?Biribirisine, benzemez Yârab! Bâzısına baksan, dâimâ mağlûp,Kimisi hayâlde, her dâim mahcup,Dış tarafı zarftır, içinde mektup,Biribirisine, benzemez Yârab! Sana yetişiyor, görüp okuyan,Senden başka yoktur […]
Ağustos 22, 2019

Acep neye döndün gönül?

Acep neye döndün gönül?İbret alsın açan her gül;Ağladıkların yetmez mi?Bundan sonra dâimâ gül. Yandın, oldun fenâfillah,Azap bitti, oldun ferah;Yaklaştıysan sen bir karış,Sana yakın geldi Allah. Kalbindir O’nun mekânı,Diri kılan, onun canı;İbâdet ettiğin zaman,Buldun muydu sen imkânı? Vâsıl eyledi (Tefekkür),Yok olunca, bitti küfür;Onu nasıl idrâk etsinAnasından doğan her kör? Kaabil midir, […]
Ağustos 22, 2019

Yine eyledin hayran

Yine eyledin hayranTahammül etmez bu can;Ezelîden bitişmiş,Hiç olamaz ayıran. Ayrılmak olmaz imkân;Doğmamış böyle insan;Kendi için yapmıştır,İçine girmiş Rahman. Tutulduk ceryânına,Yaklaşınca yanına;Her şeyi sattık aşka,Dînine, îmânına. Böyle eyledik visâl,Berâber oldu (Cemâl);Münkir, nekir soramazÂşık olandan sual. Çünkü birdir Yaradan,Kalmadı vakıt, zaman;Bizim ile birleşti,Biz çıkınca aradan. Azaplar kimden kime?Sorgu olmaz hâkime;(Emre)! senden sanadır,Ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Yine içim zâr-ağlar,

Yine içim zâr-ağlar,Oldu gönlüm dar, ağlar;Hâlimi idrâk eden, Benim gibi yâr ağlar; Şefkatli toprak ağlar,Bahçe ile bağ ağlar;Üstünde biten meyva,Besleyen yaprak ağlar. Gül ağlar, diken ağlar,Bahçıvan, diken ağlar;Hareket eden canlı,Göze görüken ağlar. Ateş düşen öz ağlar,Aşkı gören göz ağlar;Bilen, görüyor hâli,Târîf-eden söz ağlar. Yağmur ağlar, yaş ağlar,Dağlar ile taş ağlar;Bakanı […]
Ağustos 22, 2019

Nedir ortada dönen?

Nedir ortada dönen?Ondan ayrılamam ben;İçi, dışı olmuş nur,Göstermiyor onu ten. Uçuyor, sanki melek;Devlet değil mi görmek?Açık, istek kapısı,Kabûl-oluyor dilek. İçten içedir fermanYazılıyor o, her ân;Görünür insan gibi,Emrinde iki cihan. Çürüyüp solmadık gül;Koku alıyor gönül;Umulmadık yerdedir,Zor edilir tenezzül. Mekânı toprak gibi,Yüksektir, alçak gibi;Nutkediyor (Emre)den,Kendidir, dudak gibi. Sanki söylüyor bu dil…Söyletiyor Cebrâil;Âdemlerden […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, bu ne zârım?

Yârabbî, bu ne zârım?Ateşe düştü ârım;Görünce ben yüzünü,Ateş düştü, yanarım. Yalvarırım; der: Dayan!Arkasından hem de: Yan!Değil gaflet uykusu;Isrâr ediyor: Uyan! Tuttu hâl-i istiğrak,Dilim söyler: Enelhak!Nice sırlar gizlidir,Sıtrediyor bu dudak. Ey Yaratan Allahım!Senin içindir âhım;Bende (benlik)ten koma,Hiç kalmasın günâhım. Yanarım, dersin: Tutuş!Kül oldum, geliyor hoş;Kalbimdeki ateşi,Hayrân-olduğum koymuş. Bana bu imiş derman:(Tekâmül […]
Ağustos 22, 2019

Yârab bu nasıl hüner…

Yârab bu nasıl hüner…Bizi eyledin fener;Yandı dünyâ ışığı;Acep bu nasıl söner… Sen düşürdün bu derde,Dâim ağlıyor dîde;Biz yanınca, kalmadıGözlerde olan perde. Yüzün çıktı meydana,Bizler bakarız sana;Bakan, bakılan sensin,Görünürsün cihâna. Görünce, yanarım ben;Bakıp, lezzet alan: Sen;Her yanım, oldu ceryan,Göremiyen, diyor: ten. Zor görüyorlar Hakkı,Mânevî olan şavkı;(Emre)! bu Sultan Tâcı,Âşık olanın hakkı. […]
Ağustos 22, 2019

Gözün benzer fincana,

Gözün benzer fincana,Te’sir-eder her cana;Mevlâyı görmek için,Dâim bakar dört yana. Birgün olacak nasip,Böyle emreder Habîb;Yârabbî, bu nasıl dert,Çâre bulamaz tabip… Değil dünyâ illeti,Hem de dahî zilleti;Gözümüz, bir görüyorYetmişiki milleti. Göremiyoruz ayrı,Bizden değildir gayri;Kalbimizden seviyor,Çünkü yaratmış Tanrı. Kalmadı, bir şey, câhil;Büyük, küçük, hep kâmil;Dilimizden oluyorKulağımıza nâzil. Teslîm-olunca Ona,Çözüldü bütün mânâ;Kalmadı senlik, […]
Ağustos 22, 2019

Yine yakaladı ceryan,

Yine yakaladı ceryan,Mahmûr-oldu ayrılmaz can;Aldık, içtik Dost elinden,Perde kalktı, oldu üryan. Her yanı etti istîlâ,Taksîm-oldu cümle kula;Açıl kulaklarım, açıl,Yine ediyor essalâ! İşitmezsen, olunğ mahrum,Kendisine yakın: mazlum;Eğer “yâ Hâlik!” der isek,O da diyor bize: Kulum! Çünkü her işlere mâlik,Uyanıp, olalım sâlik;Kim ki Yâ Allah! der ise,O da, dönüp, diyor: Lebbeyk! Gizlenmiştir […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdin dermânını,

Bu derdin dermânını,Kim bilir Lokmânını?Canını fedâ eden,Tâzeler îmânını. Bu, ayrıca bir ilim,Kim, sezer, olsa teslim;Mevlânın istediği,Bizlerden: (Kalb-i Selîm). Ne mülk ister, ne de mal,Bunlardan etmez suâl;Eğer aşka uyduysan,Hazırdır sana visâl. Aldatmasın bir lezzet;Uyarsan, olunğ ibret;Aç gözünü, iyi bak,İnsan yüzüdür cennet. Ef’âlidir, eseri,Orda seyret Dilberi;Ölüdür nefse uyan,Kurtulan, olur diri. Söylüyor İncil, […]
Ağustos 22, 2019

Şifâ ister yarasına;

Şifâ ister yarasına;Girilir mi arasına?Yârabbî, hidâyet-eyleYüzlerimin karasına. İster isen sen, yıkarsın,Temiz eyleyip bakarsın;Hidâyetler senden olur,Her günahları yakarsın. Sensin her hâllere sarraf,Cürümleri edersin af;Nice kefen soyanları,Seyrân-ettin, tuttun muâf. Vardır senin (Gaffâr) ismin,Kur’ânında söylemiştin;Dilenene çok veriyor(Hazînesi Olan Zengin). Birikip geldik kapına,Sığınıyoruz biz sana;Her tarafa nazar ettik,Seni gördük kana kana. Bildik: tükenecek ömür,O […]
Ağustos 22, 2019

Yanar yüreğim, yanar,

Yanar yüreğim, yanar,Dâim yakan ateş var;Dolmuş göz kadehine,Bakışlarıyle sunar. Etmedi beni mahrum,Çoık sırlar, oldu mâlûm;Nice bin pervâneyeIşıklı, oldum bir mum. Bekliyor nice İsâ,(Tûr)ları ile Mûsâ;Gönlüm, oldu hazîne,Mânâlar saklar kasa. Açılsa, çıkar himmet,Zuhûr-eder alâmet;Buradan alır verirDiri olan Muhammed. Vücûdum, oldu (Burak),Nurdur, görünür toprak;(Emre) geçer kendinden,Dilinden söyliyen: Hak. Zapteden: Müncibe Görgün, Fehmi […]
Ağustos 22, 2019

Kurdun bana nice tuzak…

Kurdun bana nice tuzak…Bâzı engin, bâzı alçak;Açtık seninle arayı,Yakın gelme, yürü uzak! Bakmam şimdi ef’âline,Bir dahî düşmem alına;Küsüp, senden ayrılınca,Vardım Dost’un visâline. Hiç yanıma gelemezsin,Yüzlerime gülemezsin;Düştüm Mânâ kuyusuna,Sırlarımı bilemezsin. Olmuş idin bana ahbap,Senden alır idim hitap;Girdim (İrfan) mektebine,O okuttu (Canlı Kitap). Sen imişsin (Ye’cüc Me’cüc),Kurtulması, olmuştu güç;Gördü, gözü hep açıklar,Cümlesine […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ne oldu canım…

Bilmem ne oldu canım…Ateşe kesti kanım;Cennet-i Âlâ mıdır:Gül açıldı her yanım… Gözlerin bana bakar,Canlıdır, ölmez, kokar;Bir ateştir, gönlümde,Kül-oldum, yine yakar. N’oldu bu başımıza,Bütün yoldaşımıza,Zamm-etse cümle âlem,Gidiyor hoşumuza. Bizim değildir bu can,Geriye aldı Rahman;Bir dakîka ayrılmaz,Bilmiyen, sanır: insan. Huyumuz, oldu melek,Alamaz-oldu Felek;(Emre)! – böyle bir kaanûn-Kolay mı seni görmek… Zapteden: Müncibe […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl naz,

Yârabbî! bu nasıl naz,Aramayla bulunmaz?..Medîn’ede ararlar;Burda, hakîkî Hicaz. (Dört İmam)lı bir Kâbe,Benzer böyle mektebe;Doldurur Arşı, Kürsü,Sığmaz dîne, mezhebe. Dengi olmıyan bir dîn;Hazînedir, çok zengin;Ehline anlatmıştırNebî Muhammed Emîn. Oradan bulunur iz;Dibi bulunmaz deniz;Bizlerden uzak değil,Dâimâ berâberiz. Onunladır gönlümüz,Dilimizden söyler söz;Bakıp îmân-ediyorYüzlerini gören göz. Gönülden alır haber,Onlar, olur berâber;(Emre) âşık olunca,Teslîm-aldı Peygamber. […]
Ağustos 22, 2019

Baktın da ettin gaaip,

Baktın da ettin gaaip,Çünkü sen idin sâhip;Bizim bu hâlimizi,Bilmiyen, etsin tâyip. Onlar düşürür zevka,Vuslat ettirir Hakka;Kalmadı bizden eser,Noktaya baka baka. Çok hâller, eder zuhûr,Bakan, gönülde durur;Acep ayna biz miyiz?İçindeyiz, O mudur? Olur mu taşlanmadan,Yanmağa başlanmadan…Atan dil, Mevlânındır,İşitip hoşlanmadan… Severek olduk râzı,Etmedik îtirâzı;(Emre) kabûl-edince,Allah verdi murâzı. Zapteden: Müncibe Görgün Saat:17.00 21.9.1960
Ağustos 22, 2019

Bu hâlimiz bir şan-olsun,

Bu hâlimiz bir şan-olsun,Karanlığa rûşen olsun;O Mevlânın ışığınaHiç silinmez nişân-olsun. Şefkat bulsun bütün âlem,Yaralara olduk merhem;Gelsin, bizden ibret alsınHemi Ahmed, hem de Âdem. Bulduk, geldik biz, onlardan,Bizim ile oldu Rahman;Bakıp, kötü görenlere,Elden gelse, etsek ihsan… Hep yüzleri olsun berrak,Böyle emir eylemiş Hak;Onlar ile bir eylediMânevî Hâl-i İstiğrak. Biz cümlesinin canıyız,Gönüllerin […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim Zâtını arar,

Gözlerim Zâtını arar,Ezelden edilmiş karar;Eşiğini bekler iken,Her kalblere ettin Muhtâr. Benim arzûm idi: zillet;Bekler idim senden himmet;Gözün gözüme karıştı,Geldi, sardı beni devlet. Her tarafım, oldu kulak,Emrimle dökülür yaprak;Hazân-ağacı yetişti,Ben’im gıdâ veren toprak. Yoktu bende böyle emel,Ettin Ezel, hem de Evvel;Her ölenin ömrü benim,İznimdedir cümle ecel. (Kün!) deyince, kalkar mevtâ,Bu emrimi […]
Ağustos 22, 2019

Aman Allahım, aman!

Aman Allahım, aman!Sarıyor bizi ceryân;Düştük aşk ateşine,Yok mu bizimle yanan? Pişmez ise, kalır ham;Birleş de, gelsin ilham;Neyleyim ki saklıyor,Benim kül olmuş âzâm. Seyret, kalmasın güman,Geldi de, sardı Rahman;Bu bir mânevî yoldur,Yürü, bilinsin îman. Böyle olur (Şehâdet);Geri kalır ibâdet;(Tefekkür efdal) imişDemedi mi Muhammed? İnan, gel gönlüm, inan,Kalmasın bir zerre zan;Allah sözü […]