Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Âşıklara ne lâzım?

Âşıklara ne lâzım?Dememeli murâzım;Bir çelikten leblebi;Varlık, edemez hazım. Karışmalıdır yoğa,Düşmeli taşa dağa;İbret gözüyle sen bak,Engin- olan toprağa. Ondan çıkar her gıdâ,Buna misâldir Hudâ;Tepeler cümle ayak,Sabreder, çıkmaz […]
Ağustos 22, 2019

Çamlara belenmiş, bu güzel Namrun,

Çamlara belenmiş, bu güzel Namrun,Kimisi kısadır, kimisi uzun;İbret gözü ile, baksa bu insan,Güzelliklerine, oluyor meftun. Sık sık yetişmiştir, bütün ağacı,Uzun ömürlüdür, biten ardıcı;Bir zaman gelip de […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar edersen siper,

Ne kadar edersen siper,Senin ile O berâber;Ecel derler, haberin yok,Birgün gelir sana haber. Sen ara da bul (Muhtâr)ı,Ona teslîm-eyle vârı;Versin sana ebedî can,Seyrettirsin o diyârı. Aklına […]
Ağustos 22, 2019

Boyanmıyan havamıza,

Boyanmıyan havamıza,Dâhil-olmaz yuvamıza;Canından geçenler girer,Bu kavrulmuş tavamıza. Giremezse, kalır garip,Bizler olamayız sâhip;Bu gönülde nağme çalarNice bülbül, çok andelip… Îşitene, güzel sadâ…Rûhu, alır bizden gıdâ;Yok olmuştur birçok […]
Ağustos 22, 2019

Ben dolaştım elinden,

Ben dolaştım elinden,Nerelere düştüm ben?Yıkıldı yuvalarım,Mekân-oldu her beden. Seyrânım oldu: gönül,Dilimde öten, bülbül;Durmadan verir ateş,Yakıp da diyor: (Sen gül!) Acep ben miyim sensiz?Yollara eyledim iz;Beni edersen […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar, bekler doğuş, (1)

Âşıklar, bekler doğuş, (1)Yine başım oldu hoş;Baktım gönlüm yaralı,Sevdiğine vurulmuş. Şifâyı umar ondan,Gamsızdır, olmuş handân;İstemiyor tedâvî,Lezzeti almış kandan. Çünkü odur gıdâsı,Nasîbetmiş Hudâsı;Onun bir gülüşüne,Bin can, olsun […]
Ağustos 22, 2019

Her akıldan bilen ben’im!

Her akıldan bilen ben’im!Her yüzlerden gülen ben’imBenimdir bütün dirilik,Ölülerle ölen, ben’im! Ben’im, her anadan olan,İki âlemlere dolan;Bu dünyâya gelen, göçer,Ben’im ebediyyen kalan. Ben’im her gözlerin şâhı!Her […]
Ağustos 22, 2019

Seni gaaibeder isim,

Seni gaaibeder isim,Çeşitli görünen cisim;Gayriye meyil verenler,Temiz aşkı eder taksim. Aldatır, et ile deri,Bu ışıktan, o, kor geri;Görülensin, gören sensin,Seyredersin bütün kiri. Kendisine eder zulüm,Bu zıyâdan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk nereler gezdirir…

Aşk nereler gezdirir…Tatlı candan bezdirir;Değiştirir bu aklı, Nice sırlar sezdirir… Bildirir gizli, gaaib…Gösterir bize Sâhib;Bu (İlm-i Ledünnî)yiKayıd-edemez kâtip. Okumayan, hep mevtâ,Çürüyor yata yata;Düşüp yansa bu aşkta,Kalmaz […]
Ağustos 22, 2019

Ballar doldurulmuş petek misin sen?

Ballar doldurulmuş petek misin sen?Gönüllerde biten çiçek misin sen?Bu senin vücûdun, saklar Dilberi,Nurlardan dokunmuş ipek misin sen? Bu seyreden gözün, Arş ile âlâ,Etrâfında döner, Mecnunla Leylâ;Yere […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! eyle şefkat,

Yârabbî! eyle şefkat,Bulalım ölmez hayat;Geçirdik nice ömür…Var mıdır bunda kıymat… Gördük ki: bütün fânî…Lâzım imiş maânî;Her gelen, tekrar gider:Sultan Süleyman hani? Bâkîdir senin yüzün,Bize bakıyor gözün;Çok […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerin olmuş ayna,

Gözlerin olmuş ayna,Neler gösterir bana…Gönderir sessiz vahiy,Duyan, nasıl dayana… Suya keser, taş olsa,Dağlara kardaş olsa;Yerlere sürer yüzü,Bu dünyâya baş olsa. Görürsün ezelî;Ne eyledin Halîl’i…Hakkıyle anlatmadıGelen peygamber […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzeldir canlı dağlar…

Ne güzeldir canlı dağlar…İçini gören göz, ağlar;Bu aşk hangi kalbe gelse,Ortasından kanlar çağlar. Aranılan devlet, onda,Binbir nebî, Ahmed, onda;Benzemez iki cihâna,Hiç tükenmez himmet, onda. Gezdirdi nice […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl esrar?..

Yârabbî! bu nasıl esrar?..Yaratmış, gizlenmiş Gaffâr;Gözönünde döner iken,Gaafiller, semâdan arar. Kendisi denize benzer,Âşık olsan, bize benzer;Derler: (Sırât-ı Müstakîm):Bu âdemden ize benzer. Görünür mü yanmayınca,Dünyâdan usanmayınca…Bu aşk, […]
Ağustos 22, 2019

Ebedî, ateşin, külleriyiz biz,

Ebedî, ateşin, külleriyiz biz,Mânevî cennetin, gülleriyiz biz;Sözümüz konuşur, gönülden kalbe,(Dâimî Duran)ın, dilleriyiz biz. Her gelen nebînin, toprağıyız biz,Tûbâ ağacının, yaprağıyız biz;Birçok Mûsâları, getirdik dile,Hırâ’nın, Hızır’ın, Tûr […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! acep ne olduk?

Yârab! acep ne olduk?Boşaldık, tekrar dolduk;Torunların içinde,Zerre olduk, boğulduk. Kimisi oynar, döner,Bâzısı yanar, söner;Büyük olmak zor imiş,Çocuk olmakmış hüner. Eğer olsaydık büyük,Benlikler, olurdu yük;Mânevî yanan çıra,Bizde […]
Ağustos 22, 2019

Bu, Mevlânın erkânıdır,

Bu, Mevlânın erkânıdır,Âşıkların mekânıdır;Alıp da satan kendisi;Derd ile gam dükkânıdır. Bu göz, görür mü alanı,Kendisiyle bir olanı…Ateşten yapılmış deniz,Kabûl ediyor, dalanı. Benlikle girersen, haşlar,Orda yanar nice […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk nasıl bir hikmet…

Bu aşk nasıl bir hikmet…Sever de verir devlet;Dilek budur Yârabbî:Hazînenden ver himmet. Tükenmez, gaayetle bol,Her zerreden gider yol;Bize şefkat edersen,Sana doğru gider kol. Sen dedin: (Yehdiyallah…),Sözün […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın elinden, ne çeker kullar…

Dünyânın elinden, ne çeker kullar…Kendinden doğanı, durmadan sallar;Eğlemek ister ya, dayanır kollar; (1)Hayatın yolları, geçer, durmadan. Bir noktadır amma, görünür uzun,Şikâyet edenler, oluyor yorgun;Gaafil, bu dünyâya, […]
Ağustos 22, 2019

Boşuna etme heves,

Boşuna etme heves,Sükût-et, tüketme ses;Başkasını seversen,Benden ümîdini kes! Yoruldun koşa koşa,Bu hâl, gider mi hoşa?Sever isen iki yâr,Emeğin, gider boşa. Başına gelir afat,Bil de ikiliği at;Çifte […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar çeşitli kullar yarattın…

Ne kadar çeşitli kullar yarattın…İçi görünmüyor, meydana attın,Senin ile birdir, berâber yattın,Biribirisine, benzemez Yârab! Her olan kuvvete, Sen oldun mâlik,Kimisi halîmdir, kimi durur dik,Zâtın Tevhîd iken, […]
Ağustos 22, 2019

Acep neye döndün gönül?

Acep neye döndün gönül?İbret alsın açan her gül;Ağladıkların yetmez mi?Bundan sonra dâimâ gül. Yandın, oldun fenâfillah,Azap bitti, oldun ferah;Yaklaştıysan sen bir karış,Sana yakın geldi Allah. Kalbindir […]
Ağustos 22, 2019

Yine eyledin hayran

Yine eyledin hayranTahammül etmez bu can;Ezelîden bitişmiş,Hiç olamaz ayıran. Ayrılmak olmaz imkân;Doğmamış böyle insan;Kendi için yapmıştır,İçine girmiş Rahman. Tutulduk ceryânına,Yaklaşınca yanına;Her şeyi sattık aşka,Dînine, îmânına. Böyle […]
Ağustos 22, 2019

Yine içim zâr-ağlar,

Yine içim zâr-ağlar,Oldu gönlüm dar, ağlar;Hâlimi idrâk eden, Benim gibi yâr ağlar; Şefkatli toprak ağlar,Bahçe ile bağ ağlar;Üstünde biten meyva,Besleyen yaprak ağlar. Gül ağlar, diken ağlar,Bahçıvan, […]
Ağustos 22, 2019

Nedir ortada dönen?

Nedir ortada dönen?Ondan ayrılamam ben;İçi, dışı olmuş nur,Göstermiyor onu ten. Uçuyor, sanki melek;Devlet değil mi görmek?Açık, istek kapısı,Kabûl-oluyor dilek. İçten içedir fermanYazılıyor o, her ân;Görünür insan […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî, bu ne zârım?

Yârabbî, bu ne zârım?Ateşe düştü ârım;Görünce ben yüzünü,Ateş düştü, yanarım. Yalvarırım; der: Dayan!Arkasından hem de: Yan!Değil gaflet uykusu;Isrâr ediyor: Uyan! Tuttu hâl-i istiğrak,Dilim söyler: Enelhak!Nice sırlar […]
Ağustos 22, 2019

Yârab bu nasıl hüner…

Yârab bu nasıl hüner…Bizi eyledin fener;Yandı dünyâ ışığı;Acep bu nasıl söner… Sen düşürdün bu derde,Dâim ağlıyor dîde;Biz yanınca, kalmadıGözlerde olan perde. Yüzün çıktı meydana,Bizler bakarız sana;Bakan, […]
Ağustos 22, 2019

Gözün benzer fincana,

Gözün benzer fincana,Te’sir-eder her cana;Mevlâyı görmek için,Dâim bakar dört yana. Birgün olacak nasip,Böyle emreder Habîb;Yârabbî, bu nasıl dert,Çâre bulamaz tabip… Değil dünyâ illeti,Hem de dahî zilleti;Gözümüz, […]
Ağustos 22, 2019

Yine yakaladı ceryan,

Yine yakaladı ceryan,Mahmûr-oldu ayrılmaz can;Aldık, içtik Dost elinden,Perde kalktı, oldu üryan. Her yanı etti istîlâ,Taksîm-oldu cümle kula;Açıl kulaklarım, açıl,Yine ediyor essalâ! İşitmezsen, olunğ mahrum,Kendisine yakın: mazlum;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdin dermânını,

Bu derdin dermânını,Kim bilir Lokmânını?Canını fedâ eden,Tâzeler îmânını. Bu, ayrıca bir ilim,Kim, sezer, olsa teslim;Mevlânın istediği,Bizlerden: (Kalb-i Selîm). Ne mülk ister, ne de mal,Bunlardan etmez suâl;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Şifâ ister yarasına;

Şifâ ister yarasına;Girilir mi arasına?Yârabbî, hidâyet-eyleYüzlerimin karasına. İster isen sen, yıkarsın,Temiz eyleyip bakarsın;Hidâyetler senden olur,Her günahları yakarsın. Sensin her hâllere sarraf,Cürümleri edersin af;Nice kefen soyanları,Seyrân-ettin, tuttun […]
Ağustos 22, 2019

Yanar yüreğim, yanar,

Yanar yüreğim, yanar,Dâim yakan ateş var;Dolmuş göz kadehine,Bakışlarıyle sunar. Etmedi beni mahrum,Çoık sırlar, oldu mâlûm;Nice bin pervâneyeIşıklı, oldum bir mum. Bekliyor nice İsâ,(Tûr)ları ile Mûsâ;Gönlüm, oldu […]
Ağustos 22, 2019

Kurdun bana nice tuzak…

Kurdun bana nice tuzak…Bâzı engin, bâzı alçak;Açtık seninle arayı,Yakın gelme, yürü uzak! Bakmam şimdi ef’âline,Bir dahî düşmem alına;Küsüp, senden ayrılınca,Vardım Dost’un visâline. Hiç yanıma gelemezsin,Yüzlerime gülemezsin;Düştüm […]
Ağustos 22, 2019

Bilmem ne oldu canım…

Bilmem ne oldu canım…Ateşe kesti kanım;Cennet-i Âlâ mıdır:Gül açıldı her yanım… Gözlerin bana bakar,Canlıdır, ölmez, kokar;Bir ateştir, gönlümde,Kül-oldum, yine yakar. N’oldu bu başımıza,Bütün yoldaşımıza,Zamm-etse cümle âlem,Gidiyor […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl naz,

Yârabbî! bu nasıl naz,Aramayla bulunmaz?..Medîn’ede ararlar;Burda, hakîkî Hicaz. (Dört İmam)lı bir Kâbe,Benzer böyle mektebe;Doldurur Arşı, Kürsü,Sığmaz dîne, mezhebe. Dengi olmıyan bir dîn;Hazînedir, çok zengin;Ehline anlatmıştırNebî Muhammed […]
Ağustos 22, 2019

Baktın da ettin gaaip,

Baktın da ettin gaaip,Çünkü sen idin sâhip;Bizim bu hâlimizi,Bilmiyen, etsin tâyip. Onlar düşürür zevka,Vuslat ettirir Hakka;Kalmadı bizden eser,Noktaya baka baka. Çok hâller, eder zuhûr,Bakan, gönülde durur;Acep […]
Ağustos 22, 2019

Bu hâlimiz bir şan-olsun,

Bu hâlimiz bir şan-olsun,Karanlığa rûşen olsun;O Mevlânın ışığınaHiç silinmez nişân-olsun. Şefkat bulsun bütün âlem,Yaralara olduk merhem;Gelsin, bizden ibret alsınHemi Ahmed, hem de Âdem. Bulduk, geldik biz, […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerim Zâtını arar,

Gözlerim Zâtını arar,Ezelden edilmiş karar;Eşiğini bekler iken,Her kalblere ettin Muhtâr. Benim arzûm idi: zillet;Bekler idim senden himmet;Gözün gözüme karıştı,Geldi, sardı beni devlet. Her tarafım, oldu kulak,Emrimle […]
Ağustos 22, 2019

Aman Allahım, aman!

Aman Allahım, aman!Sarıyor bizi ceryân;Düştük aşk ateşine,Yok mu bizimle yanan? Pişmez ise, kalır ham;Birleş de, gelsin ilham;Neyleyim ki saklıyor,Benim kül olmuş âzâm. Seyret, kalmasın güman,Geldi de, […]