Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Aklıma düşünce, ala tutuldum,

Aklıma düşünce, ala tutuldum,İdrâk-edilmedik fala tutuldum;Perçemleri sardı, bırakmaz beni,Aşkın ceryânına, kola tutuldum. Canımı almadan, beni bırakmaz,Yüzüme seyreder, kalbime bakmaz;Bilmem nasıl ateş.. ne kadar tatlı…Dâimâ kavurur, alıp […]
Ağustos 22, 2019

Giden kimdir, gelen kimdir?

Giden kimdir, gelen kimdir?Bu esrârı bilen kimdir?Mekân-etmiş her gözleri,Yok olup da ölen kimdir? Yârab! ne tatlı bu (Yokluk)…Oradan doğuyor (Ufuk);Cana ateşi düşerse,Senden başka kimseler yok. Güllere […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor melûl melûl,

Bakıyor melûl melûl,Gözleri sanki bülbül;Bakışınla dâvet-et,Ordan hayat al gönül! Gören, bir dahî ölmez,Gam ile gussa bilmez;Bir gönül aşka düşse,Azrâil korkar, gelmez. Hakka verir canını,O, bilir Rahmânını;Gök […]
Ağustos 22, 2019

Gönül verme bu dünyânın malına,

Gönül verme bu dünyânın malına,Boyun eğmiş, esîr-olmuş kuluna;Günde etsen iltifatlâr, sen eğer, (1)Kanca takar ciğerine, koluna. O, olmuştur, arzûsunun esîri,Hiç, olur mu, sevgisinin te’sîri…Kendisini kurtarmamış düşmandan,Bin […]
Ağustos 22, 2019

Senin iki yüzün, güle benziyor,

Senin iki yüzün, güle benziyor,Gözlerin konuşur, dile benziyor;Aşkıyın ateşi, bir daha yanmaz,Ebedî yaşayan küle benziyor. Her tarafı muhît cana benziyor,Damarlarda gezen kana benziyor;Bütün âşıklara dağıtır haber,Yüzü […]
Ağustos 22, 2019

Bir gönül, olsa hayrân,

Bir gönül, olsa hayrân,Oradan doğar îman;Katra, denize düşse,Hiç bulunmaz ayıran. Bakıp, ederler meşgul, (1)Gözlere açıldı yol;Güzel! seni saklayan,Kapında bekliyen kul. Sen saklanmışsın sırra,Pusular kura kura;Bak, gözü […]
Ağustos 22, 2019

Söyleyim de yaz kalem!

Söyleyim de yaz kalem!Ne derse desin âlem…Sızlıyor kalb yarası,Aşktan isteriz merhem. Halktan istemek (1) şifâ,Umarız Ondan vefâ;Bıraktı bize mîrasO Muhammed Mustafâ. Ağlar, isteriz himmet,Biz ona olduk […]
Ağustos 22, 2019

Gözümüz Arşı Âlâdır,

Gözümüz Arşı Âlâdır,Gönlümüz yerle bâlâdır,Gören âşıkı ağlatır,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! Yüzümüz Hak aynasıdır,Kalbimiz aşk yaylasıdır,Bizi bilmiyen, âsîdir,Hû Mevlâm Hû! Hû Mevlâm Hû! Bu bakış, […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! bu nasıl hâl…

Yârabbî! bu nasıl hâl…Yine açıldı (Cemâl);Bizi gelip sarmışken,Göze görünür hayâl. Sensin ebedî Mevcûd,Sarayın imiş vücud;Kaşın ile gözüne,Âşıklar eder sücûd. Mekânın imiş harap,Yüzündür canlı Kitap;Hareketsiz namaza,Uyduk, yüzündür […]
Ağustos 22, 2019

Celâli, Cemâli, yerli yerince;

Celâli, Cemâli, yerli yerince;Gören, rahat olur, bakıp bilince;Kıymeti olur mu, doğan güneşin,Eğer olmaz ise, karanlık gece? Bil, neye bürünmüş, sevilen Cemâl…Gönül! iyice bak, eyleme ihmâl;O Dilberin […]
Ağustos 22, 2019

Beşer; sûretine uymaz sîreti,

Beşer; sûretine uymaz sîreti,Devâyı istemez, sever illeti;Hakîkat acıdır; ehline tatlı;Uyan gönül, uyan, al hidâyeti. Etrâfına bak da çâreler ara,Sen sakın güvenme, bil de ağyâra;Eline geçersen, seni […]
Ağustos 22, 2019

Yârab, bu ne derttir, derman bulunmaz,

Yârab, bu ne derttir, derman bulunmaz,Kurtulmak için de, zaman bulunmaz;(Dirilik Suyu)nu, içerler burdan,Bu kapıdan gayri, ihsan bulunmaz. Tenezzül et gönül, iyice dilen,Ölse de, ayrılmaz, bu sırrı […]
Ağustos 22, 2019

Boyu Tûbâ dalıdır,

Boyu Tûbâ dalıdır,Bilmem kimin malıdır?Yüzünün gülüşündenYüreğim yaralıdır. Her yanına doldu kan,Bakar, çekerim hicran;Çâresini bulamaz,Gelirse yüzbin Lokman. Gözü: açılmış bir gül,Gördü, takıldı gönül;Ben bu dertten ölürüm,Acı da […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! nedir zorum,

Cânânım! nedir zorum,Ben kapında dururum…Atma gönlünden beni,Bozulmasın huzûrum. Yoksa, yok olurum ben,Kerem sâhibisin sen;Dağıtırsan âleme,Eksilir mi hazînen? Büyüktür, hem de umman,İçi doludur derman;Reddetme âşıkları,Aman Cânânım, aman!.. […]
Ağustos 22, 2019

Yandı aşkın Kandili,

Yandı aşkın Kandili,Söyletiyor bu dili;Kimisi kâfir diyor,Bâzısı diyor: velî Rahmet olsun ellere,Bak öten bülbüllere;Bizler vardık, yetiştikDökülmedik güllere. Kokup hayat bulmuşlar,Dost ile bir olmuşlar;Gelen, geçmiş buradan,Onlar dâim […]
Ağustos 22, 2019

Çektiğim hicran nedir?

Çektiğim hicran nedir?Bu dayanan can nedir?Gözleriyin noktası,Devreden zaman nedir? Görünen nokta nedir?O Âdem Ata nedir?Sensin Rahmânürrahîm,Edilen hatâ nedir? Bu görünen dîn nedir?Verilen izin nedir?Her fırıldak sendenken,Hased […]
Ağustos 22, 2019

Acep bu hâller nola…

Acep bu hâller nola…Âşık-ettin her kula;Kalıyor bu aşk, bâkî,Bütün arzûlar sola. Evvelâ aşktan başlar,Yok olur orda başlar;Olur Hacerül’esved,Nûr olur bütün kaşlar. Fakat lâzım tekâmül,Kandil olur bu […]
Ağustos 22, 2019

Uyku, gözlerimi, etti bir mahmur,

Uyku, gözlerimi, etti bir mahmur,Aşkın kapısında, tutarım huzûr;Kirpiğiyin oku, battı kalbime,Nice yıllar işler, yarası, durur. Onun devâsını, bulamaz Lokman,Durmadan akıyor, her yanıma kan;Dâimâ umardı, senden, şifâyı,Acılarla […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk gelince bize,

Bu aşk gelince bize,Gizlendik bâzı göze;Âr ü nâmus kül oldu,Etti bizi kepâze. Acep bizler ne olduk?İki cihâna dolduk;Köçeklek kapısındanYaradana yol bulduk. Orda olur mu kesret?İçi dolu […]
Ağustos 22, 2019

Ben Mevlâya âşık-oldum,

Ben Mevlâya âşık-oldum,Uyur iken ayık oldum,Nuh nebîye kayık oldum, of, of, of! of aman amman of of! of aman amman, of aman amman!Çünkü aslım toprak benim. […]
Ağustos 22, 2019

Biter mi öğmek ile…

Biter mi öğmek ile…Yüzleri benzer güle;Akıllar âciz kalır,Acep nasıl öğüle… Çok âşıklar eder âh,Bâzıları da ikrah;Her biri bir sevdâda;Bize gereksin, Allah! Kimisi ister gadap,Kimisi çeker azap;Âşıklara […]
Ağustos 22, 2019

Bakın bu kime benzer?

Bakın bu kime benzer?Mahmur gözünü süzer;Vücûdu ayrı ise,Gözü gönlümde gezer. Dolanır, eder ferah,Bakışları çifte mâh;Eller ne derse desin,Âşıkta olmaz günah. Olduk, biz hoşlanırız,Severek taşlanırız;Bildik: dünyâ muvakkat;İçinde […]
Ağustos 22, 2019

Sen kahveyi güzel kavur,

Sen kahveyi güzel kavur,Cağrayı ağızdan savur; (1)Nargileyi sorar isen,O gâvurlardan da gâvur. İçeriz göz kadehinden,Hakka vâsıl-olur beden;Hâl, tecellî etmeyince,Sakın sorma: (Bu hâl neden?) Lezzet alamaz ceryansız,Târîf-edilir […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümüze oturdu Yâr,

Gönlümüze oturdu Yâr,Bizi eyledi bahtiyar;Onun ile bir olunca,Kulağımız neler duyar… Gözlerden çözüldü mühür,Esirlikten biz olduk hür;Perdeler yandı ateşe,Aklımız, çok gönül görür. Temiz kalbe kurduk mekân,Öylece buluruz […]
Ağustos 22, 2019

Nurlara belendi dağlar,

Nurlara belendi dağlar,Bülbüllere kesti bağlar;Bu kalbimin yarasınıGören, gülmez, dâim ağlar. Mîras mıdır ecdâdımdan?Anlaşılır feryâdımdan;Göreli, haberim yokturBenliğimden, bu adımdan. Nereye gitti acebâ?Bilmem, düştüm, bir dolaba;Ben bu aşka […]
Ağustos 22, 2019

Seni gören, olur hacı;

Seni gören, olur hacı;Bir olan, neyler mîrâcı…Senin için yanar bunlar,Acı Yârabbî, sen acı! Durmadan ederler feryad,Dilekleri: senden murad;Gir bunların kalblerine,Bütün benliklerini at. Senin ile olsun ferah,Senin […]
Ağustos 22, 2019

Hatırıma geldin, durdu dimâğım,

Hatırıma geldin, durdu dimâğım,Hareket etmiyor, iki ayağım:Karşıma gelince, tebessüm yüzün,Deprenmez oluyor, dilim, dudağım. Gözlerim görmüyor, altı bucağı,Ben gaaib-eyledim, vâdiyi, dağı;Ateşin eritti, zerre kalmadı,Muhâfaza eden kalbimin yağı. […]
Ağustos 22, 2019

Devr-eden iki cihan,

Devr-eden iki cihan,Seyreyledik ki: bir ân;Dost meydana çıkınca,Gözlerden olduk nihân. Sâdece kaldı Kendi,Yıkıldı varlık bendi;Yolunda yandık ise,Lûtfeyledi, beğendi. Varlıklar kaldı geri,Öne aldık Dilberi;Bizi siper etmiyor,Bu et, […]
Ağustos 22, 2019

Sensin beni eden diri,

Sensin beni eden diri,Sende gördük Peygamberi,Bütün âlemin Dilberi!Ne ben vârım, ne irfânım… Ölürüm sen de olmasan;Dilimden söyliyen lisan,Bildim, senin, ad ile san;Ne ben vârım, ne irfânım… […]
Ağustos 22, 2019

Uğradık bir şehire,

Uğradık bir şehire,Şaşırdık birdenbire;İçinde bir Dilber var,Canından geçen, göre. Her göze yapmış nakış,Hemi bahar, hem de kış;Kulun gözü göremez;Ona âittir bakış. Bildik: Bu imiş (Nakkaş),Diziyor yavaş […]
Ağustos 22, 2019

Bakışınla çarptın, acep al mısın?

Bakışınla çarptın, acep al mısın?Bilmem büyü müsün, sen, bir fal mısın?Aklımı fikrimi, bakıp, mat-ettin,Bu can sana geçti, bir visâl misin? Gözlerimi açsam, seyrânım sensin,Bilemem dünyâyı, hayrânım […]
Ağustos 22, 2019

Ninni kuzum, ninni, ninni!

Ninni kuzum, ninni, ninni!Nasıl uyutayım seni…Gözüyün melûl bakışı,Bir ateşe koydu beni. Gözlerinden çıkan ışık,Bu cihânı etti ayık;Uyku kalmadı canımda,Oldum yanmaya alışık. Bilmiyorum sevdâ mıdır?Bir denizde ada […]
Ağustos 22, 2019

Ne oldu gine Namrun…

Ne oldu gine Namrun…Sise boyandı boyun;Sanki yerde bir bulut…Nefes almıyor burun. Her yan, oldu rutûbet,Sulardan oldu bir sed;Bu bizim hâllerimiz,Âleme oldu ibret. Ne diyor konu komşu?Olduk […]
Ağustos 22, 2019

Bakar (Gözleri Mahmur),

Bakar (Gözleri Mahmur),Ne hâller eder zuhûr…Kirpiğinden gelen ok,Battı; kalbimde durur. Gelmiyor bana acı,Ben istemem ilâcı;Değildir altın, gümüş,O ok, aşkın ağacı. Bitince, verir meyva,Meyvası, kokan hava;Ölürsem o […]
Ağustos 22, 2019

Çeşitli yaratmış, Allah, kulunu,

Çeşitli yaratmış, Allah, kulunu,Herbirine göre, hayat yolunu;Oradan giderler, yine aslına,Burada bırakır, sağla solunu. Bâzısını yapmış, gaayetle doğru,Kimisine baksan, eğri, bir uğru; (1)Kimisi akıtır, gözlerinden yaş,Kimisinin gözü, […]
Ağustos 22, 2019

Yanmaktan aldık lezzet,

Yanmaktan aldık lezzet,Biz kül olunca, himmet;Bu aşk, etti (Âmine),Bizden doğdu Muhammed. Duyana söylüyor dil,Bizlerden ayrı değil;Yürüdü önümüzden,Vuslata oldu delîl. Olduk (Mescid-i Harâm),Söyleriz, geldi ilham;Mânevî namazlara,İki gözümüz […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerinin yaşı, mercana benzer,

Gözlerinin yaşı, mercana benzer,Bir tâne değildir, her cana benzer;Aşkın şarabından, sunar ehline,Sâkîler elinde fincana benzer. Candan cana olur, onun bakışı,Deryâdan deryâya, dâim akışı;İki dünyâlara, olmuştur kıble,Biribirisine […]
Ağustos 22, 2019

Acebâ ne olduk biz?

Acebâ ne olduk biz?Karıştık, olduk deniz;Gördükçe depreniyor,Kalbimizde, derdimiz. Yakıyor Hayrânımız,Dayanıyor canımız;Dünyâya dağılıyorAteşli hicrânımız. Dolanarak ateşler, (1)Kireç olur her taşlar;Ulâlara yetişirKıvılcım alan başlar. Bakar iki cihâna,Kokusu değer […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor, sanki melek

Bakıyor, sanki melekArzûsu kimi görmek?Her tarafı bal dolu;Vücudu, olmuş petek. Bakışındadır tadı,Şefkat etmek, murâdı;Binbir isim içindeAnılmaz onun adı. Gelmiş nice peygamber,Getirmiş birçok haber;Anlatmış hâl lisanı,Bilen ile […]