Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bitmedi benim âhım,

Bitmedi benim âhım,Tekrâr-eyle Allahım!Ateşe düştü, yandıSevâb-ile günâhım. Yârabbî! bu yüze bak,Görünce, attı şafak;Her devletin anası:Bir avuç olan toprak. Oynuyor döne döne,Aşka büründü yine;Bu âdemde gizlidirYokolmadık define. […]
Ağustos 22, 2019

Neler getirir devran…

Neler getirir devran…Geçer, durmadan, zaman;Kaptı benim canımı,Âşık olunca, Civan. Yandım, Onu görünce,Uyandım, bitti gece;Ben yanına yaklaştım,Oldum Ona eğlence. Teslîm- aldı dilimi,Desteledi elimi;Deryâlara damlattı,Ağlattı, göz selimi. O […]
Ağustos 22, 2019

Senin ile dâim gönlüm,

Senin ile dâim gönlüm,Domurcaktı, açtı gülüm;Seni gören bilmez ölüm;Ne ben vârım, ne irfânım… Yine sana doğru yolum,Kapında bekliyen kulum,Tutmaz oldu elim kolum,Ne ben vârım, ne irfânım… […]
Ağustos 22, 2019

Sallanır kimin kolu?

Sallanır kimin kolu?Hakkın sevgili kulu;(Medîne)de ararlar,O, her mekânda dolu. Onunladır her yürek,Gökte aranan melek;İstense de, bulunur,Yakın olarak dilek. Arayan, kalbde arar,(Gönül)de eder karâr;Affeder suçumuzu,Çünkü Rahman, hem […]
Ağustos 22, 2019

Sana tutunca huzûr

Sana tutunca huzûr,Yaktın Gözleri Mahmur!Kirpiğinden ok attın, Battı, kalbimde durur. Durmaz acır yarası,Bulunmuyor çâresi;Hacerül’esved midirGözleriyin karası? Ben yüzümü süreyim,Al perdeyi, gereyim;Aşkıyın hançerineBu bağrımı gereyim. Ezelden oldum […]
Ağustos 22, 2019

Tuttuk aşk eteğini,

Tuttuk aşk eteğini,Bilmek (1) gök meleğini;Vâdeyledik, etmeyizDünyânın dileğini. Sana oluyor hâil,Bu nefse olur delîl;Sevenlerin feryâdı,Tatlı can için değil. (Gözlerin)dir arzûsu,Değildir üzümden su;İçtik göz kadehinden,Mahmûruz, kurdun pusu. […]
Ağustos 22, 2019

Seyreyleyen gözlerin,

Seyreyleyen gözlerin,Acebâ mercan mıdır? Durmadan devrediyor,Küre mi, cihan mıdır? Melûl melûl kim bakar?Mevlâ mıdır, can mıdır? Sıtredilmiş bedenin,Sır mıdır, insan mıdır? Baktın, beni avladın,Can sana kurban […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan döner devran,

Durmadan döner devran,Ne zaman var, ne mekân…Dünyâ, benzer fenere,İçinde yanar (İnsan). Her yere yapar ışık,Onu seyreyler, âşık;(Rahmeten lil’âlemîn):Her yüzlere bulaşık. Affeder bütün suçu,Şavka boyar her burcu;Bir […]
Ağustos 22, 2019

Bakışın uçan bir kuş,

Bakışın uçan bir kuş,Görenler, olur sarhoş;Nursun, görününg toprak, (1)(Kaaf) üstünde bulunmuş. Sensin canlı bir yâkut,Nihâyet olan maksûd;Târif-etmiş çok nebî,Anca bildirir Mahmud. Olursun elden uzak,Nûru kapamaz toprak;Her […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk yakıyor her dem,

Bu aşk yakıyor her dem,Yarasına yok merhem;Aşkı olmıyan kişi,Ne yapsa, olmaz âdem. Yerlerde taşa benzer,Gülse, savaşa benzer,Olsa uçan bir melek,Yırtıcı kuşa benzer. Sâf-olup da gülemez,Bu âleme […]
Ağustos 22, 2019

Can verdin bir damla suya,

Can verdin bir damla suya,Kan içirdin doya doya;Doğup dünyâya gelince,Garkeyledin nice huya… Kimisini âlim ettin,Her belâdan sâlim ettin;Bâzısını gaddar edip,Dönüp, kalb-i selîm ettin. Çeşit çeşit verdin […]
Ağustos 22, 2019

Herkesin derdine, derman bulunmaz,

Herkesin derdine, derman bulunmaz,Muvakkat âlemde, zaman bulunmaz;Vakıt dedikleri dâimâ bir ân,Ekerler, biçerler, harman bulunmaz. Dilberi görmeğe, hayran bulunmaz,Meydanda geziyor, ayân bulunmaz;Yetmişiki din var, sayısız mezhep,Onu seyretmeğe, […]
Ağustos 22, 2019

Ne delîldir bu âhımız…

Ne delîldir bu âhımız…Ondan kaçar günâhımız;Havz-ı Kevser’de yıkadı,Kabûl etti Allahımız. Durmaz, konuşur sözümüz, Onunla dolu özümüz;Nereye baksa, görüyorO Mâşûku bu gözümüz. Onunla dolu başımız,Şükür. O’dur yoldaşımız;(Kaabe […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâdandır bu hava,

Mevlâdandır bu hava,Bilmek, değil bedâva;Bizi gören her gözler,(Zümrüdüz), olmuş yuva. Görenler, durmaz bakar,Berâber olur Gaffar;Biz, olduk fenâfillâh,Bilmiyen, mecnun sanar. (Arş-ı Rahman): gönlümüz,Her yandan etsinler söz;Bize ayân […]
Ağustos 22, 2019

Geçiyor devrânımız,

Geçiyor devrânımız,Zevk-ile her ânımız;Hiç korkumuz kalmadı,Dost’a vardı canımız. Burada bitti hesap,Cennet, hûrî, hem azap;Biz yanınca, canlandıKur’an denilen Kitap. Sırlar, oldu âşikâr,Görüp, edince ikrâr;Şükür, biz şehîd-olduk,Bize uğramaz […]
Ağustos 22, 2019

Hayâtın yoluna, (kader) dediler,

Hayâtın yoluna, (kader) dediler,Her gelen, oradan, gider dediler;Eğer hoş görmezsen, çekersin azap,Cehennem nârına, (keder) dediler. İbret ile seyret, sağ ile sola,Ne tatlı eylemiş, anlayan kula;Başa gelenleri, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzümüzü gören azdır,

Yüzümüzü gören azdır,Yolumuza eren azdır;Bu bir nûr-u ilâhîdir,Varıp, yüzü süren, azdır. Kalb gözüye bakan azdır,Yüreğini yakan azdır;Dost elinde mücmür olup, (1)Girip, yanıp, kokan azdır. Görüp O’nu, […]
Ağustos 22, 2019

Yüce Yûnus Emre! tavâfa geldik,

Yüce Yûnus Emre! tavâfa geldik,Ayar-olmak için, sarrafa geldik;Dağlar kadar büyük, bu varlığımız,Niyâz-eyleyerek, biz affa geldik. Her tarafı Muhît Meleğe geldik,Dönmeyip hep duran Feleğe geldik;Aşkın hazînesi, kapağı […]
Ağustos 22, 2019

Gelip geçtiğimiz, devrânımızdır,

Gelip geçtiğimiz, devrânımızdır,Gittiğimiz yolu, seyrânımızdır;Huyumuz (Haydar)dır, yüzümüz (Alî);Bu sırrı bilenler, hayrânımızdır. Mekânımız: (Gönül), toprak değildir,Her kalb Beytullahtır, bucak değildir;Bu sır, bizden bize; bilmiyen bilmez,Zaman, mekân yoktur, […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ bir vîrânedir,

Bu dünyâ bir vîrânedir,Uyuşturan meyhânedir;Çok saltanat harâbolmuş;Gaflet değildir, ya nedir? Etsen eğer ince hesap,Çıkarırsın büyük azap;Kovalayan, ölür susuz,Âdet budur: boğar serap. Oku; yazmış birçok kitap,Dillerden de […]
Ağustos 22, 2019

Bir yere uğradım, yüceden yüce,

Bir yere uğradım, yüceden yüce,Dâîmâ gündüzdür, kalmamış gece;Her gözlerden, dönüp, bakıyor bana,Ben de taksîm-oldum, bakıp görünce. Onu methediyor, durmadan dilim,Ne fayda… bilmiyor, bu zâhir ilim;Bu benim […]
Ağustos 22, 2019

Seni seven, can mıdır?

Seni seven, can mıdır?Damarlarda kan mıdır?Tebessümlü dişlerin,İnci mi, mercan mıdır? Mânâ doludur insan,Sana tâbi’dir cihanTârifler kâfi değil,Nutkeder bütün lisan. Âşıklar durur dîvan,Sevişiyorlar her ân;Sevmek için yaratmışKendikendini, […]
Ağustos 22, 2019

Her tarafı aldı yılan,

Her tarafı aldı yılan,Bunlar ile dolu cihan;Gel de kurtar bizi, Rahman!Acep seni bilir miyim?Acep seni bulur muyum? Ellerinden eyle halâs,Zâlim; bilmez hiç iltimas;Ayıkanlar, tutuyor yas;Acep seni […]
Ağustos 22, 2019

Var mı bu dünyâda ebedî kalan?

Var mı bu dünyâda ebedî kalan?Muhabbet eyleyip sevmesi yalan;Nice ümitleri, bekler bu gaflet…Sayısız saltanat, hep harâbolan. Her tarafı dolu, gururla hülyâ,İçinde yaşayan, sararıp sola;Sahînin dostudur; tamah, […]
Ağustos 22, 2019

Kendisi görünmez, her yerde mevcut,

Kendisi görünmez, her yerde mevcut,Cism-i lâtîf amma, tâbi’ her vücut;Bütün kuvvet, kudret, eyliyor sücûd,Görünüp gezene, sultandır bu aşk. Himmet eylemezse, olmaz hareket,Kimselerden değil, Ondandır himmet;İstediklerine, ediyor […]
Ağustos 22, 2019

Bir kerre görenin, dönmüyor dili,

Bir kerre görenin, dönmüyor dili,Nasıl târîf etsin, bulunmaz mislil;Lisânı-hâl ile, bilen, konuşur,Anlamayan duysa, der: Bunlar deli! Târîf etmek için, adetsiz kitap,Akılla, fikirle, edilmiş hesap;Aşk ile görenler, […]
Ağustos 22, 2019

Böyle olmalıdır devran,

Böyle olmalıdır devran,Ateş tutmalıdır her ân;Eğer aşka, bürünürsek, Dönen semâ, olur hayran. Hiçe çıkarırız dîni,Biliriz Dîn-i Mübîni;Âlem bizi tesbîh-eder,İki dünyânın sâkini. Bize aşktan bulunur iz,Her murâdı […]
Ağustos 22, 2019

Bellisiz senin yaşın,

Bellisiz senin yaşın,(Kaabe Kavseyn)dir kaşın;Nice felek döndürür,Görüp senin bakışın… (Arş)tır iki gözlerin, Bütün (âyet), sözlerin;Ateşlere düşürür,Nurdan senin yüzlerin. Güneş, yanağın senin,(Kürsü), ayağın senin;Cebrâilin mekânı:İki dudağın senin. […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın havası, bâdisabahtır,

Bu aşkın havası, bâdisabahtır,O yeli estiren, dâim, İlâhtır;(Küntü kenz) derler ya, bitmez hazîne;Açılan kapağı, her dâim, (âh)tır. İçinden seyreden, bize, (Sultan)dır,Suçları affeden, dâim, (Rahman)dır;Zulümden münezzeh, (Gafûrurrahîm),Öyle […]
Ağustos 22, 2019

Cennet bağında bülbülüm,

Cennet bağında bülbülüm,Onu âşık eden gülüm;Diri oldum, yoktur ölüm,Kimseler bilemez beni. Bâzı, olurum bir toprak,Benimledir her dört bucak;Güneş ben’im, hem de berrak,Kimseler bilemez beni. Etten, tenden […]
Ağustos 22, 2019

Seni seveliden, bitti karârım,

Seni seveliden, bitti karârım,Derdin dermânını, kime sorarım?Gözümde, gönlümde kurmuşken mekân,Kendimi kaybedip, gine ararım. Bulur da severim, ben kana kana;Böyle vâdeyledim, ezelden, Sana;Gözümün şavkını, eyledim taksîm,Ben beni […]
Ağustos 22, 2019

Ölür müyüm bu dertten?

Ölür müyüm bu dertten?Neden kurtulmadım ben?Bilmem nasıl dayandıBitmez ateşe, beden? Dâim yanmayı ister,Aç da yüzünü göster;Söndürmez deniz suyu,Her taraftan akar ter. Bilinmez esrâr mıdır?İnkâr mı, ikrâr […]
Ağustos 22, 2019

Nerden düştük bu hâle?

Nerden düştük bu hâle?Sebebi sensin, Mevlâ!Gözlerimin ışığı,Yandı, etti istîlâ. Nûra boyandı felek,Nasiptir, bize, görmek;Çok güneş, mihverinde,Durmadan aldı dönmek. Her biri tuttu mihver,Olduğu yerde döner;Lisân-ı hâller ile,Cânânım! […]
Ağustos 22, 2019

Ağla gözüm ağla, gülemez oldun,

Ağla gözüm ağla, gülemez oldun,Kaybettin kendini, bilemez oldun;Sen seni terkettin, girdin gönüle,Dönüp de yerine, gelemez oldun. Takıldın kancaya, imkân nerdedir?Dünyâ gaaiboldu; mekân nerdedir?Ar, nâmus şişesi, çalında […]
Ağustos 22, 2019

Çok döktüm göz suyunu,

Çok döktüm göz suyunu,Zor büyüttüm boyunu;Yârabbî! budur ricâm:Senden alsın huyunu. Bakar, gözlerim görür,Dâimâ yaşasın hür;Dileğim budur senden:Ver, uzunca, Sen, ömür. Her vaktı geçsin ferah,Hem dahî olsun […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar güzeldir Namrun ormanı…

Ne kadar güzeldir Namrun ormanı…Sıkıntılı cana verir gümânı;Zayıf akıllara verir gümânı;İçinden çıkana, vermez dermânı. Miskler gibi kokar ardıcı, çamı,Kendinden geçersen verir ilhâmı;Fikir deryâsına daldığın zaman,(Yokluğa) düşürür, […]
Ağustos 22, 2019

Allah çok vermiş torun;

Allah çok vermiş torun;Onlara oldum vurgun;Kiminin boyu kısa, Kimisinin çok uzun. Çünkü ister bereket;Uzunca versin hayat;Ötsünler bülbül gibi,Okusunlar çok âyet. Yarasınlar vatana,İftihâr-etsin ana,Olsunlar gaayet cesur,Bu hâl, […]
Ağustos 22, 2019

Eller ne diyor bize?

Eller ne diyor bize?Taksîm-olduk her göze;Haşrolduk Mevlâ ile,Zannederler kepâze. Hâlimiz acı, gaayet;Dilimiz okur âyet;Çıktık hapishâneden,Harâboldu bütün sed. Ateşe yandı perde,Tutulunca bu derde;Çıktı gözler önüne,Bulduk; demeyiz: nerde? […]
Ağustos 22, 2019

Çocuklar düştü zevka,

Çocuklar düştü zevka,Bizlere baka baka;Nazar değmez bunlara,Teslîm eyledik Hakka. Bu hâl, eyledi zuhûr,Etti dünyâya meşhur;Kendisinindir hayat,Vâdeylemiştir, korur. Bakan, kendinin canı,Gözleridir mekânı;Ayılmak ister (Emre),Bulamıyor imkânı. Bunlardan aldı […]