Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bir gül imiş divânesi,

Bir gül imiş divânesi,Âlemlerin bir tânesi;……………………………………..…………………………………….. Nebat ben’im, insan ben’im!Mevlâ ben’im, Rahman ben’im!Öyle bir devlet buldum ki,Devreyleyen zaman ben’im! Yer beni’mdir, hava ben’im!Cennetteki Havvâ ben’im!……………………………………..Engin, yüksek, bâlâ ben’im! … Pîr ben’im Nebî ben’im!Uçmak ben’im bâlâ ben’im;……………………………………..Vildan ben’im………………… Cibril ben’im, kâmil ben’im!……………………………………..……………………………………..…………………………………….. Yetmişiki lisan ben’im!Söyleyen ……. ben’im!Âciz ben’im, tâciz ben’im!(Emre)deki noksan […]
Ağustos 22, 2019

Uludağ’da görünmüyor ….. taş,

Uludağ’da görünmüyor ….. taş,……………………………. göze yaş;Toprakta………………………………Durmadan çıkarız, biz yavaş yavaş. Gürgendendir, yolun sağıyla solu,Yolları ……………………………………..Yok olup, Mevlâ verip ……………………………………………………………….. Zümrüt gibi uzamıştır boyları,Doymaz, sivrilmek ister dalları;Nice rahmetleri, çeker semâdan,İnsanlara şefkat ister soyları. Kullar ister yel ile yağmuru,Yeryüzüne saçar, olmasın kuru;Şimdi insan ………. idrâk ediyor,İnsanlara şefkat etmektir zoru. Her ârifler, bakıp […]
Ağustos 22, 2019

Yalvar, kul Allaha yalvar,

Yalvar, kul Allaha yalvar,Sen çalış da, yanına var;Eğer sen yâ Allah! desen,Senden evvel, seni arar. Sakın güvenme dünyâya,Bahçeye, bağa, yaylaya;Bu bir yoldur, gelir, geçer,Boyamasın seni, boya. Gözünü aç, ibretle bak,Benlik, düşman olur, bırak;Fânî olursan aslında,Senden söyler Hak: (Enelhak!) Bitmedik, olursun, diri,Seyredersin Peygamberi;Rehber, dâim önden gider,Değil, birçok sene geri… Dem bu […]
Ağustos 22, 2019

Bütün dertlilere, derman sizdedir,

Bütün dertlilere, derman sizdedir,Âdem ü Havvâ’dan, zaman sizdedir;Muhabbet cevheri, harman, sizdedir;Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Cümle saltanatın tâcı, sizdedir,Gelip geçen, âşık, hacı sizdedir,(İlm-i Ledün) derler, acı, sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Dışından görünen zillet sizdedir,Sâdıkların için, minnet, sizdedir,Görünüşü fakir devlet, sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Âşıklar derdine […]
Ağustos 22, 2019

Sahipsiz mi kaldın, ey medeniyet?

Sahipsiz mi kaldın, ey medeniyet?Taassup, yıkmaya, eyledi niyet?Tâ ezeldenberi, böyle geçmiştir,Âlime, câhiller, eder eziyet. Halkeden Mevlâsı, vermiş tahammül,Onlara söylemiş: Her dâim sen gül,Yıkılmaz, fetholmaz, çünkü o Bâkî,İlim ile dolu, onlarda gönül. Kahırlarla lûtuf, onlarda birdir,Akl-ı Külden gelen, büyük tedbirdir;Onların halleri, dâimâ şefkat,Câhilin arzûsu: zorla cebirdir. Mürteci’ düşünür her vakıt fenâ,Hücûm-etmişlerdir, […]
Ağustos 22, 2019

Aşka tutulalı, ey garip gönül!

Aşka tutulalı, ey garip gönül!Bütün mihnetlere, ettin tahammül;Semâya, eflâke, uçurdu seni,Tevâzu’ devleti, hem de tenezzül. Nefsin diken oldu, açıldı her gül,Onun için öter, görünce bülbül;Aşkın târîfine, imkân olur mu?Bilmek isteyene, diyorlar: (Gel, öl!). Bâzısı dirilir, gelip bakınca,Ebedî sağ olur, bu aşk yakınca;Yerlere dökülen nebat değildir,Hayatlar üstünde açan bu gonca. Kokusu […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl geldi, geçti, benim kaderim…

Nasıl geldi, geçti, benim kaderim…Acı, tatlı; yine şükür ederim;Burdan, hayat yolu, geçiyor dâim?Ben sabredip nâçâr, yürür, giderim. Anlayınca, bitti, benim isyânım,Bildim, böyle takdîr etmiş Sübhânım;Kahrı, vâdeyledim, sever çekerim,Ona karışmıştır, bildim, bu canım. Bâzı acı geçer, bâzı da tatlı,Bâzı yayan geçer, bâzı da atlı;Bâzıları eder, her dâim isyan,Ben tadını aldım, şükür, […]
Ağustos 22, 2019

Bu dağlar ah, ah bu dağlar…

Bu dağlar ah, ah bu dağlar…Güle kesmiş bütün bağlar;Feryâd-eder bülbülleri,Kulak duyar, gönül ağlar. Durmaz gözlerimin yaşı,Fedâ ettim aşka başı;Tâ ezelden garîb-imiş,Âşıkların, yok yoldaşı. Kesilmiyor feryâdımız,Bulunmuyor imdâdımız;Çok dillerde söyleniyor,Nice çeşit bu adımız. Görünüyor dâim garip,Aşktan başka yoktur sâhip;Hâlimizi kimse bilmez,Anlamayan, der: Acâip! Her tarafta büker boyun,Gaayet mazlum, sanki koyun;Akıl yetmez, fikir […]
Ağustos 22, 2019

Seherlerde esen yele benzersin,

Seherlerde esen yele benzersin,Bülbülleri yakan güle benzersin;Gözgöze gelenler, düşüyor aşka,Seni târîf eden dile benzersin. (İsm-i Âzam) gibi, (Yüz)e benzersin,Dört Kitabı okur söze benzersin;Sana âşık olan, oluyor bir nûr.Değil yabancıya, bize benzersin. Mücevherat derler taşa benzersin,(Kaabe Kavseyn) denen kaşa benzersin;(Zmrüdüankaa) mı, (Kaf Dağı)mıdır,Üzerinde öten kuşa benzersin. Mûsâya bilinen (Tûr)a benzersin,Sönmeyip de […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk nice evi, harâbediyor…

Bu aşk nice evi, harâbediyor…Birçok güler yüzü, türâb ediyor;Yüzünü açıp da, gösterir sırrı,Serveti sâmânı, serâb ediyor. Yönünü döneni, zillet ediyor,Bütün âlemlere, ibret ediyor;Kıvılcımı atıp, kimi yakarsa,İçini, dışını, devlet ediyor. (Cibrîl-i Emîn)e yoldaş ediyor,Yetmişbin âleme, bir baş ediyor;Saatı, senesi, günü bellisiz,Acelesi yoktur, yavaş ediyor. Karanlık geceyi, berrak ediyor,Açılmış güllere, yaprak ediyor;Çeşit […]
Ağustos 22, 2019

Ah ne oldu gözüme,

Ah ne oldu gözüme,Gün çavınca yüzüme…Bu nasıl ateş, yanar,Kattım koydum özüme. Bilmiyen eder tâyip;Bizde kalmadı ayıp;Gözleriyin ışığı,Dünyâyı etti kayıp. Kalmadı senden başka,Biz vurulduk sen Hakka;(Emre)yi ateş aldı,Gözüne baka baka. Zapteden: Hüsnü İnep, Dr. İ. Çakmak, Ş. Kutkan, Mehmet Özhatay.Saat: 23.20
Ağustos 22, 2019

Neler siper eder, bu Çukurova…

Neler siper eder, bu Çukurova…Îmâr-edilecek, çeşitli yuva;Ne rejimler gelmiş, tekrar bozulmuş…Yalamış, yutmuştur, yine mâsivâ. Gelmiş, yine gitmiş, birçok saltanat,İçinde yaşamış, çeşitli hayat;Her yanında gizli, bekleyip durur;Elinle dokunsan, koparır afat. Çok sıkı tutmuştur, bilmiyen eller,Yanıp da kül olmuş, bütün emeller;Helâk-olmuş, gitmiş, izleri kalmış;Kucaklayım derken, bükülür beller. Geveleyip yutar, dâim gaafili,Küçük böcekleri, […]
Ağustos 22, 2019

Ayak altında toprağım,

Ayak altında toprağım,Yerlere düşen yaprağım;Bilenler ediyor tavâf,(Hicaz)ı gösteren dağım! Bana doğrudur Dört İmam,Kâbe oldu bütün âzâm;Diri olur tavâf-eden,İbâdeti olur tamam. Bendedir Hacerül’esved,Gözümdedir o Muhammed;Kalbimdir (Mescid-i Ahfâ),Secde eden, alır himmet. Bilir, gelip, dahî giden,Hacı olur tavâf-eden;Görünüşüm, Mevlâ ile;Anlamıyan, sanır beden. Mûsâ olana, ben, (Tûr)um,Her peygambere zuhûrum;Bütün eflâk dolu benle,Görüp de gösteren […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar, geniştir, Konya ovası…

Ne kadar, geniştir, Konya ovası…Hem dahî güzeldir, aşkın havası;Celâleddin Rûmî, sebep olunca,Bu Konya, olmuştur, ârif yuvası, Bütün dünyâlara, ünü yayılır,Kâmiller içinde, ismi sayılır;Aşkın ceryânına, gelip tutulan,Kimisi bayılır, kimi ayılır. Bu sırdan bilmiyen, acep baş mıdır?Dünyâda gezer ya, kavî taş mıdır?Bir ağaç üstünde, sanki bin yaprak;Yetişen meyvaya, hep yoldaş mıdır? Ağaç, […]
Ağustos 22, 2019

Taassup sever mi Celâleddîni…

Taassup sever mi Celâleddîni…Âşikâr etmiştir, bu güzel dîni;Aşka tutturunca, yakıp kül etmişİrticâlar ile, kibr-ile kîni. Gizli esrarları, koymuş meydana,Bilenler bakıyor, hep kana kana;İçine girenler tamam kavuşur,Tekâmül eylemiş dîne, îmâna. Hiç durmadan o nûr, ediyor zuhûr,Çünkü emir Haktan; olmuştur meşhûr;Kâmilin kelâmı, çelik leblebi;Onu hazmetmesi, herşeylerden zor. Olur mu bu candan, hep […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor bu (Emrecan), (1)

Bakıyor bu (Emrecan), (1)Berâber olmuş Rahman;Kendi yâkuta benzer,İki gözleri: mercan. Sallanıyor elleri,Âyet okur dilleri;Dâvet edecek birgünDört taraftan elleri. Ne haller eder zuhûr…İrşâda olur me’mur;Adedi yok seneler,Hâli dünyâda durur. Sabîdir, sanki melek,Emrinde döner felek;Biliriz, kabûl-olurHaktan istenen dilek. Dâim kokar sanki gül,Görse, tutulur gönül;Dili dönmüyor amma,Ötüyor, sanki bülbül. Zevka düşüyor duyan;Âriflere bu […]
Ağustos 22, 2019

Ey Cânânım! ne yaptın?

Ey Cânânım! ne yaptın?Baktın, gönlümü kaptın;Methederim ben seni,Derler: (Yolundan saptın!) Yürürüm evvelîden,Gaaiboldum sende ben;Olmuşken ikimiz bir,Ayrı gösterir beden. Acep kimdendir oyun?Eğerim sana boyun;Gözlerime bakınca,Ben eyledin avsun. (1) Acebâ bu mu nizam?Ateşe kesti âzâm;Ben genç yaşımdanberiYanarım, kurtulamam. Alemler, oldu hasım,Gönlümde yoktur pasım;Yanmayınca çözülmez,Mâşuktandır tılısım. Nûruz, görünürüz et,Olduk ellere ibret;Bitmez devlete düştük,Derler: […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bir (Deryâ-yı Vahdet),

Bu aşk bir (Deryâ-yı Vahdet),Damlaları boğar, âdet;Kurtulamaz ona düşen,Orda biter her ibâdet. Bir görünür eden dâvet,Kalmaz bu dünyâda kesret;(Rabbül’âlemin) demiştirOnun için, dinle, Ahmed. Odur iki cihan günü,Onun için döndük yönü;Mahşer bekler bütün millet,Bulduk, ederiz düğünü. Şimdi bizde (Bâtın), (Zâhir),Kalblerimiz oldu tâhir;Gözümüzün önündedir,Görünüyor (Evvel), (Âhir). Her hâlleri gördük kemâl,Bizim ile oldu […]
Ağustos 22, 2019

Bakan ile görünürsün,

Bakan ile görünürsün,Yatan ile sürünürsün;Âriflere sensin ayân,Bilmeyene bürünürsün. Söylenirsin her yerde ad,Âşıkların eder feryad;Erhamürrâhimîn sensin,Aman, bize eyle imdat. Güneşlerin sensin şavkı,Sensin her sıfatın hakkı;Arar seni, görmeyen göz,Gine onlara da balkı. Sen yarattın, neylesinler…Cemâlini sen aç, Dilber!Taştan, topraktan değildir,Bize, gelir, Senden haber. Değildir arzûmuz cennet,Değildir kulundan izzet;(Emre) ister (kalb-i selîm).Hepimize eyle […]
Ağustos 22, 2019

Uyan ey kara gözlüm!

Uyan ey kara gözlüm!Seni görmesin ölüm;Ezelden fedâ olmuşGözüne benim gözüm. Bakar kendikendine,Düşmüş ateş derdine;Yok eyledi bakışın,Dâvet ederler dîne. Kalmadı bir merâsim,Kulağım duymaz isim;Baktın, yaktın, kül ettin,Görünmüyor bir cisim. Nereye gitti dünyâ?Birleşti bütün boya;Arada gaaiboldum,Ben var imişim gûyâ… Anca kaldı bir hayâl,Yanıp kül oldu visâl;Dilinden söylemezsen,Bu (Emre), olur bir lâl. Zapteden: […]
Ağustos 22, 2019

Yârab bu nasıl hâldir?

Yârab bu nasıl hâldir?Aranılan kemâldir;Yaklaşması gaayet zor,Dâim yanan celâldir. Şiddetli kışa benzer,Yavuz yoldaşa benzer;Her dişler kesemiyor,Çiğnenmez, taşa benzer. Dikenli yola benzer,Felcolmuş kola benzer;Himmet eyle Yaradan!Terkolmuş kula benzer. Yakan güneşe benzer,Gaddâra eşe benzer;Bâzı olur bir kâbûs,Görülmez düşe benzer. Duyma, hiddete benzer,Çürümüş ete benzer;Affı senden, suçların;Yakan zillete benzer. Yenilmez aşa benzer,Yırtıcı kuşa […]
Ağustos 22, 2019

Yine ettirdin feryad,

Yine ettirdin feryad,Ateşe düştü hayat;Yanar yanar, tükenmez Sonu gelmez bir afat. İster düşsün cihâna,İsterse cümle cana;Bizler sana kavuştukBu aşkta yana yana. İbret olduk âleme,Bu hâl gelmez kaleme;Yakar yakar, söyletir,Bir de diyor: Söyleme! Hâkim değil mi dile?Göstermedin mi ele?Bu (Emre)nin yüreği,Yanıktır, dele dele. Zapteden: Fehmi Görgün, Kemâl Gökçe, Hüsnü İnep, Yaşar […]
Ağustos 22, 2019

Seni saklıyor beşer,

Seni saklıyor beşer,Görenler aşka düşer;Eğer çıksan meydana,Vakıtsız, olur mahşer. Yüzlerin benzer güle,Açsan, olur velvele;Bakarsın senden sana,Görünmüyorsun ele. Severek bakan sensin,Melik sen, Hâkan sensin;Gözünden her gözlere,Nûr-olup akan sensin. Ey Mâbud! insan mısın?Hûriyle cinan mısın?Canlıya hayat, senden,Âşıka Cânân mısın? Gezersin, beden misin?Gelip de giden misin?Kendimi buldum sende,Görünürsün, ben misin? Ederdim seni tâkip;Derler […]
Ağustos 22, 2019

Düştük bir bitmedik yola,

Düştük bir bitmedik yola,Neler nasîb-eder kula…Bindokuzaltmış oldu,Böylece eriştik yıla. Ne âhiri var, ne evvel,Hepimize ediyor el;Bir Dilberin bakışınaCanımızı verdik bedel. Cihâna olmayız mağlûp,Âşıkız, değiliz mahcûp;Bu aklımız (Küll)e düştü,Kesret değil, hem de meczup. Nice Şeytan, nice Âdem,Gelip de geçiyor her dem;Aşktan yara alanlara,Yaptık, süreriz biz merhem. Geçmektedir nice Havvâ.Durmadan kurarlar yuva;Hani […]
Ağustos 22, 2019

Ne zâlimdir bu irticâ…

Ne zâlimdir bu irticâ…Çünkü benzer sert ağaca;Gaflet için olmuş me’mur, Okutmaya, olmuş hoca. Bunlar terakkîye düşman,Geriliği sever her ân;Dîn-i Mübîn arar iken,Önlerine çıkar: Şeytan. Olmaz bunlarda merhamet,Münevvere eder zahmet;İlim tavsiye eyledi,– Bunlar duymamıştır – Ahmed. Zamanlar, olmuştur tebdîl,Geri hâller, oldu zâil;(Dâimâ ileri!) derken,Geriye dönüyor câhil. Bakın neler olur dünyâ…Çıkmak istiyorlar […]
Ağustos 22, 2019

Bakarsın Kara gözlüm!

Bakarsın Kara gözlüm!Kokarsın bana, Gülüm!Sana karışanlara,Hâşâ, olur mu ölüm… Görünüyor nice can…Seyredenlere üryan;Gözlerinde birikmiş,Toplanıp, olmuş harman. Hayat gelir, görene,Gönlü sana verene:Vallah billah aşkolsunVarıp sana erene! Müjde sana ey Dilber!Çok şükür, aldın haber;Bu hayattan kim geçer,Bakar, olur berâber. Ölse dahî ayrılmaz,Budur ebedî Hicaz;Yüzüyün mihrâbındaBu (Emre) kılar namaz. Yine O eder kabûl,Böyleçedir […]
Ağustos 22, 2019

Teslîm-ettik vârımızı,

Teslîm-ettik vârımızı, Biz severik (1) Yârımızı;Gökte melekler bilemezBizim bu esrârımızı. Açıyoruz güller gibi,Şâd-olan gönüller gibi;Olduk bir deryâ-yı umman,Değiliz biz göller gibi. Bize gelir nice damla…Mekân olduk âşık kula;(Emre) der ki: sükût etsem,Ettirirsin sen essalâ! Teslîm-aldın bu dilini,Hareket eden elini;Dağlar gibi aşk yükledin,İki kat ettin belini. Teype alınmıştır. Saat:20.50 (1) Severik […]
Ağustos 22, 2019

Nerden düştük bu sevdâya,

Nerden düştük bu sevdâya,Âşık eyledi Hudâya;Yakarak nûra döndürdü,Zıyâlar saçarız aya. Bizi tesbîh-eder felek,Yerde, gökte olan melek;Ateşe düşüp yanmadan,Nasîbolmaz bizi görmek. Bizi metheder bütün dil,Altı melek, hem Cebrâil;Yirmisekiz, dörtbin nebî,Bizden oldu âyet nâzil. Bilen mahlûk, eder hizmet,Gözümüzden alır himmet;Geldi, istîlâ eylediHırâ dağında Muhammed. Bütün dünyânın vârıyız, Mevlâ eli esrârıyız;Âh-edince sefîl (Emre),Ona […]
Ağustos 22, 2019

Alan ben’im, satan ben’im!

Alan ben’im, satan ben’im!Mevlâ ile yatan ben’im!Hâlî değil kulaklarım,Kelâmını tutan ben’im! İçten içe hep duyarım,Gözlerine ben uyarım;Giydirmişler kanlı gömlek,Diri oldum ki soyarım. O Dost beni etti üryan,Tâ ezelden ettim îman;Bu ayrılık gaayet zordur,Dayan ey canlarım, dayan! Yanıyorum, eyle kabûl,Ateşlere düştü gönül;Aşkın beni öttürüyor,Oldu güle âşık, bülbül. Gözlerimden tüter duman,Akan yaşlar, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, ediyor toprak,

Bu aşk, ediyor toprak,Söyletiyor (Enelhak!);Hûn-oldu yüreciğim,Görmek için yar da bak. Gör ki saklıyor neler…Kendini gizler Dilber;Elele tutmuş durur,Târîf-eden peygamber. Okunur orda âyet,Duyanlar alır ibret;Gözleri görmeyene,Benlikleri, olmuş sed. Ey Yaradanım! gel, aç,Bütün milletlere saç;Bu (Emre), tatlı canı,Bilince, etti haraç. Zapteden: Behîre; İsmail ve Hamdi Muallâ, Kadriye Darendeli, Suphi Kükürt, Hüsnü İnep, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerde açılan güle benzersin,

Yüzlerde açılan güle benzersin,Her dâim naz eden dile benzersin;Bâzı, sevenlere, olursun bir yâr,Bâzı, uzaklarda ele benzersin. Her yüzlere gülen kaşa benzersin,İki gözden akan yaşa benzersin;Seni isteyenler, nerede bulsun?Seherlerde uçan kuşa benzersin. İçten içe gören göze benzersin,Yabancıya değil, bize benzersin;Gülüşlerin ile yakarsın bizi,Nurlara boyanmış yüze benzersin. Hayat bahşeyleyen aşa benzersin,Tacları giyinmiş […]
Ağustos 22, 2019

Biz tutulduk sen Mevlâya,

Biz tutulduk sen Mevlâya,Hayat verdin bize gûyâ…Düşünce aşkın derdine,Neler eyledin Leylâ’ya… (Kayıs)ı eyledin mecnun,Oynadın bilinmez oyun;Nice yarattığın kullar,Önünde eğdiler boyun. Rahmet derler, acep bu mu?Cezbe derler, edeb bu mu?Dilimizi aldın teslim,Aşk okutur, mektep bu mu? Nurdan yapılmış bir Kitap,Okununca, kalmaz azap;İnsan yüzünden doğuyor,Görünmez olur âfitap. Ordan görünen Sen misin?Âdem misin, […]
Ağustos 22, 2019

Şavkını vurunca, Yârab! yüzlere,

Şavkını vurunca, Yârab! yüzlere,Ceryânı sıçradı, yakar, bizlere;Beni parçalayıp, eyledin taksim,-Dâim seyrediyor- bakan gözlere. İçinden görünür, sıfâtın senin,Dudaktan okunur, âyâtın senin;Bütün âşıkları, etti istilâ,Hiç ölmek bilmiyen hayâtın senin. Ne hikmettir Yârab! oynadın oyun,Dönüp bakanları, eyledin meftun;Aklına gelenin, bükülür boynu,Şâdü hurrem-olur, görünür mahzun. Aklını alırsın, bilmez âhiri,Unutur bâtını, hem de zâhiri;Bakışların ile, […]
Ağustos 22, 2019

Nerelerden geçer, Yârab! yolumuz…

Nerelerden geçer, Yârab! yolumuz…Can bahâsı imiş, değildir ucuz;Akıllar, fikirler, kalır hayrette,Aşk ile çözülür, anca bu rumuz. Gözlerin ışığı: gönül sabahı;Seni siper eder, gözler siyâhı;Hangi kalbe girse, tutuyor ceryan;Canından geçenler, bulur Allahı. Bilen, durduramaz, çıkan sesini,Aklına getirmez, ten kafesini;Ateş ile açar, niyet eyleyen,Seni siper eden yüz perdesini. Bir gün görmez olur, […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni yaktı hasret,

Yine beni yaktı hasret,Tecellî eyledi kısmet;Sabreylemek çile midir?Tekmîl-ettir, gözüm! seyret. Sen seyreyle doya doya,Perdesinde yandı boya;Görür görmez tutuş gönlüm!Çün insansın, değil kaya. Mâşuk-olan, böyle ister,Yanmaz isen, bakar, küser;Aslın gibi yan da kül ol,Benliğinden bitsin eser. Gözün, gönlün olsa fenâ,Seyredersin kana kana;Nice canlar kurban olmuş,Sen de canı götür ona. Bu dertlere […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür, yaklaştı, bu Gaziantep,

Çok şükür, yaklaştı, bu Gaziantep,Bize görünecek ne vakıt, acep?Akıl, aşk atına, süvâr-olunca,Geçtiğimiz yollar, dürülüyor hep. Güzel kavaklıktır, yeşil Alleben,Gezince, kalmıyor, ne sen, ne de ben;Kul oldun Tanrıya, del kulağını,Köle işâreti, sallansın küpen. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zapteden: Şevket Kutkan. Saat: ? Not: Yarım kalan bu doğuş, Gaziantep yolunda, otomobilde doğmuştur. 12.3.1960
Ağustos 22, 2019

Bu aşk deryâlar ummânı,

Bu aşk deryâlar ummânı,Âşık derdinin dermânı;Bir kerre yüzünü gören,Unutur bütün zamânı. Kalbinde tutar Yârini,Bilmez bugünü, yarını;Müftü, müderris anlamazHiç bunların esrârını. İdrâk- etmez bunu melek,Çarkını döndüren felek;Dâimâ yüzüne bakar,Ondan başka bilmez dilek. Küfür, olur bütün îman,Görülünce ona Rahman;Cenneti, tamuyu bilmez,Helâk-olur hûrî, gılman. Âh- ettik rızâen-lillâh,Böyle emreyledi Allah;Ateşe düşüp yanınca,Kalmaz sevap ile […]
Ağustos 22, 2019

Bu bizim yaylamız, gönül yaylası,

Bu bizim yaylamız, gönül yaylası,İçinde oturan, âşık Mevlâsı;Geceler, gündüzler, ediyor cevlân,Göreni yakıyor, Onun sevdâsı. Görmek için, geçmiş, nicesi, cândan,(Mülk-i bakaa)dan da, iki cihandan;Bâzıları düşmüş, gam deryâsına,Çekerek, olmuştur, sonucu handân. Misâl-olmuş durur Leylâ ve Mecnun,O hâli bilenler, geziyor meftun;Acebâ ne deyim? Sebebi kimdir?Mâşuk emretmiştir, aşktandır oyun. Açılmış, duruyor, dâimâ bu yol,Kancasını […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar gününün, attı şafağı,

Âşıklar gününün, attı şafağı,Işığa boyadı, bu dört bucağı;Gözü rastgelenin, deprenmez olurKalbi ile gönlü, dili, dudağı. Bu canından kalmaz, hiçbir haberi,Kendini unutur, görür Dilberi;Hayât-ile memât, düşmez aklına,Nokta ile Vâhid, öteyle beri. Bir tek damla iken, olur bir deniz,Nazarında kalmaz, sizler ile biz;Akıl karışınca, yol tamâm – olur,Yürüyüp bitiren, arar mı hiç […]