Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bir gül imiş divânesi,

Bir gül imiş divânesi,Âlemlerin bir tânesi;……………………………………..…………………………………….. Nebat ben’im, insan ben’im!Mevlâ ben’im, Rahman ben’im!Öyle bir devlet buldum ki,Devreyleyen zaman ben’im! Yer beni’mdir, hava ben’im!Cennetteki Havvâ ben’im!……………………………………..Engin, yüksek, […]
Ağustos 22, 2019

Uludağ’da görünmüyor ….. taş,

Uludağ’da görünmüyor ….. taş,……………………………. göze yaş;Toprakta………………………………Durmadan çıkarız, biz yavaş yavaş. Gürgendendir, yolun sağıyla solu,Yolları ……………………………………..Yok olup, Mevlâ verip ……………………………………………………………….. Zümrüt gibi uzamıştır boyları,Doymaz, sivrilmek ister dalları;Nice […]
Ağustos 22, 2019

Yalvar, kul Allaha yalvar,

Yalvar, kul Allaha yalvar,Sen çalış da, yanına var;Eğer sen yâ Allah! desen,Senden evvel, seni arar. Sakın güvenme dünyâya,Bahçeye, bağa, yaylaya;Bu bir yoldur, gelir, geçer,Boyamasın seni, boya. […]
Ağustos 22, 2019

Bütün dertlilere, derman sizdedir,

Bütün dertlilere, derman sizdedir,Âdem ü Havvâ’dan, zaman sizdedir;Muhabbet cevheri, harman, sizdedir;Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Cümle saltanatın tâcı, sizdedir,Gelip geçen, âşık, hacı sizdedir,(İlm-i Ledün) derler, […]
Ağustos 22, 2019

Sahipsiz mi kaldın, ey medeniyet?

Sahipsiz mi kaldın, ey medeniyet?Taassup, yıkmaya, eyledi niyet?Tâ ezeldenberi, böyle geçmiştir,Âlime, câhiller, eder eziyet. Halkeden Mevlâsı, vermiş tahammül,Onlara söylemiş: Her dâim sen gül,Yıkılmaz, fetholmaz, çünkü o […]
Ağustos 22, 2019

Aşka tutulalı, ey garip gönül!

Aşka tutulalı, ey garip gönül!Bütün mihnetlere, ettin tahammül;Semâya, eflâke, uçurdu seni,Tevâzu’ devleti, hem de tenezzül. Nefsin diken oldu, açıldı her gül,Onun için öter, görünce bülbül;Aşkın târîfine, […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl geldi, geçti, benim kaderim…

Nasıl geldi, geçti, benim kaderim…Acı, tatlı; yine şükür ederim;Burdan, hayat yolu, geçiyor dâim?Ben sabredip nâçâr, yürür, giderim. Anlayınca, bitti, benim isyânım,Bildim, böyle takdîr etmiş Sübhânım;Kahrı, vâdeyledim, […]
Ağustos 22, 2019

Bu dağlar ah, ah bu dağlar…

Bu dağlar ah, ah bu dağlar…Güle kesmiş bütün bağlar;Feryâd-eder bülbülleri,Kulak duyar, gönül ağlar. Durmaz gözlerimin yaşı,Fedâ ettim aşka başı;Tâ ezelden garîb-imiş,Âşıkların, yok yoldaşı. Kesilmiyor feryâdımız,Bulunmuyor imdâdımız;Çok […]
Ağustos 22, 2019

Seherlerde esen yele benzersin,

Seherlerde esen yele benzersin,Bülbülleri yakan güle benzersin;Gözgöze gelenler, düşüyor aşka,Seni târîf eden dile benzersin. (İsm-i Âzam) gibi, (Yüz)e benzersin,Dört Kitabı okur söze benzersin;Sana âşık olan, oluyor […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk nice evi, harâbediyor…

Bu aşk nice evi, harâbediyor…Birçok güler yüzü, türâb ediyor;Yüzünü açıp da, gösterir sırrı,Serveti sâmânı, serâb ediyor. Yönünü döneni, zillet ediyor,Bütün âlemlere, ibret ediyor;Kıvılcımı atıp, kimi yakarsa,İçini, […]
Ağustos 22, 2019

Ah ne oldu gözüme,

Ah ne oldu gözüme,Gün çavınca yüzüme…Bu nasıl ateş, yanar,Kattım koydum özüme. Bilmiyen eder tâyip;Bizde kalmadı ayıp;Gözleriyin ışığı,Dünyâyı etti kayıp. Kalmadı senden başka,Biz vurulduk sen Hakka;(Emre)yi ateş […]
Ağustos 22, 2019

Neler siper eder, bu Çukurova…

Neler siper eder, bu Çukurova…Îmâr-edilecek, çeşitli yuva;Ne rejimler gelmiş, tekrar bozulmuş…Yalamış, yutmuştur, yine mâsivâ. Gelmiş, yine gitmiş, birçok saltanat,İçinde yaşamış, çeşitli hayat;Her yanında gizli, bekleyip durur;Elinle […]
Ağustos 22, 2019

Ayak altında toprağım,

Ayak altında toprağım,Yerlere düşen yaprağım;Bilenler ediyor tavâf,(Hicaz)ı gösteren dağım! Bana doğrudur Dört İmam,Kâbe oldu bütün âzâm;Diri olur tavâf-eden,İbâdeti olur tamam. Bendedir Hacerül’esved,Gözümdedir o Muhammed;Kalbimdir (Mescid-i Ahfâ),Secde […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar, geniştir, Konya ovası…

Ne kadar, geniştir, Konya ovası…Hem dahî güzeldir, aşkın havası;Celâleddin Rûmî, sebep olunca,Bu Konya, olmuştur, ârif yuvası, Bütün dünyâlara, ünü yayılır,Kâmiller içinde, ismi sayılır;Aşkın ceryânına, gelip tutulan,Kimisi […]
Ağustos 22, 2019

Taassup sever mi Celâleddîni…

Taassup sever mi Celâleddîni…Âşikâr etmiştir, bu güzel dîni;Aşka tutturunca, yakıp kül etmişİrticâlar ile, kibr-ile kîni. Gizli esrarları, koymuş meydana,Bilenler bakıyor, hep kana kana;İçine girenler tamam kavuşur,Tekâmül […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor bu (Emrecan), (1)

Bakıyor bu (Emrecan), (1)Berâber olmuş Rahman;Kendi yâkuta benzer,İki gözleri: mercan. Sallanıyor elleri,Âyet okur dilleri;Dâvet edecek birgünDört taraftan elleri. Ne haller eder zuhûr…İrşâda olur me’mur;Adedi yok seneler,Hâli […]
Ağustos 22, 2019

Ey Cânânım! ne yaptın?

Ey Cânânım! ne yaptın?Baktın, gönlümü kaptın;Methederim ben seni,Derler: (Yolundan saptın!) Yürürüm evvelîden,Gaaiboldum sende ben;Olmuşken ikimiz bir,Ayrı gösterir beden. Acep kimdendir oyun?Eğerim sana boyun;Gözlerime bakınca,Ben eyledin avsun. […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk bir (Deryâ-yı Vahdet),

Bu aşk bir (Deryâ-yı Vahdet),Damlaları boğar, âdet;Kurtulamaz ona düşen,Orda biter her ibâdet. Bir görünür eden dâvet,Kalmaz bu dünyâda kesret;(Rabbül’âlemin) demiştirOnun için, dinle, Ahmed. Odur iki cihan […]
Ağustos 22, 2019

Bakan ile görünürsün,

Bakan ile görünürsün,Yatan ile sürünürsün;Âriflere sensin ayân,Bilmeyene bürünürsün. Söylenirsin her yerde ad,Âşıkların eder feryad;Erhamürrâhimîn sensin,Aman, bize eyle imdat. Güneşlerin sensin şavkı,Sensin her sıfatın hakkı;Arar seni, görmeyen […]
Ağustos 22, 2019

Uyan ey kara gözlüm!

Uyan ey kara gözlüm!Seni görmesin ölüm;Ezelden fedâ olmuşGözüne benim gözüm. Bakar kendikendine,Düşmüş ateş derdine;Yok eyledi bakışın,Dâvet ederler dîne. Kalmadı bir merâsim,Kulağım duymaz isim;Baktın, yaktın, kül ettin,Görünmüyor […]
Ağustos 22, 2019

Yârab bu nasıl hâldir?

Yârab bu nasıl hâldir?Aranılan kemâldir;Yaklaşması gaayet zor,Dâim yanan celâldir. Şiddetli kışa benzer,Yavuz yoldaşa benzer;Her dişler kesemiyor,Çiğnenmez, taşa benzer. Dikenli yola benzer,Felcolmuş kola benzer;Himmet eyle Yaradan!Terkolmuş kula […]
Ağustos 22, 2019

Yine ettirdin feryad,

Yine ettirdin feryad,Ateşe düştü hayat;Yanar yanar, tükenmez Sonu gelmez bir afat. İster düşsün cihâna,İsterse cümle cana;Bizler sana kavuştukBu aşkta yana yana. İbret olduk âleme,Bu hâl gelmez […]
Ağustos 22, 2019

Seni saklıyor beşer,

Seni saklıyor beşer,Görenler aşka düşer;Eğer çıksan meydana,Vakıtsız, olur mahşer. Yüzlerin benzer güle,Açsan, olur velvele;Bakarsın senden sana,Görünmüyorsun ele. Severek bakan sensin,Melik sen, Hâkan sensin;Gözünden her gözlere,Nûr-olup akan […]
Ağustos 22, 2019

Düştük bir bitmedik yola,

Düştük bir bitmedik yola,Neler nasîb-eder kula…Bindokuzaltmış oldu,Böylece eriştik yıla. Ne âhiri var, ne evvel,Hepimize ediyor el;Bir Dilberin bakışınaCanımızı verdik bedel. Cihâna olmayız mağlûp,Âşıkız, değiliz mahcûp;Bu aklımız […]
Ağustos 22, 2019

Ne zâlimdir bu irticâ…

Ne zâlimdir bu irticâ…Çünkü benzer sert ağaca;Gaflet için olmuş me’mur, Okutmaya, olmuş hoca. Bunlar terakkîye düşman,Geriliği sever her ân;Dîn-i Mübîn arar iken,Önlerine çıkar: Şeytan. Olmaz bunlarda […]
Ağustos 22, 2019

Bakarsın Kara gözlüm!

Bakarsın Kara gözlüm!Kokarsın bana, Gülüm!Sana karışanlara,Hâşâ, olur mu ölüm… Görünüyor nice can…Seyredenlere üryan;Gözlerinde birikmiş,Toplanıp, olmuş harman. Hayat gelir, görene,Gönlü sana verene:Vallah billah aşkolsunVarıp sana erene! Müjde […]
Ağustos 22, 2019

Teslîm-ettik vârımızı,

Teslîm-ettik vârımızı, Biz severik (1) Yârımızı;Gökte melekler bilemezBizim bu esrârımızı. Açıyoruz güller gibi,Şâd-olan gönüller gibi;Olduk bir deryâ-yı umman,Değiliz biz göller gibi. Bize gelir nice damla…Mekân olduk […]
Ağustos 22, 2019

Nerden düştük bu sevdâya,

Nerden düştük bu sevdâya,Âşık eyledi Hudâya;Yakarak nûra döndürdü,Zıyâlar saçarız aya. Bizi tesbîh-eder felek,Yerde, gökte olan melek;Ateşe düşüp yanmadan,Nasîbolmaz bizi görmek. Bizi metheder bütün dil,Altı melek, hem […]
Ağustos 22, 2019

Alan ben’im, satan ben’im!

Alan ben’im, satan ben’im!Mevlâ ile yatan ben’im!Hâlî değil kulaklarım,Kelâmını tutan ben’im! İçten içe hep duyarım,Gözlerine ben uyarım;Giydirmişler kanlı gömlek,Diri oldum ki soyarım. O Dost beni etti […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk, ediyor toprak,

Bu aşk, ediyor toprak,Söyletiyor (Enelhak!);Hûn-oldu yüreciğim,Görmek için yar da bak. Gör ki saklıyor neler…Kendini gizler Dilber;Elele tutmuş durur,Târîf-eden peygamber. Okunur orda âyet,Duyanlar alır ibret;Gözleri görmeyene,Benlikleri, olmuş […]
Ağustos 22, 2019

Yüzlerde açılan güle benzersin,

Yüzlerde açılan güle benzersin,Her dâim naz eden dile benzersin;Bâzı, sevenlere, olursun bir yâr,Bâzı, uzaklarda ele benzersin. Her yüzlere gülen kaşa benzersin,İki gözden akan yaşa benzersin;Seni isteyenler, […]
Ağustos 22, 2019

Biz tutulduk sen Mevlâya,

Biz tutulduk sen Mevlâya,Hayat verdin bize gûyâ…Düşünce aşkın derdine,Neler eyledin Leylâ’ya… (Kayıs)ı eyledin mecnun,Oynadın bilinmez oyun;Nice yarattığın kullar,Önünde eğdiler boyun. Rahmet derler, acep bu mu?Cezbe derler, […]
Ağustos 22, 2019

Şavkını vurunca, Yârab! yüzlere,

Şavkını vurunca, Yârab! yüzlere,Ceryânı sıçradı, yakar, bizlere;Beni parçalayıp, eyledin taksim,-Dâim seyrediyor- bakan gözlere. İçinden görünür, sıfâtın senin,Dudaktan okunur, âyâtın senin;Bütün âşıkları, etti istilâ,Hiç ölmek bilmiyen hayâtın […]
Ağustos 22, 2019

Nerelerden geçer, Yârab! yolumuz…

Nerelerden geçer, Yârab! yolumuz…Can bahâsı imiş, değildir ucuz;Akıllar, fikirler, kalır hayrette,Aşk ile çözülür, anca bu rumuz. Gözlerin ışığı: gönül sabahı;Seni siper eder, gözler siyâhı;Hangi kalbe girse, […]
Ağustos 22, 2019

Yine beni yaktı hasret,

Yine beni yaktı hasret,Tecellî eyledi kısmet;Sabreylemek çile midir?Tekmîl-ettir, gözüm! seyret. Sen seyreyle doya doya,Perdesinde yandı boya;Görür görmez tutuş gönlüm!Çün insansın, değil kaya. Mâşuk-olan, böyle ister,Yanmaz isen, […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür, yaklaştı, bu Gaziantep,

Çok şükür, yaklaştı, bu Gaziantep,Bize görünecek ne vakıt, acep?Akıl, aşk atına, süvâr-olunca,Geçtiğimiz yollar, dürülüyor hep. Güzel kavaklıktır, yeşil Alleben,Gezince, kalmıyor, ne sen, ne de ben;Kul oldun […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk deryâlar ummânı,

Bu aşk deryâlar ummânı,Âşık derdinin dermânı;Bir kerre yüzünü gören,Unutur bütün zamânı. Kalbinde tutar Yârini,Bilmez bugünü, yarını;Müftü, müderris anlamazHiç bunların esrârını. İdrâk- etmez bunu melek,Çarkını döndüren felek;Dâimâ […]
Ağustos 22, 2019

Bu bizim yaylamız, gönül yaylası,

Bu bizim yaylamız, gönül yaylası,İçinde oturan, âşık Mevlâsı;Geceler, gündüzler, ediyor cevlân,Göreni yakıyor, Onun sevdâsı. Görmek için, geçmiş, nicesi, cândan,(Mülk-i bakaa)dan da, iki cihandan;Bâzıları düşmüş, gam deryâsına,Çekerek, […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar gününün, attı şafağı,

Âşıklar gününün, attı şafağı,Işığa boyadı, bu dört bucağı;Gözü rastgelenin, deprenmez olurKalbi ile gönlü, dili, dudağı. Bu canından kalmaz, hiçbir haberi,Kendini unutur, görür Dilberi;Hayât-ile memât, düşmez aklına,Nokta […]