Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Bu dünyâya gelen gider,

Bu dünyâya gelen gider,Gaafil olup gülen gider,Hakîkatı bilen gider,Yine bâkî kalır Allah. Çeşit çeşit giyen gider,İştah ile yiyen gider,Hakka boyun eğen gider,Yine bâkî kalır Allah. Mânâ […]
Ağustos 22, 2019

Arefe olmadan, olur mu bayram?

Arefe olmadan, olur mu bayram?Cezbenin ardından, geliyor ilham;Her insan bilirse, bozulur nizam;Bir kâmil mürşide, varmadan, olmaz. Bütün ibâdetin, vardır hudûdu,Tefekkür etmeyen, bilmez Mâbûdu,Aşka bürünmeyen, almaz maksûdu;Fenâfillah […]
Ağustos 22, 2019

Yanarım, gözüm ağlar,

Yanarım, gözüm ağlar,Dururum, özüm ağlar;Durmaz, çekerim hasret,Gülmeyen yüzüm ağlar. Yanar yüreğim, ağlar,Gökte meleğim ağlar;Bu gönlümde yetişenGülüm, çiçeğim ağlar. Akar, gözyaşım, ağlar,Bütün yoldaşım ağlar;Beynimi siper edenKaşımla başım […]
Ağustos 22, 2019

Seni severek, gönlüm,

Seni severek, gönlüm,Aklımdan çıktı ölüm;Toprağım; üstümde bit!Yeter ki açıl, gülüm! Sen tek ki, ol domurcak,Yönünü dön, bana bak;Siper eylemek için,Olayım yeşil yaprak. Seyrân-et bu cihâna,Görsünler kana […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan artıyor, dünyânın tadı,

Durmadan artıyor, dünyânın tadı,Dâim veriliyor; insan murâdı;İlim, kaldırıyor cehâleti hep,Yok edip yakıyor, hem de fesâdı. Her yanı sarıyor, şükür, muhabbet,İlimler, oluyor, herkese ibret;Terakki fidanı, açıyor çiçek,Dimâğa […]
Ağustos 22, 2019

Yüzüne bakınca, yaktın, kül ettin,

Yüzüne bakınca, yaktın, kül ettin,Dikenler üstünde açan gül ettin;Gözlerimin yaşı, akar kalbime,Hayatlar besleyen, büyük göl ettin. Arzûlarım bitti, emelim sensin,Gözyaşımı silen, bu elim sensin;Hayattan, memattan, yoktur […]
Ağustos 22, 2019

Benim Mürebbîm, (İnsan)dır,

Benim Mürebbîm, (İnsan)dır,Sana teslîm-olan, (can)dır;Zerreler aldatmaz beni,Delîlim: (Sırr-ı Kur’an)dır. Mânâdan açıldı yolum,Çünkü, teslîm-olan kulum;Zannım, gümânım kalmadı,Şükür, bildim ki makbûlüm. Sana yakın etti: âhım;Yandım, kalmadı günâhım;Ezelden âşık […]
Ağustos 22, 2019

Yüzüyün ışığı, doğan ay mıdır?

Yüzüyün ışığı, doğan ay mıdır?Seni Yaratana, bir saray mıdır?Mîmârı melektir, sâhibi Hudâ,Kul eliyle yapmak, hep kolay mıdır? Bu, (Yokluğ)un ardı; hep duranı kim?Temeli semâda; bu kuranı […]
Ağustos 22, 2019

Senden isteriz himmet:

Senden isteriz himmet:Doğsun (Nûr-u Muhammed);Aşk gelmezse, olur taş,Bilmem bu nasıl devlet… Her hâl, sendendir Mevlâm,Yakar, verirsin ilham;Seni târif-etmeğe,Kâfî gelmiyor kelâm. Anlamaya, gerek (Hâl);İdrâk-eden, olur lâl;Düşüp yandıktan […]
Ağustos 22, 2019

Neyledin Mevlâm, aşka uyalıdan?

Neyledin Mevlâm, aşka uyalıdan?Çıkmıyor kelâm, aşka uyalıdan;Olmuşum islâm, aşka uyalıdan,Can oldu âlem aşka uyalıdan. Eridi dağlar, aşka uyalıdan,Özüm kan ağlar, aşka uyalıdan;Gözlerim kanar, aşka uyalıdan,Kanlarım çağlar, […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı görünürüz, kuvvetli cellât,

Bâzı görünürüz, kuvvetli cellât,Nefsine uyana, veririz fesat;Bize bir kimseler, bulamadı ad,Akıllar ermedik bir hâl olmuşuz. Gaafil olanları, ederiz iğva,Onlar, Fir’avn gibi, ederler dâvâ;Çok tatlı görünür, hem […]
Ağustos 22, 2019

Geçtik biz kendimizden,

Geçtik biz kendimizden,Eser kalmadı bizden;Yürüdü çok ehlullah,Kan ile dolu izden. Dâimâ yürüyorlar,Hedefi görüyorlar;Bu gaflet dünyâsına,Bakan göz bürüyorlar. Devâm-ediyor her ân,Helâk olur nice cân…Bu bir sırr-ı Alîdir,Gözü […]
Ağustos 22, 2019

Severiz biz namazı,

Severiz biz namazı,Olur mu îtirâzı?Bizi nâhoş görenin,Verilsin her murâzı. Böyle ederiz talep:Mevlâya varsınlar hep;Allah için değil mi,Dinler ile Dört Mezhep? İsterse tapsın haça,İsterse gitsin hacca;Hiçbir emek […]
Ağustos 22, 2019

Bütün âlem el oldu,

Bütün âlem el oldu,Yürek kanım sel oldu;Bülbül eyledin beni,Âzâlarım dil oldu. Gece, gündüz öterim,Yanarım, hem tüterim;Aşkına tutulalı,Mecnunlardan beterim. Hâlim gelmez kaleme,Rüsvây-oldum âleme;Deli dîvâne olur,Kim düşse bu […]
Ağustos 22, 2019

Sana tutulanın, gelmez uykusu,

Sana tutulanın, gelmez uykusu,Eritir benliği; akar, olur su;Canını, tenini, aklına koymaz,Unutur, düşünmez, ârı, nâmûsu. Gözlerinden oldu, ağlayıp, Yâkup,Aşkına tutulan, olur mu mağlûp?Hasret ateşine, düşüp yanınca,Mısır’dan çağırdı, […]
Ağustos 22, 2019

Bu yolda yıkılmış, nice saltanat…

Bu yolda yıkılmış, nice saltanat…Aşktan zuhûr-etmiş, bilinmez afat;O ölmez hayâta, nasıl varılır,Akılda, fikirde, kalırsa hayat… Unutmak lâzımdır, bütün tedbîri,Ayna etmelidir, bulup da (Pîr)i;Mevlâ, ne etmiştir, âdemoğluna:Takîb-etmek […]
Ağustos 22, 2019

(Mürşid-i Kâmil)e, uyanlar bilir,

(Mürşid-i Kâmil)e, uyanlar bilir,Canını meydana, koyanlar bilir;Mânâyı, hakîkî duyanlar bilir,Bu akl-ı cüz’ ile, idrâk-olur mu? Kimisi görünce, ediyor ikrah,Nûra belenmiştir, görüyor siyah;Ne hikmettir böyle; sevdiğim İlâh!Bu […]
Ağustos 22, 2019

Düğün müdür, bayram mıdır?

Düğün müdür, bayram mıdır?Hac yolunda ihram mıdır?Herkesler ta’neder bizi,Helâl midir, haram mıdır? Sevemiyen, bizden kaçar,Bu aşk bizi etti nâçâr;Vücûdumuz topraktaysa,Bu aklımız Dosta kaçar. Hiç bilinmez erkânımız,Böylecedir […]
Ağustos 22, 2019

Bu bebeğin gözü, uyku tutmuyor,

Bu bebeğin gözü, uyku tutmuyor,Gözlerim görmüştür, hiç unutmuyor;Seni gören dudu, şeker alırsa,Çiğneyip çiğneyip, neden yutmuyor? Bu görünen Dilber, neden güzeldir?Muvakkat değildir, hem de Ezeldir;Bu âşıka yetmez, […]
Ağustos 22, 2019

Yüzleriyin şavkı, eyledi nâçâr, (1)

Yüzleriyin şavkı, eyledi nâçâr, (1)Seyredince, canım, bedenden kaçar;Kaşıyın ortası: Cennet bahçesi; (2)Bülbüller öter de, gülleri açar. Cibril kapısıdır, iki dudağın,Mânevî güneştir, hem de yanağın;Görenler, kaybolur, gülüşlerinden,Top […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümüz düştü hâke,

Gönlümüz düştü hâke,Sığmaz oldu eflâke;Kazandık her varlığı,Emekler çeke çeke. Acep bu hâller nola?Almaz yer ile bâlâ;Mevlâ, vâdeylemiştirVermek için her kula. Onundur bütün kuvvet,İsterse, eder himmet;Bakan göz […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! bu nasıl hâldir…

Yârab! bu nasıl hâldir…Yanarak bir visâldir;Tutuşur iki cihan,Senden nikaabı kaldır. Âşikâr olsun (Cemâl),Göze görünsün visâl;Dilim, dudağım oldun,Beni eyledin dellâl. Bilmem ne olur duyan?Gelip de renge uyan?Gafletin […]
Ağustos 22, 2019

Üzerine basar, geçer,

Üzerine basar, geçer,Muvakkattır, konar, göçer;Yâr, bâde doldurdu, verdi,İftihardır, alır, içer. Her dâim oluyor mahmur,Şükür, karşısında durur;Alan kendi, veren kendi,Hemi âmir, hemi memur. Amma, değil üzüm suyu,Hakka […]
Ağustos 22, 2019

Neden meyyâl oldun, fânî cihâna?

Neden meyyâl oldun, fânî cihâna?İki kapılıdır, benziyor hana;Hançerini sokmuş – merhameti yok,Çünkü çok gaddardır – adetsiz cana. Senden olmaz ise, imdâdı yoktur,Târîf etmek için, bir adı […]
Ağustos 22, 2019

Puslara belendi, Namrun’un dağı,

Puslara belendi, Namrun’un dağı,Buluta benziyor, altı bucağı;İçimin ateşi, yanıp da sönmez,Durmadan akarsa, Seyhan ırmağı. Anca rahat eder, Yârin bakışı; (1)Hilâle benzeyen, o kara kaşı;Nice dünyâlara, saçıyor […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim kuzum, güzelce uyu,

Ninni deyim kuzum, güzelce uyu,Melek gibi eyle, sendeki huyu;Deryâlar doldurur, akar nehirler,Kalbimin, gözümün kan ile suyu. İçerim, içerim, kandırmaz beni,Gönlüme girince, bu (Hicaz), beni;Kanımı, tenimi, yaktı, […]
Ağustos 22, 2019

Derdimi eyledin, en büyük harman,

Derdimi eyledin, en büyük harman,Yakıp, bırakmadın, canımda derman;Aklımda, fikrimde, bitti hissiyet,Nerelere gitti, vakıtla zaman? Yüzünü görünce, ben doya doya,Elvan nakış oldu, kalmadı boya;Lezzeti unuttum, zevki unuttum,Yerine […]
Ağustos 22, 2019

Nefsine mahkûmun, olmaz vicdânı,

Nefsine mahkûmun, olmaz vicdânı,Mevlâyı bırakır, sever Şeytanı;Hakîkat yüzünü, göstersek ona,Dönüp de bakamaz, sıkılır canı. Yarasa gibidir, görmez ışığı,Mekân-eylemiştir, o, karanlığı;Gecesi gündüzdür, gündüzü gece,Gurur ateşinde, eriyor yağı. […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan kim alsa bir yudum,

Aşktan kim alsa bir yudum,Cânî ise, olur mazlûm;(Şefîülmüznibîn) Odur,Âh! diyeni etmez mahrum. Katra iken, olur deniz,Çünkü demiş: (Hep gelin siz!)Duymuş çoğunun kulağı,İşitmiyen, çürütür diz. Durmayıp çağırır […]
Ağustos 22, 2019

Gözlerden gayriye tapan, bîhaber,

Gözlerden gayriye tapan, bîhaber,Çeşitli yollara sapan, bîhaber;Ay ile yıldıza çıkan bu akıl,Hidrojenle atom yapan bîhaber. Akılla bilinen hikmet, bîhaber,Rızk-ı maksûm-olan nîmet, bîhaber;Bütün insan ister, etsinler taksîm,Arzûnun […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâyı sevenin gözü, sizdedir,

Mevlâyı sevenin gözü, sizdedir,Mânevî cennetin özü, sizdedir;Bütün evliyânın izi, sizdedir,Aman yâ Muhammed! Meded yâ Alî! Nice saltanatın tâcı, sizdedir,Mîrâcı bilenler, hacı sizdedir;Bu derdin ilâcı acı, sizdedir,Aman […]
Ağustos 22, 2019

Sevdiğim yüzünü açar, görünmez,

Sevdiğim yüzünü açar, görünmez,Meydana nûrunu saçar, görünmez;Bu nasıl hikmettir, aman Yârabbî!Bakmak isteyenler, kaçar, görünmez. Her gören gözlerden, bakar, görünmez,Türlü çiçeklerden, kokar, görünmez;Aşksız, hiçbir ilmin faydası yoktur,Nice […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdin dermânı: Aşk;

Bu derdin dermânı: Aşk;Vakıtların ânı: Aşk;Kim ne ekerse eksin,Âşıkın harmanı: Aşk. Mevlâ duyar âhını,Hiç görmez günâhını;Elleri ile yapmış Kaşının siyahını. Şükür, okutur bize,Şûlesi vurur yüze;Hacerül’esved demiş,Gizlemiştir […]
Ağustos 22, 2019

Ne eyledin, Yaratan?

Ne eyledin, Yaratan?İçimize doldu kan;İçten bakışlarına,Nasıl dayansın bu can… Yaktın, eyledin mahmur,Neler ediyor zuhûr…Kipriğin cana battı,Çıkmıyor, orda durur. Dâim akıyor kanı,Bu mudur Dost ihsânı?Bildim, çâre bulunmaz,Getirseler […]
Ağustos 22, 2019

Görünmeyiz hiçbir göze,

Görünmeyiz hiçbir göze,Akıllar yeter mi bize?Dilimizden Mevlâ söyler,Gaafil kullar, der: geveze! Bülbül olur da öteriz,Aşka yanınca tüteriz;Görünürüz biz, bir damla,Nice hayâta yeteriz. Kim içer bizden bir […]
Ağustos 22, 2019

Bedenimiz dağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!

Bedenimiz dağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Cennetteki bağa benzer, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Biz Mevlâya vuslat ettik, Hû! Mevlâm, Hû! Hû!Varlığımız yoğa benzer. Hû! Mevlâm, Hû! Hû! […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar güzeldir (beşer)…

Ne kadar güzeldir (beşer)…Görünürsek, aşka düşer;Bütün azap, olur lûtuf,Bilenlere, kalmaz mahşer. Gaafil olanlara (Mîzân);Onlardan ârîdir insan;Günâhı çok olanlara,Kurulmuştur, şimdi, (Dîvân). Hakka teslim- olsa hayat,Canında kalmazsa kıymat,Cennet, […]
Ağustos 22, 2019

Sen nur musun, et misin?

Sen nur musun, et misin?Mevlâdan dâvet misin?Bilenler, eder tavâf,Hacerül’esved misin? Bilmem, berâber misin?Âleme rehber misin?Senden okunur hutbe,Bir canlı Minber misin? Kışlar mısın, yaz mısın?Bilene Hicaz mısın?Seni […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl derd imiş, merhemi yoktur?

Bu nasıl derd imiş, merhemi yoktur?Durmadan yakıyor, sitemi yoktur;Aşkın ateşine, ağır diyorlar,Terâzisi yoktur, dirhemi yoktur. Bâzı görünürse, kuşa benziyor,Gözlerin üstünde kaşa benziyor;Acep necef midir, acep yâkut […]