Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Konuya komşuya, sen ettin ibret,

Konuya komşuya, sen ettin ibret,Hâlimi görenler, ediyor hayret;Âh-ile efganla, sardı dünyâyı,Beni durdurmayan: Güzelim! hasret. Sana fedâ oldu, gözümle gönlüm,Aklıma gelmiyor, seninçün, ölüm;Sırrını duyunca, eyledim fedâ,Kimseler anlamaz, […]
Ağustos 22, 2019

Mevlâ dedi: Hâlîlim!

Mevlâ dedi: Hâlîlim!Ateşten çıktı ilim;İzi vardır Urfa’da,Kimse bilmez: Kendi kim? Yandı aşkın ateşi,Yaktı nice kardeşi…Arasalar Mekke’yi,Bulunmaz Onun eşi. Emir verildi onaTeslîm-oldu Rahmâna;Yaptı bir yere merkez,Hicaz’a kurdu […]
Ağustos 22, 2019

Dereyi, tepeyi yol eden: sevgi;

Dereyi, tepeyi yol eden: sevgi;Birçok âsilleri, kul eden: sevgi;Nice fakirleri, eyleyip sahî,Onların rızkını, bol eden: sevgi; Kararmış yüzleri, ak eden: sevgi;Yıkılmış vîrânı, pâk eden: sevgi;Çok uzak […]
Ağustos 22, 2019

Nerden tutulduk aşka…

Nerden tutulduk aşka…Yok etti yaka yaka;Uçurdu külümüzü,Vâsıl-eyledi Hakka. Vedâ’ ettirdi cana,Hem de iki cihâna;Bakan, yüzünü görür,Eyledi temiz ayna. Görünürüz her yüze,Perdesi kalkan göze;Cana düştü kıvılcım,Âlem benzedi […]
Ağustos 22, 2019

Sanki biz de geldik, fânî dünyâya,

Sanki biz de geldik, fânî dünyâya,Ömür, devran geçti, bu baştan gûyâ…Zerre-i vâhitken, olduk bir umman,Çok şükür, garkolduk, düştük deryâya. Göze görünürüz, sanki bir beden;Sulardan dokunmuş, ilik […]
Ağustos 22, 2019

Lâzım değil nâmertlerin kuyusu…

Lâzım değil nâmertlerin kuyusu…Boğulursan, vermez onlar sana su;Bu çocuklar yatsa, biz de kurtulsak,Eğer gelse, ikisinin uykusu… Düşman imiş bu dünyânın evlâdı,Bırakmıyor her ağızda bir tadı;Tılısımlar takılmıştır […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın ateşini, nereden aldın?

Aşkın ateşini, nereden aldın?Yanıp da tutuşup, deryâya daldın;Gönlümde koymadın başka bir varlık,Mekân eyledin de, orada kaldın. İki gözlerimden, görenim sensin,İstediğim yere, erenim sensin;Aklım dolmuş idi arzûlar […]
Ağustos 22, 2019

Ne hâldir, sardı bizi…

Ne hâldir, sardı bizi…Düşse, yakar denizi;Dâim tâkîb-ederiz,Halîl koyduğu izi. O yol götürür (Yâr)a,Görünmez, muhâtara;Dışarı atsak adım,Kavuşturur ağyâra. Bu izden gitti Ahmed,Bizlere etti himmet;Aradık çok yolları,Bulamadık selâmet. […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! aşk neye benzer?..

Yârab! aşk neye benzer?..Nice canları ezer…Bir kıvılcım değerse,Yer ile göğü ezer. Yuğurur, eder himmet,Beğenir, verir devlet;Bu Dilberin yolunda,Çok can, oldu iskelet. Neler oldu çokları…Görünmez oldu vârı;Tebdîl-olunca […]
Ağustos 22, 2019

Diridir kendisi, bir can bulunmaz,

Diridir kendisi, bir can bulunmaz,Kendisi Rahmandır, Şeytan bulunmaz;Her sırrı muhîttir, nereye baksan,Başka sığınacak mekân bulunmaz. (Cebbâr) kendisidir, kuvvet bulunmaz;Her can kendisinin, illet bulunmaz;Söyleyen, duyandır, Cibrîl berâber,Kulları […]
Ağustos 22, 2019

Bu fânî cihanda, acep kim gülmüş?..

Bu fânî cihanda, acep kim gülmüş?..Benim malım! diyen, boşa üzülmüş;Beslediği canı, eti, derisi,Yere serilince, ulmuş, dökülmüş. (1) Ne kadar sârîdir, bu zâlim gaflet…Bu verilen vücut, dopdolu […]
Ağustos 22, 2019

Bâzı semâya çıkarım,

Bâzı semâya çıkarım,Su olur, yere akarım;Bütün gözler benim olur,Dönen yüzlere bakarım. Olurum arz ile semâ,Hâlim erişmez hitâma;Bâzı, olurum cemâat,Uyarım Ölmez İmam’a. Dört tarafta ben’im kıble,Secde ben’im, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk nelere benzer…

Bu aşk nelere benzer…Nice gönüller gezer;Bu insanın kalbini,Akan kan ile özer. Yokluk ile yuğurur,Yapar, içinde durur;Ağlama! derler ona,Gören göz, nasıl kurur? Akıtır yere mercan,Devşirir onu Rahman;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Îmâr-ettik yaylamızı,

Îmâr-ettik yaylamızı,Anlayınca bâlâmızı;Gözümüzün ortasındaGezdiririz Mevlâmızı. Seyrân-eder sağa, sola,O hayrandır âşık kula;İki cihan zindan ise,Kalbimizi etti yayla. Bakıp gören, eder hayret,Bu aşk bizi etti ibret;Her saltanat zevâl […]
Ağustos 22, 2019

Yeter, bu varlığı al,

Yeter, bu varlığı al,Yok eyle de hep sen kal;Muhabbetten gayrisi,Günahtır, hem de vebâl. İster, olsun kerâmet,İster, olsun Muhammed,Bu yolda zerre kadarBizi koymaz selâmet. Aşk dürür bu […]
Ağustos 22, 2019

Ah bu aşkın hançeri…

Ah bu aşkın hançeri…Dâim geçer içeri;Yarılan gönüllerden Gösteriyor Dilberi. Neler eyledi bize…Ateşi koydu öze;Arşa çıkan dumanı,Görünmüyor her göze. Saklıyor onu beden,Bilinmez görünmeden;Meydana çıksa eğer,Ne sen kalır, […]
Ağustos 22, 2019

Biliniriz güle güle,

Biliniriz güle güle,Görünürüz bizler böyle;Çıkarsa bizden kıvılcım,Bütün kuşlar gelir dile. Mânâ söyler dâim dili,Ledün yazar onun eli;Dönersek dünyâdan yönü,Unuturuz biz eceli. Ebedî oluruz diri,Seyreyleriz dâim (Bir)i;Mevlâ, […]
Ağustos 22, 2019

Yakarsın bizi böyle,

Yakarsın bizi böyle,Düşürürsün her dile;Attın, yaktı kıvılcım,Ayna olduk bülbüle. Yayıldı feryâdımız,Verildi imdâdımız;Her tarafta edilir,Bu çeşitli yâdımız. Olduk dillere destan,Söyleniyor bu her ân;Gizlenmek ister idik,Neyleyim, ettin üryan. […]
Ağustos 22, 2019

Oturunca ben yanına,

Oturunca ben yanına,Tutuldum aşk ceryânına;Bana döndürdün yüzünü,Görüyorum kana kana. Aşkın geldi, deli oldum,Câhil iken, velî oldum;Denizler, karalar bende!Hızır-İlyas eli oldum. Mevlânın kuvveti bende,Ahmed’in hayâtı bende;Saltanatlar mahkûm […]
Ağustos 22, 2019

Yârâb! aşk neye benzer…

Yârâb! aşk neye benzer…Durmaz, gönüller gezer;Zerre ile, kül ile,Kanı can ile özer. Açar Hak esrârını,Seyrettirir Yârini;Nice sultan olanın,Yakar bütün vârını. Ateş verir tahtına,Ulaştırır Rahmâna;Vücûdu görünmüyor,Hâkim iki […]
Ağustos 22, 2019

Yüzüne tuttum huzûr,

Yüzüne tuttum huzûr,Baktı Gözleri Mahmur;Geçti kırkiki sene,Hayâli canda durur. Ölüydüm, etti diri,Bıraktırdı tedbîri;Gözlerinde seyrettimDörtyüzbin peygamberi. Rahman, durur karşımda,(Kürsü) olan başımda,(İsm-i Âzam) yazılmış;Âşıkım, yoldaşım da. Îmâr edilmiş […]
Ağustos 22, 2019

Bir gün olur, kalmaz, nâm ile nişan,

Bir gün olur, kalmaz, nâm ile nişan,Gezdiren vücutta, zerrece derman;Senden evvel gelen, nereye gitti?Dilinden diyenden, dinle de uyan. Bunlar, verilmiştir, her gelen kula,Anadan doğunca, düşer bu […]
Ağustos 22, 2019

Dönüyorlar çifte torun,

Dönüyorlar çifte torun,Biri kısa, biri uzun;Bunları (hâl) bürüyünce,Her tarafa döner boyun. Neler oldu döne döne…Sanki bunlar bir mevlâne;Hâl, istîlâ eyleyince,Dünyâ gaaiboldu gine. Acep, bilmem nere gitti?Bu […]
Ağustos 22, 2019

Bir ânım bir ânı, tutmaz oluyor,

Bir ânım bir ânı, tutmaz oluyor,Ağzım çiğneyip de, yutmaz oluyor;Gözüm ile gönlüm, çekince hasret,Başım yere düşüp, yatmaz oluyor. Dahîlek Yârabbî! ne acı, hasret…Kaç kişiye oldu, acebâ […]
Ağustos 22, 2019

Nasıl metheylesem, ben bu insanı…

Nasıl metheylesem, ben bu insanı…Eğer Mevlâ, etse, bana ihsânı;Kudret ile kuvvet, kendisinin hep,İsterse söyletir, bana lisânı. İstediklerine, ediyor himmet,Göze görünmedik, en büyük devlet;Âşıkın gözünden, dâim fışkırır,Bize […]
Ağustos 22, 2019

Biribirisine, benzemez, bir kul;

Biribirisine, benzemez, bir kul;Herbirisi tutmuş, yürüyor, bir yol;Bir ucu dayanır, mutlakaa sana,(Gaffâr) ismin vardır, edersin kabûl. Acep ne olacak çeşitli millet?Ayrı görmek, olur, görene, illet;Bilen, bir […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! neye benzer acep bu kaşlar…

Yârab! neye benzer acep bu kaşlar…Baktıkça, yüreğim, yanmaya başlar;Toprağa dökülmüş, senin yolunda,Adetsiz kemikler, sayılmaz başlar Gözyaşları akmış, olmuş bir ırmak,Nasîb-olmuş ona, deryâya varmak;Kelâm cevherini, saçar kulağa,Dili […]
Ağustos 22, 2019

Ne hâle düşürdün, bizleri, Celîl!

Ne hâle düşürdün, bizleri, Celîl!Bu iki toruna, döktürürsün dil;Yanyana oturup bize gülerler,Birisi (Fâtih)tir, birisi (Halil). Bir çift bülbül gibi, durmaz öterler,Bunlar senin için, yanıp tüterler;Gizli bir […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! sana zehir, arzû, emelin,

Gönül! sana zehir, arzû, emelin,Onlara teslimdir, senin ecelin;Tutmuştur, bırakmaz, sevdiğin için,Birgün boşa çıkar, mutlakaa elin. İstîlâ eylemiş, seni bu gaflet,Kime şifâ vermiş, bu zâlim illet?Gözlerini aç, […]
Ağustos 22, 2019

Ölüp dirilende, mahşer olur mu?

Ölüp dirilende, mahşer olur mu?Ehl-i Hakîkatte, bir şer olur mu?Hakta fânî olan, gelmez âleme,Onlar, dönüp, tekrar, beşer olur mu? Bilip teslîm-etmiş, gönülle gözü,O (Kaalûbelî)de, vermişler sözü;Akılla […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu, ey tatlı bebek!

Ninni deyim, uyu, ey tatlı bebek!Kalbinde Rahmandır, gözünde melek;Aşka garkolmayan, bilemez seni,Hiç nasîb-olur mu, bilmeze, görmek? Zerre ile küllü, istîlâ, sensin,Binbir ismin vardır, o (Mevlâ), sensin;Seni […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu kuzum!

Ninni deyim, uyu kuzum!Şimdi sana, uyku lüzûm;Birgün mutlak bir aşk gelir,Pervâneye olursun mum. Söyleyim de dinle beni,Dirilteyim, yaşa, seni;Ârif ol da, mağlûb-olma,Mahkûm etme canı, teni. Yüreğini […]
Ağustos 22, 2019

Herkesler ta’neder, seni seveni,

Herkesler ta’neder, seni seveni,Şükür, âşık ettin, Yârabbî! beni;Aklıma, fikrime, sen gireliden,Şerefi unuttum, can ile teni. Ezelden böyledir, âdet midir bu?Gizlice edilen hâcet midir bu?Sana dönenleri, dâim […]
Ağustos 22, 2019

Dört yanımız, döndü göze,

Dört yanımız, döndü göze,Dînimiz, olunca tâze;Bizim farzla sünnetimiz,Kabûl-olur geze geze. Böylecedir murâzımız,Her dakîka, namazımız;Bilmiyen, uzaktan arar,Kalbimizde Hicazımız. (Bir Nokta)dır farzla sünnet,İrfâniyet ile cennet;Sağa, sola döner iken,Biz […]
Ağustos 22, 2019

İnsanı aldatan, yalan dünyâsın,

İnsanı aldatan, yalan dünyâsın,Boşalıp boşalıp, dolan dünyâsın;Doğurursun nice atom, idrojen,Öldürüp de, bomboş kalan dünyâsın. Sana güveniyor, bilmiyen gaafil,Nice âlimleri, edersin sefîl;Doğurup doğurup, yutarsın, tekrar,(Vâdeyledi) diyen, bulamaz […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın, yüreğimi, durmadan dağlar,

Aşkın, yüreğimi, durmadan dağlar,Bakan iki gözüm, âh eder, ağlar;Hasret karşısında, durur dimağlar,Ninni, ninni, ninni… bebeğim, ninni! Bilinmedik yerden, getirinğ haber, (1)Her vakit metheder, nice peygamber…Bu gam […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma gelirse, kalmaz karârım,

Aklıma gelirse, kalmaz karârım,Kalbimde durursun, yine ararım;Bütün hayâtımı eyledim fedâ,Bâzı yok olurum, bâzı da varım. Ceryânın değince, sana atıldım,Her şeyi unutup, sana satıldım;Gördüm ki âşıklar, yanar […]
Ağustos 22, 2019

Ne tatlıdır bu âhımız,

Ne tatlıdır bu âhımız,Bâhşeyledi Allahımız;Bizde mekânını kurdu,Tükenince iştahımız. Gözden içtik, olduk sarhoş,Nefs elindendir kurtuluş;Asümâna pervâz- ettik,Sanki kanatlanmış bir kuş. İbret alsın o Cebrâil,Mevlâ, bizden ayrı değil;Her […]
Ağustos 22, 2019

Uyan gönül! attı şafak,

Uyan gönül! attı şafak,Gözlerini aç da sen bak;Nere gitti, evvel gelen?İçi Hakka, dışı toprak. Sen onlardan, var, ibret, al,Bu dünyâya olma meyyâl;İyi seyreyle Dilbere,Onlar gibi, olunğ […]