Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,

Geldi, yoldaş oldu, hicran ile gam,Tahammül ediyor, alıştı âzâm;Bilmem âşık mıdır, elem ile dert?Bunları sevince, geliyor ilham. Hazreti Âdemden, mîras mıdır bu?Zevkü sefâ mıdır, bir yas mıdır bu?Beni, bunlar gelip, ediyor tavâf,Aşk şarâbı dolu her tas mıdır bu? Bunlara karışmış, gözümle gönlüm,İstîlâ eyledi, kalmadı ölüm;Zevk ile azaplar, cümlesi birdir,Ne bir […]
Ağustos 22, 2019

Yüreğimi yaktı, hasretin odu,

Yüreğimi yaktı, hasretin odu,Ateşi aldı da, eliyle kodu;Benim gıdâm oldu, Onun sevdâsı,Yüzünde görürüm, dâim Mâbudu. Aşkı, muhabbeti, benim felâhım;Tecellî ediyor, ordan Allahım;Çoklarının yönü, döner Mihrâba,Dostun eşiğidir, tek secdegâhım. Baktım, gaaiboldu, bu bendeki can,Sâde ben değilim, hem dahî cihan;Orda kabûl olur, bütün ibâdet,Hakkın söylediği, secde-i Rahman. Gece gündüz eder, Zâtı, tecellî,Esrârını […]
Ağustos 22, 2019

Gözüyün içinde, ne hâl gizlidir…

Gözüyün içinde, ne hâl gizlidir…Seyredip görene, (Cemâl) gizlidir;Bütün kuvvet, kudret, (Nokta-i Vâhid),Arayıp bulana, (Visâl) gizlidir. Ay ile güneşler, nücûm gizlidir,Ölümler bilmiyen Kayyûm gizlidir;Ten libâsı fânî, kendi Bâkîdir,Bilen ile birdir, mâlûm gizlidir. Lâyık olanlara, (Celâl) gizlidir,Suçlu olanlara, vebâl gizlidir;(Gafûrurrahîm)dir, (Şedîdül’ikaab),Aklına uyana, Deccal gizlidir. Binbir sıfatı var, tende gizlidir,Uzakta değildir, sende gizlidir;Bahri […]
Ağustos 22, 2019

Vakıt, zaman derler: (ân-ı dâim)dir:

Vakıt, zaman derler: (ân-ı dâim)dir:(Zevk-ı Küllî) derler: (kalb-i selîm)dir;(Hâl) lisânı derler, sükûtlar okur,Bakıp (ümmî) derler; onlar âlimdir. Göz ile okunur, dudak değildir,Bakarak dinlenir, kulak değildir;Öyle bir yoldur ki, değil meydanda,İrfanla yürünür, ayak değildir. Semâda zannetme, senden sanadır,Boşluğa değildir, O Rahmânadır;Adetsiz yolların, bir ucu sende,Yürü! gayre değil, her yol Onadır. İdrâk […]
Ağustos 22, 2019

Tutulmuşum hayâline,

Tutulmuşum hayâline,Gözlerinin o alına;Beni bilmiyenler, diyor:Düştü aşkın vebâline. Ellere ne? günah benim,Durmaz ederim, âh benim;Âlemleri görüp yakan,(Kaşı, Gözü Siyah) benim! (Yanacaksın!) hitap benim,Tamudaki azap benim;Ara yerde perde vardır,Günah görmem, hicap benim. Bu can ona fedâ olsun,Ciğerimi eyledi hûn;Bilirim ki ölüm vardır,Başa gelir önde ve son. Canımı versem yolunda,Sallanan iki kolunda;Onu […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk dedikleri, ne kadar ince…

Bu aşk dedikleri, ne kadar ince…Akıl mı kalıyor, bakıp görünce…Aşkın bâdesini, Yâr ,eli ile,Kendimi kaybettim, sunup verince. Târîf eylemesi, mümkin değildir,Hâriçten verilmiş izin değildir,Gözönüne çıktı, öyle bir (Cemâl),Ne put, ne de sanem, bir din değildir. Güneş gibi doğmuş, o Yâra benzer,Târîf edilmiyor, her vâra benzer;Halli muammâdır, çözülmesi güç;Akıllar eremez, esrâra […]
Ağustos 22, 2019

Nice bel bükülmüş… Aşkın elinden,

Nice bel bükülmüş… Aşkın elinden,Gözyaşı dökülmüş; aşkın elinden;Hâlimi bilmiyen, bîçâre gaafil,Seyreyleyip gülmüş; aşkın elinden. Evler harâbolmuş; aşkın elinden,Canlar türâbolmuş; aşkın elindenBu iki dünyâyı, onlar anlamış:Kaçan serâb-olmuş; aşkın elinden. Sır âşikâr olmuş; aşkın elinden,Canlar şikâr olmuş; aşkın elinden;Tutanlar, çekmiş, çeşitli mihnet;Mevlâ inkâr olmuş;aşkın elinden. (Cemâl) seyrân-olmuş; aşkın elinden,Gören hayrân-olmuş; aşkın elinden;Tâcı, devletleri, […]
Ağustos 22, 2019

Gelir bir bir, gider bir bir,

Gelir bir bir, gider bir bir,Bu takdîre olmaz tedbîr,Vaid böyle; yoktur cebir;Ne gelen vâr, ne giden var… Bir esrâr-ı ilâhîdir,Bak: envâr-ı ilâhîdir;Bil: ikrâr-ı ilâhîdir,Ne gelen vâr, ne giden var… Görünüşü: sen ile ben;Bürünüşü: can ile ten;Acep kimdir bu görünen?Ne gelen vâr, ne giden var… Çeşit çeşit eder edâ,Adedi yok çıkar […]
Ağustos 22, 2019

Bakıyor kara gözler,

Bakıyor kara gözler,Buna dayanmaz yüzler;Dikilmiş (Bir Nokta)ya,Acebâ kimi gözler? Bu nasıl câzip nazar…Bilmiyen, sanır: azar;Her kirpiği bir (Kalem),Aşk ile sevdâ yazar. Kurtulamaz tutulan,Kendini eder kurban;Yollarında dökülmüş,Hesâba gelmedik kan… Gören, O’na olur kul,Sevenler, olur makbûl;(Emre)! anladı isen,Yürü, aşkına tutul. Zapteden: N. Kayalıyük Saat:9.40 1.12.1957
Ağustos 22, 2019

Bir konak yaptırdım, Tûbâ boyundan,

Bir konak yaptırdım, Tûbâ boyundan,İçini sıvadım, gözler suyundan;Bir (Dilber) getirdim, emsâli yoktur,Melek aşı alır, onun huyundan. Kan ile iliktir, onun kerpici,Nurlara boyanmış, dışıyla içi;Varlıkla gireni, eylemez kabûl,Dâim dâvet eder, ârifle hiçi. Yoktur bu cihanda, öyle bir konak,Orda yürüyemez, bilmeyen ayak;Tavanı yerdedir, temeli semâ,Penceresi gözdür, kapısı dudak. Mevlâ, eli ile, yapmış […]
Ağustos 22, 2019

Uykudan uyandım, o Yâre baktım,

Uykudan uyandım, o Yâre baktım,Kalbinin içine, beni bıraktım;Yazılar yazılmış, (Hâl) harfi ile,Kara yazılmıştır, tâlihim, bahtım. Eğer okunursa, ciğerler deler,Kimisi ağlar da, bâzısı güler;Mâtem mektebidir, okutulur gam,Tahammül etmeyen, kaçar, tövbeler. Nasıl okunacak, acep bu ilim?Dilsiz, dudaksızdır, orda muallim;Kulağım duymuyor, gözlerim okur,Deprenmez oluyor, ağzımda dilim. Kitabının ismi: aşk ile sevdâ,Semâdan göndermiş, bizlere […]
Ağustos 22, 2019

Nerelerden geçti, bu hayat yolum?

Nerelerden geçti, bu hayat yolum?Bâzı lûtuf gördüm, bâzı da zulüm;Benim arzum budur: yüzünü görmek;Şükürler eylerim, olmadım mahrum. Gözümü, gönlümü, ettin istîlâ,Bu nasıl lûtuftur, ben gibi kula?Taş ile toprağa, yönüm dönerdi;Nereye dönersem; görünür Mevlâ. Bakıp seyrân-etmek, oldu ibâdet,Başka lâzım değil, dünyâda devlet;Kalbe ekilmiştir, hûrî ve gılman,Oldu, anlayınca, her taraf cennet. İçinde […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın ateşi, dedirir ninni,

Bu aşkın ateşi, dedirir ninni,Yakıp kül eyledin, Sevdiğim! beni;Âşikâr eyledin, bütün dünyâya,İçime girip de, yakınca beni. Çoğu, kâfir diyor, bana bakınca,Kimi şeyhtir diyor, kimisi hoca;Gönül bahçesine aldın da ektin,Vücûdum dikendir, gözlerim gonca. Senin gözlerinle, dâim bakarım,Bir ateşe düştüm, durmaz kokarım;Benden bana durur, benim ateşim,Kimseleri değil, beni yakarım. Çâresi bulunmaz, böyle […]
Ağustos 22, 2019

Ne güzel yaratmış, Nakkaaşın senin…

Ne güzel yaratmış, Nakkaaşın senin…Neler gösteriyor, bu kaşın senin…Vakıtla zamâna, tâbi’ değildir.Adetsiz yaşıyor, her yaşın senin. Gözlerinden bakan, hem dahî (Bâkî);Yüzünü görenler, oluyor takî,Nice boyan vardır, binbir çeşitli,Kime bulaşırsa, ediyor sahî. Ne biter, tükenir, edilse senâ,Taksîm-edilmiştir, yüzün her yana;Aklımla fikrimi, eyledim gaaip,Acebâ ne oldu, bilmem ki bana? Durmadan dönerim, Mecnun […]
Ağustos 22, 2019

Sevdâ dertlerinin, olmaz devâsı,

Sevdâ dertlerinin, olmaz devâsı,Ne ilâcı vardır, ne de duâsı;Dünyâ arzûları, bulamaz çâre,Ayrılır âşıkın, dâim Mevlâsı. Öyle bir kurddur ki, giriyor kalbe,Benzemez bir derde, dîne, mezhebe;Bu hâli bilmiyen, eder nasîhat,Aşka tutulanda, olur mu tövbe? Onlar kabûl ede., böyle günâhı,Cennete değişir, Güzel Allahı;Bu bir sır sandığı, dâim kapalı,Âşıklarda olur, gizli miftâhı. Mevlâ […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım yüzüme, bakar mı ola?

Cânânım yüzüme, bakar mı ola?Nefesi burnuma, kokar mı ola?Durmadan akarsa, gözümün suyu,Yüzümün kirini, yıkar mı ola? Dağlardan büyüktür, günâhım benim,Yüzümde duruyor, siyahım benim;Ömrümün boyunca, feryâd edersem,Bitip de tükenmez, bu âhım benim. Çünkü yaralıyım, Yârin elinden,Şifâyı umarım, Onun dilinden;Bin canım olursa, veririm müjde,Haber getirene, eğer, elinden. Cenneti görürüm, gözler ağından,Kur’ânı dinlerim, […]
Ağustos 22, 2019

Gelenden sorarsak, dilleri dönmez,

Gelenden sorarsak, dilleri dönmez,(Âhir)e gidenler, geriye dönmez;Bu nasıl esrardır, dâim kapalı,Ateşi bâkîdir, yanar da sönmez. Öyle bir bilgidir, (İlm-i Ledünnî),Babasız, anasız; doğurur dîni;Kitabını açtım, bir kerre baktım,Târîf eyleyemem, neyledi beni… Derdimi sorana, bir lâl ediyor,Kalbden îlân-eden, dellâl ediyor;Gözüme girip de, bana bakınca,Meydanda gezerken, hayâl ediyor. Benlikten koymayıp, gubâr-ediyor,Dâimâ eriyen, o […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller misâli, öter eyledin,

Bülbüller misâli, öter eyledin,Ateşe düşürüp; tüter eyledin;Her gelen âşıka, oldum bir misâl,Leylâdan, Mecnun’dan, beter eyledin. Sorsalar, suâlin imkânı yoktur,Nizâmı, kaanûnu, erkânı yoktur;Bu sevdiğim Dilber, yatar gönlümde,Başka bir tarafta, mekânı yoktur. Aynaya bakarsam, O, bana benzer,Pîr-i fânî değil, civâna benzer;Vücûdu her şeydir, sâde bir yüzü,Kendine âşıka, insana benzer. Otuzüç yaşında, (Mesîh)le […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl varlıktır, görünmez sonu…

Bu nasıl varlıktır, görünmez sonu…Kendinden geçenler, biliyor O’nu;Haber verilmiyor, gezdiren ruhtan,Etten giydirmişler, görülen donu. İki yok arası, sanki bir varlık…Arkası gaaiptir, önü karanlık;Hesapla kitapla, anlaşılmıyor,Bildiremez amma, biliyor âşık. Ateşlerde yanmış küle benzersin,Zerre-i vâhitsin, (Küll)e benzersin;Yanmış susuzluktan, iki dudağın,Deryâlarda bitmiş güle benzersin. Arşa yetişiyor, efgaanın senin,Mevlâdan ayrılmaz, bu canın senin;Sekiz cennet […]
Ağustos 22, 2019

Damarımda kanım senin,

Damarımda kanım senin,Diri tutan canım senin,Nutkeden lisânım senin;Ne ben vârım, ne irfânım… İçimdeki özüm senin,Seyreyleyen gözüm senin,Târîf eden sözüm senin;Ne ben vârım, ne irfânım… Öğrendiğim ilim senin,Zikreyleyen dilim senin,Neyim var ki… hâlim senin;Ne ben vârım, ne irfânım… Söyleyen dudağım senin,Yürüyen ayağım senin,Yüzümle yanağım senin;Ne ben vârım, ne irfânım… Seni seven […]
Ağustos 22, 2019

Âlemlere ettin, sen beni ibret,

Âlemlere ettin, sen beni ibret,Bir can vermiş idin, senin, emânet;Yine ayrılmıyor, senin izinden,Aklımdan çıkmıyor, bu ne muhabbet… Gûya ayrılıktır, bu nedir acep?Ayrılmaz, karışmış, bütün âlem hep;Kaybettim kendimi, kalmadı idrâk;Sende gaaiboldu, âr ile edep. Aldın da koymadın, dîn ile îman,Gözümden gitmiyor, hayâlin her ân;Bir varlık görürdüm, kendi kendimde,Ararım, bulamam; nere gitti […]
Ağustos 22, 2019

Sakalım ağardı, saçım döküldü,

Sakalım ağardı, saçım döküldü,Dizlerim sızladı, belim büküldü;Bu nefsin elinden, kurtulamadım,Beni aldatarak, yüzüme güldü. Anca Mevlâdandır, imdâdım benim,Dâim duyuluyor, feryâdım benim;Eser kalmayacak, bu benliğimden,Muvakkat anılır, duy-adım benim. Açıl gözüm, açıl, ibret ile bak,İsmi, cismi, resmi, aklından bırak;Nice nebîleri, çok velîleriÇiğneyip yutmuştur, bu kara toprak. Arasan, bulunmaz, onların izi,Âdeti böyledir: yer hepimizi;Gaflet […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar büyüktür, insan dimâğı,

Ne kadar büyüktür, insan dimâğı,Ölçülmez, biçilmez, altı bucağı;Dışından bakarsan: sanki bir incir;İçinde gizlidir, nice Tûr dağı… Gelir, ilhâm-alır, nice bin Mûsâ…Uçarak konmuştur, adetsiz İsâ;(Ve lekad kerremnâ) tâcı gibidir,Görende kalır mı, gam ile gussa… Her yanında bitmiş, Tûbâ ağacı,Meyvası, yemişi: saltanat tâcı;(Nebîler Büyüğü): (Hırâ) demiştir,Ahmed, yetişince, etti mîrâcı. Metheyleyim dese, âcizdir […]
Ağustos 22, 2019

Coştu yüreğimde, aşkın denizi,

Coştu yüreğimde, aşkın denizi,Bilmem neler etti… yakıyor bizi;Kara gözü ile, baktı yüzüme,Gözlerimden gitmez, hayâli, izi. Kendisi gönlümde, ediyor cevlân,İçimden bakarım, ben O’na her ân;Bir varlık görürdüm, kendikendimde,Hükmünü sürene, benmişim mekân. Nerelere gitti, canın kıymatı?Hiç bilmez eyledi, eski hâyatı;Benlikten kalmadı, birtek bir damla,Yüreğimde oynar, kendinin atı. Boşaldım, boşaldım, onunla doldum,Cenâzeler gibi, […]
Ağustos 22, 2019

Gözümü, gönlümü, kaptı gözlerin,

Gözümü, gönlümü, kaptı gözlerin,Aklımdan çıkmıyor, aşklı sözlerin;Hicran kuyusuna, düştüm, çıkamam,Dünyâ görünmüyor, gaayetle derin. O Hazreti Yûsuf, alsın ibreti,Nerelerde kaldı, Mısır devleti…Gözüm, bir görüyor, her yana baksam,– Muhabbetin sardı – bütün milleti. Hesapla kitapla, ayrılmaz oldu,Aradığı Yâri, her yerde buldu;Kendimi sanırdım, sâde bir katra,Denizler, karalar, benimle doldu. Dilimden çıkıyor, bütün sadâlar,Yüzümü […]
Ağustos 22, 2019

Büyü, hizmet eyle, şanlı vatana,

Büyü, hizmet eyle, şanlı vatana,Emânet edilsin, her taraf sana;Dâimâ düşüncen, milletin olsun,Yüzün ak görünsün, senin Rahmâna. İki ellerini, ulaştır kâra,Kalbi teslîm-eyle, dâim Gaffâra;Akıldan anılır, dilde söylenir,Ahlâkın benzesin, şanlı Hünkâra. Kalbin ile gönlün, görünsün temiz,Her iki hâllerin, olsun bir deniz;Arkadan anılır, imkânı yoktur,(Emre)! ahlâkların, bırakmaz mı iz? Zapteden: Fikri Emre Saat: […]
Ağustos 22, 2019

Uyutayım diye söylerim ninni,

Uyutayım diye söylerim ninni,Canımdan, geçince, ben buldum seni;Kaleme, kâğıda, gelmez bu lezzet,Aşkına tutuldum, neyledin beni… Unuttum canımı, bilmem zamânı,Bakışın kuruttu, bendeki kanı;Ateşine düşen, târîf edemez,Görenin tutulur, dili, lisânı. Aklı ile fikri, tamam mat olur,Eğilir de beli, iki kat olur;Ayakta gezer ya, canlı cenâze,Ölümler bilmedik, bir hayât-olur. Öyle bir mekândır, himmet […]
Ağustos 22, 2019

Alan sarhoş, veren sarhoş,

Alan sarhoş, veren sarhoş,Bu taksiyi süren sarhoş; (1)Bir yoldur ki gaayet uzak,Menziline eren sarhoş. Dost yüzünü gören sarhoş,Canını götüren sarhoş;Sağda, solda iki melek,Defterini düren sarhoş. Bir kadehtir, içen sarhoştur, Dost eline göçen sarhoş;Mesteyleyen göz kadehi,Anlayıp da seçen sarhoş. Dağı sarhoş, taşı sarhoş,Göz üstünde kaşı sarhoş;Bir ateştir, temâs-edenVücut sarhoş, başı sarhoş. […]
Ağustos 22, 2019

Biz Urfa’yı ettik tavâf,

Biz Urfa’yı ettik tavâf,Her dağları sanki bir (Kaf);Canını Hakka verenin,Günahları olmaz mı af? Sular vermişsin ki: deniz…İçtik, yok olduk onda biz;Halîullah balığınaYem verir de, yemiş! deriz. Allah destur vermiş ona,Hizmet etmiş ona, ana;Nûr-u İlâhî südündenEmzirmiştir kana kana. Büyüyüp, etmiş tekâmül,Aşk ile dolmuştur gönül;Ateşin üstünde bitmiş,Yerlere dökülmeyen gül. Almış Mevlâsından hâcât,Emrolunmuş […]
Ağustos 22, 2019

Hiç ateş yakar mı, Halîl olanı?

Hiç ateş yakar mı, Halîl olanı?Mevlânın yoluna, delîl olanı?Cânân, mekân eder, hem dahî sever,Sırrı söylemeyip, bîdil olanı. Yüzünü görenin, ciğeri ağlar,Nereye bakarsa, ateşler dağlar;Gözlerinin yaşı, bir pınar olur,Damla damla akmaz, durmadan çağlar. Bakınca göründü, gözüme Mevlâm,Dilim durmaz oldu, bu mudur ilham?Bâzı da ötüyor, bülbüller gibi,Yakıp çıkarmıyor, birtek bir kelâm. Sevdiğin […]
Ağustos 22, 2019

Gamı hazmedersen, himmet sendedir,

Gamı hazmedersen, himmet sendedir,Ârif de olursan, cennet sendedir;Mevlâ uzak değil, Cibril berâber;Kulağın duyarsa, Ahmed sendedir. Şefkati bilirsen, ümmet sendedir,Settârül’uyûbsun, devlet sendedir;Gözünü, kalbini, edersen temiz,Yetmişiki derler, millet sendedir. Kendini mahveyle, cihan sendedir,Kerâmet denilen burhan, sendedir;Sana göstermeyen: arzuyla emel;Nice defîneler, nihan, sendedir. Kalbini anlarsan, Hicaz sendedir,Dâimâ istersin, muraz sendedir;(Salât-ı Dâimûn) her hareketin,Sırlara […]
Ağustos 22, 2019

Bu evin işleri bitmez,

Bu evin işleri bitmez,Zevki gelip, gamı gitmez;Çalışıp da, tüketmeğe, Elli kişi olsa yetmez. Günbegün, azalmaz, artar,Hicran gelir katar katar;Seksen kişi adım atsa,Gelir, bir ucundan tutar. Ezelîden karâr-olmuş,Kâh lûtuf, kâh zarar olmuş;Devâsı bu, bu hanenin;Gaaibolsa, arar olmuş. Gâhi tatlı, gâhi acı,Başka bulunmaz ilâcı;Her mü’minler bu hâl ile,Sabredip, etmiş Mîrâcı. Kulak ver […]
Ağustos 22, 2019

Seni seveliden, bu tatlı canım,

Seni seveliden, bu tatlı canım,Her dâim devreden, içinde kanım,Güvenip durduğum, iki cihânım,Seni seveliden, çıktı gözümden. Cennet ile hûri, hem dahî melek,Aklım yetmez idi, ederdim dilek;İçinde durduğum devreden felek,Seni seveliden, çıktı gözümden. Etrâfımda gezen, kavimle kardeş,Bedenimde yanan, bu tatlı ateş,Dünyâyı ışıtan ay ile güneş,Seni seveliden, çıktı gözümden. Yirmisekiz nebî, dörtyüz peygamber,Aldıkları […]
Ağustos 22, 2019

Nice boyunları, büküyor bu aşk,

Nice boyunları, büküyor bu aşk,Gözlerden kanlı yaş, döküyor bu aşk;Bâzı, kara deve olup da dahî,Kapanan kapıya, çöküyor bu aşk. Adedi yok yüzü güldürüyor aşk,Diriltip, diriltip öldürüyor aşk;Birçok âlimleri, yolda şaşırıp,Çobanına sırrı, bildiriyor aşk. Sevip, devlet kuşu konduruyor aşk,Kalbine girip de, donduruyor aşk;Mevlâ cezbesine ediyor dâvet,Taşı, tırnak ile yonduruyor aşk. Bâzı, […]
Ağustos 22, 2019

Şerha şerha oldu, yine bu kalbim,

Şerha şerha oldu, yine bu kalbim,Geldi de yetişti, benim Sâhibim;Lokman Hekim olsa, bulamaz çâre,İçinden içine, şükür, Tâbîbim. Bir gözler göremez; acep melek mi?Aklımdan çıkmıyor, bilmem dilek mi?Dünyâyı, âhiri, tuttu kokusu,Misk mi, reyhan mıdır, yoksa çiçek mi? Seyreden gözleri, etti istilâ,İşiten kulağa, diyor: Essalâ!Zerre ile külden, değildir ayrı,Onun ile dolu, yer […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan yanarım, bu nasıl hâldir…

Durmadan yanarım, bu nasıl hâldir…Bir aşka tutuldum, tamam ef’aldir;Anlayanlar için, yüceden yüce,Her sofular için, bütün vebâldir. Ceryânı geliyor, bizlerden bize,Işığı vuruyor, yüzlerden yüze;Nûr-u İlâhîdir, durmadan akar,Ebedî, ezelî, gözlerden göze. Öyle bir müşküldür, bilen kendisi,Dolanıp da gönle, gelen kendisi;Girdiği kalpleri, durmaz ağlatır,Dönüp, dahî tekrar, gülen kendisi. Ateşe bürünmüş, Celâl kendisi;Gaayetle güzeldir, […]
Ağustos 22, 2019

Gözümün ışığı, sardı dünyâyı,

Gözümün ışığı, sardı dünyâyı,Bütün insanları, hem de semâyı;Kerbelâ elinden, gelsin de görsünO şâir Fuzûlî, bende (Leylâ)yı… Ömürle yaşayan cisim değildir,(Esmâ)ya bürünmüş isim değildir;Yanık yüreklerin, Sultânı O’dur,Sıfatla, görünen resim değildir. Dâimâ görünür, benim âhımdan,İki gözlerimden gören şâhımdan;Bâzı deryâ gibi, durur dalgasız,Bâzı cûşa gelir beyin mâhımdan. Akıllar ermedik, esrâra benzer,Hemi (Halîm), hemi […]
Ağustos 22, 2019

Ben bir bâde içtim, Yârin elinden,

Ben bir bâde içtim, Yârin elinden,Methini işittim, tatlı dilinden;Yüzünü gösterdi, aklımı aldı,Bilgilerim uçtu, aşkın yelinden. Doldurup doldurup, tekrar sunuyor,Öyle bir mahmûrum, aklım donuyor;Gönlüm semâlarda, eyleyip pervâzDolanıp, yüzüne, tekrar konuyor. Çünkü ordan başka, kalmamış yurdu,Her havayı gezdi, orada durdu;Kimseler hâlimden, değil haberdar, Kendisi, bilerek, O tekrar sordu. Âlim kendisidir, ilim kendisi,Benliğim […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu, benim Halilim!

Ninni deyim, uyu, benim Halilim!Methe kâfî değil, söyleyen dilim;Yüzünü görünce, etmez hareket,Bütün âzâlarım, ayağım, elim. İlim kâfi değil……………………………Bilen, ârifim! der, olur aşka kir;……………………………………………….………………………………………………. ……………………………………………….……………………………………………….……………………………………………….………………………………………………. Dışarda değildir, saltanat onun,Semâya çıkaran, (Burak), at onun;Îçi umman gibi, diliyse, sükût,Cümle devlet onun, ger afat onun. Eğer ister ise, eyler hidâyet,Ondan gıdâ alır çeşitli millet;Oturduğu […]