Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Sen yarattın canı, teni,

Sen yarattın canı, teni,Nasıl sevmem Cânân! seni…Âşık ettin şükür, beni;Hû Allah Hû! Hû Mevlâm Hû! İhsan-ettin kolu, eli,Gözlerinde vardır beli, (1)Gören seni, olur deli;Hû Allah Hû! […]
Ağustos 22, 2019

Binbir sıfatın var, ettin tecellî,

Binbir sıfatın var, ettin tecellî,Sen ayna eyledin, bu (İsmâil)i;Kimisinden (celâl), kiminden (cemâl),Kiminden akıllı, kiminden deli. Biribirisinden ayrılmaz, kokar,Rengini görmezsek, hem Zâtı yakar;Çiçeklerin kökü, durur toprakta,Renklerine göre, […]
Ağustos 22, 2019

(Küll)den ayrı mıdır, görünen zerre?

(Küll)den ayrı mıdır, görünen zerre?İdrâk-edilmiyen her dönen küre?İbret gözlerini, aç da bak gönül!Sen de giriftâr-ol, aşka bir kerre… Olan hâdiseyi, görmezsin yanlış;Kemâlât böyledir, doğru yapılmış;Bütün kuvvet, […]
Ağustos 22, 2019

Dostun sarayıdır, bu harap gönül,

Dostun sarayıdır, bu harap gönül,Etrâfında öter, çeşitli bülbül;İçine girdiysen, sen bir gam tutma,İnlemek neyine… ferah ol da gül. Bilip anladıysan, cihan sendedir,Bütün mâneviyyet, nihân, sendedirÂhireti unut; […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın varlığı, hayâle benzer,

Dünyânın varlığı, hayâle benzer,Elini uzatmak, vebâle benzer;İçinde bir Dilber, dolanıp durur,Onu seyreylemek, visâle benzer. Yârab! görünüşü, ne kadar câzip…Ondan başka yoktur, her şeye sâhip;Ağaç kalem olsa, […]
Ağustos 22, 2019

Gözüm görür, unutmaz,

Gözüm görür, unutmaz,Ağzım da çiğner, yutmaz;Yüzünü seyredeli,Gözlerim uyku tutmaz. Yârab! bu nedir afat?Ölüm bilmedik hayat?Acebâ Hızır mısın?Dâim edersin imdad. Zapteden: ?Namrun, 13.8.1957
Ağustos 22, 2019

Âlâdan gelir huyu,

Âlâdan gelir huyu,Bâlâdan doğar soyu;Mevlâ yardım eylesin,Arşa ulaşsın boyu. İlân-edilsin adı,Kabûl olsun murâdı;Dilektir: hiç gitmesinDâim ağzının tadı. Allah, etmesin sefîl,Metheylesin cümle dil;Bu (Emre)nin sözleri,Hudâdan ayrı değil. […]
Ağustos 22, 2019

Dünyânın tadından, gözlerim, doymaz

Dünyânın tadından, gözlerim, doymazGaflet gömleğini, sevmiştir, soymaz;Nice lisanlardan, söylenir sözü,Kapar kulağımı, dinleyip duymaz. Hani bu cihânın, o ilk sâhibi?Onlar da çalışmış, bak senin gibi;Birgün (gel!) emrini, […]
Ağustos 22, 2019

Birbirine uymaz, her günüm benim,

Birbirine uymaz, her günüm benim,Onun için çıkar, bu ünüm benim;Kıble-i Rahmâna çok şükür, döndü,Tekrar geri dönmez, hiç yönüm benim. Durmadan metheder, bu dilim benim,Tutmuştur, bırakmaz, bu […]
Ağustos 22, 2019

Salladığım beşik, nûra karışık,

Salladığım beşik, nûra karışık,Her yanı karanlık, ortası ışık;Seni anlayalı, kalmadı düşman,Yetmişiki millet, oldu barışık. Onlara, bir gözle, âriftir, bakan,Tek vücûd-olana, var mıdır düşman?Bu hâle düşenler, değil […]
Ağustos 22, 2019

Burada hâkimdir, sâf-olan insan;

Burada hâkimdir, sâf-olan insan;Onu methediyor, her yerde lisan;Bulup da sevenler, alıyor ihsan;Rahmânın sarayı, (Vicdan) değil mi? Evvel lâzım olan, bize: hamiyyet;Kimselere yapmaz, olan, kem niyet;Gönül sâhipleri, […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar kaçarsan, kovalar kader;

Ne kadar kaçarsan, kovalar kader;Eğer geri dönsen, önünden gider;Her nereye vursan, kendi başını,Yine bildiğini, o tâlih, eder. İdrâk eylediysen, böyle kurulmuş,Mevlâyı sevenler, görüyorlar hoş;Birçok çârelere, eden, […]
Ağustos 22, 2019

Âdem ile ben sürüldüm,

Âdem ile ben sürüldüm,Tevrât ile ben dürüldüm,Bakan, ben’im, ben görüldüm;Akıl, idrâk etmez beni. Göğe çıktım Îsâ ile,(Tûr)a çıktım Mûsâ ile,Elindeki (Asâ) ile;Akıl, idrâk etmez beni. Benim […]
Ağustos 22, 2019

Âşık bir derde çatar,

Âşık bir derde çatar,Mâşûku gelir, tutar;Bu gönül bir saraydır,Sevdiği, orda yatar. Yârabbî! bu nasıl dert…Âleme eder ibret…Bilmeyenler hor görür,Buradan geçti Ahmed. Yürüdü, etti Mîraç,O da yedi […]
Ağustos 22, 2019

Bilir isen, balık gibi sudasın,

Bilir isen, balık gibi sudasın,Anlayıp da, ayıkıp da yudasın;Kalmaz ise benliğinden, bir eser,Tanrı değil, kul içinde, Hüdâsın. (1) (Hâl) olsun da, hiç kalmasın, bir gurur;Yaradanın düşmanıdır, […]
Ağustos 22, 2019

Vay benim başıma, nedir bu gelen…

Vay benim başıma, nedir bu gelen…Durmadan gam çeker, her dâim gülen;İstirâhat etmek lâzımken bana,Hizmet-etmek oldu, kalbimi delen. Gelin, torun der ki: gel, beni salla!Yorgunluk geliyor, ığrarken, […]
Ağustos 22, 2019

………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… Çalarız, taşlanırız,Dinler de hoşlanırız;Bulduk bitmedik ömür,(Ân) ile yaşlanırız. Ne derse desin eller,Zikreder bizi diller;Burnumuza kokuyorCennet elinden güller. Söyleniyor adımız,Böyle gelir tadımız;Aşk ile geçirmiştirHer vaktı, ecdâdımız. […]
Ağustos 22, 2019

Sabahtan kalktım da, gördüm bir Güzel,

Sabahtan kalktım da, gördüm bir Güzel,Ben canımı verdim, kaşına bedel;Göz ile göremem, cismi lâtîftir,Târîf eyleyemem, candan, etti el. Aşkı beni sardı, tûfâna benzer,İhâta eylemiş, her cana […]
Ağustos 22, 2019

Nerede put görsem, âyînim benim,

Nerede put görsem, âyînim benim,Dâimâ zikreder, severek, dilim;Burdan ötesini, edemem târîf,Çünkü tamâm-olur, irfanla ilim. Her gelen, orada karâr-eylemiş,Tecellî şavkını, ikrâr-eylemiş;Mânevî Hicazdır, berâber Mâbud;Kendi eli ile, îmâr-eylemiş. […]
Ağustos 22, 2019

Bu nasıl hâldir Yârab!

Bu nasıl hâldir Yârab! Kalktı ortadan hicap;Öyle bir ilimdir ki,Yazamamış bir kitap… Anca gösterir âdem,Bir noktaya eder cem’ ;Acı bir yaradır ki,Anca aşk, sürer merhem. Sürülen, […]
Ağustos 22, 2019

Ben bir yaralanmış kuşum,

Ben bir yaralanmış kuşum,Yâri gönlümde bulmuşum;Gözlerinden içtim şarap,Onun için hep sarhoşum. Çekerim dil kadehinden;Uyuşmaz, ayılır, neden?Vücûdum hep nûra keser,Kürsüyle Arş olur, beden. Fakat gören, sanır zayıf,Olmuş, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, uyu sevgili kuzum!

Ninni deyim, uyu sevgili kuzum!Her dâim ötenin, sen, dili, kuzum!Nice Halilleri, geldi de geçti,Yirminci asırın Halîli, kuzum! Mevlâdan dilerim, çok eyle sohbet,(Âlem-i Tevhîd)e, sen eyle dâvet;İlimlerin […]
Ağustos 22, 2019

Ben yürürüm yana yana,

Ben yürürüm yana yana,Yolum uğrar Mevlâm, sana;Güzelliğin methedilmez,Nasıl etsem seni senâ? Yüzün benzer açan güle,Bize dönmüş güle güle;Aşkı verdin, şâd eyledin,Sen benzettin bir bülbüle. Dâim çıkar […]
Ağustos 22, 2019

Sende fânî oldum, Gözümün Nûru!

Sende fânî oldum, Gözümün Nûru!Her yandan oluyor, nakşın zuhûru;İsmimi, resmimi eyledin gaaip,Ateşinden, oldu, denizler kuru. Meydana çıkarsan, tutulur diller,Aşkını dağıtsan, bükülür beller;Akıla, fikire hayret veriyor,Durmadan ta’neder […]
Ağustos 22, 2019

Her yandan anılır, Esmâ mıdır bu?

Her yandan anılır, Esmâ mıdır bu?Gözlerden görülür, sîmâ mıdır bu?Bâzı ayân olur, bâzı kaybolur.Bilmem gören midir, âmâ mıdır bu? Arzû ile emel, perdesi midir?İçten söyler, durmaz, […]
Ağustos 22, 2019

Bizim bu hâlimiz nedir?

Bizim bu hâlimiz nedir?Döner, sanki pervânedir;Aklımız bürür cihânı,Bilmiyen, der: dîvânedir. Târîf etsek, yoktur adı,Anlatılmaz bunun tadı;Görünmedik bir âlemdenBu aşkın şavkı parladı. Dâim bâkî lezzetimiz,Kimseye yok minnetimiz;Mevlâyı […]
Ağustos 22, 2019

Kimine verirsin, derd ile mihnet,

Kimine verirsin, derd ile mihnet, Dönüp de verirsin, tükenmez devlet;Senin elindedir kudretle kuvvet,Bizlere lâzımdır, aşkın ceryânı. Bir zaman gelir de, hepisi biter,Hiç kalmaz, tükenir, yanar da […]
Ağustos 22, 2019

Bu yıl bizi attı Felek, körhâneden körhâneye;

Bu yıl bizi attı Felek, körhâneden körhâneye;Deli gönül, durmaz gezer, kâşâneden kâşâneye; Dost elinden aldı, içti, meyhâneden meyhâneye:Bu hâl, bizi benzetiyor, pervâneden pervâneye; Baykuş gibi konduruyor, […]
Ağustos 22, 2019

Tefekkür et, senin kalbin pâk-olur,

Tefekkür et, senin kalbin pâk-olur,Beğenip de giydiklerin çâk olur;Benim! dersin vücûduna; emânet;Sen bülbülsün, o kafestir ey gönül!Sen uçarsın, birgün gelir, hâk olur. Nazar eyle yeryüzüne: çok […]
Ağustos 22, 2019

Eşler, dostlar der ki: gül!

Eşler, dostlar der ki: gül!İncinir mi bir gönül?..İçinde neler dolu…Üstünü kapatmış gül. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Zapteden: ? Tarih: ?
Ağustos 22, 2019

Sislere büründü, bu sene dağlar,

Sislere büründü, bu sene dağlar,Rengini soldurdu, bahçeler, bağlar;Dostumun hasreti mahzûn-eyledi,Yüzlerim gülse de, kalbim kan ağlar. Semâdan dökülür, gözümün yaşı,Sabreder, basarım, kalbime taşı;Bilmeyen, yüzünü çevirdi benden,Yine dertlilerdir, […]
Ağustos 22, 2019

Halîlullah, yaptı, Mekke’de Hicaz;

Halîlullah, yaptı, Mekke’de Hicaz;Dört İmam, kıldırır, orada namaz;Bizi halâs-etti, Hakka olan naz;Mü’minlerin kalbi, Kâbe değil mi? Siper eyleyemez, seni, Dört Duvar,Mekânın gönlüdür, ey Sevgili Yâr!İçine girenler, […]
Ağustos 22, 2019

Kuzum, ninni deyim, çok gelsin uyku,

Kuzum, ninni deyim, çok gelsin uyku,Kalbinde gönlünde, kalmasın korku;Anne! baba! dedi, yandı yüreğim,Acıtarak soktu, bağrıma oku. Mahzun mahzun ağlar, sanırsın yetim…Ninni söylemektir, benim niyetim;Evlâda, toruna intikaal […]
Ağustos 22, 2019

Ne nasîb-eyledi, bu sene Mevlâ:

Ne nasîb-eyledi, bu sene Mevlâ:Hayat yolu, oldu, bizlere yayla;Önümüzdeki yıl, bize görünmez,Bilmem bir ân sonra, acep ne ola? Bu insanın aklı, ne kadar âciz…Onlara katıldık, bilmez […]
Ağustos 22, 2019

Nerelere gitti, benim irâdem?

Nerelere gitti, benim irâdem?Seni seveliden, kalmadı elem;Söylesem derdimi, yazamaz kalem,Beni âlemlere, taşa tutturdun. Acep seni öğmek, günah mı olur?Ateşe düşenin, dili mi durur?Aklı gaaib-olan, tutar mı […]
Ağustos 22, 2019

Seni görür gözlerim,

Seni görür gözlerim,Bakar, seni özlerim;Sen yönünü dönersen,Güler benim yüzlerim. Sensin Dünyâ Güzeli,Seni sevdim ezelî;Murâdıma nâilim,Bu canımdan bezeli. Yaratmış Hudâ seni,Neylemiş edâ seni…Seninle bir olalı,Eylemiş fedâ, seni. […]
Ağustos 22, 2019

Dağlar dağladı beni,

Dağlar dağladı beni,Gören, ağladı, beni;Sallanan zülüflerin,Sana bağladı beni. Dostlarım diyor: (kurtul,Bu sevdâdan halâs ol);Melûl bakışlarına,Yaradanım! ettin kul. Neyleyim ki satıldım,Mecnunlara katıldım;Kirpiğin mecrûh-etti,Kucağına atıldım. Yaralıyım, mecrûhum,Sende yok […]
Ağustos 22, 2019

Söylenir mi, gönül cûş-etmeyince?

Söylenir mi, gönül cûş-etmeyince?Def’edip dünyâyı, boş etmeyince?Cihan ile gamı, hazmeyleyip de,İçini, dışını, hoş etmeyince? Gönül, bir sultandır, eylemez minnet,Eğer verilirse, en büyük devlet;Çünkü sarayıdır, Halkeyleyenin;Hemi sever, […]
Ağustos 22, 2019

Bilerek tapınca, Mâbûdum sensin,

Bilerek tapınca, Mâbûdum sensin,Sende yok olunca, vücûdum sensin;Gözüm görmez oldu, iki cihânı,Nereye dönersem, şühûdum sensin. Gözümün içinde, bakanım sensin,Bir ateş düşürüp, yakanım sensin;Unuttum çiçeği, gülü, reyhanı,Kalbimin […]