Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Çiçeklerin saltanatı, dikendeki o güldür,

Çiçeklerin saltanatı, dikendeki o güldür,Aşka düşüp seyredene, dâim öten bülbüldür,Ey Cânânım! her taraflar ağlıyorlar, sen güldür,Çâre senden, imdâd eyle, bekliyorlar…………… ………………………………………………………………….…………………………………………………………………. Zapteden: Sevim Akgül Saat:13.45 21.6.1956
Ağustos 22, 2019

Aşkı olmayan âdem,

Aşkı olmayan âdem, Yok yere eder sitem;Yarasına yok merhem,Bir kara taşa benzer. Dünyâya eder merak,Bilmez: bir kara toprak!Ömür geçer ey ahmak!Kupkuru başa benzer. Bilmez ki zaman […]
Ağustos 22, 2019

Zorca anlaşılır, aşkın esrârı,

Zorca anlaşılır, aşkın esrârı,İstîlâ eylemiş, bu aşk, her vârı,Bu aşk gösteriyor, o nazlı (Yâr)ı;Vücûdu görünmez; her kuvvet onun. Her hükümdarların, boynu eğilir,O ne olduğunu, bilenler bilir,Kime […]
Ağustos 22, 2019

Bir acâyip derde düştün, yan gönül!

Bir acâyip derde düştün, yan gönül!Hiç güvenme bir zamâna, ân gönül!Arkana bak, nasıl, geçti zamânın?Sözü bırak, sâde; (Dost)u an gönül! Ondan olur derde, derman, iyi bil,Durmaz […]
Ağustos 22, 2019

Hüseyne hücûm etti, vicdan mıdır bu? (1)

Hüseyne hücûm etti, vicdan mıdır bu? (1)O boynunu uzattı, ihsan mıdır bu? (2)Açık rızâ kapısı; kendi girdi içine,Yaradılmış melektir, insan mıdır bu? (3) Kendini etti fedâ, […]
Ağustos 22, 2019

Bildim, sevdiğinden, etti eğlence,

Bildim, sevdiğinden, etti eğlence,Beni bilmez oldum, Onu görünce;Kalemle yazılan yazı kalmadı,Şimdi, gözlerini, eylerim hece. Bütün kitaplardan, yazı silindi,Ben beni unuttum, Kendi bilindi:Şerha şerha oldu, kalbimin içi,Sâde […]
Ağustos 22, 2019

Aldatıp da duran, yalan dünyâsın!

Aldatıp da duran, yalan dünyâsın!Verip verip, tekrar, alan dünyâsın!Sırrını anlamak, ne kadar zordur…Ehl-i gaflet ile, dolan dünyâsın! Bütün verdiklerin, bala benziyor,Avcının elinde, ala benziyor; (1)Gösterip de […]
Ağustos 22, 2019

Sırrın anlaşılmaz, ey garip dünyâ!

Sırrın anlaşılmaz, ey garip dünyâ!Anlamayan, sana, çok tâlip dünyâ!Niceleri seni, severek baktı,Onların gözünden sen gaaip dünyâ! İnsanı, avcısın, vurursun, dünyâ!İftihâr eyleyen mağrursun, dünyâ!Sende yaşayanı helâk eyleyip,Yine […]
Ağustos 22, 2019

Dilinden söyledi, bu kadar kelâm…

Dilinden söyledi, bu kadar kelâm…Acep birisinden, aldın mı ilham?Olsan bu dünyâya, ârif-i dânâ,Eğer yok olmazsan, vermedin selâm. Mahbup zannettiğin, sana düşmandır,Gözüyün perdesi, iki cihandır;Mağlûp oldun ise, […]
Ağustos 22, 2019

Cıvıl cıvıl öter, bahârın kuşu,

Cıvıl cıvıl öter, bahârın kuşu,Bir daha ayıkmaz, aşkın sarhoşu;Ne kadar lezizdir, usancı yoktur,Gönül yaylasının, tatlı, yokuşu. Her tarafta biter, morca sümbülü,Zevka düşer, öter, durmaz, bülbülü;İçinde bıraksan, […]
Ağustos 22, 2019

Ezelden yazılmış, bana bu kader,

Ezelden yazılmış, bana bu kader,Çok şükür, anladım, eylemem keder;Sevdiğimi koydum, kalbin içine,Nereye gidersem, berâber gider. Böylece yazılmış, alnıma yazı,İdrâk ettim, etmem, ben îtirâzı;Damarlarım tel tel oldu, […]
Ağustos 22, 2019

Diyar dolandırır, bu bizim tâlih,

Diyar dolandırır, bu bizim tâlih,Gerçek tasdîk oldu, hem dahî sahîh;Tavsiye edildi, bir karar: (sabır),Tek isim olarak, çekeriz tesbih. Buradan açıldı, şükür, yolumuz,Îtirâz etmeyiz; bu, usûlümüz;İrfan cennetinin […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın derdine, oldum giriftar,

Bu aşkın derdine, oldum giriftar,Bu geniş dünyâyı, yaktı, etti dar;Mâşûkum gönlümü, ferah ettikçe,Dünyâ mani’ olur; ne kadar gaddar… Hamdolsun, kurtarır, gelir, Sevgili,Gamları def’eder, o tatlı dili;Tamular […]
Ağustos 22, 2019

Nurlar fışkırıyor, Hicaz mısın sen?

Nurlar fışkırıyor, Hicaz mısın sen?(Salât-ı Dâimûn) namaz mısın sen?Tecellî edince, kalmadı benlik,Acep afat mısın, muraz mısın sen? (Kaabe Kavseyn) derler, iki kaşındır,(Arş-ı Âlâ) derler, senin başındır;(Âb-ı […]
Ağustos 22, 2019

Hidâyet Sâhibi Sultan!

Hidâyet Sâhibi Sultan!Bize lâzım oldu (irfân);Sana doğru niyet olsa,Cehil, olur hemen düşman. Medet kıl Yâ Resûlallah!Gece gündüz ederiz âh;Bu hasret odu yakıyor,Dermân eyle, sensin penâh. Gaflet […]
Ağustos 22, 2019

Nice yurt değiştik, bulmadık karâr,

Nice yurt değiştik, bulmadık karâr,Ne kârı düşündük, ve ne de zarar;Her tarafı gezdi, bîçâre gönül,Nereye gittiyse, Dostunu arar. Dolandığı yerler, harâba benzer,Eğer aldanırsa, serâba benzer;Bir karar […]
Ağustos 22, 2019

Bir ayna, göstermez, durulmayınca,

Bir ayna, göstermez, durulmayınca,Hakka vâsıl olmaz, yorulmayınca;Esrâr-ı İlâhi, târîf edilmez,Aşka bürünüp de, sorulmayınca. Dünyâ gördüğümüz: bâzâr-ı âlem;Târîf edilince, yazamaz kalem;Âgâh olmak için, nice âlimler,Geceli gündüzlü, çekmişler […]
Ağustos 22, 2019

(Men lemyezuk) derler, tatmıyan bilmez;

(Men lemyezuk) derler, tatmıyan bilmez;Kendi varlığını, atmıyan bilmez;(Hâl) ile bu (İlm)i, bütün toplayıp,Götürüp bir pula satmıyan, bilmez. Nice bin kâşifler, keşfedememiş:(Nerden zuhûr eder, buraya geliş?);(Deryâ-yı Ahad)a, […]
Ağustos 22, 2019

Unuttum dünyâyı, aşka uyunca,

Unuttum dünyâyı, aşka uyunca,Hazmettim hülyâyı, takıldı kanca;Her yerde seyreder, iki gözlerim,Mânâ Leylâsıdır, okutur Hoca. Alır da okurum, Ondan, dersimi,Kulağım işitmez, başka isimi;Beynimin içine, çekilmiş durur,Her gözler […]
Ağustos 22, 2019

Eğer açar isek, bütün kalbleri,

Eğer açar isek, bütün kalbleri, Nice Muhammedler, yaşıyor diri;Esrar kapısının miftâhı bizde,Cibrîli Emînden, alır haberi. Adedi bellisiz, ümmeti vardır,Göz ile görünmez, himmeti vardır;(Fakrî fahrî) sözü, çıkar […]
Ağustos 22, 2019

Bütün sahrâ ibret alsın, Leylâsı yok Mecnûnum!

Bütün sahrâ ibret alsın, Leylâsı yok Mecnûnum!Kalbim dolu sevdâ ile, onun için yorgunum;Farkedemem canlı, cansız, görünmüyor gözüme,Aşk ateşi, durmaz yakar, bilmem kime meftûnum… Görürüm ki, ben […]
Ağustos 22, 2019

Ateş düştü, yanar özüm,

Ateş düştü, yanar özüm,Dâim feryâd eder sözüm;Göreliden, gaaibolduSeni seyreyleyen gözüm. Bu hâl ile ne olayım?Gönül! bu aşka dolayım;Nere gitti bu idrâkim?Acebâ nasıl bulayım? Yanar bu kalb, […]
Ağustos 22, 2019

Kendini terkeyle, cihan sendedir,

Kendini terkeyle, cihan sendedir,Bütün cismi latîf, nihan, sendedir;Muhabbet eyleme kendikendine,Âlemin sevdiği Civan sendedir. Gurûrun var ise, zindan sendedir,Benlik bâkî ise, Şeytan sendedir;Aşkın hazînesi kaynar, taşarsa,Âleme rahmeden […]
Ağustos 22, 2019

Bugün yine yandım, dumanım tüter,

Bugün yine yandım, dumanım tüter,Bir vîrâne oldum, baykuşlar öter;Gönül! sever isen, sevme ölüyü,Âşıklara sevgi, bir tâne yeter. Sevdiğin bir varlık, olmasın mundar,Başına dünyâyı, gelir, eder dar;Kaçarsan […]
Ağustos 22, 2019

Bana baktın Meleğim!

Bana baktın Meleğim!Gözümü aldın teslim;Yârim edâ edince,Duramaz oldu dilim. Döker inciyle sedef,Hem de yâkutla necef;Derler: Sen yanacaksın!Keyflenir, etmez esef. Bilir ki yoktur ölüm,Mânâsı olmuş mâlûm;Âşıklara bir […]
Ağustos 22, 2019

Ay gibi yüzüne kurbân olayım,

Ay gibi yüzüne kurbân olayım,Mânâlı gözüne hayrân olayım;Bülbül-ü şeydâdır; durmadan öter,Devletli hânene mihmân olayım. Çok âşık olunca, boyandım kana,Yüzünü seyrettim ben kana kana;İnci ile mercan, değildir […]
Ağustos 22, 2019

Nice harap yerler, olmuş kâşâne…

Nice harap yerler, olmuş kâşâne…Nice çok saraylar, olmuş vîrâne;Ortada yanıyor, görünmez bir mum,Bizi ona ettin, dönen pervâne. Dışarı çıkarsak, oluyor zindan,Seni seyreylemek, olmuyor imkân;Bizleri birçoğu, dâim […]
Ağustos 22, 2019

Birecik köprüsü, ne kadar uzak…

Birecik köprüsü, ne kadar uzak…Bindik arabaya, oldu bir tuzak;Kablo telleriyle bağlandı ayak;Yârab! himmet senden, lûtfeyle, bırak. Kimisi sabırsız, çekiyor sitem,Hicran yarasına, bulunmaz merhem;Kiminin sabrı var, kantarlar […]
Ağustos 22, 2019

Sevdim seni ey Dilber!

Sevdim seni ey Dilber!Kalbinden verdin haberGözüne baktım, oldunBenim ile berâber. Canın benden ayrılmaz,Yüzlerin oldu Hicaz;Burnun minberim oldu,Bakar, kılarım namaz. El, salât eder taşa,Bu hâl, gitmiyor hoşa;Gönlüm, […]
Ağustos 22, 2019

Sen karayım diye, yerinme kahve! (1)

Sen karayım diye, yerinme kahve! (1)Mutlakaa lâzımsın tiryâki eve;Eğer pişirip de getirirlerse,Alır da içeriz, biz seve seve. Nurlara bezenmiş tene benzersin,Kaşlar ortasında bene benzersin;Kimseler bilmiyor, senin […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim yavrum, güzelce uyu,

Ninni deyim yavrum, güzelce uyu,İlimle vereyim, sen iç bu suyu;Hazreti Yûsufu siper eyleyen: Bedenden yapılmış, mânâlı kuyu. Rastgeldi gözüne, görünce, kervan,Gelmiş geçmiş değil, hazırdır her ân;Aşka […]
Ağustos 22, 2019

Yârab! bu ne aşkdır, bu nasıl sevdâ…

Yârab! bu ne aşkdır, bu nasıl sevdâ…Aynanın içinden, edersin edâ;Senin saçlarıyın birtek teline,Nice âşıkların, olmuştur fedâ. Bu nasıl ateştir, yanıp bitmiyor…Nerelere baksam, ediyor zuhûr;Sevmezsen incinir, sevsen […]
Ağustos 22, 2019

Seninle birleştik, dönderen Felek!

Seninle birleştik, dönderen Felek!Birleşmek için de, çok çektim emek;Bu verdiğin gözler neler görecek…Bilmek istiyenler, oluyor âciz. Önü ile sonu: bir acı zulüm,Burada âcizdir, bilinen ilim;Bize lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Derdimin sayısı, nice yüzbinler…

Derdimin sayısı, nice yüzbinler…Bütün damarlarım, âh eder, inler;Benim feryâdımı, acep kim dinler?Bu aşkın ateşi, yakar, görünmez. Dumanım çıkıyor, eflâke kadar,Cânân! imdâd-eyle, gel beni kurtar;Gönlümün içinde, acep […]
Ağustos 22, 2019

Sofu zanneder ki, hâlimiz günah;

Sofu zanneder ki, hâlimiz günah;Yüzümüze bakar, zanneder siyah;Gözleri göremez, duymaz kulağı:(Eynemâ tüvellû, semme vechullah). (1) Her yana dönersek, Odur görüken,Bakıp da göremez, kendi kör iken; (2)Gülün […]
Ağustos 22, 2019

İşitmedin sen ey gönül!

İşitmedin sen ey gönül!İğfâl etti ağılı gül,Eğer dünyâ ateş olsa,Hiç gam yeme, durmadan gül. Senden evvel gelen hani?Mevlâ bâkî, herşey fânî;………………………………………………………………………… Zapteden: Vasfiye Değirmenci.Tarih: ?
Ağustos 22, 2019

Ne kadar zor imiş, âşıkın hâli…

Ne kadar zor imiş, âşıkın hâli…Kimisi arsız der, kimisi deli;Tâ öteden beri, böyle söylenir,Anlaşılmaz olmuş Hakkın emeli. Acep, bir gül açsa, bürüyor diken,Çiçeğinden evvel, odur görüken;Kurulmuş […]
Ağustos 22, 2019

Garketti göz ışığın; acebâ tûfan mıdır?

Garketti göz ışığın; acebâ tûfan mıdır?Ölü iken dirildim; sen misin, bir can mıdır?Nasıl geçti bu ömür, göz yumup açmak gibi…Arkama döndüm, baktım: aslı yok zaman mıdır? […]
Ağustos 22, 2019

Aklıma düşünce, yandı yüreğim,

Aklıma düşünce, yandı yüreğim,Meğer ateş imiş, benim meleğim…Emelim bu idi, ezeldenberi,Şükür, kabûl oldu benim dileğim. Anladım, yok olur her gelen insan,Kimi azap alır, bâzısı ihsan;Bize aşkı […]