Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Baktığın ölüler, bütün dirilir,

Baktığın ölüler, bütün dirilir,Ebedî hayattan, ona verilir;Gözüyün ışığı, âşık olanınGönlüne, yüzüne, doğar, serilir. Mânâyı söyleyen, Kur’an sendedir,Ölümler bilmeyen, o can, sendedir;Perdeyi kaldırsan, sen Cemâlinden,Görenin gönlüne, îman sendedir. Akıllar ermedik ilim sendedir,Kalblere verilen, “selîm” sendedir;Katra-i âcizken, eyledin bülbül,Her dâim şakıyan, dilim sendedir. Durmayıp düşünen, fikrim, sendedir;Merhamet eyleyen (Kerîm), sendedir;Kalbim ile gönlüm, […]
Ağustos 22, 2019

Bu derdi verdin başa,

Bu derdi verdin başa, Yanarız, gider hoşa;Hangi gönüle düşse,Yârab, döner sarhoşa. Ebedî olur mahmur,Çok âlem eder zuhûr;Hiç bir daha ayrılmaz, Dâimâ böyle durur. Âşık gözü, fincanı;İçen, diriltir canı;Kimse ayıkken bulmazDilber olan Rahmânı. (Emre)! cür’asını bul,Açılsın sana bu yol;Âlim değil, ol âşık,Bak da âşıklarda bul. Zapteden: Vasfiye Değirmenci Saat:9.15 24.2.1955
Ağustos 22, 2019

Gelip tutmazsa ceryan,

Gelip tutmazsa ceryan,Hidâyet bulur mu can…Bizi senden ayırma,Medet Cânânım, aman! Böyle edilmiş karâr,Yaktın, ettirdin ikrar;Âşık, ateşe düşse,Âh eder, seni arar. Onların budur hâli,Verdiğin aşktır, malı;Bu yolda can verenler,Koymuş, gitmiş, misâli. Söyleniyor dillerde,Her vakıt bülbüllerde;(Emre) aradı, buldu,Saklayan gönüllerde. Görülür âşikâre,Zıyâ verir her vâra;Dâim seyir edene,Hiç denilir mi: ara! Zapteden: Vasfiye Değirmenci […]
Ağustos 22, 2019

Bu dünyâ, ne kadar, dolmuş, boşalmış…

Bu dünyâ, ne kadar, dolmuş, boşalmış…Ne zâlim insanlar, gaflete dalmış…Mazlum olanları, parası ile,Cefâ etmek için, kul diye almış. (Dünyâ benim!) diye, olmuştur mağrur,Kendi helâk olmuş, eseri durur;Kimisinden (Cemâl), kiminden (Celâl),– Kaanûnun böyledir – ediyor zuhûr. Kendisi yok olmuş, bırakmıştır ad,Nerelere gider, çeşitli hayat?Zâlim, âdil olan, durmaz anılır,Verdiğin dillerde, ediliyor yâd. […]
Ağustos 22, 2019

Âhu gözlerine, hayrân eyledin,

Âhu gözlerine, hayrân eyledin,Senin ile beni, bir can eyledin;Gizleneyim dedim, âlem gözünden,Neyleyim ki beni, üryân eyledin. Neden destân edip, düşürdün dile?Yaktın, îlân ettin âleme, ele;Kalbimden akıttın kan ile yaşı,Beni garkeyledin alevden sele. Kurtulmak isterdim, tekrar boğuldum,Aşkına tutuldum, sende yok oldum;Şikâyet eylemem, olur iftihar,İftihâr eylerim, olmadım mahrum. Candan geçtim ise, eyledin […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! nasıl murat…

Yârabbî! nasıl murat…Anlaşılmadık bir tad;Tatlı tatlı bakışın,Koparır bitmez afat. Bakarsın melûl melûl,Seni gören, olur kul;Tutulan, olur gaaip,Sen dersin: Kendini bul!) Nedir acep mîzânı?Sarar iki cihânı;Perçemine dolaşan,Halâs edemez canı. Zapteden: Selim Akgül, Ekrem Özhatay, Fuzûle Emre. Saat:11.45 Not : Doğuş yarım kalmıştır. 27.2.1955
Ağustos 22, 2019

Bakın ne yapıyor, bu zâlim kesret…

Bakın ne yapıyor, bu zâlim kesret…Dostumun yüzüne, eyliyor hasret;Bâzı ışık olur, bâzı karanlık,Beni halkeylerken, olmuştur kısmet. (Kader) silâhına, yok mudur kalkan?Aklın kılıncına, dayanmıyor can;Hesâb etmek ile, ele geçmiyor,(Hâl)in tecellîsi, Haktandır ihsan. Kendisi arslandır, yoktur âmiri,Hiçbir mahlûk, onu, koyamaz geri;(Cism-i lâtif) derler, her gözler görmez,Siper edip saklar, et ile deri. Gelen, […]
Ağustos 22, 2019

Kimsenin yüzüne, gülmez bu dünyâ;

Kimsenin yüzüne, gülmez bu dünyâ;Birgün bozulacak, en sağlam bünye;Her gelenler görür, bırakır, gider,Hiç aslı olmadık, görülür rüyâ. Bütün (benim!) diyen, bırakıp gider,Gaflet penceresi; bir bakıp gider;İçinde yaşayan, bir sele benzer,Bilinmez deryâya, hep akıp gider. Birbirine düşer; çünkü hep deli;Gelenlerden sorsak, dönmüyor dili;Koyup gidenlerden, haber alınmaz,Gaafil insanların, nedir emeli? Her îmârın […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkların seni, seyrân eylemiş,

Âşıkların seni, seyrân eylemiş,Tahammülsüz kalıp, üryân eylemiş;Gözündeki olan, muhabbet için,Kendi canlarını, vîrân eylemiş. Nice hayat değer, melûl bakışın…Aşk taksîm ediyor, o hilâl kaşın;(Arş-ı Âlâ) diye, târîf ederler,Onlardan da yüksek, o senin başın. Birçok ilimleri, göstermez, saklar,Her dâim görüyor, seni, ayıklar;Zâhir âlimleri, gökte biliyor,Acep nasıl yürür, cansız ayaklar?.. İnsan aklı ile, […]
Ağustos 22, 2019

Âlemlere, sensin, nûr-u Muhammed,

Âlemlere, sensin, nûr-u Muhammed,Senden doğmuş idi, bütün fazîlet;Diri olduğunu, herkesler bilse,Yüzünü görüp de, olurdu ümmet. 1370 yıl geri değilsin,Zâtın nurdur, dünyâ kiri değilsin;Seni sevenlerin, durunğ gönlünde, (1)Hazreti Allahtan, berî değilsin. Zamânı gelmiştir, vereceksin şan,Böyle emretmiştir, Hazreti Rahman;Bütün uyan gibi, senden umacakNice peygamberler, hem de Süleyman. Mağripten doğacak, ilimler günü,Sana dönecekler, […]
Ağustos 22, 2019

Nereyi dinlersen, bu dedikodu…

Nereyi dinlersen, bu dedikodu…Duyarsan, göstermez, Güzel Mâbûdu;Kulak ile göze, perde çekiyor,Tatlı gösteriyor, dâim nâsûtu. Durmaz karıştırır, küfrü, îmânı,Birbirinden seçmek, olmaz imkânı;Yârabbî, bu gaflet, ne kadar zâlim…Nâhoş gösteriyor, Güzel Rahmânı. Hakîkat söylersek, ederler ikrah,Çok iştah veriyor, en büyük günah;Yarattığın beşer, nasıl kurtulsun…Nefsin elindedir, kuvvetli silâh. Her taraftan sarıp, eylemiş esir,Doğruyu söylersek, […]
Ağustos 22, 2019

Her yerde söylenir, kahvenin sesi,

Her yerde söylenir, kahvenin sesi,Nûr olanın, olmaz, aslâ gölgesi;Kavururken, çıkar, güzel nefesi;Biz dâim içeriz, canlı kahveyi. (1) Dumanı Mevlâdan; durmaz dolanır,Tadını bilenin, ağzı sulanır;Beyin hücreleri, bozuk olanın,İştahın yerine, döner, bulanır. Yetişen ağacı, (Tûbâ)ya benzer,Öyle bir mescittir, (Kubâ)ya benzer;Çokları, görerek, secde eylemez,Toprağı bakanlar, hebâya benzer. Tadını bilmiyen, alsa bir yudum,Onu seyretmekten, […]
Ağustos 22, 2019

Dilber edince edâ,

Dilber edince edâ,Çıktı ağzından sadâ;Bakışına, âşıklar,Canını etmiş fedâ. Hâlâ kokar kokusu,Akıtmışlar sanki su;Aklına girdiğiyin, (1)Hiç gelir mi uykusu… Onlar bekler sabahı,İnleyip eder âhı;Kalblerinin kanıdırYok eyleyen, günâhı. Bitirmişler hesâbı.Okumuşlar (Kitâb)ı;(Münkir), (Nekir) sorarsa,Ne alacak hitâbı? Olmaz kabir azâbı,Seyretmezler serâbı;Muma muhtaç olur muDoğduran, âfitâbı? Doğru duranlara, (Hat),Geniştir, hem de asfalt;Azrâilden korkar mıAslını bulmuş […]
Ağustos 22, 2019

Oturduğu saray, ne kadar yokuş…

Oturduğu saray, ne kadar yokuş…Her dillerden bilir, görülmemiş kuş;Ele geçirmeğe, çok uğraşanlar,(Ben tutayım) derken, kendi tutulmuş. Eğlendiği kafes: insan vücûdu; (1)Çeşitli görünür, halkın Mâbûdu;Âmiri, me’mûru, yine kendisi;Kendikendisini, kendisi kodu. Kime göründüyse, hayrân eylemiş,Yakasını yırtıp, üryân eylemiş;Karşı karşı durup, el uzatanı,Gözler bıçağıyle, kurbân eylemiş. Altı tarafına, yaptırmıştır sed,Kerpici, duvarı, insandan cesed;Âlem […]
Ağustos 22, 2019

Yönünü dönsen eğer,

Yönünü dönsen eğer,Kendinden geçer Ülker;İki hilâl kaşlarınSekiz cenneti değer. Çok sırlar saklar kaşın,Arşı Âlâdır başın;Dünyânın mihveridirMelûl melûl bakışın. Seni görenler şaşar,Nice varlıklar aşar;Mevtâ, yönünü dönse,Ölmez, ebedî yaşar. Kim ki kavuşur sana,Seyreder kana kana;Sen onu garkedersinÖlüm bilmiyen cana. Zapteden: Sevinç Akgül Saat:10.10 Not: Doğuş tamamlanmamıştır. 31.3.1955
Ağustos 22, 2019

Gözümü açtım ki, Güzel Yâr ağlar,

Gözümü açtım ki, Güzel Yâr ağlar,Onun için kalbim, durmaz zâr ağlar;Bu hasret ateşi, gelip de değse,Taşlar ile toprak, her diyâr ağlar. Onu seyrân eden, cümle göz ağlar,Yüzleri gülerse, içten öz ağlar;Hatıra gelirse, tutulur diller,Kendini konuşan, bütün söz ağlar. Bir damlası düşse, gözlerin yaşı,Ateşlere düşer, toprağı, taşı;Deryâya dökülen, ırmağı ağlar,Denizler doldurur, […]
Ağustos 22, 2019

Ninni deyim, dinle, uyu sen bebek!

Ninni deyim, dinle, uyu sen bebek!Yüzüne seyretsin, semâda melek;Durmadan döndürür, menzili üzre,Haktan emir almış, her vakıt, felek. Kendisi âmirdir, gece, gündüze,İçi hiç görünmez, akılla, göze;Döner, secde eder, eğer anlarsak,Mevlâ emri ile, her dâim bize. Yanlışları yoktur, halleri mâkul,Her şeyden kıymetli, yarattığı kul;Gözle görünüyor, el, ayak gitmez,(Gideyim) diyene, kapalıdır yol. Sayısı […]
Ağustos 22, 2019

Ah gözlerim, gözlerim,

Ah gözlerim, gözlerim,Yârim! seni gözlerim;Dünyâlar güzel olsa,Yine seni özlerim. Cennette bir gül olsam,Şakıyan bülbül olsam,Hûri, melek, istemez,Bir hayran gönül olsam. Sensin dînim, Îmânım;Sensin benim Rahmânım;Akıtırlarsa, yazarDamarlarımda kanım. Susamaz dilim, nâçâr;Yumsam, ağzımı açar;Savursalar külümü,Senden tarafa kaçar. Ayağına serilir,Ölü olsa, dirilir;Rûhum senin malındır,Yine sana verilir. Senin: tenim, toprağım;Senin: dilim, dudağım;Hareket etmez olur,Seni […]
Ağustos 22, 2019

Gönül bahçesinin, açılmış gülü,

Gönül bahçesinin, açılmış gülü,Girenler dirilir, olsa da ölü;Ebedî hayâta, varır, kavuşur,Her dâim öttürür, diri bülbülü. Yaprağı, kokusu, dökülmez yere,Herkes seyredemez; âşıklar göre;……………………………………………….………………………………………………. Zapteden: Nesîmî Özsevenler Saat: ? 7.4.1955
Ağustos 22, 2019

Nûr olmuştur için, dışın, ninni ninni ninni ninni…

Nûr olmuştur için, dışın, ninni ninni ninni ninni…Acep kimlerdir yoldaşın? ninni ninni ninni ninni…Ne olduğun bilinir mi? ninni ninni ninni ninni…İkiyi geçmiştir yaşın. ninni ninni ninni ninni… Ninni deyim, uyu bebek! ninni ninni ninni ninni…İçerinden olsun görmek; ninni ninni ninni ninni…Şimdi gülsün, domurcaksın, ninni ninni ninni ninni…Birgün açılırsın, çiçek! ninni […]
Ağustos 22, 2019

Her yüzden görünür, bu ne esrardır…

Her yüzden görünür, bu ne esrardır…Allara bürünür, çok hâli vardır; (1)Bâzı, semâvâtı, cevlân ediyor,Bâzı, topraklarda, sürünen Yârdır. Nice gönülleri, durmaz dolaşır,Hâli seyredilse, gözler kamaşır;Giderse, ardından, kimse yetişmez, İstediği yere, kendi ulaşır. Suya benzer kandan, saraylar yapar,Güneşten parlaktır, O, eder par par;Yarattığı kullar, boşuboşuna,-Bakıp da dirilmez- dünyâya tapar. Uyanamıyorlar; bu nasıl […]
Ağustos 22, 2019

Derdi olmıyanlar, derman bilir mi…

Derdi olmıyanlar, derman bilir mi…Hayattan geçenler, zaman bilir mi…(Fâil-i Muhtâr)ı, seyir ederse,Dâim Hakkı görür, Şeytan bilir mi… Cansız olanlarda, kalır mı azap…Bilir, nerden gelir, her vakıt hitap;Nereye dönerse, orda görülür:(Canlı İmam) ile, (Yıkılmaz Mihrap). Kılar namazını, huzûru vardır,Onu kabûl eden Gaffârı vardır;Kılar kılmaz, biter fücûr, fuhşiyyât, (1)Suçları örtücü Settârı vardır. […]
Ağustos 22, 2019

Senden doğar, olur, başına zelber, (1)

Senden doğar, olur, başına zelber, (1)Nereye gidersen, gelir berâber;Bilen ağızlardan, neler söylemiş;(Üç şey düşman olur, görünür dilber). Öldüren zehirdir, tılısımlı tad,İçinden çıkılmaz; verilir “evlât”;Böyle bitişiktir, ayrılık olmaz,Biribirisinden, alıyor hayat. Nice yol kesiyor, kazandığım “mal” ,Aklımı, fikrimi, ediyor hammal;İçinden geçilen, çok dar bir yoldur,Hiç aslı olmadık böyle bir hayâl. Sebebi Yaratan; […]
Ağustos 22, 2019

Beni meftûn etti, elâ gözlerin,

Beni meftûn etti, elâ gözlerin,Canı unutturdu, tatlı sözlerin;Ciğerimi çatır çatır yakıyorMuhabbetten tahsîl olan közlerin. Nerelere gitti, bu iki cihan?Yansa, unutturur, bakışın her ân;Sevgilerin, acep, senin, sel midir?Her yanımı sardı, sanki bir tûfan. Sevdâ mıdır, aşk mı, yoksa, muhabbet?Gelip de bulaştı, gönlüme illet;Başımdan aşağı, yine garkoldum,Gemi inşâ eden Nûh, alsın ibret. […]
Ağustos 22, 2019

Gönül! senin midir, bu mülk ile mal?

Gönül! senin midir, bu mülk ile mal?Ediyorum sana, şimdiden suâl;Aldatmasın sakın, seni bu hayâl,Et ile derisiz makam ara, bul! (Beden benim) dersen, gaayet zayıfsın,Eğer uyanmazsan, hem de hayıfsın,Gözünü açarsan, rûhu latîfsin;Elindedir, çırpın, şimdi halâs ol. Kullandığın beden, tuzak değildir,Ebedî kalacak, bir hak değildir;Bu yol, senden sana; uzak değildir,Bir karıştan azdır, […]
Ağustos 22, 2019

Akıl ermez oldu, ahvâlimize,

Akıl ermez oldu, ahvâlimize,Düştük, gaaibolduk, biz bir denize,Çeşitli görünür, hâlimiz, göze,Güneşe benzeyen, günâhımız var. Sözlerimiz, oldu, kuşların dili,Anlamayan, desin, isterse, deli!Âşıkların, olmaz, başka emeli,Hiçbir şeye uymaz, iştahımız var. Gizli sırlar bize, oldu âşikâr,Gördük, îmân ettik, kalmadı inkâr,Fânî olan, bilmez, zarar ile kâr,Tamuda ağarmış, siyâhımız var. Bâzı, gökyüzüne, bakar gezeriz,Îsâdan, Ahmedden, […]
Ağustos 22, 2019

Dertli başım, dertli başım!

Dertli başım, dertli başım!Zehir oldu benim aşım;Bülbül ile gezer iken,Şimdi derd, oldu yoldaşım. Ayrılmıyor gece, gündüz,Derttir konuştuklarım söz;Yürüdüğüm, çok dolaşık,Evvelce gezdiğim yol, düz. Yok mu Yârab! bana sâhip?Hâllerim, oldu acâip;Eşe dosta, gülmek düştü, Bana ağlamak mı nasip? Hayat boyu, dert çekerim,Kalbimden kanlar dökerim;Korkarım ki dert çoğalır:Gözümden yere ekerim. Yine gam […]
Ağustos 22, 2019

Bir yandan yaparsın, bir yandan yıkar,

Bir yandan yaparsın, bir yandan yıkar,Yüreğin acımaz, döner de bakar;Verdiğin dil: yılan; herkesi sokar;Zehiri çeşitli, yalan dünyâsın,Gelen, senden geçer; kalan dünyâsın! Sana kurbân olur, genç ile koca,Sayısız âlimler, nice bin hoca…Kendine çekersin, takarak kanca;Zehiri çeşitli, yalan dünyâsın,Gelen, senden geçer; kalan dünyâsın! Kurtlara verirsin, nice bedeni…Ulup, çürütürsün, gül gibi teni, (1)Alıp […]
Ağustos 22, 2019

Bu ne hâldir, mekân kurdun başıma,

Bu ne hâldir, mekân kurdun başıma,Sel eyledin, gözlerimin yaşına;Ayna ettim, gece gündüz bakarımSevdiğimin iki hilâl kaşına. Ortasında nice sırlar mevcuttur…Hiç durmadan fırlanıyor, sanki (Tûr);Mekân kurmuş nice âşık, bekliyor,Cümlesinin bir (Dilber)i oturur. Bâzıları, baka baka lâl olmuş,Canı, teni, o Güzele malolmuş:Göz lezzeti, anlatılmaz kimseye,Vücûdu yok ruh gıdâsı, bal olmuş. Bir şaraptır, […]
Ağustos 22, 2019

Akıl keşfedemez, Yârab! insanı,

Akıl keşfedemez, Yârab! insanı,Görmek isteyenin, dönmez lisânı;Bu ne biçim bahçe, yetiştiriyorİnsan nazarından, böyle fidanı? Büyür, meyva verir, göz ışığından,Döner, taksîm eder, kendisinden, can;Aşısı, kalemi cismi lâtiftir,(Emre)! herkesler yer, ederse îman. 13.5.1955
Ağustos 22, 2019

İçilir mi bir su, durulmayınca…

İçilir mi bir su, durulmayınca…İnsan vâsıl olmaz, yorulmayınca;Mevlânın sözleri, hiç söylenir mi,Aşka bürünüp de sorulmayınca… Hiç kulak duyar mı, almadan cevap…Sorgulara göre, yapılır hitap;Sofular istiyor, adetler ile,Mânâsını bilmek, en asıl sevap. Böyle mi buyurmuş, Hazreti Allah?Onun sözleridir, hem dahî essah; (1)Denize girip de, kul yıkanınca,Zerre kadar kalmaz, âdemde günah. Bizi […]
Ağustos 22, 2019

Gözünden göreni tanı sen, gönül!

Gözünden göreni tanı sen, gönül!Mâtem günü bitti, bundan sonra gül;Ektiğin tohumlar, artık yeşerdi,Çeşit çeşit verdi, mânâlı mahsûl. Cennette yetişen, meyvaya benzer,Âdem Safiyyullah, Havvâ’ya benzer;Mevlâyı seyreden, insan gözleri,Zümrüdü besleyen, yuvaya benzer. Candan işitene, durmadan öter,Aşka tutulanı, ediyor beter;Dünyâ ateşine, benzemez, lezîz,İçine düşenler, hiç der mi: yeter! Ezelden tutuldun, durma, yan gönül!Îman […]
Ağustos 22, 2019

Dost yüzünü gören, bu göz değil mi?

Dost yüzünü gören, bu göz değil mi?Hâlini söyleyen, bu söz değil mi?Sırat Müstakîmi, târîf ederler,Kıl gibi değildir; hep düz değil mi? Asfalta benziyor, gittiğimiz yol,(Dardır) derler amma, gaayetle o bol;Mutlak vâsıl olur, hazmı olursa,Hakka doğru gider, azmeyleyen kul. Sen: (Yâ Allah!) dersen, O söyler: (Lebbeyk!)Yüzüne seyreder, göz ile kirpik;Bütün kuvvet […]
Ağustos 22, 2019

Senden ayrı değil, insan varlığı,

Senden ayrı değil, insan varlığı,Aşk gelirse, kaplar bahçeyi, bağı,Yüzünün ışığı, ziynet eylemişDeryâyı, karayı, ummânı, dağı. İbrâhim, görünce, girdi ateşe,Yûsuf, seyredince, Yedi Kardeşe;Tadını bilmiyen, kaçıyor geri,Âşıklar yanıyor, hep düşe düşe. Gönül! lezzetini, pervâneden al,Yanında dönmeyi, Mevlâne’den al;Mecnûn ile Leylâ, ibrettir sana,Aşkın lezzetini, dîvâneden al. Nicesi bakınca, eritti canı,Seyredemez oldu, iki cihânı;Kimisini […]
Ağustos 22, 2019

Ne sır saklıyor bu sandık…

Ne sır saklıyor bu sandık…Yandık biz Allahım, yandık…Bu dünyâ ne kadar gaddâr…Kurtulamadık, usandık. Çekiştirir dört taraftan,Kurtulmaya yoktur imkân;Çok kalırsan azap verir,Döner, güler, eder handân. İbretle bak: kime kalmış?Kendi gaflet; herkes dalmış;Ne verdiyse, sen giderken,– Benim! dersin – geri almış. Her zerresi büyük tuzak,Tutulanı eder ahmak;Söyler nice âyet, hadîs,İşitenler, durur uzak. […]
Ağustos 22, 2019

Acep beni yakan, bir hasret midir?

Acep beni yakan, bir hasret midir?Yetmiyor akıllar, hep hayret midir?Çırpındım çırpındım. çıkamaz oldum,Gelip beni saran, bir kısmet midir? Nereye gidersem, önüme çıkar,Aşklı gözü ile, yüzüme bakar;Ateşli kancayı, alır eline,Gözümün şâhına, uzanır, takar. Işıklı gülüşe, kul eyler beni,Kalbimde dolanır, yol eyler beni;Gönlümü kendine, mekân edince,Ayaklar altına, çul eyler beni. Beynimin içinde, […]
Ağustos 22, 2019

Bu gönül mekânı, ne kadar yüce…

Bu gönül mekânı, ne kadar yüce…Kaybolmaz güneşi, hiç olmaz gece;Bütün hayat uyur, kendi uyumaz,Ölüler dirilir, onu görünce. Sükût durur, fakat, bilir her dili,Varlıklar kendinin; yoktur emeli;Aynadır, içinde, her yüz görünür,Vakıtsız seyreden, oluyor deli. Kuruyup yok olmaz, bağı, bostanı,Dâimâ kokuyor, gülü, reyhanı;İçine gireni, ârif ediyor,Onlarla konuşur, mânâ lisânı. Yanına varılmaz, âşık […]
Ağustos 22, 2019

Hacerül’esveddir, yüzüyün beni, (1)

Hacerül’esveddir, yüzüyün beni, (1)Çifte hacı etti, görünce, beni;Başka türlü nasıl, senâ eyleyim,Gözü görmeyene, Dilberim! seni? Aşk ile varıp da, eyleyen tavâf,Cümle günahları, hiç olmaz mı af…Altın kıymetini, bilmez demirci,Anca idrâk eyler, anlayan sarraf. Yüzüne bakınca, gönlümü çaldın,İçini boşalttın, anca sen kaldın;Emânet verdiğin, sâde bir hayat;Ben seni sevince, geriye aldın. Gezdiğim […]
Ağustos 22, 2019

Arar isen Rahmânı,

Arar isen Rahmânı,Senden göreni tanı;İstîlâ etmiş, gezer,Seni yaşatan kanı. Bedeni, durmaz gezer,Bütün mâdeni özer;Seyreyleyip gördüğün,Senden görene benzer. Uyan, sana döker dil,Birleşmiş; ayrı değil;İyi bak, hem de işit,Anla da eyle tahlîl. Âşık ol da eyle hac,Senin gafletin: burgaç;Durma, boğulursun sen,Seni bırak, geri kaç. Eder bu kadar himmet…Duyarsan, olur rahmet;Dibini doldurmuşturSenin gibi […]