Doğuşlar 2

Ağustos 22, 2019

Dilsiz, dudaksızsın, bakarsın bebek!

Dilsiz, dudaksızsın, bakarsın bebek!Mânevî görüşle, yakarsın bebek!Cennet bahçesinin, gülleri gibi,Alan burunlara, kokarsın bebek! Acep nereleri, seyrân edersin?Gönülden geçerek, devrân edersin;Arzûsuz emelsiz duruşun ileSeni sevenleri, hayrân edersin. […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın makaamı, yüceden yüce…

Bu aşkın makaamı, yüceden yüce…Bir vatandır, yoktur, orada gece;Varıp erişenler, ilim okuyor,Gözünen değildir, edilmez hece. Her dâim söylenir, Mevlâ destanı,Hayattan ekilmiş, bağı, bostanı;Hemi kokar, hem de, […]
Ağustos 22, 2019

Kul olanın, herşey, gelir başına,

Kul olanın, herşey, gelir başına,Yolunda rastgelen, değil boşuna;Gördüğümüz zerre, hepisi yolcu;Yürüyen insanın, gitmez hoşuna. Ne kadar zor imiş, kazanmak rızâ…Lûtfa rastgelirse, sanıyor cezâ;Her hâli, Mevlâdan bilmezse […]
Ağustos 22, 2019

Yârabbî! hasretin, çekilmiyor, zor…

Yârabbî! hasretin, çekilmiyor, zor…Aşkın gelmeyince, tutulmaz huzûr;Merhamet sendendir, kuluna acı,Mânevî gözlerden, eyleme mâzûr. Küfürlerle dolar, kalbim her zaman,Vücûdumu sarar, gelir de Şeytan;Aşkını verirsen, Cânânım, bana,Gönlüm, gözüm, […]
Ağustos 22, 2019

Halkedersin varlığından,

Halkedersin varlığından,Çeşit çeşit verirsin can;Seyredenler, olur hayran,Sırrına akıl mı yeter… Gıdâ verinğ sıfâtından, (1)Ayrı değildir Zâtından, Taksîm olur hayâtından,Sırrına akıl mı yeter… Kimini edersin yılan,Kimisine dersin: […]
Ağustos 22, 2019

……………………………………….

……………………………………….……………………………………….……………………………………….Sensin, bilirim, Allahım! Uçan kuşa kanat veren,Her dimâğa bir tad veren,Her birine çok ad veren,Sensin, bilirim, Allahım! Kemik verip, hem et veren,Çeşit çeşit lezzet veren,Görenlere ibret […]
Ağustos 22, 2019

Beden yok olmadan, hâl, olmaz îlân,

Beden yok olmadan, hâl, olmaz îlân,Bir güneş doğmadan, yok olmaz zindan;Dilberim! Bâkîsin, her şey fânîdir,Yaptığın sarayın, olur mu vîran… Lûtuflar senindir, âfât senindir;Tecellî eyleyen sıfât senindir;(Gaffârüzzünûb)tur, […]
Ağustos 22, 2019

Sen ey gönül! birgün, uyanacaksın,

Sen ey gönül! birgün, uyanacaksın,Dostun kapısına, dayanacaksın;Kendi renklerinden, bilip geçersen,Nûrdan boyasına, boyanacaksın. Bedenin yok olsa, toprak olmazsın,Aşka karışırsan, tekrar solmazsın;Bu vücut derdinden, şifâ bulursan,El gibi, çukura, […]
Ağustos 22, 2019

Zorca iyi olur, gönül yarası,

Zorca iyi olur, gönül yarası,İçinden yıkanmaz, değen karası;Muhabbet ateşi, yakar da döker,Böyle temizlenir, içinin pası. Ne hâller getirir, söylenen bir söz…Gönüller aynası, bu sendeki yüz;Bâzan kelimesi, […]
Ağustos 22, 2019

Gönül vatanının, güneşi doğdu,

Gönül vatanının, güneşi doğdu,Bütün karanlığı, ışığı, boğdu;Ye’cücü, Me’cûcû, hem de Deccalı,Bu aşkın arslanı, gelip de boğdu. Geriye kalanlar, oldular ıslah,İçinde melekler, buldular felâh;Aslını bulana, müjdeler olsun,İlim […]
Ağustos 22, 2019

Yüreğim yaralandı, gözüyün bakışından, (1)

Yüreğim yaralandı, gözüyün bakışından, (1)Vücûdum ateş oldu, aşkıyın yakışından, (2)Dünyâları sel aldı, muhabbet akışından. Bedenim canlı gemi, Nûhun tûfânı oldu,Dünyâ ile âhiret, yürek kanından doldu;Karşında dura […]
Ağustos 22, 2019

………………………………………………….

………………………………………………….………………………………………………….………………………………………………….…………………………………………………. Yedi tamu, eğer yaksa, bu teni,Kül eyleyip, savurursa, bedeni,Uçup tozu, konar sarar, Dost! seni;Tâ ezelden, vâdeyledim; dönemem. Gözlerimi, münkir gelip, oyarsa,Hep derimi, Mansur gibi, soyarsa,Zindancılar, […]
Ağustos 22, 2019

Gidiyoruz, Tırabuzon, yaklaştı,

Gidiyoruz, Tırabuzon, yaklaştı,Şimendifer, çok virajı, dolaştı,Hep kuvveti, Mevlâdandır, yol aştı;Sabredenler, Mâşûkuna, kavuşur. Sâdıkları, çok seviyor, Yaradan,Biz gideriz, burda kalır, bu cihan;Fedâ etse, varlığını, her insan…Sabredenler, Mâşûkuna, […]
Ağustos 22, 2019

Yağmur yağar, kar olur,

Yağmur yağar, kar olur,Âşık sözü zâr olur;Nefsini öldürürsen,Bütün âlem yâr olur: Dünyâda kalmaz ağyar,Gönlünde kalmaz inkâr;(Küntü kenz) dedikleri,Sana, olur âşikâr. Gözüne kalmaz gizli,Bilirsin sen her dili;Oyna, […]
Ağustos 22, 2019

Yeryüzüne serildiğim,

Yeryüzüne serildiğim, Deri gibi gerildiğim,Ateşine verildiğim,Dostum! senin aşkındandır. Güller gibi açıldığım,Topraklara saçıldığım. Sular gibi içildiğim,Dostum! senin aşkındandır. Ateşine hep yandığım,Derde düşüp dolandığım,Seyreyleyip inandığım,Dostum! senin aşkındandır. Cümle […]
Ağustos 22, 2019

Birgün burda kalır, illet ile dert,

Birgün burda kalır, illet ile dert,Severek yediğin, yumşak ile sert;Nefse mağlûp olup, yola yollanma,Durmayıp Çağıran, seni ister mert, Kirli gidenlere, kapı kapalı,Gönül! burda bırak, sen böyle […]
Ağustos 22, 2019

Ne kadar sırrullah, bizdeki beden…

Ne kadar sırrullah, bizdeki beden…Gizli mânâları, hep siper eden…Mevlâ âleminin, her yolcuları,Bir adım atamaz, bizi görmeden. Gönül yarasına, derman bizdedir,Şifâyı öğreten, Lokman bizdedir;Günâhını bilip, tövbe edene,Hazineler […]
Ağustos 22, 2019

Yar kalbimi, bak içine,

Yar kalbimi, bak içine,Nice gamlar, tutmuş vatan… Birçok alış, veriş vardır…Emrediyor, Atan, Tutan. Bâzı kuldur, bâzı Tanrı,Kendi Hâkim, kendi Sultan. Kendi Havvâ, kendi Âdem,Kendi melek, kendi […]
Ağustos 22, 2019

Elvedâ ey Bindokuzyüzellidört!

Elvedâ ey Bindokuzyüzellidört!Ellibeşi, kendiyin üstüne ört; (1)Karışmıştır mâzîye ismin senin,Cismini topraklar altına sen dürt. Doğuran ölüdür, her doğan, diri,Önde gidenden ararlar cevheri;Yokluğa karışmış ama, anılırNice gelip […]
Ağustos 22, 2019

Tükenmemiş bu dünyânın savaşı,

Tükenmemiş bu dünyânın savaşı,Uğur olsun (Ellibeş)in yılbaşı;Köküne bakılsa, tutar mı tarih?Adedinen sayılır mı her yaşı? (1) Evvelinin evveli yok, evvelî.Hiç toprağın bilinir mi emeli?Nice peygamberler, târîf […]
Ağustos 22, 2019

Yar yüreğim, bak içine, nice esrâr gizlidir…

Yar yüreğim, bak içine, nice esrâr gizlidir…Söz söyliyen, ben değilim, o Cibrîlin dilidir;Can içinden dinleyene, okur âyet ve Kur’an,Kalbinizi cilâ eden, Hızır-İlyas elidir. Gözlerimden zuhûr eden, […]
Ağustos 22, 2019

Gözünü aç, iyi bak, kimi eylemiş mahrum?

Gözünü aç, iyi bak, kimi eylemiş mahrum?Yarattığı mahlûka, dememiş midir: (kulum!)?Lûtuftur cümle işi, kimseye etmez zulüm;Şükredelim her vakıt, eder şefkat, Allahım. Tabîatıdır (Rezzak), dâimâ eder taksim,Erhamürrâhimindir, […]
Ağustos 22, 2019

Dostun nice hikmeti var…

Dostun nice hikmeti var…Görenleri ettirir zâr;Âlim akıldânelerin (1)Fikrini etmiş târümâr. Yıkmış birçok tâcı, tahtı…Çoğuna devlet bıraktı;Temâs eden hükümdarlar,Gördü, varlığını yaktı. Ne eyledi çok âdemi…Ettirdi (Sevdâ), sitemi;Topraklarda […]
Ağustos 22, 2019

Aşk, içerimden kaynar,

Aşk, içerimden kaynar,Sevdâsı, sanırım nâr;Gönlümü teslîm ettim,Canımı aldı, oynar. Düşünürüm her gece,Ben tutuştum görünce;Candan âşık, ben oldum,O eyledi eğlence. Acebâ essah mıdır? (1)Benim suçum âh mıdır?Mâşûkumdur, […]
Ağustos 22, 2019

Erzurum dağları, ne kadar yüksek…

Erzurum dağları, ne kadar yüksek…Bembeyaz karları, sanki bir ipek;Çifte minâreli, bir eseri var,Birçok mîmarları, çekmiştir emek. Damlar ile taşı, buzlar donmuş hep,Yediyüz yıl evvel, yapılmış mektep;Kışın […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşkın elinden, ne hâller olmuş…

Bu aşkın elinden, ne hâller olmuş…Gönüller kan olmuş, çok renkler solmuş;Pençesine düşen, kurtulamıyor, Olsa yerde arslan, gökte, uçan kuş. Toprağın üstüne, kanlar dökülmüş,Yakalar yırtılmış, beller bükülmüş;(Asl)ını […]
Ağustos 22, 2019

Ben neyleyim nefis! seni…

Ben neyleyim nefis! seni…Taştan taşa çaldın beni;Kesmek içn me’mûr musun,Dost eline her gideni? Edemedim seni memnun,Çıkarırsın, durmaz, oyun;Mevlâdan mı aldın kuvvet?Dayanmıyor hiçbir boyun. Aldatmayı hep istersin,Şeytan […]
Ağustos 22, 2019

Gözümün önüne, döküldü elvân

Gözümün önüne, döküldü elvânParlak görünüyor, halbuki bir kan;Beni çağırırsan, burada kalır,Rengi unutarak, gelirim üryan. Aman haşreyleme, başka renk ile,Sevdiğim hâl ile, hem de cenk ile;Bilirim düşmandır, […]
Ağustos 22, 2019

Güzelliği senden, açılan gülün,

Güzelliği senden, açılan gülün,Karşısında durup, öten bülbülün;Eğer olmasaydı, yüzüyün şavkı, (1)Zıyâsı olmazdı, bu doğan günün. Etrâfında döner, seyretmek için,Mâtemlere düşer, o, ötmek için;Dönerek bakıyor, dünyâ yüzüne,Yakar […]
Ağustos 22, 2019

Kul olanın, neler gelir başına…

Kul olanın, neler gelir başına…Bâzı, vurur başlarını, taşına;Sevdiğinden olduğunu, bilenin,Derd ile gam, dâim gider hoşuna. Bilen alır, tahammülden, haberi,Dinleyenler, dâim sever Dilberi;Önü ile ortasını seyreden,Gelip geçen, […]
Ağustos 22, 2019

İstemem dünyâyı, gözlermi aç,

İstemem dünyâyı, gözlermi aç,Yüzün tavâfımdır, gerekmez o Hac;İki cihan, çıktı, Benim gözümden,Şimdi bakmak oldu, bana ihtiyaç. Gözümün ışığı, vurur yıldıza,Tadım taksîm oldu, şekere, tuza;Dem gelir, yanarım, […]
Ağustos 22, 2019

Aşkın eritmiştir, nice yüreği…

Aşkın eritmiştir, nice yüreği…Geride koymuştur, birçok dileği;Bir pula sattırmış, hazîneleri,Hiçlere saymıştır, olan emeği. Ateşe kestirmiş, çok hânümânı,Göklere çıkartmış, tüten dumanı;Gecesi, gündüzü, vaktı bulunmaz,Bir ân eylemiştir, uzun […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünden doğmuştur, ilim ışığı,

Yüzünden doğmuştur, ilim ışığı,Gören, zaptedemez, dili, dudağı;Yüzünü kapamış, gizlemek için,Küfr ü îman gibi, kâkül saçağı. Seyreylemek için, kaldırmak lâzım,Canı fedâ edip, aldırmak lâzım;Emeksiz kazancın kıymeti olmaz,Aklı […]
Ağustos 22, 2019

Bilinmez âleme, düştü bu gönlüm,

Bilinmez âleme, düştü bu gönlüm,Dâim diriliktir, değildir ölüm;Dille târîf etmek, olur mu mümkün…Âşikâr eylesen, ederler hücum. Onu seyredenler, görür onunla,Evvelden gelmiştir, böyle usûle;Kendi eli ile, düzülmüş […]
Ağustos 22, 2019

İçten ses duyulsa, dayanmaz kulak,

İçten ses duyulsa, dayanmaz kulak,Biten ağaçlardan, dökülür yaprak;Vermek ister isen, eğer sen cevap,Ağızlar açılmaz, deprenmez dudak. Yüzü görünürse, her can dayanmaz,Mest eder, yatırır, gözler uyanmaz;Aşkın kıvılcımı, […]
Ağustos 22, 2019

Nereye uğradı, bizim yolumuz…

Nereye uğradı, bizim yolumuz…Âşikâr göründü, kalmadı rumuz;Verdiği hayâtı, geriye aldı,Bir hâl bahşeyledi, değildir ucuz. Bu idi vâdimiz, eyledik fedâ,Kalbimizden çıkar, her dâim sadâ;Ateşteki küle döndürdü bizi,Yine […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk beni yakar, hep birdenbire;

Bu aşk beni yakar, hep birdenbire;Kurudu yüreğim, ben göre göre;Gözlerimin kanı, durmadan akar,Hayâlini yazar, bütün her yere. Eski hallerimi, eyledi tebdîl,Kendimi unuttum, olalı mâil;Söyleyen ağzımı, ben […]
Ağustos 22, 2019

Boynum büküktür, Allahım, mahzundur gönül.

Boynum büküktür, Allahım, mahzundur gönül.Yüreğim yanar, Allahım, meftundur gönül;Sana tutuldum, Allahım, bilmem hayâtı,Yürüdüm, geldim, Allahım, yorgundur gönül. Tâkatım bitti, Allahım, beni kucakla,İhtiyâcım var, Allahım, kuvvetli kola;Kapına […]
Ağustos 22, 2019

Herkesin yavrusu, kendine güzel,

Herkesin yavrusu, kendine güzel,Böyle kurulmuştur, ebedî, ezel;……………………………………………….………………………………………………. Not : Bu doğuş, yarım kalmıştır.