Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Görünce oldum hayran,

Görünce oldum hayran,Kimdir bizi ayıran…Eğer nâdân el sunsa,Bu cihana dolar kan. Gören seni şaşırır,Her işi olur hayır;Herkes seni göremez,Bu hali bilen nâdir. Saçın senin yâsemin,Gördük, lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Derler: ne güzel uyur…

Derler: ne güzel uyur…Gözünü yum, dur huzur.Sen canlı mı zannettin?Bunlar hep ehli kubur. Göz yumar, uyumazlar,Bunların hep derdi var;Boyunları büküktür,Meftun eylemiştir Yâr. Görüp olmuşlar meftun,Anlatsak olur […]
Ağustos 22, 2019

Seninle dolu eflâk,

Seninle dolu eflâk,Görenler oluyor pâk;Seni hamlar görürse,Derhal olurlar helâk. Mutlak görmeli, pişen,Gönlü sana yetişen;Seni canında bulur,Yüzleri yere düşen. İnciler çıkar yerden,Ben işittim her pirden;Çok yıllar çalışmalı,Dediğim […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gölüne düşmeli,

Aşk gölüne düşmeli,Ateşinde pişmeli;Kalbinde ateş yanıp,Değenler ilişmeli. Dostu görür değenler.Dosta boyun eğenler;Candan ümit keserler,Bu sözleri diyenler. “Hû” küpüne düş, iliş,Bu ateşe düş de piş.Canından vazgeçersen,Öylece biter […]
Ağustos 22, 2019

Aç gözünü uyuma,

Aç gözünü uyuma,Sen âşık ol göz yumma;Eğer böyle uyursan,Cânândan görgü umma. Ayığa olur kısmet,Ayıklar etmez minnet;Mağrur olma sen (Emre),Bu Güzeli sen seyret. Senin oldu kanaat,Bu bilgiye […]
Ağustos 22, 2019

Güzelim, yaktın bizi…

Güzelim, yaktın bizi…Sana âşık yeryüzü;Senin yüzünden gitmez,Âşıklarının gözü. Daim yüzüne bakar,Canı ateşe yakar;Eğer seni görmezse,Geniş dünya, olur dar. Göremezse eder âh,Gönlü hiç olmaz ferah;Sana candan bakanınHer […]
Ağustos 22, 2019

Kırma gönlün kimsenin,

Kırma gönlün kimsenin,Her varlık olur senin;Eğer gönül yaparsan,Dosta saraydır tenin. O Dosta olur saray,Her yanından doğar ay;Kim ki bir gönül kırmaz,Ölmek bilmez, olur hay (1) Dosta […]
Ağustos 22, 2019

Meftun oluyor gören,

Meftun oluyor gören,Tarif eder gösteren,Eğer görmek istersen,Aşkın sırrını öğren. Aklını yetir sırra, (1)Sen sâkin dura dura;Aradığın dilbereMekân olmuştur bura. Hiç ayrılmaz buradan,İçindedir Yaradan;Aramış, yolu bulmuş,Aşktan gelen […]
Ağustos 22, 2019

Deliye hergün bayram,

Deliye hergün bayram,Deli hiç bilmez nizam…Biz yine zevka düştük,Aşka hiç olmaz hitam. Bilmiyen ne der acep?..Bizi kınadılar hep.Cânân benim gönlümü,Açtı deliye mektep. Deliler burda okur,Havuzda gönlünü […]
Ağustos 22, 2019

Dost, değil benden ayrı,

Dost, değil benden ayrı,Dünyayı sevmem gayrı;Ben dünyayı unuttum,Yüzünü göster Bârî! (1) Her vârımı bıraktım,Senin yoluna baktım;Yoluna baka bakaCanı ateşe yaktım. Sen beni etme mahrum,Kapına geldim, mazlum;Ben […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bizden ediyor ün,

Aşk bizden ediyor ün,Yine edelim düğün;Biz ateşe yanalım,Bu bizi yakan, görsün. Bizi seyreder yakan,Bize ateş bırakan;Bize ateş yakanaBizler duralım divan. Duralım bizler divan,Bizimle durur cihan;Bu hallere […]
Ağustos 22, 2019

Kimi düşünür hile,

Kimi düşünür hile, Hilesi başa belâ;O hileye dolanmış, Ona neylesin Mevlâ… Kimisi tilki olmuş,Başına belâ bulmuş,Belâlı şeytanlaraEli ile kul olmuş. Gaflette olmuş tavşan,O oluyor perişan;Gaflet ile […]
Ağustos 22, 2019

Bunları (1) ettim devir,

Bunları (1) ettim devir,O Dost uyandırdı er; (2)Âdem’denberi geldim,Ben genç iken oldum pir. Devrettim nice beden,Beni bilir seyreden;Bilâl-i Habeşî’yleBile (3) okudum ezen. (4) Okudum da ben […]
Ağustos 22, 2019

Durmadan geçer vakıt,

Durmadan geçer vakıt,Gözlerinden kan akıt;Sağ iken bir kâmil bul,Yar da kalbine bakıt. Sen teslim ol “Kâmil”e, (1)Her daim yürü bile; (2)Doğruca yola yürü,Niçin bakarsın ele?.. Ele […]
Ağustos 22, 2019

Aşktan geldi bu neş’e,

Aşktan geldi bu neş’e,Aşkı olan erişe…Her mecliste kırılmaz,Neş’elenmiş bu şişe. İçinde dolu esrar,Bize teslim etti Yar;Zerre aşkı olmıyan,Bu sözü nasıl duyar… Âşık olanlar anlar,Duyana gelmez zarar;Yüreği […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar olur sefil,

Âşıklar olur sefil,Aşk bilmek kolay değil;Yüreciğim ediyor,Yanınca, efil efil… Yüreciğim çırpınır,Gören değildir kâfir;Bu küfürden kurtulan,Bilirim gayet nadir. Gören cihana dolar,Görünce benzi solar;Yine bizi aşk sardı,Anlamıyanlar kınar. […]
Ağustos 22, 2019

Yorulur mu yok olan,

Yorulur mu yok olan,Çalışıp Hakkı bulan?..Sözüm sana, İsmail,Çalış, yokluğu kazan. Vâr olan, etmez rahat,Görünmez ona sıfat;Yokluğu arıyanaLâzım değildir hayat. O, hayatı düşünmez,Hayat sözünü demez; (1)Hayat gelip […]
Ağustos 22, 2019

Mânidar senin kaşın,

Mânidar senin kaşın,Beni yaktı bakışın;Sende seni idrâk et,“Arş”a benziyor başın. Başın benziyor Arşa, Meleklerle barışa;Bu Mânâyı bilmiyen,Bu söze diyor: “hâşâ…”. Bu, “Sidre-i Müntehâ”,Bu söze candır bahâ;Ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Bir söz geliyor hitap:

Bir söz geliyor hitap:Bu beden olur harap;Bu esrarlı sözlerden,Ehli isen hisse kap. Hep bu varlık, emanet,Gelene yoktur adet;Dostu yananlar bulur,Evvelden budur âdet. Haktır bunun sahibi,Biliriz, bizim […]
Ağustos 22, 2019

Bu, uykudan kurtuldu,

Bu, uykudan kurtuldu,Uyanıklığı buldu;Gözleri açılınca,Bu da uyanık oldu. Bilir, kimler uyanık,Hak için bağrı yanık;Bu yollarda kim yanar,Olur aşka dayanık. Eder aşka tahammül,Etmez cana tenezzül;Bu yola, böyle […]
Ağustos 22, 2019

Hak kelâmı ekilir,

Hak kelâmı ekilir,Dolanır, yine gelir;Gayet kıymetlidir bu,Tadını ehli bilir. Bu sözü, duyar ehli,Söyliyen, Dostun dili…Kuş dilinden kim bilir,Bilenler olur Ali. Söyledi Ebûbekir,Gönlünde olmazdı kir;Eğer sende aşk […]
Ağustos 22, 2019

Gece gündüz âh ederim,

Gece gündüz âh ederim,Yârım! seni görsem deyi; (1)Canımı da kurban ettim,Kesip sana versem deyi; Derisini ben tuzladım,Ayağına sersem deyi;Gözlerimi feda ettim,Uyumayıp görsem deyi; Ben bağrımı üryan […]
Ağustos 22, 2019

Ateşinen oynama, (1)

Ateşinen oynama, (1)Sen teslim ol imana; (2)Bizdeki yanan ateş,Hiç gelir mi nizama… Ateşte olmaz karar,Âşıka yanmak yarar;Muhammetten aşk gelse,Ayı ikiye yarar. Yine yanıyor mücmür, (3)Sen de […]
Ağustos 22, 2019

Derdi olanlar ağlar,

Derdi olanlar ağlar,Gözünden kanlar çağlar;Kim ki sana âşıktır,Başına kara bağlar. Yakıyor o karalar,Görüp zevka dalalar…Bir kerre seni gören, Ateş içine dalar. O, yanmaktan usanmaz,Seyreylemekten kanmaz;Eğer sen […]
Ağustos 22, 2019

Nûrun vurur bu boya… (1)

Nûrun vurur bu boya… (1)Seyredin doya doya…Sensin gönlümde duran,Hiç sürmem başka boya. Bu gönülde yatarsın,Anka gibi ötersin;Eğer seni görürsem,Bu bahçede bitersin. Görmeyince ettim âh,Ben yanarım gâhigâh;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Âşık olma her şeye,

Âşık olma her şeye,Yürü Hak diye diye;Benim candan sevdiğim,Ateşten gömlek giye… Nurlar gibi parlıya, (1)Yüzleri döne (2) aya…Bu dünyayı unut da,Arkanı Dosta daya. Dünyadan kimler doymuş…Vârını […]
Ağustos 22, 2019

Sen akıt gözden kanı,

Sen akıt gözden kanı,İyi bak, Dostu tanı;Eğer Hakka âşıksan,Nidersin adı sanı?.. Ortadan kalksın vücud,Sen, “ben!” demeyi unut;Hakkın gözünü al, bak,Sana nasiptir (Şühûd). Zor görülür bu yakut,Gör, […]
Ağustos 22, 2019

Aşk verdi bize hayat,

Aşk verdi bize hayat,Kabul olmuştur muradı;Dost aşkına düşünceDağı delmiştir Ferhad. Deldi, bulundu Şirin,Lâyıktır, ona verin;Her adamlar yüzemez,Bu deniz gayet derin. Gören candan geçmeli,Yüzmek bilmeli eli;Bu ilme […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşk yakıyor gayet,

Bu aşk yakıyor gayet,Yakıp ediyor ibret…Dostum! seni göreneLâzım değil ibâdet. İbâdeti unuttuk,Biz, o eteği tuttuk;Dostum, sen zehir verdin,Biz, “farz” olarak yuttuk. İçen, gelmez akıla, (1)Takılır mı […]
Ağustos 22, 2019

Bâdi sabah! (1) bize es,

Bâdi sabah! (1) bize es,Biz aşka ettik heves;O Hafız Halil’imden Bize kaldı aşk mires. (2) Üç kişi ettik taksim,Kimse bilmez, bunlar kim?Yanmıyana bilinmez,Görünmez hiç bu ilim. […]
Ağustos 22, 2019

Derde olduk giriftar,

Derde olduk giriftar,Sen dünyayı ettin dar;Asılmaya razıyım,Hazır olsun bana dâr. Ben asılıp öleyim,Kabul olsun dileğim,Ben bir ateşe düştüm,Âşık olana deyim. (1) Aldı canımı ateş,Sanırlar beni serkeş;Dost […]
Ağustos 22, 2019

Yüreciğim kan ağlar,

Yüreciğim kan ağlar,Kanı ateşe çağlar;Hâlimden ibret alın,Canımda çok ateş var. Göğe çıkar dumanı,Handân etti cihanı;(Emre) ateşe düştü,Nitsin dini, imanı. Bu derde, yanmak deva,Söndüremez hiç hava;Bu tükenmez […]
Ağustos 22, 2019

Bu deblek (1) nasıl öter…

Bu deblek (1) nasıl öter…Dost aşkı bize yeter…Kim bu aşka düşerse,Benlikten kalmaz eser. Acep nasıl varılır,Bakarsam Arş yarılır;Yaran varsa, düşünme,Dost eliyle sarılır. Sarılır, bulur şifa,Görülür o […]
Ağustos 22, 2019

Çok şükür, oldu bayram,

Çok şükür, oldu bayram,Şad oldu bütün âlem…Bu dünyayı unutup,Cânân! ben seni bilsem… Gaibetsem ben beni,Bilmem gelip gideni;Cânân! senin yolundaÇürüttüm bu bedeni. Çürüdü, oldu ihya,Seyr etti doya […]
Ağustos 22, 2019

Kim bu aşka oldu gark,

Kim bu aşka oldu gark,Bu cihanı etmez fark;Yüzünü kim gördiyse,Varlığını etti terk. Canı elden çıkarır,Yok olur, Dosta varır.Mürebbisi ne derse,Sözüne demez: “hayır!”. Hiç çıkar mı sözünden,Uzaklaşmaz […]
Ağustos 22, 2019

Eğer âşıksan, söz tut,

Eğer âşıksan, söz tut,Zehirle nefsi, uyut;Hakkı bilmek istersen,Bütün bilgiyi unut. Unutsan, biling (1) belki,Aldatıyor o tilki;Seni Haktan ayıran,Eski huyundur, bil ki… Gözünü aç, Hakka bak,Hakkı gör, […]
Ağustos 22, 2019

Açık, Dostun illeri,

Açık, Dostun illeri,Ötüyor bülbülleri;Bu fakirin içinde,Deblek çalar elleri Ötüyor bülbülleri,Diriltir ölüleri;Alıp hayat buluyor,Sadıkça gelenleri. Sadık olan dirilir,Ölmez hayat verilir;Senin hâlin böyledir,Yanıp kül olan bilir. Hak yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Bizler edelim düğün,

Bizler edelim düğün,Aşka düştük biz bugün…Eğer Dosta âşıksan,Vârı Hakka ver, öğün. Teslim eyle sen vârı,Görünsün aşkın Yârı;Defineyi ararsan,Hızır yıksın duvarı. Eğer dostunsa Hızır,Yok ol, benliğini kır…Bu […]
Ağustos 22, 2019

Yaktın beni Dilberim,

Yaktın beni Dilberim,Yandım, yoktur haberim;Zornan kapını buldum,Koğsan, nere (1) giderim?.. Bu kapıyı bırakmam,Gördüm, gayriye bakmam;Her derdini bana ver,Bildim, yolun imiş gam. (2) Gam çeken olur ferah,Sen […]