Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Yaz gelince açar çiçek,

Yaz gelince açar çiçek,Yaprakları sanki ipek…Sen bunları gönülde ek,Eken bu zevka dalmaz mı? Beyaz açılan, sanki kar,Âşık olanlara kokar;Âşık olan nasıl doyar…Eken bu zevka dalmaz mı? […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bu cihanı tuttu,

Aşk bu cihanı tuttu,Bütün varlığı yuttu;Dostum seni görenler,Her derdini unuttu. Budur bizim kârımız,Haktır bizim vârımız;Yanmayınca bilinmezBu bizim esrarımız. Mutlak bilir yananlar,Seyreder inananlar;Senin yüzünü gören,Aşkın nârına yanar. […]
Ağustos 22, 2019

Âşık, olmaz mı sarhoş…

Âşık, olmaz mı sarhoş…Güzelin ardına koş…Kim bizi ta’n ederse,Bil, onun kafası boş. Âşık olan kınanmaz,Dost ile kılar namaz;Güzel’i saklıyanınGönlü olmuştur Hicaz. (1) Bizi etseler tavaf,Eden, olur […]
Ağustos 22, 2019

Kimse hâlimi bilmiyor,

Kimse hâlimi bilmiyor,Herbirisi bir söz diyor…Dostum, sen aşkını verdin,Ciğerimde yanıyor kor. Bağrım durmadan yanıyor,Dilim adını anıyor;Bu hallerden kim ki bilir,Acıyor, hem inanıyor. Bilen bizden gayri değil,Bu […]
Ağustos 22, 2019

Ölürse, olur kâmil,

Ölürse, olur kâmil,İçinde durur âmil;Zâhirde zelilse de,O, her işlere kabil. (1) İster, cihanı yakar,Yakar, külüne bakar;Kuvveti görünmüyor,Çünkü onda hikmet var. İster ise şen yapar,Parlatır, eder par […]
Ağustos 22, 2019

Aşk ediyor soytarı,

Aşk ediyor soytarı,Unutturuyor ârı…Yüzünü seyreyliyen,Terk eder bu diyarı. Seni gören utanmaz,Her sözlere inanmaz;Aşkına kul olanlar,Cihan yansa da yanmaz. Görenler uyanıyor,Ateşe dayanıyor;Gözüm seni göreli,Her yanlarım yanıyor. Yanarım, […]
Ağustos 22, 2019

Hak giydirmiş bize gömlek gafletten,

Hak giydirmiş bize gömlek gafletten,Çıkaranlar, kurtuluyor illetten,Yüreciğim kebaboldu hasretten,İmdat senden, yâ Hazreti Aşk, yetiş! Yetişirsin, kimler düşerse dara,Sensin derman, dardaki âşıklaraHakkı seven, evvel aşka yalvara…İmdat senden, […]
Ağustos 22, 2019

Bu aşka düşünce biz,

Bu aşka düşünce biz,Bu ârdan olduk temiz;Aşk bizi oynatıyor,Ne derseniz deyin siz… Aşkı aldık Allahtan,Biz kurtulduk günahtan;Bu aşk bizi yıkadı,Temizlendik siyahtan. Nur gibi oldu gönül,İçinde açıldı […]
Ağustos 22, 2019

Hakka kim eder iman,

Hakka kim eder iman,Gönlünde kalmaz güman;Âşıkın sözü doğru,Hilâfı yoktur, inan. Kurtulur, kim inansa,Bilir, ateşe yansa…Yaktı bu, bizim hâller…Yanan, bu ilmi beller. Her yanları tutuşur,Kimler âşıkı eller.Gören, […]
Ağustos 22, 2019

Hep gülüyor komşular,

Hep gülüyor komşular,Bizlerde kalmadı âr…Eller ne derse desin,Bizde Yâr’ın aşkı var. Aşkı olan utanmaz,Hiç yanmaktan usanmaz;İki cihan bal olsa,Sevip de parmak banmaz. Yanar, alır muradı,Yoktur her […]
Ağustos 22, 2019

Seni çağırıyor Cânan,

Seni çağırıyor Cânan,Ulaş da var, (Emre) sen yan;Sen de kendini terkeyle,O senden diyene inan. Benliğindir sana perde,(Emre), sen düştün bir derde…Eğer sen, bileyim dersen, Her vârını […]
Ağustos 22, 2019

Tarif edeyim hâlini Yunus’un,

Tarif edeyim hâlini Yunus’un,Tamam söylenirse olur çok uzun…Her daim mutfağa taşırdı odun…Benim canım o hale kurban ola… Taşır iken yâğır oldu omuzu,Yarasına daim sarardı tuzu;O hâl […]
Ağustos 22, 2019

O Âdem’den görünen Cânân imiş,

O Âdem’den görünen Cânân imiş,Bilip secde etmiyen, Şeytan imiş;O sırları bilmiyen pişman imiş,Bilen için, bu esrar meydan ola (1) Bu sırra Âdem yüzünden erilir,Erilince ölmez bir […]
Ağustos 22, 2019

Kaldırın siz mangalı,

Kaldırın siz mangalı,Dinleme kıylükali…Kim bu aşka düşerse,Ateşe döner hali. Bu aşk ateşe benzer,Düşen cihanı gezer;Ateşe düşen âşık,Gizli sırlardan sezer. Gizli sırlar görülür,Çünkü destur verilir;İki cihanı gezer,Uzak, […]
Ağustos 22, 2019

Bildim deme, seni, bilmeyen taşlar,

Bildim deme, seni, bilmeyen taşlar,Bu yollarda yok olur nice başlar…Anlıyanlar akıtır gözden yaşlar;Bu nizamı böylece kurmuş Hallâk. (1) Dostu görür bu mihnete kardaşlar, (2)Gören gözden nurlar […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen, aklında kir gezdirme,

Âşık isen, aklında kir gezdirme,Gezdirip de aşkı senden bezdirme,Ârif isen, kimselere sezdirme;Sezdirirsen sana lâzımdır dayak. Hak ilmini cahile haber verme,Kâmil isen kimseyi ayrı görme;Dosta kavuş, bilmiyene […]
Ağustos 22, 2019

Aşk gelmiyor her zaman,

Aşk gelmiyor her zaman, Aşk geldi, (Emre), uyan!Bu beni söyletende,Ne zaman var, ne mekan. O sığmaz yere, göğe,Söyletir döğe döğe.Güzelim, beni yaktın,Seni görenler öğe. Öğer seni […]
Ağustos 22, 2019

Bakın çemirlenmiş paça,

Bakın çemirlenmiş paça,Gören, gözlerini aça.Bizden ateş zuhur etti,Dayanmıyan burdan kaça. Hiç bilinmez esrarımız,Haktır bizim her vârımız;Aşkın bizleri yakınca,Görünüyor şikârımız. Bizi yak da sen gel görün…Aşk yakınca […]
Ağustos 22, 2019

Ben Hayber’i fetheyledim,

Ben Hayber’i fetheyledim,Geldim, Ahmed’e söyledim;O verdi bir hurma, yedim,Kılıç bende, benim Ali,Ben okuyorum kuş dili,Sözlerimde vardır beli, (1) Yoldaş oldum ben Hızıra,Musa’yı götürdüm Tûr’a,Dağı döndürdüm tandıra,Benim, […]
Ağustos 22, 2019

Hak derdine aşktır merhem,

Hak derdine aşktır merhem,Aklım kalmadı bir dirhem,Hep Hak oldu, yoktur şüphem,Benden bana ettim visal. Benden bana geldi Burak,Bu böyledir, bildim mutlak…Vardım, gördüm, Hak çok berrak,Benden ayrı […]
Ağustos 22, 2019

Dost, yüzüne, âşıka, tutmaz nikab; (1)

Dost, yüzüne, âşıka, tutmaz nikab; (1)Göstermiyen, sendeki olan hicap. (2)(Uktülû enfüseküm…), bize hitap;Öldürürsen, gönlünden doğar hilâl. Fırsat elinde iken onu öldür, Fücûrat ağlasın, takvâyı güldür,Birisi dikendir, […]
Ağustos 22, 2019

Geceler oldu gündüz,

Geceler oldu gündüz,Her yanlar oldu dümdüz…Senin parlak yüzünüGörse dayanmaz bir göz. Gören gözler dayanmaz,Görmiyen, hiç uyanmaz;Kim ki yüzünü gördü,Ateşe düşse yanmaz. Ateş, olur gülüstan,Gülü kokula, uyan;Kim […]
Ağustos 22, 2019

Âşık oldum, yanıyorum Güzelim.

Âşık oldum, yanıyorum Güzelim.Senden başka yoktur benim emelim.Sen Dilbere varlığımla bedelim,Ben âşıkı sen Mâşûktan ayırma. Dağlar, taşlar kan ağlıyor âhımdan,Konu komşu tâciz oldu vâhımdan;Ben ayrılmam sen […]
Ağustos 22, 2019

Âşıkları aşkın alsın,

Âşıkları aşkın alsın,Ebedî, aşk bizde kalsın; (1)Âşıkları saran halsın… (2)Hû Mevlâm Hû, Hû Cânân Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Şâhım Hû,Hû Mevlâm Hû, Hû Mâhım Hû, Âşıkları […]
Ağustos 22, 2019

Bu canımı aşk alsa,

Bu canımı aşk alsa,Bu gönül zevka dalsa…Başı arşa yetişir,Bir âşık seni bulsa. Seni bulan olur şen,Görenler olur rûşen;Hiç senden ayrılır mı,Senin aşkına düşen… Aşka düşen avlanır,Ateşinde […]
Ağustos 22, 2019

Noktasın, cihan mahkûm…

Noktasın, cihan mahkûm…Aşkı olmıyan mahrum…Câni seni seyr etse,Derhal oluyor mazlum… Damlasın, garktır deniz, (1)Denizde olur mu iz…Seni gören doyar mı…Tarif eyliyelim biz. Seni gören doyar mı,Gören, […]
Ağustos 22, 2019

Dostun aşkı parladı,

Dostun aşkı parladı,Geldi dünyanın tadı;Çokları geldi geçti,Bu lezzeti bulmadı. Çokları aradılar,Onlardan gizlendi Yâr;Dosta varmak istersen,Aşk atına ol süvar. Aşk, bu ata bindirir,Dost iline indirir;Dostu göreyim dersen,Aşkın […]
Ağustos 22, 2019

Âşık isen kulak ver,

Âşık isen kulak ver,Cânân bize neler der:Vakit durmaz, geçiyor,Sen gafletten uyan er. (1) Gafletten çabuk uyan,Âriftir sözü duyan;Acep felâh bulur mu,Kendi nefsine uyan. Nefsi bilen ayılır,Dostu […]
Ağustos 22, 2019

Kimler bizi anlamaz,

Kimler bizi anlamaz,Anlamıyan bulamaz;Rengimiz Hak rengidir,Aşktan geldi, solamaz. Hiç solar mı bu boya…Beyazdır, benzer aya;Sana âşık olanlar,Bu hâle nasıl doya… Âşık bu hâlden doymaz,Nâdân sözüne uymaz;Aklı […]
Ağustos 22, 2019

Devran geçer, ân olur,

Devran geçer, ân olur,Âşıklar üryan olur;Âşıkların ateşi,Bu cihana şan olur. Âşık bağrı kan olur,Bu hale vatan olur;Halde yarım kalanlar,Kapılmaz şeytan olur. Âleme değer şerri,Hiç şerden kalmaz […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu vatan,

Aşk bize oldu vatan,Sevenler oldu sultan;Aşk nedir bilmiyenler,Âşıkları eder ta’n. Âşık, yanınca döner,Aşkta yanmaktır hüner;Biz yanmıya razıyız,Sen ateşi bize ver. Senin için yanalım,Her yanı dolanalım;Biz ateşe […]
Ağustos 22, 2019

Bu dert beni uyutmaz,

Bu dert beni uyutmaz,Gözlerim uyku tutmaz;Dostum! seni görenler,Ölür iken unutmaz. Seni gören unutmaz,Ayrıca bir yol tutmaz;Görürken şeker yese,Tadını bilip yutmaz. Başka bir yüze bakmaz,Her yere akıl […]
Ağustos 22, 2019

Biz unuttuk cihanı,

Biz unuttuk cihanı, Sonra bulduk irfanı;Biz Dost kokusu aldık,Ne edelim reyhanı. Bizlere budur irfan,Yanmaktır bize iz’an;Bu yolda İsmailiz,Canı eyledik kurban. Candan söyler Cebrail,Her yanlarım oldu dil;Eğer […]
Ağustos 22, 2019

Yüzünde vardır nikab,

Yüzünde vardır nikab,Açsan, doğar âfitab;Sana doğru bakmıyan,Her vakit çeker azab. Bu azab ile yanar,Gönlünde cehennem var;Azaptan kurtulanınYüzlerine güler Yâr. Nura benzer yüzleri,Ateş etti bizleri;(Emre) seni görünceCandan […]
Ağustos 22, 2019

Gönlümü Yâr ağlattı,

Gönlümü Yâr ağlattı,Hem kalbimi dağlattı;Beni canımdan yaktı,İçimi kan ağlattı. Yaktın beni sen Yârım,Bu canım oldu yarım;Bana yüzünü göster,Beni eyleme mahrum. Ateş oldum, niderim…Diyar diyar giderim;Bu aşk […]
Ağustos 22, 2019

Buna her can dayanmaz,

Buna her can dayanmaz,Yanmıyanlar uyanmaz;Bu hâli seyredene,Lâzım değildir namaz. Yanan, bu sözü duyar,Bize nasibetti Yâr;Bu ateş hiç söner mi,Her taraflar olsa kar. Yanmıya olduk razı,Yandık aldık […]
Ağustos 22, 2019

Canım, bir kerre yaktın,

Canım, bir kerre yaktın,Ateşlere bıraktın;Bende varlık görürdüm,Görünmez nâra yaktın. Yaktın ettin perişan,Âhım, cihanlara şan;Sana hasret oluncaYüreğime doldu kan. Durmaz yanar yüreğim,Budur benim dileğim…İki cihana doldum,Acep beni […]
Ağustos 22, 2019

Canıma geldi Sultan,

Canıma geldi Sultan,Odur bu aşkı tutan…Ben bu aşka düşünceBu âlem, durur divan. O ilden geldim garip,Aşk oldu bana sahip;Nefse boyun eğersem,Saltanat bana ayıp. Aşk oldu bana […]
Ağustos 22, 2019

Yine çıktı bu köçek…

Yine çıktı bu köçek…Aşk bâdesi ver, içek…Dost yüzünü gösterdi,Bu aşktan nasıl geçek… Dostu, bu aşk gösterdi,Gören, “göreyim…” dedi;Dostu görmek istiyen,Bu yollarda can verdi. Yok olur nice […]