Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Âşıklar duyar sözü,

Âşıklar duyar sözü,Yârı seyreder gözü;Seyrederek unuturGeceyi, hem gündüzü. Bakarak olur meftun,Can verir onun içün;Senin mahmur bakışınCanlarda oynar oyun. Gönüllerde bâğıbanSen alır, verirsin can;Canlardan güller ektin,Açmışlar elvan […]
Ağustos 22, 2019

Sorsalar Yârımızı,

Sorsalar Yârımızı,Dahi (1) esrarımızı,Evvelâ etmek lâzım,Bizim ikrarımızı. Lâzım kuvvetli iman,Kalmamalı hiç güman;Süsler de gösteririz,Sultan denilen: insan. Kim sorarsa adınıİster ise tadını,Ateşlere yakarızSoranın bünyadını. Yıkar, ederiz viran,Vurur, […]
Ağustos 22, 2019

Kadifeden kesesi,

Kadifeden kesesi, Gönülden gelir sesi;Bu öten bülbüllerin,Nurdan olmuş kafesi. Bakışlariyle öter,Gönlünde güller biter;Yakıyor, durmaz, hasret,Yüzünü göster, yeter. Kalbim yanarak bakar,Dumanı durmaz, kokar;Volkan oldu yüreğim,Çıksa, dünyâyı yakar. […]
Ağustos 22, 2019

Güvenilmez rengine,

Güvenilmez rengine,Ateşe tuttu gine;Neyleyim, kurtuluş yok,Yandım yirmi beş sene. Bürünmüş nurdan tüle,Bakıyor güle güle;Dayanırım çârnâçâr,Yüzünü açmaz ele. Kimse alamaz haber,Alsa yakar bu Dilber;(Emre) durmaz yanıyor,Ebedî yanmak […]
Ağustos 22, 2019

Kurban olmuş canımız,

Kurban olmuş canımız,Böyledir zamanımız;Kolay kolay bilinmezAşk ile irfanımız. Her bilgi olur siper,Görünmez olur Dilber;Her varlıktan geçmiyen,Dilberi görmek ister. Muhammed, olmuş misal,O isteyince visal,Yoldaş oldu Cebrail,Perde olmuştu […]
Ağustos 22, 2019

Dizilmişler kara kara,

Dizilmişler kara kara,Bakalım bu yılanlara;Yarabbi, sen imdad eyle,Yudulmıyak (1) yalanlara. Yolumuzu et selâmet;Âşıklara eyle himmet;Daima senden isteriz,Yürür iken ver cesaret. Gözlerini açmış bakar,Dilleri çataldır, sokar;Sana teslim […]
Ağustos 22, 2019

Damlayık, (1) düştük denize,

Damlayık, (1) düştük denize,Gark olduk biz yüze yüze;Tekrar bizi taksim ettin,Seni seyreyliyen göze. Mekân oldu bize beden,Yüz üstüne eyledin ben;Yarab, seni seyreylesinBu âleme gelip giden. Kimler […]
Ağustos 22, 2019

Geceyi, gündüzü böyle geçirdik,

Geceyi, gündüzü böyle geçirdik,Gamın şerbetini cana içirdik,Böylece de yönü Hakka çevirdik,Bu zindan âlemi burada kalsın. Dirilik olmuştur kârımız bizim,Tükenip de bitmez vârımız bizim.Kabul dahi etti Yârımız […]
Ağustos 22, 2019

Tutulur diyen dilimiz,

Tutulur diyen dilimiz,Yana dökülür elimiz;Görür görmez ikrah eder,Bütün bizim sevgilimiz. Yüzümüze bakar, kaçar,Karar edilmiştir nâçâr;Son yüzü görmek istiyen,Bir kerre kefeni açar. Görür görmez eder ikrah,Dil uciyle […]
Ağustos 22, 2019

Sen gafletten uyanmadın,

Sen gafletten uyanmadın,Çok uyudun, usanmadın;Yedi yıldır durmaz söyler,Sözlerine inanmadın. Hiç girmedi kulağına,Ateş düşmedi yağına;Bütün hâlin bir ip olmuşHep bağlanmış ayağına. Seni kalkmağa bırakmaz,Gözlerin o hale bakmaz;Bu […]
Ağustos 22, 2019

Tebelleş etti yılanı,

Tebelleş etti yılanı,Görenin kuruyor kanı;Kimisini ferah eder,Kiminin sıkılır canı. Bunlar Dost yolunu keser,Nasıl geçsin burdan beşer?..Varlık ile Dost alır mı?Yılan sebep, yokluk ister. Yılan, tahlil için […]
Ağustos 22, 2019

Bize vücud ne lâzım…

Bize vücud ne lâzım…Bu hâl olmalı hazım;Yüzünü göster Cânân!Seyir etmek namazım. Göreyim, olsun kabul,Sana varır bütün yol;Eğer meydan alırsaBozuluyor bu usul. Söyleriz, olur siper,Gören ile beraber;Her […]
Ağustos 22, 2019

Yürü Dilber, yürü, yolundan şaşma,

Yürü Dilber, yürü, yolundan şaşma,Yollar diken olmuş gör de dolaşma,Dört yan karanlıktır, sakın karışma,Hâlik hoşlanmadan burdan geçilmez. Âşık yürür iken pâk olmayınca,Bütün arzu, emel hâk olmayınca,Gidenin […]
Ağustos 22, 2019

Kaldır bu yılanı, kaldır,

Kaldır bu yılanı, kaldır,Bu bir hiç çıkılmaz hâldir;Bunun aslı içimizde,Görünüşü bir hayaldir. Dalamadık biz bu hâle,Durmaz taparız hayale;Gelin, Dost iline gidek,Bütün hayal burda kala. Bizler seversek […]
Ağustos 22, 2019

Yine şen ettik yurdu,

Yine şen ettik yurdu,Her gelen, böyle kurdu;Birçoğu devr eyledi,Daim kendisi durdu. Olursa benim ile,Beni getirir dile;Bu hâlin âşıkınaSöyle bülbülüm, söyle… Duyup dalsınlar zevka,Goncaya baka baka;Bülbül güle […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım! yaktın bizi,

Cânânım! yaktın bizi,Öyle verdin feyizi;Âteşlere benziyorEvliyaların izi. “Kalûbelî” den yanar,Bütün gözlere parlar;Hangi kalbde yanmışsa,Neylesin, tutmaz karar. Reng alır çeşit çeşit,O izler bize mürşid;Müjde! devletli kulak,Söyleniyor sen […]
Ağustos 22, 2019

“Kalûbelî” denberi,

“Kalûbelî” denberi,İkrar ettim Dilberi;Ehli görsün, anlasın,Hâlimdurur eseri. Bu hâl geldi başıma,Gördüm, gitti hoşuma;Çifte gösteren ayna,Gönül! bırak, taşıma. Kırılsın, etme sitem,Viran olsun cehennem;Biz Muhammed elinden,Meyhor olduk, aldık, […]
Ağustos 22, 2019

Alan benim, satan benim,

Alan benim, satan benim,Tutan benim, atan benim,Her gönülde yatan benim,Bilenler bilir ki neyim… Âşıklardan çıkan âhım,Bu âlemde Beytullahım,Her yanlarda ben seyyahım,Bilenler bilir ki neyim… Her kulaktan […]
Ağustos 22, 2019

Bu yılanlar tutmaz avsun,

Bu yılanlar tutmaz avsun,Çok faildir, değil yorgun;Sağı, solu görmez oldu,Yârı gördü, oldu vurgun. Daim gözüm bakar durur,Baka baka oldu mahmur;Kirpiklerini ok etti,Çeker, ciğerime vurur. Durmadan umarım […]
Ağustos 22, 2019

İçinde kurt olmaz aşka düşenin,

İçinde kurt olmaz aşka düşenin,Yüzleri güler mi onda pişenin…Kalbi kara olur kuyu eşenin,Herkes ektiğini biçer dediler. Boz dumanlar çöksün senin yoluna,Ağrılar, sızılar girsin koluna,Münkirler sağına, Nekir […]
Ağustos 22, 2019

Kahveye çektik hasret,

Kahveye çektik hasret,Acep olur mu kısmet?..Her taraftan gözleriz, Acep kim eder himmet?.. Umarız biz Tanrıdan,Anca (1) o eder ihsan;Mevlânın verdiğiniVermez Sultan Süleyman. Verir, başa hiç kakmaz,Şükrederiz, […]
Ağustos 22, 2019

Her gelip geçenler hayal…

Her gelip geçenler hayal…Gözünü aç, eyle visal;Bütün arzun, Dostun yüzü,Herbiri bir renge meyyal. Bütün alem arzu tutumuş,Derler bana ondan konuş,Yârın sözlerinden başka,Neyleyim, hiç gelmiyor hoş. Başka […]
Ağustos 22, 2019

Senin hallerinden almazlar ibret,

Senin hallerinden almazlar ibret,Bilerek düşmana ederler minnet,Bu ne gaflet Yârab, ederler ziynet…Gelip gidenleri yutan dünyasın! Hâlin ile bize dökersin dil sen,Yabancı değildir, o Azrail, sen;Gözünü açana […]
Ağustos 22, 2019

Deniz olsa mürekkep,

Deniz olsa mürekkep,Kâtip olsa âlem hep,Yazsalar şerh edilmez,Bu, ayrıca bir edep. Bütün akıl dayanır,Kolayca olmaz zâhir;Aczini kim bilirse,Mânen yetişir bir pîr. Mânen tutar elinden, Böylece gider […]
Ağustos 22, 2019

Bir günüm bir günü tutmaz neyleyim,

Bir günüm bir günü tutmaz neyleyim,Gözlerim Gördü, unutmaz neyleyim,Yâr! seni bulup da derdi söyleyim,Kurulmuştur kanun, devran böyledir. Nereden eyledim Yâr ile temas…Âgâh olamadı Hızır’la İlyas;Hakikatın aşkı […]
Ağustos 22, 2019

Ayık, gel gönlüm, ayık!

Ayık, gel gönlüm, ayık!O Dost görmeli lâyık;Gelir Fir’avn gasbeder,Sağlam olursa kayık. Uyan gözlerim, uyan,Söyler sûrei İmrân,Eğer Şâhı bulursan,Durmak lâzımdır divan. Yolu tutmuştur şeytan.Teslim etmiştir. Rahman;Sen geçerken […]
Ağustos 22, 2019

Kâh gökyüzüne çıkarım,

Kâh gökyüzüne çıkarım,Kâh yeryüzüne bakarım,Kâh olurum âbıhayat,Âşık gözünden akarım. Dökülürüm damla damla,Sarılırım bütün hâle;Beni seyreyliyen gözlerNazar etmez sağa sola. Gören, kendine gelemez,Daim ağlar hiç gülemez;Bu hâle […]
Ağustos 22, 2019

Görmedin mi Azâzîli,

Görmedin mi Azâzîli,Durmadan azdırır eli;Kendisine ne iş açtı,Hakka isyan eden dili… Mâbûduna etti isyan,Lânet eder bütün insan;Eder, şerrine tutulur,Azap çeker, olur pişman. Cenneti etti velvele,Şerri değdi […]
Ağustos 22, 2019

Tecelline hayranım!

Tecelline hayranım!Böyle geçer her ânım…Yarabbi, bu ne hâldir,Durmaz yakar Rahmanım. Ehlinedir bu ihsan,Seyredemez her insan;İbrahim olmayınca,Bu hâl olmaz gülistan. Görmeyince gelir zor,Ateş gibi duruyor;Bu hâlin lezzetini,İbrahim […]
Ağustos 22, 2019

Hakka doğru yolumuz,

Hakka doğru yolumuz,Can verdik, değil ucuz;Her hâli terk ederek,Yürüdük gece gündüz. Kabul eyledi Cânân,Yol açıktır her zaman;Kimisi eder inkâr,Kimisi eder iman. Evveldendir ikrarı,Kim severse o Yârı;Ona […]
Ağustos 22, 2019

Teslim olunca biz Hakka,

Teslim olunca biz Hakka,Yolumuz vardı tahkika;Bütün perdeler ref’oldu,Bağlanmayız hiçbir bağa. Gönlümüz Dost eli gezer,Bağlansak, O, gelir çözer;Mânâ yüzümüzü gören,Zaman gelir, bize benzer. Kurulmuştur evvelîden,Sürer Muhammed, Ali’den;Bizler […]
Ağustos 22, 2019

Dağılmıştır şanımız,

Dağılmıştır şanımız,Yanar perişanımız;Dostun yanından geldi,Bu bizim nişanımız. Onu getiren, melek…Böyle edildi dilek…Dostun kalemi ileKayıt etmiştir felek. Yaşasınlar ebedî,Dilimizden Dost dedi;Uyanlar âgâh oldu,Uymıyanlar görmedi. Kim bize uydu, […]
Ağustos 22, 2019

İğfal eyliyenden aldın mı haber?

İğfal eyliyenden aldın mı haber?Senin ile gezer daim beraber,Zehirli sözünü dinlenğ (1) muteber,Pençesine düşme, kurtulamazsın. Çok mahirdir, sığmaz ele, avuca,Gaflet okutmıya olmuştur hoca,Pençesinden kaçamaz gençle koca,Pençesine […]
Ağustos 22, 2019

Bozulmaz hiç bu usül:

Bozulmaz hiç bu usül:Uyan, gönül! teslim ol;Aşk âleminden geçer,Bütün, Dosta giden yol. Evvelâ gelir (edep),Arkadan yürür (mezhep);Âşık gözünden akarAşkı yazan mürekkep. (Hayâ) dandır defteri,O, yazar bu […]
Ağustos 22, 2019

Bu çeşmeden akar sular,

Bu çeşmeden akar sular,Testisi boş olan, dolar;Dostum, sen yüzünü kapa,Hep münkirler bakar, solar. Açsana âşıklarına,Onlar bakmazlar ârına;Durmadan (Emre) yanıyor,Hasret olunca Yârına. Feryadı göğe yayılır,Yüzünü görse ayılır;Cihanı […]
Ağustos 22, 2019

Yarabbi, uyandır beni,

Yarabbi, uyandır beni,Görmüyor gelip giden;Hakkı bırakıp da sever,İçi kurt dolu bedeni. Bu dünyadan almaz ibret,Düşmanına eder minnet;Gözünü aç, iyice bak,Dost yüzüne olma hasret. Adım at sen […]
Ağustos 22, 2019

Ah ile doldu meydan…

Ah ile doldu meydan…Görenler, olur hayran…Zaman gelir, açılır,Bu gül, ekilmiş, fidan. Açılırsa rengârenk…Bâğıban olmuş, melek;Suyu semadan gelir,Hizmet eyliyen: felek. Gözlerden akar suyu,Böyledir gülün huyu;Bazı açık renk […]
Ağustos 22, 2019

Bazı görünür necef,

Bazı görünür necef,Bazı görünür sedef;Âşıkların gözüneBunlar görünür çirkef. Kimler âşıktır Yâr’a,Yönü döner diyara;Altuna meyil verseOlular hep avara. Gözlerindedir (yakut),Yüreklerinde, yahut;Acep meyil vermiş miBizi çağıran Mahmut? Gözlememiştir […]
Ağustos 22, 2019

Yeter Cânânım, yeter,

Yeter Cânânım, yeter,Kokun burnuma tüter…Sen gönlüme düşünce,Harabım: baykuş öter. Seni gelse göresim,Görünür binbir resim;Sana âşık gözlereBeni eyledin taksim. Yaklaşınca yanına,Karışıyorum sana;Sen beni üfeledin,Savurdun sen her yana. […]