Doğuşlar 1

Ağustos 22, 2019

Hazineyi kim bulur,

Hazineyi kim bulur,Aşk ordan eder zuhur;Gelir, gam basar ise,Aşk onu eder meşhur. Ciğer boyanır sele (1)Sen aşka bir düş hele…Aşk ateşi yakarsa,Derhal olur velvele. Seyreder gözü açık,Tadını alır ayık;Bu denize gark olur,Beden denilen kayık. Bu derdi verdi Hudâ,Ateşin vardır burda;Ateşine düşenlerDuruyorlar huzurda. Aşkını ver yâ Mevcud!Ateşe düştü vücut;Seyreyleyip gark olmuş,Bizlere […]
Ağustos 22, 2019

Bülbüller güle âşık,

Bülbüller güle âşık,Hased etmiş şakayık.Gönül Hakka ulaştı,Zannederler burdayık. (1) Lâzım değildir reyhan,Biz aşktan aldık ihsan;Biz o yollarda olduk,İsmail gibi kurban. Kurban olan dirildi,Ölümsüz can verildi;Dediğim kuş dilidir,Süleyman olan bildi. Aman benliğe girme,Nefsine aman verme;“Söyliyen ben!..” deyip deYüzüğünü yitirme. (2) (Emre)! bedene saklan,Daima bu aşka yan,Sen bu aşk ateşine,İbrahim oldun, dayan. […]
Ağustos 22, 2019

Hangi can değer sana,

Hangi can değer sana,O, senin gibi yana…Sana aferin (Emre)!Teslim oldun Sübhan’a. Öğrendiklerin: ilim;Söylüyor daim dilim;İlimden hâle geçtin,Sahibine et teslim. Mutlak gerek birine,Bilir, gider pîrine…Özü daim aşka ver,Dostun yüzü görüne. Sen seyreyle her zaman,Senindir daim Cânân;Benliğini affeder;Senin Cânânın Rahman. Aşktan olur görülüş;Oldu, Dost ile görüş! (1)Yılda bir gez görülür;Uyanıklara o düş. […]
Ağustos 22, 2019

Ben âşıkım ezelden,

Ben âşıkım ezelden,Gönlüm geçmez güzelden;Aşka düşen kurtulsun,Başka ne gelir elden… Âşık gördü kaşını (1) ,Zülfünün dolaşını; (2)Çalışsa durduramazGözlerinin yaşını. Daim durmaz kan ağlar,Onunla bütün dağlar;Gözünden gaib etse,Ateşe düşer arar. Ben ağlarım, bulurum,Mekânın olsa da Rûm;Aşkına düşen âşık,Hâşâ ki olsun mahrum. Bilirim sen Rahimsin,Ben değilsin de kimsin?..Lâyık olana aşk ver,Sultanım! seni […]
Ağustos 22, 2019

Bulduk Dostun izini,

Bulduk Dostun izini,Haktan aldık izini;Biz bir âyîne (1) olduk,Bakan görür yüzünü. Ters seyreder eğriler,Daim bize diş biler;Biz Hak için yanarkenBizi öldürmek diler. Münkirler biler dişi,Küfür onların işi;Âdettir, hor görürlerHakka âşık dervişi. Daima taş atarlar,Hep küfüre batarlar;Konuştukları taklit…Hep gaflette yatarlar. Doğrular, doğru bakar,Kalblerinde nurlar var;Kim bize doğru bakar,Hak onlara yüz açar. […]
Ağustos 22, 2019

Tez geçer kara günler,

Tez geçer kara günler,Fakat bir karar (1) döner;Bizim bu halimizeTaşlar, topraklar güler, Yâr, kaşlar karasından,Seyreder arasından;Yine aşkı parladı,Yürekler yarasından. Yârım! kaşların kara,Vuslat edenler, vara; (2)Mutlak kanat takınır,Baksan hangi duvara. Aşka gelirse Dilber,Her yandan çıkar haber;Seyreyleyin siz güle,Diken ile beraber. O gül açıldı yine,Bürünmüş o dikene;Ben güle âşık oldum,Feryad ettim çok […]
Ağustos 22, 2019

Tarifi mümkün müdür…

Tarifi mümkün müdür…Aşkını gönder, dedir; (1)Bütün âlimler gelse,İlmi edemez tefsir. Buna âşıklar kaadir,Onlarasın sen zâhir;Senin ilmin yazılır,Aşk yakıp etse tâhir. Aşktır yazıyı yazan, Okunur orda Sübhan;Bütün dünya âcizdir,Bir noktadır okunan. Söylense olur uzun,Hudâ demiş: (yasturûn);Onu her göz okumaz,Ağıttan olsun yorgun. Göz kanıyle yıkana (2)Nasip değil her cana;Kana boyansa bir göz,Seyreder […]
Ağustos 22, 2019

İyi, kötü, neyimiz; (1)

İyi, kötü, neyimiz; (1)Haktan aşk isteriz biz;Dost aşkını verince,Gönlümüz oldu deniz. Gark olur bizde damla,Meğer bizde aşk kala, (2)Aşka düşen âşıklarKavuşmaz mı Visâla… (3) Aşk ile olur vâsıl,Aşka düşenler asıl;Eğer bu aşk gelmezseAcep ne olur hâsıl… Biz mahvolduk sevgide,Yok olduk gide gide;Eğer o yüz görülse,Kana boyanır dîde. (4) Yananlar, gözü […]
Ağustos 22, 2019

Değildir aşkım mecâzî,

Değildir aşkım mecâzî,Gönülde buldum Hicaz’ı;Muhammed’le bile kıldım,Ben Beytullah’ta namazı. Benden bana ettim kabul,Benden banadurur (1) o yol;Dilimden söyleyen Haktır,İçim Mâbud, dışımdır kul. Benden bana oldum diri,Benlikten olunca berî;Bu âlemi fark etmezdim,Ben aşktan aldım haberi. Dirilirler der isem “kün!”,Bütün ölü top ve yekûn;Ehli kubur diri olur (2) Eğer benden çıkarsa ün. […]
Ağustos 22, 2019

Nideyim aşk olmazsa,

Nideyim aşk olmazsa,Gelip beni bulmazsaBenim dilim mi döner,Bu meydan aşk dolmazsa… Bütün aşkındır hüner,Sultanım! sen aşkı ver;Eğer aşkın gelirse,Gelir, meydanda döner. Gelse, nur olur meydan,Gelmezse olur zindan;Durmaz, senden isteriz,Aşkı sen gönder Sultan. Aşıktır senden sana,Ararız yana yana;Senin aşkına düşen,Nazar etmez her yana. Gözünü diker sana.Yüzü boyanır kana;Gözü teslim eyliyen,Seyreyler kana […]
Ağustos 22, 2019

Nider (1) bakalım devran,

Nider (1) bakalım devran,Durmaz döner her zaman;Zamanın hiç aslı yok,Önüyle sonu bir an. Fakat durmaz dönüyor,Dönmekle öğünüyorSakın çarkına düşme,Düşenler söyünüyor. (2) Dönen, geldi yakına,Gözü açık, sakına,Gözünü aç, uzak ol,Vallah başka, bu kına. (3) O renk bütün dalâlet…Bulaşır, böyle âdetBu söylenen “benlik” tir,Bize lâzım melâmet. Sözler Hakkındır, işit,Rengi var çeşit çeşit…Nefsine […]
Ağustos 22, 2019

Açıldı bize mektep,

Açıldı bize mektep,Okuyoruz bizler hep…İlmimizi yazamaz,Deniz, olsa mürekkep… Aşksız olan gidemez,Davranmalı gayet tez;Aşkı olana söyler;Gayriye bu söz denmez. Denirse, olur vebâl,Söz ile olmaz visâl;Bütün âlimler gelse,İlmi edemezler “hâl”. Yanıp olmalıdır kül,Gönül olmalı bülbül;Aşka düşmiyen için,Bu ilim gayet müşkül. (1) Bu söz aşktan söylenir;Bu ilim, bilmez tedbir;Aşka boyanan göze,Görünür, olur “zâhir”. […]
Ağustos 22, 2019

Kim Haktan aldı aşkı,

Kim Haktan aldı aşkı,Odur her daim bâki…Seni senden çıkarır, (1)Senden sanadır şavkı. Çıkar seni aradan,Sever seni Yaradan… (2)Senden sana bu, (Emre),İçinden (3) söyler Sübhan. Yok ol, bu hâle karış, Durma ölmeden, çalış; (4)Ayık, ömre güvenme,Bin yıl olsa, bir karış… Biter kendi kendine,Benzer bir kıl ipine… (5)Deme, bu yaş geçiyor,Bitirince, çok […]
Ağustos 22, 2019

Canı edenler siper,

Canı edenler siper,Çalışır, Dost’a gider;“Dil” denilen Cebrâil,Bil, arkadaşlık eder. Fakat onun var yeri,İlerden (1) yok haberi;Cebrâil orda durur,(Aşk) götürür ileri. Gidemez, ordan korkar,Umduğu yere bakar;Eğer bir adım atsa,Bilgisi onu yakar. Yürüyemez Cebrâil,Yürümek kabil değil;Canını feda eyle,Ancak (aşk) götürür, bil. Nefisle eyle savaş,Sana (aşk) olsun yoldaş;Canını hafif eyle,Aşkın ardına ulaş. Aşk […]
Ağustos 22, 2019

Neler oluyor insan,

Neler oluyor insan,Sana edince îman…Senin âşıklarından,Eksik olur mu hicran… Daima hasret çeker,Seni görmeği ister;Dostum! sana âşıklık,Gayet zorumuş (1) meğer… Yanar sana ulaşan,Zilifine (2) dolaşanKim ki sana âşıktır,Daim olur perişan. Unutur gece, gündüz;Daim seyredilir “yüz”;Mağripten maşrıka, hep,Seyir edilir dümdüz. Aşkındır bütün kudret,Âşıka eder himmet.Aşktan himmet görenler,Bir yana (3) etmez minnet. Çünkü […]
Ağustos 22, 2019

Kimseye kalmaz dünya,

Kimseye kalmaz dünya,Gülemez doya doya;“İlmi Ledün” sözünü,Kulağı açık duya. Kulağı açık, duymuş,Çünkü o, aşka uymuş;İki yüzlü dünyadan (1)Aceba kimler doymuş… Kandırmış çoklarını…Verir mi haklarını…Yine Yârım, saçının, Sallar saçaklarını. Tarak vurmuş zilife,Bizi yetirdi (2) keyfe; (3)İçten içe bakışı,Gark eyledi esefe. Beni gama etti gark,Gördüm, dedim: “Hüvelhak!”Ben bu aşka düşeli,Bu dünyayı etmem […]
Ağustos 22, 2019

Derdim beni söyledir, (1)

Derdim beni söyledir, (1)Âşık hâli böyledir…Senin âşıklarınaAşktan bir parmak yedir. Daim yedir bir parmak,Yanan olur müstahak;Senin için yananın, Gönlü olmuştur ocak. Daima yanar sana,Nur olur yana yana;Seni daim görenler, Muhtaç olmaz imana. Rasgeldim Sevdiğime,Haber vereyim… kime?..Bu aşk, ağır geliyorVaktı gelmeden deme. Aşkını ver lâyıka,Âşık olana Hakka…Senin emek çektiğin,Daim o, yüze […]
Ağustos 22, 2019

Düştük Hakkın aşkına,

Düştük Hakkın aşkına,Söyleriz yana yana;Bu aşkın ateşindenÂşık niçin sakına… (1) Âşıklar canı atar,Orda Cânânı tutar;Hiç âşıklar yana mı…Nasibeylemiş Gaffar. Ederiz biz âhuzâr,Bu sözü ehli duyar (2)Ateşe atılana,Dost oluyor o Kahhar. Ün eder (3) bize sesi,Kalkar Dostun perdesi;Görenler aşka düşer,İşte bu, Dost hevesi… Görünür orda “Cemâl”,Cemale döner “celâl”;O yüzü görenlereUğrar mı […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe düşünce biz,

Ateşe düşünce biz,Bize görünür o iz;O izi görmek için,Helâk oldu nice diz. Çok dizler oldu helâk, Kirlerinden oldu pâk…Bizde yanan ateşe,Dayanmaz oldu eflâk. İki cihan tutuştu,Ateşi göğe uçtu;Gözü kara Dilberim!Yanan, sana kavuştu. Gördüm sen gibi Yârı,Teslim edince vârı;Dilber! senin yolundaKurban oldu çokları. Çok azı oldu nail,Bu vuslat kolay değil;Bu benlik […]
Ağustos 22, 2019

Yansan aşkın oduna,

Yansan aşkın oduna,Lâyık olunğ (1) bu dona;Bir gönülde gül olsan,Sana bülbüller kona. Bülbüle o müstahak,Seyret, âşıklara bak;Gir bu kazana, kayna,Seni bekler bu ocak. Gel, bu potada eri,Süzül, ol Hak cevheri;Bu hâl bedâva olmaz,Canı at, dönme geri. Cevher ol, taksın başa,Görün, gidersin hoşa;Âşıklığı bilenler,Daim ateşe koşa. Tarif eder bu kadar…Geride çok […]
Ağustos 22, 2019

Budur Hakkın meşrebi,

Budur Hakkın meşrebi,Okuruz bu mektebi;Yanarak tahsil ettik,Biz böylece edebi. Aşk, edepten doğuyor,Gayrisini koğuyor;Meşrebini değişen, (1)Benliğini boğuyor. Dinler Dostun sesini,Bulan Hak hevesini;Meşrebi pâk edeneAçar Dost, perdesini. O görür Dostu üryan,Seyreder, olur hayran;Musa dayanamadı,Bu sırrı öğren, dayan. Sırrı bil, gelir ilham,Eğer sevilirse gam;Sen aşka yanar isenLâyık olur bu makam. Hep bu haller […]
Ağustos 22, 2019

Sen göründün yakından,

Sen göründün yakından,Âşık gözü şavkından;Seninle bile (1) olurYürekten kan akıtan. Seninle dolu yürek,Kabul olursa dilek;Kara gözlü Dilberim!Yüzünü aç da görek. (2) Şavkın vursun yüzlere,Merhamet et bizlere;Hâlimize sen acı,Yüzünü aç bir kere. Yanarım sana Sübhan!Görmek isteriz üryan;Senin yüzün görünse,Âşık olur her insan. Candan çeker elini,Ahraz (3) eder dilini;Âşıkların akıtırYürekten kan selini. […]
Ağustos 22, 2019

Kaşın kara, Sevgilim!

Kaşın kara, Sevgilim!Okurum ordan ilim;Senin gizli ilmini,Âşıka okur dilim. Seni söylerim, Dilber!Âşıklar daim dinler;Bu ateşi sen yaktın,Biz yanarız beraber. Yanar “Cercis” tenberi,Yüzdürmüştür çok deri…Biz yanınca işidek (1),Bu gizlice haberi. Bu sözü âşık duyar,Kim duyar, aşka uyar;Bu ateşe düşene,Görünürsün âşikâr. Gören, yapar düğünü,Cihana sığmaz ünü;Cihana ateş düşse,Senden döndürmez yönü. Hiç yüzünü […]
Ağustos 22, 2019

Kahve Yemen’de biter.

Kahve Yemen’de biter.Âşıklar böyle öter..Dünyayı ehline ver,Bizlere aşkın yeter. Biz olalım aşk ile,Daim yanalım böyle…Aşk ile yaktın biziDüşürdün cümle dile. Ettin cihana ilân,Yürekten akıttın kan;Yüzü yerlere döşer,Sana olanlar hayran. Yanıyor hayran olan,Yanıp da seni bulan;Cihandan bir çöp almazİki cihana dolan. Aşk candır, cihan beden…İnanıyor seyreden;İki cihan biz olduk,Acep görmezler neden? […]
Ağustos 22, 2019

Ateşe yandı yürek,

Ateşe yandı yürek,Yüzünü aç da görek;Yürekten çıkan dumanArşa oluyor direk. Duman Arş’ı kapladı,Anıldı Dostun adı;Yüzünü (1) seyredinceYanıyor can bünyadı. Candan eser kalmaz hiç,Âşık isen, candan geç;Her yüzden görünüyor,(İsmail)! ârif ol, seç. Nur, ateşten seçilmez, (2)Bu bir ağı, içilmez…O güzel Dilberimden,Ölmeyince geçilmez. Görenler ayrılamaz,Saçından çıkar avaz; (3)Gözü açık olanlar,Senden gayrı bulamaz. […]
Ağustos 22, 2019

Aşka düştüm nâçârım,

Aşka düştüm nâçârım,Âşıkım, yoktur ârım;Dilberim el ederse,Bu dünyadan kaçarım. Terk ederim bedeni,Eğer görürsem seni;Dilberim! bayram eyle,Gel, kurban eyle beni. Yoluna (1) kanı akıt,Beni yüzüne bakıt; (2)Âşıkım, sabrım yoktur,Aman geçmeden vakıt. Ateşe kesti bura,Lüzum yoktur sabıra; (3)Sen Dosta âşık olan,Can ile nasıl dura… (4) Meğer olmalı ölü,Seyretmeli bülbülü;Dirilir koklıyamazGönülde açan gülü. […]
Ağustos 22, 2019

Biz kimseye dutmak (1) kin;

Biz kimseye dutmak (1) kin;Aşk, sana vermez izin;Eğer Dosta âşıksan,Ateşten gömlek giyin. Sana değenler yansın,Hak rengine boyansın;Ateş gömlek içinde,Âşıklara ayansın. Ateşten gömlek giyen,Bu aşka boyun eğen,Her yanı ateş olsun,Dilberim! sana değen. Bu hâldir sana siper,Benim senle (2) beraberNokta kendi kendindenNiçin beklesin haber… Yok olmalıdır fakat,Anılmamalı hayat;“Yok ili” ne giderken,Aşk ilinden […]
Ağustos 22, 2019

Olsa cihana doktor,

Olsa cihana doktor,Aşktan haberi yoktur;Âşikâr bilir seni,Bilirim diyen çoktur. Yok olmalı kendisi,Bu aşktan olur hissi; (1)Sen Dilberi göremez, Açılmazsa vâdisi. Geçmiyenler canından,Geçmez aşk meydanından;Âşıklar izin alırO aşkın Sübhanından. Katılır o kervana,Âşık olanlar sana;Sana ulaşmak içinDenilmeli divane. Söğmeli cümle diller,Taşatmalı hep iller;Bu hâle gark olmadanBirçoğu seni diler. Çoğu diler boşuna,Aşk gelmeden […]
Ağustos 22, 2019

Can ile eder gazâ, (1)

Can ile eder gazâ, (1)Ateş oldu her âzâ…Dünyalar kâtip olsa,Meğer (2) derdini yaza. Bu hâl aşktandır ihsan,Nasibeyledi RahmanZaman gelip cihana,Hâlimiz ola ilân. İki cihan dolacak,Âşık olan bulacak;Bu aşkın ateşineYanmıyan kalmıyacak, Yanacak bizim gibi,Söylüyor aşk sahibi; (3)Seyretsinler Mansur’a (4)Aşk için taktı ipi. Yandı nice evliya,Beraber yandı boya; (5)Acep (İsmail Emre)Bu aşktan […]
Ağustos 22, 2019

Dönmek lâzım her yana,

Dönmek lâzım her yana,Baka baka “İnsan”a;Bu aşk nasibolur mu,Şükür eyle, her cana… Ezelden böyle derdi, (1)Aşkını bize verdi;Bu aşk bize gelinceTatlı can Dosta erdi. O Dosttan olmaz ayrı…Biz zevk eyleriz gayri, (2)Bu aşk gelip sarıncaKabul eyledi Tanrı. Senden başka istemem,Sırrı ağyara demem;Bana gam gıda oldu,(Menn ü Selvâ) yı yemem. Aşktan […]
Ağustos 22, 2019

Aşk yine etti zuhur,

Aşk yine etti zuhur,Bizler tutunca huzur;Yine aşkım ne etti,Dinlesin ehli kubûr; Dinlesin, olsun dirî,Aşktan alsın bideri;Bizi ateş yakarsa,Yananın kalmaz kiri. Yine kalmadı karar,Gönüllerde aşkın var;Senin aşkına düşenYüreğinden kan ağlar. Seni bulur böylece,Bir olur gündüz, gece;Bu yazıyı okuyan Niçin eylesin hece?.. Aşktır bu işe hocaBu okutur doyunca;Bu bir ateşten deniz,Girmek lâzım […]
Ağustos 22, 2019

Âşıklar bilir mi rahat…

Âşıklar bilir mi rahat…Canlarında olmaz kıymat;Senin canın sana lâzım.Vakıt geçmeden sen git, yat. Bize böyle olmuş karar,Bu hâl bize etmez zarar;Biz bir Hak derdine düştük,Ruhumuz o Canı arar. Beni âşık etti Ruhum,Yaktı, eylemedi mahrum;Herbirisi bir söz söyler,Mâşûkumdan benim zorum. Beni yakıyor Mâşûkam,Dilerim yüzüne bakam;Gelir, beni yakar ise,O ateşler gelir bayram. […]
Ağustos 22, 2019

Haktandır bütün imdat,

Haktandır bütün imdat,Aşktır bizlere murad;Kim bu aşka düşerseGelir hiç ölmez hayat. Kim “Hak!” der yana yana,O seyreder her yana;Hakkı seyreden âşık,Dolar iki cihana. Her vâr olur, kendisi,Fakat tükenir hissi;Canı olan geçemez,Yakar bu aşk vadisi; Bütün varlığı yanar,Bu aşktan görür zarar;O yoldan sefer eder, Kimde Hakkın aşkı var. Aşk olur ona […]
Ağustos 22, 2019

Yâr gözden uzaklaştı,

Yâr gözden uzaklaştı,Bu gönlüme yaklaştı;Yârımın ateşindenBütün varlıklar kaçtı. Bilmem bana ne oldu…Mekânıma aşk doldu;Bu aşk beni sarıncaBenzim sarardı, soldu. Suya kesti iliğim, (1)Derdimi söyler dilim;Ben bu aşka düşeli,Bir an ayrı değilim. Aşktan gelince haber,Ben olurum beraber;Her vârım kendi olur,Hiç benden kalmaz eser. Sanki olurum bir put,Görünürse o “yâkut”;(Emre) seni teslim […]
Ağustos 22, 2019

Cânânım sensin kıblem,

Cânânım sensin kıblem,Ben secdeye eğilem;Eğer seni görmezsemGönlüme dolar elem. Sensin bana secdegâh,Görün, kaşları siyah!Ben aşkına (1) düşeliYandım, olmadım iflâh. Yandım aşka düşeli,Seninle görüşeli;Candan yakamı tuttuSenin aşkının eli. Görmem ben senden başka,Kurudum baka baka;Ebedî secde ettim,Hiç kalkamam ayağa. Tutmuyor dizim bağı,Eridi yürek yağı;Yar aşkına düşeninHiç yürür mü ayağı… Sana taparım Sanam! […]
Ağustos 22, 2019

Yine bu aşk bastırdı,

Yine bu aşk bastırdı,Nice kafalar kırdı…Bir (enelhak) uğrunaO Mansûr’u astırdı; Bu aşkı gören gördüAldı, Hakka götürdü;Doğruluk fetvasınaNesîmî’yi yüzdürdü. Gören, “göreyim” derdi,Hep görenler can verdi;Mâşûkası uğrundaFerhada dağ deldirdi. Bu aşkın yoktur sonu,Yanmıyan görmez onu;Leylâsının uğrundaDeli etti Mecnunu. Çok dense olur uzun,Aşktandır bütün oyun;Siz seyredin (Emre)yiBu yolda eğdi boyun. 9.7.1944
Ağustos 22, 2019

Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,

Nefsi öldür, geçtiğin yol gayet dar,Her yanında yılan, çıyan, aslan var;Binde biri göremez onları hep,Pehlivan ol, onlardan seni kurtar. Bu yollarda pehlivanlık “yokluk”tur,Geçerken her daim sen uyanık dur;Gafil olma, gözünü aç, iyi bak,(Tevhîd) kılıcını çal, onları vur. Vur onları sen ol temelli rahatDiri iken asla bulmazsın necat.Tamamiyle yok ol ki sen […]
Ağustos 22, 2019

Aşk bize oldu kısmet,

Aşk bize oldu kısmet,Ondan isteriz himmet;Bu hâl bizi sarıncaBize görünür Ahmed. İşte budur tam visal,Tükenir hep kıylükal;Biz bu hale düşünceHer taraf olur hayal. “Yâr” görünür içinden,Tadı alır seyreden;Bu ışığa bürünürBütün halkolmuş beden. Birbirinden seçilmez,Bunu görmiyen bilmez;Bu bir aşk badesidir,Yanmayınca içilmez. Bu, bir nokta, sayılmaz,Gören onu ayılmaz;Gören, kendisi olur,O noktadan ayrılmaz. […]
Ağustos 22, 2019

Ateştendir yeleğim,

Ateştendir yeleğim,Dost emretti, ben dedim;Eğer emretmez iseLâl olur benim dilim. Bütün diller olur lâl,Topraklara döner hâl;Her vârı (1) Hakka vermek…İşte bu tamam visal. Sende kuvvet kalmasın,Sahibi hiç bulmasın;Burda ölmek istiyen,Hiç gaflete dalmasın. Kulak tutsun sözüne,Daim baksın yüzüne;Mâşukunun havasıÂşık başında döne. (2) Bu hâl benzer düğüneNasibolsun hergüne; (3)Eğer (Emre) âşıksaYokluk ile […]